Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-06-12

Sammanträde 2008-06-12

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tensta Träff, Hagstråket 13

Förhinder anmäls till Gabriel Marawgeh
Tfn.: 08 - 508 03 437
e-post: gabriel.marawge Läs mer...h@spanga-tensta.stockholm.se

Grupprum finns bokade för nämnden från kl 17.00

Sammanträdet börjar kl.18.00 med uppföljning av mötet den 7/5. Stadsdelsförvaltningen informerar dels om hur man följt upp de förslag som kom fram under mötet den 7/5 och dels om aktuell situation samt hur planerna ser ut för sommaren. Därefter går stadsdelsdirektören igenom de ärenden som ska behandlas vid dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.

Tidigast kl.18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

1 Justering av dagens protokoll

Utseende av protokolljusterare
Tid för protokollets justering (2008-06-17)

2 Justering av föregående protokoll

Anmälan av protokollsjustering
(SDN 2008-05-15, justerat 2008-05-20)

3 Utsänds endast till nämndens ledamöter

Inkomna medborgarförslag

a. Motion om "Tensta - vår hembygd och dess historia".

4 Revisorernas årsrapport 2007 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-05-23
(D nr)

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.

2. Stadsdelsnämnden överlämnar detta yttrande till revisionskontoret.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Remissvar: Valfrihetssystem inom äldreomsorgen - ny central upphandling av vård- och omsorgsboende

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-05-23
(D nr 006-250/08)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner remissyttrandet

6 Remissvar: Förskolepeng för kommunala förskolor och familjedaghem

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-05-23
(D nr 006-207/08)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen "Förskolepeng för kommunala förskolor och familjedaghem" godkänna och överlämna detta tjänsteutlåtande.

7 Remissvar: Utökade riktlinjer för tobakstillsynen

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-05-26
(D nr 006-214/08)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Remissvar: Förslag på ansvarsfördelning och riktlinjer för tillsyn av handeln med nikotinläkemedel

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-05-26
(D nr 006-215/08)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Uppföljning av åtgärdsplaner för brister enligt 2007 års verksamhetsuppföljningar

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-05-05
(D nr)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar lägga uppföljningen av åtgärdsplanerna till handlingarna

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL och LSS

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-05-15
(D nr)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar godkänna föreliggande ledningssystem för kvalitet i omsorgen personer med funktionsnedsättning inom avdelningen för förskola, fritid och funktionshinder.

11 Rutiner för hantering av synpunkter och klagomål inom avdelningen för förskola, fritid och funktionshinder

12 Månadsrapport maj 2008

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-05-30
(D nr)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande månadsrapport.

13 Bidrag till pensionärsföreningar 2008

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-05-28
(Dnr)

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden beslutar att för år 2008 bevilja bidrag till
- PRO föreningen Tensta-Rinkeby med 1 109 kronor
- PRO föreningen Spånga med 1 022 kronor
2. Stadsdelsnämnden beslutar att avslå ansökan från Stockholms läns dövas pensionärsförening
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Svar på skrivelse från Ann-Katrin Åslund om samarbetet mellan skola och socialtjänst

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-05-26
(Dnr)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens yttrande

15 Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut avseende förhyrning av en förskolepaviljong i kv. Lillinge 1 på Elingsborgsbacken 13-15

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-05-22
(Dnr)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till inriktnings- och genomförandebeslut för ny förskolepaviljong i kv. Lillinge 1 på Elingsborgsbacken 13-15, till en årshyra av 750 tkr.
2. Stadsdelsnämnden ansöker om stimulansbidrag hos kommunstyrelsen med 0,8 mnkr i tertialrapport 2, 2008, för utbyggnad av två förskoleavdelningar.

16 Svar på skrivelse "Ett tryggare Tensta"

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-05-28
(Dnr)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på skrivelsen enligt detta tjänsteutlåtande.

17 Svar på skrivelse: "Samverkan mellan frivilligorganisationer och myndigheter behövs för att motverka ungdomsvåldet"

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-05-27
(Dnr)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på skrivelsen enligt detta tjänsteutlåtande.

18 Nominering till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-05-26
(Dnr)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden nominerar verksamheten Socialpsykiatri till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2008.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Deltagande i konferens i Gateshead, Storbritannien

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-05-21
(Dnr)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner att tre socialsekreterare från Verksamhetsområdet Familj och Ungdom deltar i den andra internationella konferensen om Signs of Safety i Gateshead, Storbritannien 2008-08-27 tom 2008-08-29.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Ansökan om utbildningsresa till Orff-institutet i Salzburg,Österrike

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-05-26
(Dnr)

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att bevilja Anne Mastouri förskollärare, Hjulsta backar 3-5 och Zohra Damoun barnskötare Elinsborgsbacken 12-15, att under tiden 6-12 juli 2008, deltaga i en veckas utbildning vid Orff-Institutet i Salzburg.

21 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens handikappråd

Anmäles protokoll från stadsdelsnämndens handikappråds sammanträde 2008-04-29

Förslag till beslut
Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens brottsförebyggande råd

Anmäles protokoll från stadsdelsnämndens brottsförebyggande rådets sammanträde
2008-04-04.

Förslag till beslut
Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäles protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråds sammanträde 2008-05-08

Förslag till beslut
Protokollet läggs till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Allmänna inkomna offentliga handlingar i maj månad 2008

Anmäles förteckning över allmänna inkomna offentliga handlingar .

Förslag till beslut
Förteckningen läggs till handlingarna

25 Redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra handläggningen av ärenden som rör LVM-anmälda personer.

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-05-29
(Dnr)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att lämna denna redogörelse till Länsstyrelsen i Stockholms län.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Överenskommelse mellan Spånga-Tensta stadsdelsnämd och Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd i samband med inrättandet av Äldre direkt i Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnd

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-05-29
(Dnr)

Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd delegerar enligt 6 kap 33 § kommunallagen till handläggarna som är anställda vid Kontaktcenter Äldre direkt inom Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnd att i enskilda ärenden biträda med handläggningen avseende frågor och lämna upplysningar inom äldreomsorgens verksamhetsområde, och därvid i erforderlig omfattning få tillgång till paraplysystemet, i den del det avser äldreomsorgen och Agresso webb samt i övrigt ge enskilda rådgivning och information.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd träffar överenskommelse med Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd om behandling av personuppgifter som krävs med anledning av punkt 1ovan, i enlighet med bilaga 1 och uppdrar åt stadsdelsdirektören att träffa denna överenskommelse
3. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Nominering av verksamhetsområdet Familj och Ungdom till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2008

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-05-30
(D nr )

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att nominera verksamhetsområdet Familj och Ungdom till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2008.

