Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-02-12

Sammanträde 2009-02-12

Datum
Klockan
18:00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

Öppet forum, klockan 18.00
Sammanträdet inleds klockan 18.00 med att Trafikkontoret infor Läs mer...merar om Spånga Torg. Därefter går stadsdelsdirektören igenom de ärenden som ska behandlas vid dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

Förhinder anmäls till Anna Öberg, nämndsekreterare
Telefon: 08-508 03 499
E-post: anna.oberg@spanga-tensta.stockholm.se

1 Val av justerare och dag för justering

Protokollet justeras den 20 februari 2009.
Protokollet från sammanträdet den 22 januari 2009 justerades den 28 januari 2009.

2 Remissvar om Projekt Navet - effektiviserad informationsförsörjning i Stockholms stad

Dnr 721-2008-006

Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd tillstyrker förvaltningens förslag till svar på remissen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Verksamhetsberättelse för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd 2008

Dnr 15-2009-100 Omedelbar justering

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden beslutar godkänna verksamhetsberättelsen med bokslut för 2008 och överlämna den till kommunstyrelsen.

2. Stadsdelnämnden beslutar att avveckla en resultatenhet inom verksamhetsområdet förskola.

3. Stadsdelsnämnden beslutar om resultatöverföring enligt redovisning i bilaga 1.6.

4. Stadsdelen beslutar om omedelbar justering i detta ärende.

4 Begäran om uppdrag att upphandla driften av ungdomsverksamheterna i Blå huset och Bromstens ungdomsgård

Dnr 417-2008-103

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar uppdra åt stadsdelsförvaltningen att upphandla driften av de öppna fritidsverksamheterna för ungdomar i Blå huset och i Bromstens fritidsgård.

2. Stadsdelsnämnden beslutar att inte lägga något anbud för driften av de öppna fritidsverksamheterna för ungdomar i Blå huset och i Bromstens fritidsgård i egen regi.

3. Stadsdelsnämnden beslutar uppdra åt stadsdelsförvaltningen att återkomma
till nämnden med förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av driften av de öppna fritidsverksamheterna för ungdomar i Blå huset och i Bromstens fritidsgård.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Åtgärdsplaner för utförarenheterna för äldre

Dnr 57-2009-600

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner åtgärdsplanerna.

6 Delrapport om barnuppdraget i Stockholms socialtjänst - BUSS

Dnr 80-2009-500

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Anmälan av inkomna allmänna offentliga skrivelser till nämnden

Dnr 3-2009-099

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Protokoll från pensionärsrådet 8 januari 2009

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

9 Protokoll från handikapprådet 13 januari 2009

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

10 Protokoll från brottsförebyggande rådet 11 november 2008

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

11 Information/kurser och konferenser

* Rapportering om öppen verksamhet för unga

12 Nämndens och förvaltningens frågor

13 Remiss om betänkandet barn som misstänks för brott (SOU 2008:111)

Dnr 20-2009-006

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden hänvisar till förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Svar på remiss från Trafikkontoret om underlag för parkinvesteringar 2010-2012

Dnr 52-2009-300

Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd tillstyrker förvaltningens förslag till svar på remiss om parkinvesteringar 2010-2012.

2. Omedelbar justering av ärendet.

§1 Val av justerare och dag för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att utse ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) och vice ordföranden Ornina Younan (S) att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet ska justeras den 20 februari 2009.

Det anmäldes att protokollet fört vid stadsdelsnämndens sammanträde den 22 januari 2009 justerades den 28 januari 2008.

_______________________

§2 Remissvar om Projekt Navet - effektiviserad informationsförsörjning i Stockholms stad

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd tillstyrker förvaltningens förslag till svar på remissen.

Ärendet

Förvaltningen har tagit del av remissen om projekt Navet. Ambitionen att enkelt kunna tillgängliggöra, lagra och försörja den egna organisationen, andra organisationer och allmänheten med information ställer sig förvaltningen bakom i sin helhet. Trots detta anser förvaltningen att det finns ett antal frågeställningar som kan belysas och utredas vidare för att underlätta analysen av de ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna.

