Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-08-21

Sammanträde 2008-08-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

Öppet forum
Sammanträdet inleds kl.18.00 med att stadsdelsdirektören går igenom de ärende Läs mer...n som ska behandlas vid dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.

Tidigast kl.18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

1 Val av justerare och dag för justering

Tid för protokollets justering (2008-08-27)

2 Justering av föregående protokoll

Anmälan av protokollsjustering
(SDN 2008-06-12 och 2008-07-01, justerat 2008-06-17 resp. 2008-07-01)

REMISSÄRENDEN

3 Motion om kommunala verksamheter och osund konkurrens

4 Organisatorisk placering av Jobbtorg

5 Förslag till ersättningssystem samt övergripande handläggning av den enskildes val i valfrihetssystem inom omsorgen enligt LSS om personer med funktionsnedsättning

6 Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar

7 Införande av valfrihetssystem inom äldreomsorgens dagverksamhet

D nr 006-294/2008 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Kortare plan- och byggprocess samt renodling av ansvar för vissa tekniska processer, inkl. revidering av reglementen

9 Motion om barnperspektiv som incitament för bättre beslut

10 Kontaktcenter Stockholm - etablering av kontaktcenterorganisation i Stockholms stad

D nr 006-256/2008 UTSKICK SENARE
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Förvaltningsremiss: Förslag på trafikförändringar 2009

D nr 006-346/2008 UTSKICK SENARE
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

BESLUTSÄRENDEN

12 Uppsägning av avtal och ny upphandling av Fristad servicehus och dagverksamhet Träffen

13 Anmälan av till avdelningen för äldre inkomna klagomål under perioden 2008-03-18 - 2008-06-02

14 Fastställande av dygnspris på korttidsboendet Linnéan

15 Månadsrapport juli UTSKICK SENARE

16 Ansökan om projektmedel till stöd för anhöriga inom äldreomsorgen

17 Nedskrivning av kundfodringar

18 Studieresa till Berlin för personalen på Bromstensgården

ANMÄLNINGSÄRENDEN

19 Anmälan av inkomna medborgarförslag

a. Förslag till Järvalyftet från Al-Koweyn Utbildningscentrum i Rinkeby
D nr 002-380/2008
Ärendedokument
Medborgarförslag

20 Anmälan av inkomna allmänna offentliga skrivelser

a. Skrivelse från Inger Blomberg angående dagverksamhet
D nr 001-340/2008
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Protokoll från pensionärsrådet 2008-06-05

22 Protokoll från handikapprådet 2008-05-27

23 Protokoll från BRÅ- lokala brottsförebyggande rådet - 2008-05-23

24 Information / kurser och konferenser

25 Nämndens och förvaltningens frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (133 kb)

§184 Stadsdelsnämnden beslöt att utse ordföranden Ann-Katrin Åslund och ledamoten Rune Olofsson att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet skulle justeras 2008-08-27

Anmäldes, att stadsdelsnämndens protokoll 7 och 8/2008, blivit justerat 2008-06-17 resp. 2008-07-01.

_______________________

§185 Motion om kommunala verksamheter och osund konkurrens

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-07-25

D nr 006-270/2008

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden har fått motionen ” kommunala verksamheter och osund konkurrens” på remiss. Motionären anser att det finns en risk med att kommunen ägnar sig åt verksamheter som inte tillhör kärnverksamheterna. Som exempel på sådana verksamheter tar motionären upp fixartjänsterna och servicehusrestaurangerna inom äldreomsorgen och simhallarna i kombination med gym. I och med att kommunen driver sådana verksamheter menar motionären att det uppstår en osund konkurrens.

I Spånga- Tensta finns fixartjänster samt äldreboenderestauranger. Simhall och gym drivs som motionären beskriver av idrottsförvaltningen. Fixartjänsterna har kommit till med ett syfte att minska fallskadorna bland äldre. När beslut om fixartjänsterna kom fanns inte möjligheten till skatteavdrag för hushållsnära tjänster.

När det gäller äldreboenderestauranger drivs den ena på entreprenad sedan många år tillbaka. Den andra är daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

I och med förutsättningarna för att utföra tjänster har förändrats i och med skatteavdraget anser förvaltningen att det finns anledning att göra en genomlysning så som motionären föreslår.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner svaret på remissen.

___________________

§186 Organisatorisk placering av Jobbtorg

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-07-07

D nr 006-295/2008

ÄRENDET

Stadsledningskontoret har till berörda instanser remitterat tjänsteutlåtande gällande organisatorisk placering av Jobbtorg.

I ärendet redovisas ett förslag på en organisationsförändring som innebär att ansvaret för Jobbtorgen överförs till socialtjänstnämnden och att Jobbtorgens målgrupper successivt utökas med försörjningsstödstagare som uppbär stöd av andra skäl än arbetslöshet. Vidare föreslås att ansvaret för samhällsinformation för flyktingar, undervisning i svenska för flyktingar samt rekryteringsprogrammet överförs från stadsdelsnämnderna respektive utbildningsförvaltningen till Jobbtorg Stockholm. Förändringarna gäller från den 1 januari 2009. Möjligheten att överföra ansvaret för övrig flyktingmottagning till Jobbtorg Stockholm ska vidare utredas.

Förvaltningen delar stadsledningskontorets förslag att det är nödvändigt med en organisationsförändring för att förstärka insatserna för försörjningstagare så att fler individer får arbete och sysselsättning. Förvaltningen anser också att det är positivt att socialtjänstnämndens driftsansvar för arbetsmarknadsfrågorna förtydligas och att ansvaret för Jobbtorg Stockholm överförs dit.

Det är även positivt om fler målgrupper kan överföras till Jobbtorgen. Förvaltningen anser att gemensamma kriterier för urval måste utarbetas och att frågan om ansvaret för ekonomiskt bidrag för dem som inte anses ha förutsättningar att klara ett arbete på den öppna arbetsmarknaden utreds.

Förvaltningen delar även stadsledningskontorets förslag att ansvaret för flyktingmottagningen bör utredas vidare. I dagsläget belastas stadsdelar med hög flyktingmottagning ojämnt med negativa ekonomiska konsekvenser om inte flyktingen får arbete under introduktionsperioden. Förvaltningen anser att även handläggningen av introduktionsersättningen bör centraliseras för att undvika att stadsdelsnämnden endast finansierar och administrerar eventuella underskott.

YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) framlade gemensamt förslag för fp+m+kd att lämna ärendet utan eget ställningstagande och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Rune Olofsson (s) framlade gemensamt för s+mp+v eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden Ann-Katrin Åslund ställde yrkandena mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) framlade gemensamt för fp+kd särskilt uttalande enligt följande:

”Särskilt uttalande

Med pengsystem i stället för politisk styrning har en stor del av stadsdelsnämndernas nuvarande uppgifter flyttats över till de enskilda medborgarna. Det betyder inte att behovet av lokala nämnder i Stockholm upphör. I ett antal viktiga frågor som exempelvis socialtjänst och lokal fysisk planering är behovet av en lokal beslutsnivå stort.

SLK:s förslag omfattar flera olika förslag för organisationen av Jobbtorg Stockholm. Folkpartiet kommer att ta slutligt ställningstagande till SLK:s förslag i samband med budget för 2009”.

Ledamoten Ole-Jörgen Persson m.fl.(m) framlade särskilt uttalande enligt följande:

”Särskilt uttalande:

På Södra Järva finns i dag ett Jobbtorg, placerad i Kista, samt en filial i Rinkeby och en i Lunda industriområde. Vår uppfattning är att alla dessa tre enheter fyller en viktig funktion i det arbetsmarknadspolitiska arbetet i den här delen av staden, och att samtliga dessa enheter bör vara kvar samt vidareutvecklas.

I huvudsak stödjer vi stadsledningskontorets förslag om att lägga det organisatoriska ansvaret för Jobbtorgen in under socialtjänstnämnden. Detta är på många sätt en logisk konsekvens och ett förtydligande av socialtjänstnämndens driftsansvar för arbetsmarknadsfrågorna.

Ansvaret för flyktingmottagningen bör utredas vidare. Vi är för en central handläggning av introduktionsersättningen, men menar på sikt att allt ansvar för nyanlända flyktningar, introduktion, SFI, arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt övrig integration bör läggas centralt i staden bl.a. för att undvika att ansvaret och kostnaderna för dessa fördelas orättvist mellan stadsdelarna.

Vi menar dock det är klokt att avvakta regeringens utredning i frågan bl.a. för att se om kommunernas totala ansvar kommer att påverkas. En rimlig ordning kan därför vara att införa eventuella ändringar fr.o.m. 2011”.

Reservation anmäldes av ledamöterna Rune Olofsson (s), Awad Hersi (mp), Jonas Ljungstedt (v), Eva Andersson (s), Azad Hassan (s) och tjänstgörande ersättaren Melad Issa enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat att stadsdelsnämnden beslutar:

Förslag till beslut

Att avslå förvaltningens förslag till beslut.

Att framföra i stället följande:

En centraliserad organisation för jobbtorgen är i princip fel. Ansvaret ska ligga lokalt hos stadsdelsnämnderna som ska ha helhetsansvar för individ- och familjeomsorgen inklusive den verksamhet som nu är förlagd till jobbtorgen. De nuvarande jobbtorgen bör avskaffas och därmed är det inte aktuellt att hitta någon central organisatorisk placering för jobbtorgsverksamheten. Samverkan med försörjningsstödet försvåras med den nuvarande organisationen och ökar byråkratin. De arbetslösa får mycket långt avstånd till de politiskt ansvariga.

Staden ska självfallet stimulera till samarbete mellan stadsdelsnämnderna. Många nämnder har frivilligt drivit gemensamma arbetsmarknadsverksamheter och -projekt, vilket bör uppmuntras i fortsättningen också utan den centraliserade jobbtorgsorganisationen.

Förslagen att även överföra ansvaret för flyktingmottagning, samhällsinformation för flyktingar och SFI till socialtjänstnämnden är märkliga. Dels handlar dessa verksamheter inte om sociala frågor i första hand, dels har organisationen för flyktingmottagningen ändrats så sent som 2005. En färsk statlig utredning föreslår dessutom att staten ska ta ansvaret för flyktingmottagningen och att det kommunala ansvaret ska upphöra.

Speciellt viktigt är det för en nyanländ flykting att få hjälp av tjänstemän med lokalkännedom för att kunna lösa akuta behov av bostad, plats för barn i förskola, sjukvård m.m. I ett inledande skede behövs personliga kontakter utifrån en helhetssyn för att individuella behov ska kunna tillgodoses. För att kunna kommunicera med en människa som inte kan svenska och svenska förhållanden krävs stor kompetens, även om tolk används. Att istället skicka den nyanlända flyktingen till ett betydligt mer opersonligt Jobbtorg kan snarare skapa problem än lösa dem.

SFI är en utbildningsfråga och hör ihop med den kommunala vuxenutbildningen. Om SFI lyfts bort från utbildningsnämnden hamnar SFI utanför de pedagogiska nätverk som är så viktiga för den pedagogiska utvecklingen. SFI anordnare i Stockholm utvecklar nu ett mer

yrkesinriktat innehåll och kontakter med arbetsmarknaden, i enlighet med den nya kursplanen för SFI. Detta utvecklingsarbete får inte störas. Dessutom ryms inom SFI även den så viktiga medborgarutbildningen, nödvändig för att deltagaren ska kunna skaffa sig kunskap om både rättigheter och skyldigheter som medborgare i ett demokratiskt samhälle. Viktiga frågor om jämställdhet, antidiskriminering och miljö riskerar att försvinna från dagordningen inom en ensidigt jobbinriktad SFI.

Oavsett jobbtorg eller inte är det ett helt missriktat förslag att överföra ansvaret för dessa verksamheter till socialtjänstnämnden.

Utbildning är ingen fråga för sociala myndigheter, vare sig för barn eller för vuxna. Vuxenutbildning, om den sker inom den kommunala vuxenutbildningen, folkhögskola, den nya yrkeshögskolan, vanlig högskola eller universitet, är så mycket mer och ska inte i alla delar vara direkt kopplad till arbetsmarknadens behov just nu. Den kommunala vuxenutbildningen är och ska förbli en del av det svenska utbildningssystem som står sig bra i internationella jämförelser. Även på det här området riskerar det pedagogiska utvecklingsarbetet att avstanna om vuxenutbildningen skärs av från de pedagogiska nätverken. Vi menar dessutom att det är av stor vikt för samhällsutvecklingen att vi har välutbildade medborgare, som har lärt sig att lära och som kan lära om vid de samhällsförändringar som står framför oss.