28 Avskrivning av fordringar

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-05-28
(D nr )

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar avskriva de i detta ärende förslagna fordringar om sammanlagt 1 727 999 kronor.
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (114 kb)

§150 Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordföranden Ann-Katrin Åslund utse vice ordföranden Ornina Younan att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet skulle justeras 2008-06-17

Anmäldes, att stadsdelsnämndens protokoll 6/2008, blivit justerat 2008-05-20.

_______________________

§151 Inkomna medborgarförslag

Inkomna medborgarförslag

a. Motion om ”Tensta – vår hembygd och dess historia”.

b. Medborgarmotion: ”Lokalanpassningar för synskadade/funktionsnedsatta”.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslagen till förvaltningen för beredning.

________________________

§152 Revisorernas årsrapport 2007 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-05-23

(D nr 099-198/08)

ÄRENDET

Stadens revisorer har granskat Spånga-Tensta stadsdelsnämnds verksamhet avseende år 2007. Revisionskontoret har även följt upp nämndens åtgärder med anledning av tidigare revisionsrapporter. Resultatet av uppföljningen har vägts in i den samlade bedömningen.

Rapporten omfattar granskningar och bedömningar inom följande områden:

 1. Nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat

 2. Nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten

 3. Nämndens bokslut, delårsrapporter och räkenskaper

Revisorerna bedömer att:

 1. Nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat för året är tillfredställande.

 2. Nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten inte är helt tillräcklig.

 3. Nämndens bokslut, delårsrapporter och räkenskaper är rättvisande.

Förvaltningen har i sitt yttrande valt att kommentera de delar som bedöms mest angelägna för verksamheten. Revisorernas synpunkter på hur redovisningen har sammanställts kommer förvaltningen att ta hänsyn till inför kommande bokslut. De tre balanskonton som inte var avstämda är nu avstämda. En felaktig klassificering av balanskonton avser fordran på staten. Dessa upplupna intäkter bokades i vanligt ordning upp på ett fordringskonto tillsammans med övriga externa intäkter. Förvaltningen kommer fortsättningsvis att boka upp dessa intäkter på ett särskilt fordringskonto.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar enligt detta tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande anmäldes av Ornina Younan (s), Awad Hersi (mp), Jonas Ljugstedt (v), Eva Andersson (s), Rune Olofsson (s) och Azad Hassan (s) enligt följande.

”Stadsrevisorernas granskning av nämndens förvaltningsberättelse 2007 påpekas flera bristande punkter beträffande måluppfyllelse enligt kommunfullmäktige beslutade mål. Påpekanden som nämnden ska reflektera över i sitt fortsatta arbete och åtgärdsplaner för att inte bristerna upprepas inför kommande förvaltningsberättelse för 2008.

Vi delar revisionsrapportens bedömning med riskerna att banta kraftigt administrationen och därmed riskera att tappa viktig kompetens i form av att nyckelpersoner försvinner från verksamheter. Till råga på allt har den borgliga majoriteten inte lyckats att få budgeten i balans, trots ohämmade effektiviseringar. Vidare efterlyser vi tydligare styrdokument och konkreta målformuleringar gällande egna verksamhetsmål.

Revisionsrapporten lyfter också fram att barngrupperna inom barnomsorgen inte uppfyller fullmäktiges mål av högst 14 barn i smågrupper. Vi befarar att barngrupperna ökar i storlek även under 2008.

Utan tvivel är det under all kritik att 54 av 111 barnutredningarna inte avslutats under fastställda fyra månader, Vi vill uppdra åt förvaltningen att återrapportera till stadsdelsnämnden hur nuläget är angående barnutredningarna”.

_____________________

§153 Remissvar: Valfrihetssystem inom äldreomsorgen – ny central upphandling av vård- och omsorgsboende

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-05-23

(D nr 006-250/08)

ÄRENDET

Kommunfullmäktige har beslutat att valfriheten för de äldre ska öka. Den 1 juli 2008 kommer ett nytt valfrihetssystem för vård- och omsorgsboenden komplettera det nuvarande valfrihetssystemet för öppen hemtjänst. I konsekvens med beslutet om ökad valfrihet kommer också intentionen att i konkurrens upphandla alla verksamheter som inte är myndighetsutövning. Under hösten 2007 påbörjades den första centralupphandlingen. I september 2008 kommer nästa att påbörjas. Förra upphandlingen omfattade inte någon enhet i vår stadsdel. I nuvarande ärende föreslås att vård- och omsorgsboendet i Tensta ska ingå i upphandlingen. Förvaltningen har inför denna upphandling vidtagit åtgärder för få en större sammanhållen enhet. En förflyttning rent lokalmässigt har också gjorts för att samla de ingående enheterna så nära varandra som möjligt.

YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (s) framlade gemensamt för s+mp+v eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner remissyttrandet.

Reservation anmäldes av Ornina Younan (s), Awas Hersi (mp), Jonas Ljungstedt (v), Eva Andersson (s), Rune Olofsson (s) och Azad Hassan (s) enligt följande.

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat:

Att avslå förvaltningens förslag till svar

Att anföra följande till svar:

I första omgången av centralupphandling av entreprenaddrift, upphandlades 14 boenden. Nu föreslår man att ytterligare 11 boenden ska genomgå samma process. Detta sker i ett skede då den borgerliga majoriteten har sett den osäkra utvecklingen inom äldreomsorgen med personalnedskärningar, ökad personalomsättning och budgetunderskott inom äldreomsorgen under 2007.

Att centralisera äldreomsorgen på det här sättet, medför många risker. Genom att fortsätta centralupphandla boenden släpper kommunen inte bara ifrån sig driften utan även stora delar av kontrollen av boendena. I ett sådant läge kan kommunen varken garantera kvaliteten av vården eller nivån på personalens kompetens. Inte heller kan kommunen övervaka och styra utvecklingen på marknaden av utbudet på äldreboenden. Vi anser att ansvaret bör vara lokalt och att boendena är kvar och utvecklas i kommunal regi. Om det finns skäl att upphandla ska stadsdelsnämnderna vara suveräna att fatta besluten.