Dnr 721-2008-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§3 Verksamhetsberättelse för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd 2008

Beslut

  1. Stadsdelsnämnden beslutar godkänna verksamhetsberättelsen med bokslut för 2008 och överlämna den till kommunstyrelsen.

  2. Stadsdelnämnden beslutar att avveckla en resultatenhet inom verksamhetsområdet förskola.

  3. Stadsdelsnämnden beslutar om resultatöverföring enligt redovisning i bilaga 1.6.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Goda förutsättningar har skapats för att Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök genom att nämnden konkurrensutsätter verksamheter som inte är myndighetsutövning. Samarbetet med Jobbtorgen har utvecklats och förvaltningen arbetar konsekvent utifrån arbetslinjen. Detta har lett till att antalet hushåll som är i behov av ekonomiskt bistånd är det lägsta på två decennier. Nämnden har arbetat med brottsförebyggande arbete. Under året har också en satsning påbörjats för att förbättra situationen för ungdomar. Ett antal av förvaltningens enheter ingåripågående centrala upphandlingar för att möjliggöra ökad valfrihet och mångfald.

Nämndens resultat är ett underskott om 3,2 mnkr. Vid årets början var kostnadsläget ca 43 mnkr för högt. Under hela året har ett intensivt arbete pågått inom alla verksamhetsområden för att uppnå en budget i balans. Det befarade underskottet om 43 mnkr har genom detta arbete reducerats till 3,2 mnkr.

Dnr 15-2009-100

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) framlade gemensamt för FP+M+KD särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Verksamhetsberättelse för 2008 visar att de uppdrag och åtaganden som stadsdelen ansvar för har skötts på ett bra sätt.

Inom förskoleverksamheten har barnomsorgsgarantin hållits, alla barn som önskat plats har fått erbjudande inom tre månader. Kontinuerlig planering finns för att utbyggnaden av erforderligt behov av platser ska ske i den takt som behövs. Brukarundersökningen i stadsdelens förskolor visar att föräldrarnas nöjdhet med förskolan som en trygg miljö för deras barn har ökat. Andelen förskollärare i verksamheterna fortsätter att öka.

Antalet barn i stadsdelen som åkt på kollo har ökat och särskilt glädjande är att andelen barn från Tensta som sökt och åkt på kollo blivit större.

Lekplatser har rustats upp och en kontinuerlig översyn görs för att garantera säkerheten. Två lekplatser återinvigdes under året. Gribban i Gamla Spånga som utformats särskilt för att också stimulera funktionshindrade barn till lek och upplevelser.

Nydalsparken i Tensta invigdes under hösten. Ett samarbete mellan stadsdelen, trafikkontoret och ett företag som tillverkar lekutrustning har resulterat i en anläggning unik i sitt slag där datateknik stimulerar barn och ungdomar till både hjärn- och rörelsegymnastik.

Stadsdelens äldreomsorg håller en hög kvalitet och undersökningar visar att Spånga-Tenstas hemtjänstenhet är den som är mest uppskattad i staden.

Under året har omstrukturering skett i Tensta servicehus vilket inneburit att mer resurser kunnat styras till verksamhet istället för att bekosta tomma lokaler. Den uppsökande verksamhet som redan tidigare bedrivits i vår stadsdel har fortsatt och utvecklas vidare.

Stadsdelsnämnden och förvaltningen har ett gott samarbete med stadsdelens pensionärsorganisationer som ansvarar för viktiga frivilligverksamheter såsom tex Trygghetsringningen och ”Guldkanten”.

Valfrihet och ökad livskvalitet är två områden som står i fokus för den nuvarande majoriteten och det är också frågor som vi har lagt stor vikt vid i vår stadsdel under det gångna året.

Kvaliteten i stadsdelens verksamheter är i hög grad beroende av medarbetarna. En bra personalpolitik är därför en av de viktigaste frågorna, Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare. Därför är det glädjande att kunna konstatera att Spånga-Tensta var den nämnd som fått högst Nöjd Medarbetar Index i staden (68).