Vi vill slutligen påminna om att de borgerliga innan valet 2006 lovade en jobbgaranti för alla som ansöker om ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet. Löftet innebar att alla skulle garanteras arbete/utbildning inom fem dagar. Muntligen utlovades att dessa jobb inom fem dagar skulle vara till avtalsenlig lön. Med facit i hand kan vi se att jobbtorgen inte innebär någon jobbgaranti med arbete eller utbildning inom fem dagar. Det tycker vi är ett stort svek mot dem som röstade på de borgerliga och faktiskt trodde på löftet om jobbgaranti”.

_____________________

§187 Förslag till ersättningssystem samt övergripande handläggning av den enskildes val i valfrihetssystem inom omsorgen enligt LSS om personer med funktionsnedsättning

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-07-03.

D nr 006-297/2008

ÄRENDET

Utifrån kommunfullmäktiges beslut 2008-05-26 har stadsledningskontoret utformat ett förslag på en övergripande utformning av handläggningen av den enskildes val inom ramen för det valfrihetssystem inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning som skall införas 2009-07-01. Förslaget innebär att handläggningen ska vara likadan, oavsett var i staden den enskilde bor samt att en ökad stadsövergripande kunskap och information om utbud och efterfrågan erhålls genom inrättandet av en central funktion.

Stadsledningskontoret redovisar att förslaget om handläggningen av den enskildes val förväntas få följande effekter:

· Alla i staden får samma förutsättningar.

· Den samlade överblicken av det totala behovet och utbudet som den centrala förmedlingsgruppen besitter skapar utökad valfrihet.

· Den föreslagna effektiviserade hanteringen leder till att färre lägenheter står tomma.

· Utföraren kan anpassa sin verksamhet utifrån behov.

· Kunskapen om behov och utbud bildar ett värdefullt underlag för att skapa nya enheter.

· Högre grad av återkoppling och fasta tidsramar som tydliggör var i processen den enskildes ärende befinner sig skapar trygghet.

· De lokala biståndshandläggarnas resurser frigörs och kan användas på annat sätt.

Stadsledningskontorets förslag innehåller också ett ersättningssystem. De föreslagna fasta ersättningarna, så kallad LSS-peng, följer nivåerna i befintligt resursfördelningssystem och utgår från schablonerna i desamma.

Förvaltningen är positiv till införandet av LSS-peng samt en övergripande handläggning av den enskildes val i det valfrihetssystem som kommer att införas den 1 juli 2009 och hoppas att beskrivna synpunkter kan bidra till framtagandet av ett kostnadseffektivt ersättningssystem och god kvalitet i handläggningen av den enskildes val.

YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Rune Olofsson (s) framlade gemensamt för s+mp+v eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden Ann-Katrin Åslund ställde yrkandena mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.

Reservation anmäldes av ledamöterna Rune Olofsson (s), Awad Hersi (mp), Jonas Ljungstedt (v), Eva Andersson (s), Azad Hassan (s) och tjänstgörande ersättaren Melad Issa enligt följande:

Förslag till beslut

Att stadsdelsnämnden avger följande yttrande

Rätten till inflytande över sitt eget liv och stöd från samhället för att kunna leva ett liv som andra är oerhört viktigt. Alla Stockholmare, oavsett ålder, kön och funktionsnedsättning ska kunna välja hur den omsorg man behöver ska se ut. Det är viktigt att konstatera att detta kan utformas på många olika sätt. Den borgerliga majoriteten är övertygad att deras modell är den rätta. Vi i oppositionen har delvis andra förslag, ett av dessa är brukarvalssystem i samarbete med handikapporganisationer och handikappråd.

Trots att det finns goda ambitioner med att till exempel införa en stadsövergripande förmedlar-grupp, anser vi att frågan hanteras i helt fel ände. Att införa ett valfrihetssystem när det rådet stor brist på särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning är inte rimligt.

Det största problemet med att införa ett valfrihetssystem idag, enligt de borgerliga direktiven, är att det tyvärr inte kan bli en framgångssaga då majoriteten av de få lägenheter som finns idag redan är fulla och då det byggs allt för få nya. Att antalet bostäder motsvarar långt ifrån efterfrågan har konstaterats av flertal instanser vid det här laget. Därför riskerar valfrihets-systemet att bli ett slag i luften.

Inom det här området behövs ofta individuella lösningar. Med en LSS-peng och ständiga centraliseringar riskerar stadsdelsnämndernas möjligheter att skräddarsy lösningar utifrån behoven hos personer med funktionsnedsättning att minska. Därför är det inte helt problemfritt att införa en LSS-peng då den inte kan ta hänsyn till stadsdelarnas lokala behov.

Det lokala handikapprådet i Spånga-Tensta uttrycker förhoppningar att utredarnas förslag ska göra det möjligt för intresseorganisationer, kooperativ och andra former av socialt företagande att etablera sig. Men man ser också problem för personer med allvarliga psykiska funktionshinder, att kunna få information och en bar överblick över utbudet”.

___________________

§188 Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-06-17

D nr 006-397/2008

ÄRENDET

I ärendet föreslår utbildningsdepartementet ändringar i skollagens bestämmelser om bidrag till enskild förskoleverksamhet och enskild skolbarnsomsorg, till att även gälla andra verksamheter som uppfyller krav på kvalitet och öppenhet. Bidrag ska ges för egna barn i familjedaghem och i annan pedagogisk verksamhet, men endast för lika många barn som har tagits emot. Om ett barn deltar i två enskilda verksamheter ska kommunen lämna bidrag till båda verksamheterna.

Straffbestämmelsen föreslås upphöra för den som utan tillstånd driver förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg. Bestämmelser föreslås också om mottagande av barn från annan kommun och en utökad informationsskyldighet om kommunala och enskilda verksamheter i kommunen. Därutöver föreslås att kommunens skyldighet att anordna allmän förskola utvidgas till att gälla plats i förskola från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2009.

Förvaltningen lämnar inga synpunkter om skolbarnsomsorgen med anledning av att den organisatoriskt tillhör stadens utbildningsförvaltning.

Förvaltningen är positiv till att alla kommunala och enskilda verksamheter ska ha samma krav på kvalitet, där läroplanen och allmänna råd ska vara vägledande, samt vara öppna för alla barn.

Förvaltningen är också positiv till införandet av förskolepeng för både enskilda och kommunala förskolor och familjedaghem men ser vissa risker med att föra in begreppet annan pedagogisk verksamhet, och jämställa den verksamhetsformen med de idag etablerade verksamheterna där läroplan och allmänna råd ligger till grund.