Under denna mandatperiod kommer den borgerliga majoriteten ha upphandlat cirka 60 äldreboenden, vilket motsvarar nästan samtliga kommunala äldreboenden i staden. Med andra ord kommer detta att leda till att det blir allt fler stadsdelar som kommer att gå samma öde till mötes som Kungsholmens och Älvsjös stadsdelsnämnd, med inga kommunala boendealternativ kvar att välja. Att den borgerliga majoriteten i samma anda tala om mångfald och valfrihet för de äldre är lurendrejeri och oansvarigt. Ökad valfrihet för den enskilde är i grunden bra, men då måste det också finnas kommunala alternativ om valet ska vara reellt. De borgerligas iver att upphandla tycks vara mer primär än de äldres verkliga möjligheter att välja bland både kommunala och andra boendealternativ.

En annan aspekt som kan komma att bli betydelsefullt för stadsdelarna, är att de vård- och omsorgsboenden som drivs av privata utförare inte kan avvecklas eller omstruktureras av staden under avtalsperioden, även om att man finner att det finns ett sådant behov i en specifik stadsdel. Däremot går detta att ordna i de boenden som drivs i kommunal regi. Men när de kommunala alternativen sakta försvinner, hamnar staden i en låsningseffekt. Även om exempelvis fler gruppboendeplatser skulle behövas i en stadsdel, så kan inte kommunen tillgodose detta behov förrän avtalet löpt ut med den privata utföraren. Med andra ord är ärendet motsägelsefullt och det finns stora och viktiga frågeställningar som inte är utredda. Med uteblivet kommunalt utföraransvar kan man inte tala om valfrihet”.

_____________________

§154 Remissvar: Förskolepeng för kommunala förskolor och familjedaghem

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-05-23

(D nr 006-207/08)

ÄRENDET

Kommunfullmäktige beslutade i budget för 2008 med inriktning för 2009 och 2010 att en förskolepeng ska införas från och med den 1 juli 2008. Stadsledningskontoret föreslår dock att införandet sker först den 1 januari 2009 eftersom ett införande vid årsskiftet ger stadsdelarna bättre förutsättningar till en god ekonomisk framförhållning.

Förskolepengen ska utgöra en lägsta nivå på den andel av grundschablonen som stadsdelsnämnderna måste fördela till varje förskola/familjedaghem.

Stadsledningskontorets förslag är att förskolepengen ska utgöra 77 % av grundschablonen. I pengen ska alla kostnader, utom vissa lokalkostnader samt förvaltnings- och verksamhetsövergripande administration, ingå. För familjedaghemmen föreslås förskolepengen uppgå till 94 %.

Förvaltningen ställer sig i huvudsak bakom stadsledningskontorets förslag till ”Förskolepeng för kommunala förskolor och familjedaghem”.

Förvaltningen föreslår som ett alternativ, med tanke på de stadsdelar som redan idag har höga hyresnivåer, att grundschablonen kan vara något lägre. Medel motsvarande mellanskillnaden kan avsättas till en särskild buffert som fördelas tillbaks till förskolorna i samband med tertialrapport 2/bokslutet om de inte behöver tas i anspråk. Det är dock viktigt att miniminivån inte blir lägre än att nuvarande kvalitetsnivå i verksamheten kan bibehållas.

Om den särskilda ersättningen för att klara barnomsorgsgarantin inte längre ska fördelas till stadsdelarna är det viktigt att medel reserveras centralt i staden för ändamålet för att kunna tas i anspråk vid särskilda händelser eftersom kommunen alltid har ansvar för barnomsorgsgarantin.

YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) framlade gemensamt för fp+m+kd eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordföranden Ornina Younan (s) framlade gemensamt för s+mp+v eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen ”Förskolepeng för kommunala förskolor och familjedaghem” lämna följande remissvar.

”Vi ställer oss i huvudsak bakom stadsledningskontorets förslag till ”Förskolepeng för kommunala förskolor och daghem”. Därutöver vill vi lämna följande synpunkter.

I stadens budget fastställs årligen förskoleschablon , det visar storleken på huvuddelen av de resurser kommunfullmäktige beslutat ska användas för förskoleverksamhet under det kommande året. Alltsedan stadsdelsnämndsreformens införande har det varit så att den peng som sedan gått ut till respektive förskola, familjedaghem varierat ganska kraftigt mellan olika stadsdelar. Detta kan man nu komma tillrätta med genom införandet av förskolepeng. Systemet med fastställd peng som en öronmärkt del av schablonen är det system som sedan länge gäller inom skolans område.

Den föreslagna miniminivån 77% synes vara väl avvägd och det finns möjlighet för stadsdelar att avsätta mer. Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings förslag att ha en något lägre grundschablon för att sedan ev betala ut medel i samband med tertialrapport 2 vill vi avråda ifrån. Det är viktigt att varje resultatenhet få så tydliga ekonomiska förutsättningar som möjligt när de lägger sin budget.

Kommunen är alltid ytterst ansvarig för att upprätthålla barnomsorgsgarantin. I Stockholms stad vilar det ansvaret på stadsdelarna därför ställer vi oss tveksamma till förslaget att avskaffa den särskilda ersättning som är förknippad med detta”.

Reservation anmäldes av Ornina Younan (s), Awas Hersi (mp), Jonas Ljungstedt (v), Eva Andersson (s), Rune Olofsson (s) och Azad Hassan (s) enligt följande.

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat:

Att stadsdelsnämnden lämnar följande yttrande över remissen.

Vi anser att stadsdelsnämnderna ska ha kvar möjligheten att fördela resurser mellan olika verksamhetsområden för att tillgodose de lokala behoven. En centralt beslutad peng kan i en storstad som Stockholm aldrig bestämmas till ett belopp som passar alla områden. Vi är motståndare till pengsystemet som urholkar stadsdelsnämndernas rådighet över resurserna och därmed minskar medborgarnas möjlighet till delaktighet i den lokala demokratin.

I stadsledningskontorets utlåtande föreslås också att staden ska avskaffa den särskilda ersättning som stadsdelsnämnderna får för att klara barnomsorgsgarantin. Motiveringen är att de privat drivna förskolorna tar ansvar för förskoleutbyggnaden i takt med ökat barnantal.

Ingen förälder kan dock ställa en privat driven förskola till svars för utebliven plats, men det kan man göra med kommunen. Förslaget att avskaffa ersättningen för barnomsorgsgarantin blir därför att konkurrensneutraliteten minskar, tvärtemot vad stadsledningskontoret hävdar.

Stadsdelsförvaltningen redovisar också att pengarna från barnomsorgsgarantin används för att hålla en beredskap för att vara säkra på att klara garantin, och inte i första hand för utbyggnad.

Förslaget att avskaffa ersättningen för barnomsorgsgarantin måste tillbakavisas, om kommunen ska ha kvar någon som helst trovärdighet när det gäller lika villkor för utförare”.