En av de största utmaningarna som stadsdelen står inför är att sänka sjukskrivningstalen och öka frisknärvaron.

Socialbidragstagandet i stadsdelen är det lägsta på flera decennier och samarbetet med Jobbtorgen för att medverka till att människor kan gå från bidrag till egen försörjning fortsätter. Lågkonjunkturen försvårar arbetet men gör också att det blir ännu viktigare.

Under året har ett viktigt arbete startat som handlar om att förbättra situationen för stadsdelens ungdomar och att öka tryggheten. Arbetet sker tillsammans med bl a boende, skola, polis.

År 2008 startade med ett kärvt ekonomiskt läge för stadsdelen. Ett gott och intensivt arbete i hela förvaltningen har gjort det möjligt att uppnå en budget som i stort sett är i balans samtidigt som den höga kvaliteten i verksamheten bibehållits och utvecklats.”

Vice ordföranden Ornina Younan (s) framlade gemensamt för S+MP+V särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Majoriteten har inte lyckats få budgeten i balans trots kraftiga nedskärningar. Förvaltningen redovisar 3,2 mnkr i bokslutet för 2008. under första kvartalet prognostiserade förvaltningen ett befarat underskott från 43 mnkr som reducerats till 3,2 mnkr i verksamhetsberättelsen 2008. i tertial rapport 1 genomförde moderatledda majoriteten kännbara nedskärningar och omorganisation av förvaltningen. Borgarna införde inköpsstopp och restriktivitet att anlita vikarier samt hög ekonomiskt hushållning. Detta har ineburit att

man skurit ned i kärnverksamheten och försämrat i servicenivån. Under åren har vi fått rapporter om överbelastade socialsekreterare och människor som får vänta månader för att få träffa sina socialsekreterare.

Ur verksamhetsberättelsen kan läsas att nettounderskottet är på 7,7 Mkr och trots att förvaltningen hade sparbeting på 12 miljoner kr i första kvartalet.

De verksamhetsområden som redovisar är försörjningsstöd, flyktingsmottagning och verksamheten för personer med funktionsnedsättning. Det är inte märkligt att dessa verksamheter visar underskott. Dessa verksamhetsområden var underfinansierade i verksamhetsbudgeten 08 och borgarna har inte tillskjuta mer resurser.

Sammanslagningen av anslag 1 och anslag 2 ger negativa konsekvenser för kärnverksamheterna i stadsdelen. Att slå ihop anslagen som varit åtskilda leder till att man måste dra in resurser från övrig verksamhet för att kunna säkerställa ekonomiskt bistånd som är lagstadgat område. Vi tycker det borde återställas.

Efter mindre än ett år med vårdnadsbidrag ser vi effekten av vårdbidraget. Enligt verksamhetsberättelsen har 61 personer beviljats vårdnadsbidraget, av dem var 5 personer män. Vårdnadsbidraget har snedvriden konstruktion, det är verken skattepliktigt eller pensionsgrundande. Detta går starkt stäv emot jämlikhetsarbetet. Vårdnadsbidraget resulterat i en kvinnofälla.

Vi röd-gröna oppositionen har ämnat att förmildra effekterna av den systematiska konkurrensutsättningen som självändamål som drabbar äldreomsorgen och ungdomsverksamheten. Att inte lägga anbud i egen regi försvagar närdemokratin och allmänna opinionsbildningen.

Moderatledda majoriteten vill gärna tala om valfrihet, man kan fråga sig vad den valfriheten är värd om allt centraliseras och sälj ut till högst erbjudande, i bästa fall är den valfriheten begränsad till för få intressegrupper.

Ekologiska målen uppfylls inte av förvaltningen. Arbetsmiljön har satts på undantag. Agenda 21 har sedan maj avvecklats. Man beskriver miljömålen i allmänna ordalag utan att presentera ett enda mätbart mål. Vi skulle vilja se att förvaltningen bryter ned stadens miljömål på stadsdelsnivå med mätbara mål. Energieffektivisering, ökat ekologiskt livsmedel och miljövänliga förbrukningsmedel skulle vara önskvärt inom förvaltningen.