Förvaltningen är vidare positiv till att allmän förskola utvidgas till att gälla från höstterminens start det år barnet fyller tre år, vilket redan tillämpas av stadsdelen.

YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Rune Olofsson (s) framlade gemensamt för s+v eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Awad Hersi anmälde att mp lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden Ann-Katrin Åslund ställde yrkandena mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner att som svar på remissen överlämna detta utlåtande

Reservation anmäldes av ledamöterna Rune Olofsson (s), Jonas Ljungstedt (v), Eva Andersson (s), Azad Hassan (s) och tjänstgörande ersättaren Melad Issa (s) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat att stadsdelsnämnden beslutar:

Förslag till beslut

Att delvis godkänna förvaltningens förslag

Samt att därutöver anföra:

Förskolan är en grundläggande och viktig del i det livslånga lärandet. Den utjämnar och skapar goda förutsättningar för stadens alla barn. Därför är förslaget om inrättande av en allmän förskola från tre år bra.

Däremot kommer införandet av en barnomsorgspeng enligt förslaget att leda till att systemet med en förskola av hög pedagogisk klass urholkas, där alla barn inte får tillgång till samma möjligheter till utveckling. Inrättande av flerfamiljssystem och vårdnadsbidrag innebär att dessa verksamheter jämställs med förskoleverksamheten, trots att dessa inte garanterar ett pedagogiskt innehåll.

Föräldrar ska givetvis kunna välja förskola som passar deras barn, men valfriheten är inte likvärdig för alla familjer. När pengsystem införs och marknadskrafterna får styra ökar klyftorna mellan barn i olika områden. Systemen bidrar till att förstärka en strukturell ojämställdhet, eftersom de gynnar välbeställda medborgare. Det har till exempel visat sig att mekanismerna bakom att välja skola är komplicerade.

Kommunen föreslås få ökad informationsskyldighet. Givetvis bör objektiv information finnas om verksamhet som bekostas med offentliga medel, men frågan är var gränsen går mellan kommunal information och marknadsföring som syftar till att öka vinsten i verksamheten?”

_____________________

§189 Införande av valfrihetssystem inom äldreomsorgens dagverksamhet

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-06-30

D nr 006-294/2008

ÄRENDET

I enlighet med beslut i kommunfullmäktige att valfriheten ska öka för medborgarna i Stockholm, föreslås att valfrihetssystem införs även avseende dagverksamhet inom äldreomsorgen.

I förslaget till valfrihetssystem föreslås att de biståndsbedömda dagverksamheterna ska ingå. Dessa är oftast avsedda för personer med demensdiagnos. De rent sociala dagverksamheterna är i de allra flesta fall öppna, dvs. det krävs inget biståndsbeslut för deltagande.

En ersättningsmodell med en fast peng kommer att införas. Staden väljer att införa två ersättningar; en för demensdagvård och en för annan dagvård.

Förvaltningen anser att det är viktigt att det klart framgår vilka kostnader som ska ingå i pengen. En kostnadskrävande del i ett beslut om dagvård är resekostnaderna. I stadsdelen har frågan lösts med att förvaltningen hämtar och lämnar med egen buss. Detta har bidragit till att hålla kostnaderna för dagvården nere avsevärt. Därför är det viktigt att det vid utredning om kostnaderna för dagvård tas med alla reskostnader till och från verksamheten. I det fall den äldre väljer en verksamhet långt från bostaden kommer det inte att vara möjligt att köra egna transporter vilket innebär att kostnaderna ökar.

En klart uttalad intention är att öka mångfalden även inom dagvården. Idag finns många olika utförare av särskilda boenden. Med ett fritt val förmodas efterfrågan av dagvård med speciell inriktning öka. Detta kan i sin tur medföra att fler aktivt väljer dagverksamhet på annat håll i staden än inom närområdet.

Förvaltningen anser att valfrihet inom dagvård är logisk utifrån den strävan som finns att göra all äldreomsorg tillgänglig för alla.

YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Rune Olofsson (s) framlade gemensamt för s+mp+v eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden Ann-Katrin Åslund ställde yrkandena mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

  1. Stadsdelsnämnden godkänner svaret på remissen och översänder det till kommunstyrelsen

  2. Paragrafen förklaras omedelbart justerat

Reservation anmäldes av ledamöterna Rune Olofsson (s), Awad Hersi (mp), Jonas Ljungstedt (v), Eva Andersson (s), Azad Hassan (s) och tjänstgörande ersättaren Melad Issa (s) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat att stadsdelsnämnden beslutar:

Förslag till beslut

Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Att därutöver anföra följande:

Stadsledningskontoret föreslår att ett valfrihetssystem inom äldreomsorgens biståndsbedömda dagverksamheter ska införas. Det är bra att systemet inte tillåter begränsningar till en viss stadsdel. Den äldre ska också kunna byta dagverksamhet när han eller hon så önskar.

Det finns en risk att valfrihet inom äldreomsorgens dagverksamheter leder till att transportkostnaderna ökar. Det är därför viktigt att noga följa kostnadsutvecklingen, men det är samtidigt viktigt att det finns stor rörelsefrihet att välja verksamhet.

Det är därutöver viktigt att markera att reformen är till för de äldre, målet är rörelselfriheten för den enskilde ska öka, likaså mångfalden och kvaliteten. Om det finns många aktörer med olika inriktningar att välja bland, samtidigt som informationen om dessa är lättillgänglig, kan kvaliteten öka genom att brukarna väljer de verksamheter som håller hög kvalitet. Däremot bör inte äldrenämnden styras av mål som att fler företag ska etableras på marknaden och att personal ska göra avknoppningar.

Inflytandet över innehållet i verksamheten behöver också stärkas. Ett ökat inflytande kan säkras genom tydligare riktlinjer, utbildning av personal, aktiv information om äldres rättigheter, stöd till äldre som saknar anhöriga eller har svårt att tala för sig, ökad hjälp att överklaga samt stark intern kontroll av att riktlinjerna efterlevs.

____________________

§190 Kortare plan- och byggprocess samt renodling av ansvar för vissa tekniska processer, inkl. revidering av reglementen

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-06-27

D nr 006-310/2008

ÄRENDET

Kommunfullmäktige beslöt i budget 2008 att arbetet med att förkorta plan- och bygglovprocessen ska fortsätta. Kortare handläggningstider bedöms vara en central fråga för Stockholms fortsatta tillväxt och framtida utveckling, och för genomförande av vision 2030 ”Ett Stockholm i världsklass”.