____________________

§155 Remissvar: Utökade riktlinjer för tobakstillsynen

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-05-26

(D nr 006-214/08)

ÄRENDET

Under 2005 har det skett förändringar i tobakslagen som motiverade en revidering av gällande riktlinjer för tobakstillsynen under 2006. Förändringarna i tobakslagen innebar bl.a. att tobaksförsäljaren ska ha ett egentillsynsprogram och möjligheten för marknadsföring av tobaksvara begränsas kraftigt. Stadsdelsnämnderna efterfrågar riktlinjer för hur och när sanktioner kan meddelas ett försäljningsställe. I Stockholm har en stadsdelsnämnd meddelat förelägganden under 2006 i övrigt har inga sanktioner meddelats beträffande tobakstillsynen för försäljningsställen. Av riktlinjerna framgår att varje försäljningsställe ska få ett tillsynsbesök och att minst en inköpsstudie ska genomföras årligen. Riktlinjerna omfattar endast försäljningsbestämmelserna i tobakslagen.

Stadsdelsförvaltningen ställer sig bakom förslaget till enhetliga och utökade riktlinjer för tillsynen av tobaksförsäljning i staden i enlighet med tobakslagen.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

___________________

§156 Remissvar: Förslag på ansvarsfördelning och riktlinjer för tillsyn av handeln med nikotinläkemedel

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-05-26

(D nr 006-215/08)

ÄRENDET

Riksdagen beslutade 2007-12-19 att Apoteket Aktiebolag inte längre ska ha ensamrätt att bedriva detaljhandel med receptfria nikotinläkemedel till konsument. Syftet med avregleringen är att öka tillgängligheten till läkemedlen och därigenom få fler rökare att använda sådana produkter i samband med rökavvänjning samt bidra till att stärka det hälsoarbetet mot tobak.

Den näringsidkare som ska sälja nikotinläkemedel ska först anmäla handeln hos den kommun där handeln ska bedrivas. Kommunerna ska även svara för tillsynen av försäljningsstället och rapportera brister till Läkemedelsverket. Det ska vara förbjudet att sälja eller tillhandahålla receptfria nikotinläkemedel till den som inte fyllt 18 år. Överträdelse av förbudet är belagt med böter eller fängelse i högst sex månader. Samma ansvar gäller vid utebliven anmälan till kommunen. Den kommunala tillsynen kommer att vara inriktad på att säkerställa så att åldersgränsen upprätthålls.

För tillsynsarbete har kommunen möjlighet att ta ut en avgift. Tillsynsavgiften föreslås vara 500 kronor för de försäljningsställen som redan nu säljer folköl och/eller tobak. För de handlare som säljer enbart nikotinläkemedel bör avgiften vara I 000 kronor. Tillsynsavgiften ska täcka administrativa uppgifter samt tillsynsbesök.

Stadsdelsnämnderna föreslås få tillsynsansvaret från och med 2009-01-01.

Läkemedelsverket ansvarar för den övergripande tillsynen och har möjlighet att förelägga och förbjuda verksamhet som inte bedrivs i enlighet med gällande lag och föreskrifter.

Den som anmält försäljning till kommunen är skyldiga att utöva s.k. egenkontroll och upprätta egenkontrollprogram för verksamheten. Avsikten med egenkontrollen är dels att underlätta och effektivisera tillsynen, dels att ge näringsidkaren hjälp med att kvalitetssäkra försäljningsverksamheten.

Som helhet anser förvaltningen att förslaget på ansvarsfördelning och riktlinjer för tillsyn av handeln med nikotinläkemedel är bra.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

____________________

§157 Uppföljning av åtgärdsplaner för brister enligt 2007 års verksamhetsuppföljningar

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-05-05

(D nr 699-298/08

ÄRENDET

Kommunfullmäktige har beslutat att alla verksamheter som är belägna inom stadsdelsnämndernas områden och verksamheter som Stockholms stad har ramavtal med ska följas upp årligen. Uppföljningen ska göras med hjälp av fastställda mallar som är lika för alla verksamheter av samma slag oavsett i vems regi de bedrivs.

Resultaten av uppföljningarna ska rapporteras till äldreförvaltningen som sammanställer en rapport till Kommunfullmäktige vartannat år.

Vid uppföljningen konstaterade brister ska åtgärdas av utföraren. Denne ska upprätta en plan med uppgift om vilka åtgärder som ska vidtas och datum för när bristerna beräknas vara avhjälpta. På stadsdelsnämndens sammanträde 2008-01-24 anmäldes åtgärdsplanerna för de verksamheter som varit föremål för uppföljning. Nämnden godkände planerna och beslutade att förvaltningen skulle återkomma med redovisning av vidtagna åtgärder dels i maj, dels i oktober 2008.

YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) framlade gemensamt för fp+m+kd eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordföranden Ornina Younan (s) yrkade gemensamt för s+mp+v bifall till förvaltningens förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

 2. Att i övrigt anföra

”Uppföljningen av åtgärdsplanerna visar att verksamheterna huvudsakligen är en bra bit på väg för att åtgärda bristerna. En ny uppföljning ska enligt tidigare beslut ske i oktober då fler brister förutsätts vara åtgärdade.

Vi ser allvarligt på att enhelscheferna anser att en del av de anställda har sådana svårigheter med det svenska språket att det medför att de inte kan kommunicera och dokumentera på det sätt som arbetet kräver. Förvaltningen anser att för att inventera dessa brister skulle språktest behöva genomföras. Det är synnerligen viktigt att snarast få klarhet i om det finns anställda som inte kan genomföra sitt arbete på tillfredställande sätt på grund av bristande språkkunskaper. Om det enda sättet att få klarhet i detta är att genomföra språktester bör så ske, handlingsplaner bör sedan upprättas för de som visar på otillfredställande kunskaper.

I samband med uppföljningen i oktober emotser vi en redovisning av hur många anställda som inte bedöms klara sina arbetsuppgifter tillfredställande på grund av bristande språk kunskaper”.

Reservation anmäldes av Ornina Younan (s), Awas Hersi (mp), Jonas Ljungstedt (v), Eva Andersson (s), Rune Olofsson (s) och Azad Hassan (s) enligt följande.

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat bifall till förvaltningens förslag till beslut”.

_____________________

§158 Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL och LSS

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-05-15

(D nr 699-299/08)

ÄRENDET

I stadsrevisionens granskning av formerna för nämndens systematiska kvalitetsarbete inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning påpekades att nämnden saknar ett dokumenterat kvalitetssystem och att stadsdelsnämndens styrning, uppföljning och kontroll måste förbättras inom verksamhetsområdet.