Under de två år borgarna styrt har de lyckats nedmontera kulturlivet. Man har gett mindre anslag till kulturkommittén och sedan dessutom tagit bort kultursekreteraren. Detta innebär också en försämrad förutsättning för gemensamma mötesplatser.

Vi i oppositionen tycker att föreningslivet har berikat vår stadsdel och den är ett viktigt mångkulturellt område.”

_______________________

§4 Begäran om uppdrag att upphandla driften av ungdomsverksamheterna i Blå huset och Bromstens fritidsgård

Beslut

  1. Stadsdelsnämnden beslutar uppdra åt stadsdelsförvaltningen att upphandla driften av de öppna fritidsverksamheterna för ungdomar i Blå huset och i Bromstens fritidsgård.

  2. Stadsdelsnämnden beslutar att inte lägga något anbud för driften av de öppna fritidsverksamheterna för ungdomar i Blå huset och i Bromstens fritidsgård i egen regi.

  3. Stadsdelsnämnden beslutar uppdra åt stadsdelsförvaltningen att återkomma till nämnden med förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av driften av de öppna fritidsverksamheterna för ungdomar i Blå huset och i Bromstens fritidsgård.

Ärendet

Upphandling av driften av ungdomsverksamheterna i Blå huset och i Bromstens fritidsgård finns upptagen i 2009 års aktivitetsplan för Spånga-Tensta stadsdelsnämnds upphandlingar. Blå Huset fungerar som ett allaktivitetshus, öppet för ungdomar i olika åldrar, med olika intressen. Verksamheten riktar sig främst till ungdomar i Spånga-Tensta men besökare från hela staden är välkomna. Verksamhetens innehåll ska utgå från ungdomars behov av aktiviteter och genomförandet ska ske med ungdomars delaktighet och ansvarstagande.

Dnr 417-2008-103

Yrkande

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) yrkade gemensamt för FP+M+KD bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) yrkade gemensamt för S+MP+V återremiss av ärendet med anförandetext.

Beslutsgång

Ordföranden Ann-Katrin Åslund ställde proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Stadsdelsnämnden beslutade att avgöra ärendet idag.

Ordföranden ställde därefter proposition på yrkandet om bifall till förvaltningens förslag och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Awad Hersi (MP), Jonas Ljungstedt (V), Eva Andersson (S), Rune Olofsson (S) och Azad Hassan (S) till förmån för eget yrkande:

”Förslag till beslut

-Att återremittera ärendet och genomföra genomlyssning av den öppna ungdomsverksamheten innan förändring föreslås.

- Att därutöver anföra följande:

Vi är i ett läge där förvaltningen föreslår att privatisera driften av blå huset och Bromstens fritidsgård samt tillsätter fokusgrupp inom den öppna ungdomsverksamheten. Vi har också färskt minne av senaste ungdomsoroligheterna i stadsdelen under det senaste året.

Vi menar när man genomför stora förändringar av fritidsverksamheten i stadsdelen ska verksamheten genomlysas och vi kräver att förvaltningen initierar en oberoende genomlysning av den öppna fritidsverksamheten av en extern aktör. Vi vill påpeka att enligt aktivitetsplanen att en förstudie ska göras innan man föreslår förändring av verksamheten. Denna förstudie är ännu inte gjort. Det är viktigt att säkerställa att man föreslår rätta åtgärder för ändamålet. Det blir fel att föreslå förändring för förändringens skull om den inte löser de kända problem som man har att hantera.

Vi vill också meddela att vi har velat se kreativt och öppet diskussionsklimat om ungdomssituation i nämnden där man lägger grunden för ett gemensamt angreppssätt om hur vi hanterar den hård ansatta ungdomssituationen som råder i stadsdelen. Vi har sträckt handen till majoriteten om överläggningar kring. ungdomssituationen, men den moderatstyrda borgliga majoriteten valde att avstå.