Stadsdirektören har därför uppdragit åt en särskild utredningsman att utreda hur plan- och byggprocessen kan förkortas. Dessutom har uppdraget utökats med att föreslå hur vissa ansvarsfrågor inom det tekniska området bör lösas för att skapa en mer ändamålsenlig och effektiv ansvarsfördelning.

Förvaltningen har belyst remissen ur ett lokalt demokrati-perspektiv och ställer sig positiv till att översynen av rutiner och ansvarsfördelning för att minimera byråkrati och onödig tidsåtgång. Förvaltningen är dock ytterst negativ till att centralisera parkförvaltningen, så länge stadsdelsnämnderna finns kvar. Förvaltningen framhåller det positiva i lokal samverkan med boende, föreningar, näringsliv m.fl. framförallt när det gäller stadsmiljöfrågor.

YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) framlade gemensamt förslag fp+m+kd att lämna ärendet utan eget ställningstagande och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Rune Olofsson (s) framlade gemensamt för s+mp+v eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden Ann-Katrin Åslund ställde yrkandena mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande.

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) framlade gemensamt för fp+ kd särskilt uttalande enligt följande:

”Särskilt uttalande:

Med pengsystem i stället för politisk styrning har en stor del av stadsdelsnämndernas nuvarande uppgifter flyttats över till de enskilda medborgarna. Det betyder inte att behovet av lokala nämnder i Stockholm upphör. I ett antal viktiga frågor som exempelvis socialtjänst och lokal fysisk planering är behovet av en lokal beslutsnivå stort.

Samtidigt är bostadsförsörjningen är en strategiskt viktig fråga för staden. Därför är det angeläget att ha en effektiv och ändamålsenlig organisation för plan- och bygglovsprocessen med mera. Korta handläggningstider är viktigt.

Vi kommer att ta slutligt ställningstagande till SLK:s förslag i samband med budget för 2009”.

Ledamoten Ole-Jörgen Persson m.fl. (m) framlade särskilt uttalande enligt följande:

”Särskilt uttalande:

Vi stödjer i huvudsak den inriktning som läggs fram i Stadsledningskontorets förslag, och understryker särskilt vikten av att plan- och bygglovsprocessen förkortas. I frågan om Stockholms framtida utveckling är detta synnerligen viktigt.

För oss är det viktigt att ansvaret för förvaltning, drift och underhåll av t.ex. parker, grönområden, strandbad, motionsspår, isbanor samt kolonilottsområden, är tydligt, effektivt och till en så låg kostnad för skattebetalarna som möjligt. Det är också viktigt att den kunskap och kompetens som i dag finns bl.a. i stadsdelsförvaltningarna tas till vara även i en eventuell framtida ny organisation”.

Reservation anmäldes av ledamöterna Rune Olofsson (s), Awad Hersi (mp), Jonas Ljungstedt (v), Eva Andersson (s), Azad Hassan (s) och tjänstgörande ersättaren Melad Issa (s) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat att stadsdelsnämnden beslutar:

Förslag till beslut

Att huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

Att därutöver anföra följande.

Demokratin är vårt samhälles grundpelare. Stockholmarnas vilja ska få genomslag i utformningen av stadens verksamheter. Vi tror att många beslut bäst fattas nära dem som berörs av besluten. Närdemokratin och den lokala förankringen är viktig. Medborgarna ska ha närhet både till sina förtroendevalda politiker och till stadens tjänstemän och handläggare.

Den borgliga majoriteten har systematiskt centraliserat stora delar av stadsdelsnämndernas verksamheter. Mest omfattande är flytten utav grundskolan och skolbarnomsorgen, men även centraliseringen av jobbtorgen är påtaglig. Vidare genomförs en omfattande centralisering av stadsdelarnas upphandling. Den mest dolda centraliseringen utgör systemet med förskole- och äldrepeng. Pengsystemen innebär i praktiken att stadsdelsnämnderna förlorar möjligheten till både effektiv planering och verksamhetsstyrning.

Majoriteten förefaller vilja centralisera det mesta av stadsdelarnas verksamheter och endast behålla ett tomt stadsdelsnämndsskal utan innehåll. Det hade varit ärligare av majoriteten att skylta öppet med den urholkning som faktiskt sker av stadsdelsnämnderna.

Majoriteten verkar inte lägga särskilt stor vikt vid stadsdelsnämndernas många styrkor. Stadsdelnämnderna kan vara slagkraftiga verktyg att förverkliga politikens mål. Genom en stark lokal förankring skapas möjligheter till effektiv förvaltning och stora samordningsvinster mellan olika verksamheter. I en alltför centraliserad organisation blir det svårt att ta till vara på lokala initiativ och att få överblick över samverkansmöjligheter.

Detta ärende innebär i sig ytterligare urholkningar av stadsdelarnas verksamheter. Det är beklagligt att detta sker utan en analys av de övergripande konsekvenserna för delaktighet, samhörighet, samordningsvinster etcetera. Organisatoriska förändringar av denna karaktär kan inte enbart analyseras ur ett gränssnitts- och administrativt perspektiv.

Utredningens förslag innebär i praktiken att hela stadsmiljöverksamheten försvinner från stadsdelsnämnderna. Detta föreslås utan någon egentlig analys av effekterna, varken för stadsdelsnämnderna eller – framförallt – medborgarna. Många förslag tycks dessutom ha föga koppling till det kommunfullmäktigeuppdrag man hänvisar till i ärendet. Det får snarare betraktas som något som stadsledningskontoret vill initiera. I grunden är det motviljan mot stadsdelsnämnderna som motiverar förslagen. Vi anser att det är oacceptabelt att denna fråga hanteras på detta sätt.

Vi är också oroliga för att man utan analys för över ansvaret för värnandet om stadens kulturhistoriska värden och skönhetsvärden till Stadsbyggnadsnämnden. Exploateringsintresset kommer fortfarande att ha en företrädare, samtidigt som den avvägande nämnden även ska ansvara för kultur- och skönhetsintressena. Detta föreslås egentligen utan analys.

Då stadsdelsnämnderna infördes gjordes det i bred politisk enighet. Endast moderaterna stod utanför den uppgörelsen, men idag medverkar hela alliansen märkligt nog till detta.