Förvaltningen har tagit del av revisionsrapporten (nr 9/2007) och har utarbetat ett ledningssystem för kvalitetsarbetet enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2006:11)

De övergripande målen och de grundläggande värderingarna för socialtjänsten framgår av 1 kap 1 § SoL samt 5 § och 6 § första stycket LSS. Bestämmelser om kvalitet och kvalitetsarbetet inom socialtjänsten framgår av 3 kap 3 § SoL och 6 § LSS.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar godkänna föreliggande ledningssystem för kvalitet i omsorgen personer med funktionsnedsättning inom avdelningen för förskola, fritid och funktionshinder.

___________________

§159 Rutiner för hantering av synpunkter och klagomål inom avdelningen för förskola, fritid och funktionshinder

Förelåg tjänstutlåtande 2008-05-22

(D nr 699-300/08)

ÄRENDET

I stadsrevisionens granskning av formerna för nämndens systematiska kvalitetsarbete inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning påpekades att nämnden saknar skriftliga rutiner för hantering av synpunkter och klagomål.

Stadsrevisionen påpekade också att förvaltningsledningen kontinuerligt bör informera nämnden om verksamhetens kvalitet samt om eventuella brister och åtgärder för att nämnden ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Förvaltningen har tagit del av revisionsrapporten (nr 9/2007) och har i samband med framtagandet av ett ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL och LSS utarbetat skriftliga rutiner för hantering av synpunkter av klagomål.

Systematisk hantering av förbättringsförslag, synpunkter och klagomål är en viktig del av stadsdelens kvalitetsutveckling. Förvaltningen föreslår att de skriftliga rutinerna för hantering av synpunkter och klagomål används inom avdelningens tre olika verksamhetsområden, förskola, fritid och funktionshinder. Rutinerna revideras årligen.

YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) framlade gemensamt för fp+m+kd eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordföranden Ornina Younan (s) yrkade gemensamt för s+mp+v bifall till förvaltningens förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut.

 2. Att komplettera rutinerna med riktlinjer för hantering av muntliga klagomål och klagomål som framförs till politiker.

 3. Att i övrigt anföra

”Stadsdelsförvaltningen har upprättat bra förslag till rutiner för hantering av synpunkter och klagomål inom avdelningen för förskola, fritid och funktionshinder.

Det är inte ovanligt att synpunkter och klagomål framförs muntligt. Det är viktigt att även dessa synpunkter dokumenteras skriftligt av mottagaren.

I informationsbladet till medborgarna påpekas mycket riktigt att det också går bra att vända sig till någon politiker i stadsdelsnämnden. Det är angeläget att det finns tydliga rutiner för hur dessa synpunkter vidarebefordras till berörd verksamhet samt också vem som då har ansvar för dokumentation.

När redovisning sker till stadsdelsnämnden halvårsvis bör också nämnden informeras om på vilket sätt återkoppling skett” .

Reservation anmäldes av Ornina Younan (s), Awas Hersi (mp), Jonas Ljungstedt (v), Eva Andersson (s), Rune Olofsson (s) och Azad Hassan (s) enligt följande.

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat bifall till förvaltningens förslag till beslut”.

_________________

§160 Månadsrapport maj 2008

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-05-30

ÄRENDET

Varje månad redovisar förvaltningen budgetläget i form av en kortfattad rapport. Detta är månadsrapporten för maj som redovisar bokförda kostnader och intäkter tom maj månad samt en prognos för året.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande månadsrapport.

Särskilt uttalande anmäldes av Ornina Younan (s), Awad Hersi (mp), Jonas Ljugstedt (v), Eva Andersson (s), Rune Olofsson (s) och Azad Hassan (s) enligt följande.

”Tendensen i Spånga-Tensta visar efter 4 månader att bidragsberoendet ökar, och att prognosen för att få ut fler i jobb genom jobbtorgen inte har uppfyllts.

Vi kan konstatera att vår oro över underskotten i socialbidragen har besannats, nu när den borgliga majoriteten i staden har höjt prognosen för antalet vuxna socialbidragstagare 2008 från 11700 till 12280 personer. När den borgliga majoriteten i staden startade jobbtorgen togs 91 miljoner kronor från stadsdelsnämndernas budget för socialbidrag, bidragsberoendet förväntades minska under 2008. Men efter bara 4 månader in på året gick stadsdelarna i staden med 80 miljoner kronor minus för socialbidragen, den borgliga majoriteten skjuter till 42,6 miljoner kronor extra, fördelade utifrån det flyktingmottagande stadsdelarna har haft. För Spånga-Tensta blir det 6,5 miljoner kronor extra till socialbidrag, men fortfarande är det 37 miljoner kronor minus för hela staden i socialbidrag.

Sammanslagningen av anslag 1 och anslag 2 som gjordes i 2008 års budget, ger negativa konsekvenser för kärnverksamheterna i stadsdelen. Att slå ihop anslagen som varit åtskilda tidigare år leder till att man måste dra in resurser från övrig verksamhet för att kunna säkerställa ekonomiskt bistånd som är lagstadgat område, frågan är om inte smärtgränsen uppnåtts inom ordinarie verksamhet”.

___________________

§161 Bidrag till pensionärsföreningar 2008

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-05-28

(Dnr 004-301/08)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden beslöt 1998-03-10 om regler för årliga bidrag till föreningar och klubbar för pensionärer i Spånga-Tensta. Enligt reglerna ges bidrag till föreningar som har minst 50 % av sina medlemmar boende inom stadsdelsnämndens område. Till ansökan ska bifogas verksamhets- och revisionsberättelse för föregående år. För föreningar som uppfyller kraven är berättigade till 500 kronor i verksamhetsbidrag och tre kronor per föreningsmedlem i aktivitetsbidrag.

I ansökan ska intygas hur många medlemmar föreningen har och antalet medlemmar som bor Spånga-Tensta och som under 2008 fyller 65 år. Information om möjligheten att söka bidrag skulle ha givits till alla kända föreningar. Ansökan för 2008 skulle vara inkommen till förvaltningen senast den 4 maj i år. Tre pensionärsföreningar har inte mottagit information från stadsdelsförvaltningen om ansökningsförfarandet varför dessa ska erbjudas möjlighet att inkomma med ansökan till augusti sammanträdet.

I övrigt har tre ansökningar inkommit.