Det vi saknar i ärandet är beskrivning av vad de förslagna är avsedda att lösa, alltså vad föreslagna förändringarna har för ambition att uppnå så att man kan jämföra med utfallet.

Vi kräver att förvaltningen utarbetar ett egenregianbud. Vi finner förvaltningens förklaring till att inte lägga ett egenregianbud orimlig, nämligen att förvaltningen räknar med att flera intresserade företag i budgivningen samt att ett egenregianbud befaras ha negativ inverkan på presumtiva anbudsgivares vilja att lägga anbud. Detta är befängt och faller på sin egen orimlighet.

Det är inte tänkt att förvaltningen lägger egenregianbud för att hålla ner budgivningen eller för den delen för budgivningsskull. Vi vill gärna veta på vilket sätt förvaltningen menar att egenregianbud har negativ inverkan på presumtiva anbudsgivare? Tanken med egenregianbud är att förvaltningen visar att förvaltningen kan presentera konkurrenskraftigare anbud än de privata anbudsgivarna.”

_______________________

§5 Åtgärdsplaner för utförarenheterna för äldre

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner åtgärdsplanerna.

Ärendet

I de uppföljningar som gjordes av 2008 års verksamhet inom Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings äldreenheter framkom förbättringsområden/brister. Stadsdelsnämnden beslutade när uppföljningarna presenterades för nämnden om en uppföljning av dessa i maj 2009. Inom avdelningen för äldre har åtgärdsplan för varje enhet tagits fram utifrån resultatet i uppföljningarna. Dessa kommer att ligga till grund för vårens arbete. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner åtgärdsplanerna.

Dnr 57-2009-600

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§6 Delrapport om barnuppdraget i Stockholms socialtjänst – BUSS

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

I december 2007 överlämnades uppdraget att göra en ”genomlysning av Stockholms samlade insatser för ”barn som far illa” till socialtjänstförvaltningen. Enligt uppdraget ska översynen genomföras i två delar. Den första bör bestå av en fyllig kartläggning av omfattningen, karaktären och kvaliteten i de samlade insatserna för barn som far illa. Denna kartläggning syftar i första hand till att ge ett tydligt helikopterperspektiv på Stockholms samlade socialtjänst för utsatta barn. Kartläggningen har nu genomförts.

Dnr 80-2009-500

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§7 Anmälan av inkomna allmänna offentliga skrivelser till nämnden

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

Ärendet

A) Den misskötta torghandeln på Tensta Torg – dnr 001-362/2008

B) Vart tog vägskyltarna vägen? – dnr 001-77/2009

C) Inte tryggt med elsäkerheten – 001-78/2009

D) Utreda ärendehanteringen – 001-76/2009

Dnr 3-2009-099

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§8 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråds sammanträde den 8 januari 2009 anmäldes.

Dnr 66-2009-099

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§9 Protokoll från handikapprådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från stadsdelsnämndens handikappråds sammanträde den 13 januari 2009 anmäldes.

Dnr 65-2009-099

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§10 Protokoll från brottsförebyggande rådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från stadsdelsnämndens brottsförebyggande råds sammanträde den 11 november 2008 anmäldes.

Dnr 67-2009-099

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§11 Information/kurser och konferenser

- Utbildning för nämnden den 13 mars

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) inbjuder nämnden till en utbildning den 13 mars om upphandlingsprocessen, kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen samt navigering på webben och intranätet. Arvode utgår.

- Information om möte om föreningsbidrag

Förvaltningen inbjuder föreningar till ett informationsmöte om föreningsbidrag den 24 februari.

- Rapportering om öppen verksamhet för unga

Stadsdelsdirektören Maria Häggblom rapporterar kontinuerligt om arbetet med den öppna verksamheten för unga vid nämndens sammanträden under året.