Det är anmärkningsvärt att dessa omfattande förändringar föreslås utan att diskussioner förts vare sig med oppositionen eller med medborgarna. Majoriteten försöker i själva verket slakta stadsdelsnämnderna i smyg. Parker, planeringar och naturmark har i hög grad engagerat medborgarna. Att flytta dessa verksamheter till trafik- och renhållningsnämnden är ett effektivt sätt att minska medborgarnas intresse för stadsdelsnämnderna och troligen också ett sätt att i tysthet göra det möjligt att skära ned på anslagen för parkförvaltningen.

Ett modernt samhälle med en välinformerad befolkning kräver en välfungerande lokal demokrati och där har stadsdelsnämnderna en viktig roll som behöver utvecklas vidare snarare än att inskränkas”.

____________________

§191 Motion om barnperspektiv som incitament för bättre beslut

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-08-06

D nr 006-359/2008

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen har för yttrande fått en remiss från kommunstyrelsen att inkomma med svar på motion om barnsperspektiv som incitament för bättre beslut.

I motionen har Ann-Margrethe Livh m.fl.(v) förslagit att kommunfullmäktige beslutar om ett reviderat handlingsprogram om barnkonventionen under året och att det arrangeras en hearing för barn och ungdom i olika delar av staden som underlag för revidering av programmet. Vidare föreslås att en modell bör tas fram för hur barnperspektivet ska skrivas in i underlag för beslut i nämnder och att till budget 2010 bifoga en barnbilaga som tydligt anger hur budgeten påverkar barns liv i staden.

Förvaltningen är positiv till åtgärder som säkrar barns och ungdomars synpunkter och att dessa tas tillvara innan beslut fattas. Resultaten från en eventuell utredning om en modell för hur barnperspektivet ska formuleras bör dock noga analyseras innan förslag på åtgärder beslutas. Tydliga inriktningsmål för uppföljning av barnkonventionen och barnperspektivet i stadens verksamhetsplan och budget kan redan idag formuleras och följas upp i rutiner för ILS-webben.

YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Rune Olofsson (s) framlade gemensamt för s+mp+v eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden Ann-Katrin Åslund ställde yrkandena mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.

Reservation anmäldes av ledamöterna Rune Olofsson (s), Awad Hersi (mp), Jonas Ljungstedt (v), Eva Andersson (s), Azad Hassan (s) och tjänstgörande ersättaren Melad Issa (s) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat att stadsdelsnämnden beslutar:

Förslag till beslut

Att stadsdelsnämnden tillstyrker motionen

Att därutöver anföra:

FN:s barnkonvention är något som Stockholms stad förbundit sig att följa. Därför är det bra

att barnperspektivet lyfts fram i det kommunala beslutsfattandet, i enlighet med vad som föreslås i motionen”.

_____________________

§192 Kontaktcenter Stockholm – etablering av kontaktcenterorganisation i Stockholms stad

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-08-13

D nr 006-256/2008

ÄRENDET

Stadsledningskontoret föreslår i tjänsteutlåtande ”Kontaktcenter Stockholm – etablering av kontaktcenterorganisation i Stockholm stad (DNR 036-1139/2008)” att Kontaktcenter Stockholm inrättas i syfte att höja den kommunala servicen till invånare, företag och besökare. Kontaktcentren ska också stödja stadens invånare i att använda stadens satsning e-tjänster som staden tidigare beslutat om i sin e-strategi.

Förvaltningen är positiv till att ny teknik används för att öka serviceutbudet för stadsdelens invånare, företag och besökare. Förvaltningen anser dock att stadsdelens speciella karaktär måste beaktas vid utformningen av den nya organisationen. Medborgarkontoret i Tensta skulle kunna utgöra en viktig stödfunktion till Kontaktcenter Stockholm och bör tillföras särskilda resurser för att kunna bistå stadsdelens invånare med information och hjälp till självhjälp samt att de till fullo kan få nytta av de nya e-tjänsterna.

YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Rune Olofsson (s) framlade gemensamt för s+mp+v eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden Ann-Katrin Åslund ställde yrkandena mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden antar nedanstående svar på Stadsledningskontorets remiss om förslag till ”Kontaktcenter Stockholm – etablering av kontaktcenterorganisation i Stockholm stad”.

Reservation anmäldes av ledamöterna Rune Olofsson (s), Awad Hersi (mp), Jonas Ljungstedt (v), Eva Andersson (s), Azad Hassan (s) och tjänstgörande ersättaren Melad Issa (s) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat att stadsdelsnämnden beslutar:

Förslag till beslut

Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

Samt att därutöver anföra:

Det är viktigt att arbetet med att öka tillgängligheten för medborgarna till stadens alla funktioner och tjänstemän är högt prioriterat. Ett kontaktcenter kan vara en god idé och ett led i detta arbete. Men det kommer inte att kunna ersätta de nedlagda medborgarkontoren, de utlokaliserade telefonväxlarna samt att alla tjänstemän tidigare uppmanades att sprida sina telefonnummer.

Kontaktcenter och tidigare beslutade Äldre direkt innebär en funktionsindelning av informationsverksamheten som rör stadsdelsnämndernas verksamhetsområden jämfört med de tidigare geografiskt förankrade medborgarkontoren. Utvecklingen motverkar den lokala demokratin genom att informationen centraliseras och att det personliga mötet blir ovanligare.

Mycket av den information som efterfrågas kräver lokal verksamhetskunskap, vilket knappast kan finnas i ett enda stadsövergripande kontaktcenter för de mjuka verksamheterna. Risken finns därför att dubbla informationskanaler byggs upp, vilket blir otydligt inför allmänheten.

Kontaktcenter ska innebära att tid frigörs för att vägleda invånare som inte har möjlighet att söka information via datorer. Det finns dock inget som säkrar att tidsvinsten verkligen används för detta eller för mer tid till strategiskt arbete som antas bli en annan effekt En uttalad målsättning att öka antalet medborgarkontor eller ökat antal kontaktcenter skulle göra det mer trovärdigt att tidsvinsterna går till avsedda ändamål och inte till besparingar.

Tensta har en befolkning som till 85,4 % är av utländsk härkomst, omflyttningen är hög och mindre än hälften av befolkningen i arbetsför ålder är förvärvsarbetande, vilket nämns i förvaltningens remissvar. Vi instämmer i förvaltningens beskrivning att det är en demokratifråga för Tensta hur kontaktcentret i Stockholm genomförs. Vi är övertygade att medborgarkontoret i Tensta har en mycket viktig roll i detta sammanhang”.