 1. Stockholms läns dövas pensionärsförening

 2. PRO föreningen Tensta-Rinkeby

 3. PRO föreningen Spånga

Ledamoten Rune Olofsson (s) anmälde att han ej deltar i beslutet.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att för år 2008 bevilja bidrag till

– PRO föreningen Tensta-Rinkeby med 1 109 kronor

– PRO föreningen Spånga med 1 022 kronor

2. Stadsdelsnämnden beslutar att avslå ansökan från Stockholms läns dövas pensionärsförening.

____________________

§162 Svar på skrivelse från Ann-Katrin Åslund om samarbetet mellan skola och socialtjänst

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-05-26

(Dnr 599-114/08)

ÄRENDET

Ann-Katrin Åslund har i en skrivelse rubricerad ”Gemensamt arbete och åtgärder är nödvändigt för att rädda ungdomar i riskzon” 2008-02-14 beskrivit sin oro för att många ungdomar riskerar att hamna i riskzonen och att det är viktigt att uppmärksamma tidiga tecken på detta i skolan.

I skrivelsen får förvaltningen i uppdrag att dels beskriva hur samarbetet mellan skola och socialtjänst ser ut idag samt att redovisa hinder för detta, dels vill man säkerställa kommunikationen mellan socialtjänst och skola genom att skapa rutiner för att regelmässigt fråga föräldrarna om möjlighet att bryta sekretessen.

Det finns en fungerande struktur för samverkan mellan skola och socialtjänst i stadsdelen men det krävs resurser för att upprätthålla den.

Det är viktigt att vid frågor om samverkan inte bara fokusera på ungdomar och kriminalitet då all forskning visar att insatser för att bryta en antisocial utveckling bör sättas in tidigt, helst före 12 års ålder. Därför behöver samverkan mellan förskola och socialtjänst utvecklas mer och den generella samverkan runt barn och ungdomar få det utrymme och de resurser som krävs för att upprätthålla ett förtroendefullt samarbete samtidigt som det krävs tillräckliga resurser i den myndighetsutövande delen för att ta emot det ökande antal anmälningar som detta genererar. Även insatsdelen för barn och unga behöver tillräckliga resurser för att utveckla och tillgodose behovet av verkningsfulla metoder som möter barns, ungdomars och föräldrars behov efter en utredning.

YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund framlade gemensamt för fp+m+kd eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Ornina Younan yrkade gemensamt för s+mp+v bifall till förvaltningens förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att det fanns majoritet eget yrkande.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

 2. Att i övrigt anföra

”Förvaltningens svar på skrivelsen visar att det finns upprättade strukturer för samarbete mellan skola och socialtjänst i stadsdelen. Strukturer och rutiner är viktiga men måste underhållas, och vårdas för att fungera långsiktigt. De måste byggas så att de tål att både lärare, socialsekreterare och chefer byter arbete utan att samarbetet upphör eller urvattnas. Det handlar inte enbart om resurser utan också om tydliga samarbetsmål och prioriteringar. Samarbetet mellan skola, socialtjänst och föräldrar är ett viktigt område att arbeta vidare med i stadsdelen och en nyckel till tidig upptäckt och åtgärder för barn som far illa eller är på väg in i kriminalitet.

En av huvudpunkterna i skrivelsen var sekretessfrågan med följande formulering

Att säkerställa att socialtjänsten regelmässigt ber föräldrarna om att få bryta sekretessen för att kunna informera skolan om de insatser som görs.

I stadsdelsförvaltningens yttrande framkommer inte huruvida detta ske”.

Reservation anmäldes av Ornina Younan (s), Awad Hersi (mp), Jonas Ljungstedt (v), Eva Andersson (s), Rune Olofsson (s) och Azad Hassan (s) enligt följande.

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat bifall till förvaltningens förslag till beslut”.

_____________________

§163 Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut avseende förhyrning av en förskolepaviljong i kv. Lillinge 1 på Elinsborgsbacken 13-15

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-05-22

(Dnr 302-302/08)

ÄRENDET

En 1-avdelnings förskolebyggnad totalförstördes genom en anlagd brand i kv. Lillinge 1, Elinsborgsbacken 13-15 på nyårsdagen 2008-01-01. Byggnaden som rymde ca 18 barn var ett annex till den huvudbyggnad som är placerad på samma fastighet.

Efter branden är nu stadsdelen i akut behov av nya förskoleplatser. För att möta behovet av förskoleplatser behövs ytterligare en avdelning utöver återuppbyggnaden av den förstörda avdelningen.

Totalt skulle dessa två avdelningar ge plats för ca 36 barn som då skulle rymma det behov av platser som området behöver.

På grund av ärendets brådskande karaktär läggs detta förslag som ett kombinerat inriktnings- och genomförandebeslut.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till inriktnings- och genomförandebeslut för ny förskolepaviljong i kv. Lillinge 1 på Elinsborgsbacken 13-15, till en årshyra av 750 tkr.

2. Stadsdelsnämnden ansöker om stimulansbidrag hos kommunstyrelsen med 0,8 mnkr i tertialrapport 2, 2008, för utbyggnad av två förskoleavdelningar.

____________________

§164 Svar på skrivelse ”Ett tryggare Tensta”

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-05-28

(Dnr 000-235/08)

ÄRENDET

Ole-Jörgen Persson, moderaterna, m fl. har i en skrivelse till stadsdelsnämnden daterad 2008-04-22 beskrivit våld och skadegörelse som förekommit under våren i Tensta. I skrivelsen föreslås olika åtgärder och initiativ från stadsdelsförvaltningens sida. Bl.a. föreslås regelbundna kontakter mellan nämndens gruppledare, närpolisen och förvaltningsledningen samt att förvaltningen bjuder in till rådslag för att stävja våldet och skadegörelsen i stadsdelen.

Förvaltningen delar uppfattningen attåtgärder måste vidtas mot de händelser som beskrivs i skrivelsen (bilaga 1) och flera av de föreslagna åtgärderna har nu vidtagits och redovisas.

YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund framlade gemensamt för fp+m+kd eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Ornina Younan yrkade gemensamt för s+mp+v bifall till förvaltningens förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att det fanns majoritet eget yrkande.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut.

 2. Därutöver anföra

”Förvaltningen bes återkomma till nämnden med förslag på ändringar av riktlinjerna för föreningsbidrag i enlighet med vad som anförs i skrivelsen”.

Reservation anmäldes av Ornina Younan (s), Awad Hersi (mp), Jonas Ljungstedt (v), Eva Andersson (s), Rune Olofsson (s) och Azad Hassan (s) enligt följande.

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat bifall till förvaltningens förslag till beslut”.

_____________________

§165 Svar på skrivelse: ”Samverkan mellan frivilligorganisationer och myndigheter behövs för att motverka ungdomsvåldet”

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-05-27

(Dnr 000-234/08)

ÄRENDET

Awad Hersi och Lennart Johansson, båda miljöpartiet de gröna, har i en skrivelse till stadsdelsnämnden daterad 2008-04-24 tagit upp den ”våg av ungdomsvåld” som förekommit i Tensta under den senaste tiden. Brevskrivarna önskar svar från förvaltningen på ett antal frågor om vad som görs i stadsdelen för att stävja våldet och vilka fritidssysselsättningar som finns.

Förvaltningen har med anledning av den senaste tidens händelser vidtagit ett antal åtgärder som både på kort och på lång sikt förväntas leda till mindre våld och skadegörelse bland barn och ungdomar. Särskilda insatser kommer att göras med hjälp av särskilda medel från Järvalyftet. Förvaltningen har också sedan tidigare planerade sommaraktiviteter.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på skrivelsen enligt detta tjänsteutlåtande.

_____________________

§166 Nominering till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-05-26

(Dnr 099-303/08)

ÄRENDET

För fjortonde året i rad ska Stockholms stads kvalitetsutmärkelse delas ut på enhetsnivå. Kvalitetsutmärkelsen delas ut i fem olika klasser: Förskola, Skola, Äldreomsorg, Övrig vård och omsorg samt Övrig verksamhet.

För att enheterna ska stimuleras i sitt fortsatta kvalitetsarbete kommer också fler enheter kunna få ett hedersomnämnande.

Syftet med stadens kvalitetsstrategi är att lägga grunden för ett systematiskt arbete där målsättningen är tydlighet för brukare/medborgare och medarbetare om verksamhetens mål, resultat och åtgärder för utveckling. Strategin betonar vikten av att se sambanden mellan goda resultat, tydliga åtaganden, arbetssätt och en strukturerad analys och uppföljning av verksamheten.

Enheten socialpsykiatri inom avdelningen för individ och familj inom Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ansöker nu om att delta i tävlingen om Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2008.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden nominerar enheten för socialpsykiatri inom avdelningen för individ och familj till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2008.

_____________________

§167 Deltagande i konferens i Gateshead, Storbritannien

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-05-21

(Dnr 299-304/08)

ÄRENDET

Utredningsgrupperna för Barn, Ungdom och Familj har sedan 2001 arbetat med den lösningsinriktade utredningsmodellen Signs of Safety som ett verktyg i arbetet med att utreda barn och ungdomar som far illa. Grupperna har även arbetat enligt Barns Behov i Centrum (BBIC) under samma tid och kommit fram till ett fungerande arbetssätt där BBIC utgör strukturen och systematiken i utredningen och Signs of Safety är en modell för hur barn och familjer ska göras delaktiga i utredningsprocessen.

Signs of Safety är en modell som är skapad av ett par australiensiska socialarbetare, Andrew Turnell och Steve Edwards, och är spridd och använd i stora delar av världen. Huvudsyftet med att arbeta enligt modellen i barnavårdsarbete världen över är att öka säkerheten för de barn man utreder med bibehållen delaktighet och rättssäkerhet för föräldrarna. Signs of Safety bygger på grundvärderingar om delaktighet och rättsäkerhet för barn och föräldrar med ett arbetssätt som tydliggör myndighetsrollen på ett icke-kränkande sätt.

Syftet med att delta i den andra internationella konferensen om Signs of Safety är också att fortsätta utveckla metoder och lära av andra. Konferensen ger en unik möjlighet till internationellt erfarenhetsutbyte. Konferensen är avgiftsfri för deltagare men kostnader för resa och boende tillkommer. Verksamheten har sökt och fått medel både från Centralförbundet för Socialt Arbete och Signhild Engkvists fond. Kostnad för resa och boende beräknas till ca 5000 kronor per person.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner att tre socialsekreterare från verksamhetsområdet Familj och Ungdom deltar i den andra internationella konferensen om Signs of Safety i Gateshead, Storbritannien 2008-08-27 tom 2008-08-29.

_____________________

§168 Ansökan om utbildningsresa till Orff-institutet i Salzburg,Österrike

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-05-26

(Dnr 299-305/08)

ÄRENDET

Förskollärare Anne Mastouri och förskollärare Zohra Damoun ansöker om tillstånd att delta i en veckas utbildning vid Orff-Institutet i Salzburg, Österrike.

Pedagogerna deltar regelbundet i kompetensutveckling inom musik, rytmik och rörelse som anordnas inom avdelningen för förskola, fritid och funktionshinder. De har deltagit i Orff-utbildningar i Finland och kursveckan i Salzburg är ett led i deras fortsatta kompetenshöjande utveckling.

Pedagogerna deltar i utbildningen inom ramen för sin tjänst medan övriga kostnader för kurs, resa och logi bekostas av föreningen FOSITS (Föreningen Orff - Schulwerk i Tensta Sverige).

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att bevilja Anne Mastouri förskollärare, Hjulsta backar 3-5 och Zohra Damoun barnskötare Elinsborgsbacken 12-15, att under tiden 6-12 juli 2008, delta i en veckas utbildning vid Orff-Institutet i Salzburg.

_____________________

§169 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens handikappråd

Anmäldes protokoll från stadsdelsnämndens handikappråds sammanträde 2008-04-29

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna

___________________

§170 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens brottsförebyggande råd

Anmäldes protokoll från stadsdelsnämndens brottsförebyggande rådets sammanträde 2008-04-04

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna

___________________

§171 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråds sammanträde 2008-05-08

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna

___________________

§172 Allmänna inkomna offentliga handlingar i maj 2008

Förelåg förteckning 2008-06-03

ÄRENDET

Anmäldes förteckning över allmänna inkomna offentliga handlingar i maj 2008.

BESLUT

1. Förteckningen läggs till handlingarna

____________________

§173 Redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra handläggningen av ärenden som rör LVM-anmälda personer.

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-05-29

(Dnr)

ÄRENDET

Länsstyrelsen har granskat handläggningen av inkomna LVM-anmälningar under 2005. Tillsynen gjordes vid besök på ALL-teamet 18-19 januari 2007. Länsstyrelsen har riktat kritik för brister i handläggningen av ärenden som rör LVM-anmälda personer och vill ha en redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra handläggningen.

Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtandet de åtgärder som vidtagits och är planerade.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att lämna denna redogörelse till Länsstyrelsen i Stockholms län.