____________________

§193 Förvaltningsremiss: Förslag på trafikförändringar 2009

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-08-13

D nr 006-346/2008

ÄRENDET

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har fått SL.s förslag på trafikförändringar för yttrande. Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtandet de förändringar som påverkar Spånga-Tensta stadsdel samt förvaltningens kommentarer till dessa.

YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Rune Olofsson (s) framlade gemensamt för s+mp+v eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden Ann-Katrin Åslund ställde yrkandena mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

Reservation anmäldes av ledamöterna Rune Olofsson (s), Awad Hersi (mp), Jonas Ljungstedt (v), Eva Andersson (s), Azad Hassan (s) och tjänstgörande ersättaren Melad Issa (s) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat att stadsdelsnämnden beslutar:

Förslag till beslut

Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

Att därutöver anföra följande:

Det är viktigt att nuvarande linjesträckning för buss 179 förbi Tensta C och Rinkeby C bibehålls, och att man inför bussar med låggolv för barnvagnar och handikappade”.

____________________

§194 Uppsägning av avtal och ny upphandling av Fristad servicehus och dagverksamhet Träffen

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-06-11

D nr 103-316/2008

ÄRENDET

Entreprenadavtal för drift av Fristad servicehus tecknades med Riksbyggen serviceboende AB i maj 2002. Avtalstiden var 2002-10-01 – 2005-09-30 med möjlighet till förlängning med två år i sänder på oförändrade villkor och ett års ömsesidig uppsägningstid.

Från och med den 18 augusti 2005 övertog Attendo Care AB kontraktet genom köp av Riksbyggen serviceboende AB.

Avtalet har förlängts två gånger, senast till och med 2009-09-30. Enligt gällande aktivitetsplan för konkurrensutsättning ska upphandling av Fristad servicehus och dagverksamheten Träffen göras under hösten 2008.

Stadsdelsförvaltningen föreslår att förvaltningen får stadsdelsnämndens uppdrag att säga upp nuvarande entreprenadavtal med Attendo Care AB för drift av Fristad servicehus att upphöra från och med 2009-10-01.

Vidare föreslås att förvaltningen får nämndens uppdrag att dels genomföra en förnyad upphandling av driften av Fristad servicehus, dels upphandla driften av dagverksamheten Träffen i Fristad servicehus.

Slutligen föreslås att förvaltningen får nämndens uppdrag att återkomma till nämnden med förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av drift av Fristad servicehus och dagverksamheten Träffen.

Nämnden föreslås besluta att inte lägga något anbud för drift av Fristad servicehus och dagverksamheten Träffen i egen regi.

Den föreslagna tidsplanen enligt nedan innebär att avtal tecknas med blivande entreprenör sex månader innan avtalet träder i kraft i enlighet med stadsdelsnämndens policy.

YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund yrkade gemensamt för fp+m+kd bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Rune Olofsson (s) framlade gemensamt för s+mp+v eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden Ann-Katrin Åslund ställde yrkandena mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

  1. Stadsdelsnämnden beslutar uppdra åt stadsdelsförvaltningen att säga upp nuvarande entreprenadavtal med Attendo Care AB för drift av Fristad servicehus

  2. Stadsdelsnämnden beslutar uppdra åt stadsdelsförvaltningen att genomföra en förnyad upphandling av driften av Fristad servicehus

  3. Stadsdelsnämnden beslutar uppdra åt stadsdelsförvaltningen att upphandla driften av dagverksamheten Träffen i Fristad servicehus

  4. Stadsdelsnämnden beslutar att inte lägga något anbud för drift av Fristad servicehus och dagverksamheten Träffen i egen regi.

  5. Stadsdelsnämnden beslutar uppdra åt stadsdelsförvaltningen att återkomma till nämnden med förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av drift av Fristad servicehus och dagverksamheten Träffen.

  6. Stadsdelsnämnden beslutar uppdra åt stadsdelsdirektören att teckna entreprenadavtal om drift av Fristad servicehus och dagverksamheten Träffen med den anbudsgivare som bedöms ha det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till i förfrågningsunderlaget angivna utvärderingskriterier.

  7. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av paragrafen.

Reservation anmäldes av ledamöterna Rune Olofsson (s), Awad Hersi (mp), Jonas Ljungstedt (v), Eva Andersson (s), Azad Hassan (s) och tjänstgörande ersättaren Melad Issa (s) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat att stadsdelsnämnden beslutar:

Förslag till beslut

Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut på punkterna 1, 2 ,3, 5, 6 samt 7

Att därutöver anföra följande punkter:

4. Stadsdelnämnden beslutar att uppdra åt stadsdelsförvaltningen att lägga ett eget regi anbud för drift av Fristad servicehus och dagverksamheten Träffen.

8. Stadsdelsnämnden beslutar uppdra åt stadsdelsförvaltningen att återkomma till

nämnden med rapport över vilka intresseanmälningar som har inkommit och vilken

entreprenör man är intresserad av att teckna avtal med och på vilka grunderna är”.

____________________

§195 Anmälan av till avdelningen för äldre inkomna klagomål under perioden 2008-03-18 – 2008-06-02

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-06-09

D nr 604-296/2008

ÄRENDET

Enligt beslut i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd 2008-01-24 ska inkomna klagomål till avdelningen för äldre anmälas löpande under året.

Inkomna klagomål och med anledning av dessa vidtagna åtgärder redovisas på till detta ärende bifogad bilaga.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar lägga föreliggande anmälan av, under perioden 2008-03-18 – 2008-06-02, till avdelningen för äldre inkomna klagomål till handlingarna.

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar lägga föreliggande anmälan av, under perioden
2008-03-18 – 2008-06-02, till avdelningen för äldre inkomna klagomål till handlingarna.

___________________

§196 Fastställande av dygnspris på korttidsboendet Linnéan

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-07-24

D nr 199-395/2008

ÄRENDET

Korttidsboendet har från och med den 1 juli 2008 sju platser istället för tidigare 13. Detta tillsammans med de löne- och prisökningar som varit kräver en höjning av dygnspriset. Boendet kommer att ingå i den nya upphandling av omsorgsboenden som påbörjas i september månad. Då priset ska framgå i förfrågningsunderlaget är det viktigt att priset fastställs till att gälla från den 1 september 2008. Korttidsboendena ingår inte i stadens nya valfrihetsmodell för vård- och omsorgsboenden för äldre.

Beräkningen av priset bygger på att verksamheten ska kunna bibehålla den kvalitet som finns för närvarande. Detta betyder i stort att personalbemanningen inte minskas. Det nya priset ligger något under ersättningen i högsta nivå i vård- och omsorgsboende. De personer som beviljas korttidsplats förutsätts ha så stora behov att de vid en permanentplacering borde hamna i nivå 3 alternativt 2.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden fastställer dygnspriset på Linnéan till 1720:- från 080901.

___________________

§197 Månadsrapport juli

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-08-13

ÄRENDET

Varje månad redovisar förvaltningen budgetläget i form av en rapport. Detta är månadsrapporten för juli som redovisar bokförda kostnader och intäkter tom juli månad samt en prognos för året.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande månadsrapport.

______________________

§198 Ansökan om projektmedel till stöd för anhöriga inom äldreomsorgen

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-05-28

ÄRENDET

Speciella medel är avsedda av Riksdagen för att stödja projekt för stöd till anhöriga inom äldreomsorgen. Medlen fördelas till tvååriga projekt. Projekten ska i första hand vända sig till anhöriga som vårdar sina egna anhöriga i hemmet.

Medel delades ut första gången 2006 och 2007. Stadsdelsnämnden har erhållit bidrag den aktuella tiden. Projektet har i första hand riktats till anhöriga som vårdar personer med demensssjukdom. Förvaltningen avser att fortsätta arbetet men med något förändrad inriktning och vill därför ansöka om medel även för år 2008. Då ansökan ska vara inne den sista juli 2008 har den skickats in före eventuellt beslut i stadsdelsnämnden.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden ansöker om projektmedel till stöd för anhöriga inom äldreomsorgen i enlighet med tjänsteutlåtandet.

__________________

§199 Nedskrivning av fordringar

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-07-28

ÄRENDET

Enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning, kapitel 3 paragraf 2 ska en obetald fordran skrivas ned i bokföringen efter det att alla inkassoåtgärder vidtagits.

Beslut avseende fordringar överstigande 10000 skall fattas av stadsdelsnämnden. Beslutet innebär enbart en bokföringsmässig nedskrivning. Gäldenärens skulder efterskänks inte utan indrivning fortsätter.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar nedskriva de i detta ärende bilagda fordringarna om sammanlagt 325061 kronor.

______________________

§200 Studieresa till Berlin för Bromstensgårdens personalgrupp

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-07-28

ÄRENDET

Personalgruppen har under våren avslutat en tvåårig familjeterapiutbildning och detta har ibland krävt närvaro på lediga dagar och studier på fritiden. Det finns nu ett behov av att samlas inför hösten och starta upp tillsammans för att fortsätta integrera utbildningen i den dagliga verksamheten.

Akut- och utredningshemmet Bromstensgården kommer från och med hösten att ha en personalgrupp som till viss del består av ersättare för föräldralediga behandlingsassistenter. Personalgruppen består av 17 personer och i samband med att ny personal kommer till gruppen är det ett bra tillfälle att göra en gemensam resa innehållande både planeringsdag, studiebesök och samvaro för att de nya personerna ska lära känna sin arbetsplats och sina kollegor, samt för den gamla personalgruppen att lära känna de nya.

Programmet kommer att innehålla en hel planeringsdag med upplägg inför höstens arbete, samt två halvdagars studiebesök på dels ett familjebehandlingshem samt ett Familjecentrum. Under tiden kommer verksamheten att hållas öppen som vanligt och skötas av ett flertal redan etablerade vikarier.

Kostanden för resan beräknas uppgå till 95275 kr som kommer att tas från ackumulerad fond. Bromstensgården är i god ekonomisk balans, vilket möjliggör en resa.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner att Bromstensgårdens personalgrupp får åka till Berlin under fyra dagar vecka 38, 14 – 18 sep, 2008.

___________________

§201 Inkomna medborgarförslag

a. Förslag till Järvalyftet från Al-Koweyn Utbildningscentrum i Rinkeby

D nr 002-380/2008

BESLUT

1 . Stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

____________________

§202 Anmälan av inkomna allmänna offentliga handlingar

Förelåg förteckning 2008-07-29

ÄRENDET

Anmäldes förteckning över allmänna inkomna offentliga handlingar i juli 2008.

BESLUT

1. Förteckningen läggs till handlingarna

____________________

§203 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråds sammanträde 2008-06-05

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna

____________________

§204 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens brottsförebyggande råd

Anmäldes protokoll från stadsdelsnämndens lokal brottsförebyggande råds sammanträde 2008-05-23

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna

_____________________

§205 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens handikappråd

Anmäldes protokoll från stadsdelsnämndens handikapprådets sammanträde 2008-05-27

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna

_____________________

§206 Nämndens och förvaltningens frågor

- Anmäldes skrivelse av ledamoten Rune Olofsson (s) och ledamöterna Awad Hersi (mp) och Jonas Ljungstedt (v) om exploateringen av Bromstens industriområde. I skrivelsen,

”skrivelse med hänvisning till bifogat yttrande över Bromstens industriområde”, föreslås att klubbhuset och ett 11-mannaplan ska behållas .

Ledamoten Rune Olofsson frågar hur det är med sanering av klotter i stadsdelen? Gäller samma åtaganden som staden?

Ordförande Ann-Katrin Åslund informerar om att samma åtaganden gäller för stadsdelen som för övriga staden, dvs. att klotter ska saneras inom 24 timmar. Detta förutsätter dock att klottret anmälts till stadens driftcentral.

Rune Olofsson frågar också om förvaltningen vet någonting om det vapengömma som hittades i stadsdelen och om förvaltningen fått information om det polisiära arbetet.

Förvaltningen meddelar att någon särskild information inte har erhållits. Dock vet förvaltningen att inga av de hittills gripna är under 20 år.

Vidare frågar Rune Olofsson om projektet föreningsstäd som förvaltningen driver i samarbete med stadsdelen Rinkeby-Kista. R. Olofsson önskar en redovisning över vilka föreningar som fått uppdrag, vilka områden som ska städas samt hur information om projektet spridits.

Förvaltningen återkommer med redovisning till nämnden.

Ersättaren Anna Jonazon frågar vad som hänt med en skrivelse från en medborgare som inlämnades till förvaltningen den 26 juni 2008 och som var adresserad till de politiska partierna?

Förvaltningen ska utreda frågan.

Ledamoten Eva Andersson frågar när ett ärende om de kvarvarande pensionärsföreningarna kommer upp i nämnden?

Ann-Katrin Åslund meddelar att ett ärende kommer upp till nämnden i september.

____________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll, skrivelser mm

(Bilaga §205)