____________________

§174 Överenskommelse mellan Spånga-Tensta stadsdelsnämnd och Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd i samband med inrättandet av Äldre direkt i Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnd

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-05-29

(Dnr 699-306/08)

ÄRENDET

Enligt förslag till beslut från kommunfullmäktige som avses att tas upp vid sammanträde den 9 juni 2008 föreslås inrättandet av ett kontaktcenter Äldre direkt för äldreomsorgens frågor/ärenden fr.o.m. den 1 juli 2008. För detta erfordras att samtliga stadsdelsnämnder delegerar till handläggarna vid Äldre direkt att i enskilda ärenden biträda respektive nämnd med information och rådgivning till enskilda inom äldreomsorgens verksamhetsområde.

För att Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnd, som inledningsvis kommer att förvalta Äldre direkt, ska kunna biträda stadsdelsnämnden i enskilda ärenden på bästa sätt och utföra de uppgifter som åläggs Äldre direkt erfordras att stadsdelsnämnden delegerar handläggarna vid Äldre direkt biståndshandläggarbehörighet i paraplyet äldreomsorg och behörighet till Agressowebb.

Äldre direkt blir en viktig del tillsammans med befintliga medborgarkontor och e-tjänster i arbetet med att förbättra service och tillgänglighet. Äldre direkt frigör också tid för biståndshandläggarna som kan ägna mer tid till kontakten i övrigt med äldre och anhöriga. Ökade möjligheter att ta fram övergripande statistik och jämförelser medför att felaktigheter och klagomål snabbare upptäcks och kan åtgärdas.

YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Ornina Younan (s) framlade gemensamt för s+mp+v eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd delegerar enligt 6 kap 33 § kommunallagen till handläggarna som är anställda vid Kontaktcenter Äldre direkt inom Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnd att i enskilda ärenden biträda med handläggningen avseende frågor och lämna upplysningar inom äldreomsorgens verksamhetsområde, och därvid i erforderlig omfattning få tillgång till paraplysystemet, i den del det avser äldreomsorgen och Agresso webb samt i övrigt ge enskilda rådgivning och information.

2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd träffar överenskommelse med Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd om behandling av personuppgifter som krävs med anledning av punkt 1ovan, i enlighet med bilaga 1 och uppdrar åt stadsdelsdirektören att träffa denna överenskommelse

Reservation anmäldes av Ornina Younan (s), Awas Hersi (mp), Jonas Ljungstedt (v), Eva Andersson (s), Rune Olofsson (s) och Azad Hassan (s) enligt följande.

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat:

 1. att avslå förvaltningens förslag till beslut.
 2. att därutöver anföra.

I remissomgången har det framkommit så stora frågetecken om Äldre direkt att socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet i kommunfullmäktige inte anser att ärendet är tillräckligt utrett. Alla stadsdelsnämnder har inte heller varit med i remissomgången, vilket är olyckligt i en viktig stadsövergripande fråga.

Våra partiers förslag i kommunfullmäktige har varit att ärendet återremitteras och att stadsledningskontoret återkommer med ett förslag på en permanent organisatorisk organisation när den tekniska infrastrukturen är klar. Därför vill vi inte idag delegera beslut och träffa överenskommelser med Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

Bromma stadsdelsnämnd som har längre erfarenhet av kontaktcenter varnar i sitt remissvar för att en central enhet inte kan leva upp till kraven på god service och inte kommer att innebära kostnadsbesparingar. Skarpnäcks stadsdelsnämnd är tveksamma till ett kontaktcenter endast för äldre och till ett Äldre direkt för hela staden. För vår del anser vi att det här är bra arbetsuppgifter för medborgarkontor att ta hand om istället för Äldre direkt.

Även kommunstyrelsens pensionärsråd har haft synpunkter, bland annat att tillgängligheten vid stadsdelsförvaltningarna bör prioriteras och att ett Äldre direkt bör startas med en måttlig ambitionsnivå. Vi delar denna uppfattning och anser exempelvis att rådgivning om val av äldreboende ska ligga på biståndshandläggaren som känner den äldre och inte på en anonym telefonröst i Äldre direkt”.

___________________

§175 Nominering av verksamhetsområdet Familj och Ungdom till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2008

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-05-30

(D nr 099-307/08)

ÄRENDET

För fjortonde året i rad ska Stockholms stads kvalitetsutmärkelse delas ut på enhetsnivå. Kvalitetsutmärkelsen delas ut i fem olika klasser: Förskola, Skola, Äldreomsorg, Övrig vård och omsorg samt Övrig verksamhet.

För att enheterna ska stimuleras i sitt fortsatta kvalitetsarbete kommer också fler enheter kunna få ett hedersomnämnande.

Syftet med stadens kvalitetsstrategi är att lägga grunden för ett systematiskt arbete där målsättningen är tydlighet för brukare/medborgare och medarbetare om verksamhetens mål, resultat och åtgärder för utveckling. Strategin betonar vikten av att se sambanden mellan goda resultat, tydliga åtaganden, arbetssätt och en strukturerad analys och uppföljning av verksamheten.

Verksamhetsområdet familj och ungdom inom avdelningen för individ och familj inom Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ansöker nu om att delta i tävlingen om Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2008.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att nominera verksamhetsområdet Familj och Ungdom till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2008.

___________________

§176 Avskrivning av fordringar

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-05-28

(D nr 199-309/08)

ÄRENDET

På begäran från flera ledamöter som anmält att de har frågor av enskild karaktär att ställa om ärendet framlägger ordförande Ann-Katrin Åslund gemensamt för hela nämnden yrkandet att ärendet flyttas från den öppna delen av sammanträdet till den slutna delen.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att flytta behandling av och beslut om ärendet från det öppna delen av sammanträdet till den slutna delen.

____________________

Information/rapporter

- Ordföranden Ann-Katrin Åslund informerar om att stadsdelsförvaltningen i samarbete med trafikkontoret inbjuder till samrådsmöte om Nydalsparken onsdagen den 25 juni kl. 18.00 i det gamla torpet Nydal (f.d. parklekslokal).

- Vice ordföranden Ornina Younan tar upp frågan om exploateringskontorets tjänsteutlåtande om nybyggnationen på Bromstens industriområde som nämnden fick för kännedom samma dag som sammanträdet. Exploateringskontoret hade skickat sitt ärende till stadsdelsförvaltningen för sent och nämnden har inte haft möjlighet att i god tid före sammanträdet ta del av innehållet och komma med ev. synpunkter. Dessa synpunkter ska framföras till trafikkontoret.

I samband med detta fick stadsdelsförvaltningen i uppdrag att vidarebefordra alla ärenden som rör nybyggnation/samråd till alla stadsdelsnämndsledamöter och ersättare elektroniskt via länk.

____________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll, skrivelser mm

(Bilaga §176)