Styrgruppen har haft två stora uppföljningsmöten av arbetet. Förvaltningen ordnar ett möte i Tensta gymnasium dit boende, föreningar, kyrkor, skola och berörda inom förvaltningen är bjudna för att förankra idéerna och få en samsyn av arbetet med den öppna verksamheten för unga. Ett ärende om projektplaner för arbetet föreläggs nämnden vid sammanträdet i mars. Fyra projektledare för Tensta Against Crime och Trygg i Tensta ska rekryteras.

- Information om ny organisation inom förvaltningen

Stadsdelsdirektören Maria Häggblom meddelar att den nya organisationen har förhandlats och träder ikraft den 16 februari 2009. Tillsättning av tjänster beslutas av förvaltningen. Utgångspunkten för den nya organisationen är uppdragen från kommunfullmäktige. Den nya organisationen innebär bland annat möjlighet till en tydligare styrning. Ledningen kommer att sitta samlad på Fagerstagatan. Ekonomiskt bistånd bildar en egen avdelning. Omsorgen om personer med funktionsnedsättning bildar tillsammans med äldreomsorgen en avdelning.

_______________________

§12 Nämndens och förvaltningens frågor

- Skrivelse från ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP), vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Ole-Jörgen Persson (M), Awad Hersi (MP), Jonas Ljungstedt (V), Christer Grunder (M), Inger Akalla (M), Markku Sirivö (M), Dennis Wedin (M), Bengt Porseby (FP), Eva Andersson (S), Rune Olofsson (S) och Azad Hassan (S) anmäldes:

Kyrka och Moské – alla i vår stadsdel ska ha rätt att utöva sin religion.

Det behövs en riktig moské i Järva.

Under alltför många år har alltför många muslimska församlingar på Järvafältet varit hänvisade till små och trånga ofta dyra lokaler, en del också med otrygga hyresförhållanden.

Därför krävs det nu krafttag för att få fram lämpliga och ändamålsenliga lokaler för en moské.

Stadsdelsförvaltningen bör därför få i uppdrag att noggrant inventera stadsdelen för att undersöka förekomsten av lämpliga lokaler.

Vi utmanar också grannstadsdelarna, SISAB, fastighets kontoret, exploateringskontoret, stadens övriga bolag m.fl att delta i sökandet. Detta gäller förstås även företag i området som har ändamålsenliga lokaler lediga.

En viktig del av verksamheten är ofta också föreningsdelen med

bl a ungdoms- och kvinnoverksamhet. Den fyller en stor funktion för många medlemmar och är en viktig kontaktlänk med stadsdel, skola och andra delar av samhällets verksamheter.

Muslimska föreningar har länge sökt ändamålsenliga lokaler men hittills inte hittat någon lämplig plats. Nu måste någonting äntligen hända, därför bör Stockholms stad engagera sig för att finna en lösning.”

- Skrivelse från vice ordföranden Ornina Younan (s) och ledamöterna Awad Hersi (mp), Jonas Ljungstedt (v), Eva Andersson (s), Rune Olofsson (s) och Hassan Azad (s) anmäldes:

Genomlysning av ungdomssituationen.

Vi föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomlysa ungdomsverksamheten och anlita en oberoende extern utredare. De intressanta områden som bör genomlysas är hur ungdomssituationen ser ut i stadsdelen, organisationsform för öppna verksamheten och identifiering av de åtgärder till förslag som bör sätts in och hur de kan samordnas.

Ungdomssituationen är enskild största utmaningen i stadsdelen. Här måste vi samla våra resurser för att mäta den utmaning som det innebär med de oroligheter som vi bevittnat det senaste året. Det lämpar sig inte att agera slentrianmässigt och kortsiktigt, det måste till ett samlat angreppssätt där man ser ungdomsoroligheterna i ett större socialt sammanhang.

Vi tror genom att erkänna att vi har problem, när vi har så tilltagande ungdomsoroligheter den senaste tiden tar vi det första staget att lösa vår gemensamma utmaning, därefter identifieras dynamiken av problemet. Vi är övertygade av ungdomsvåldet är hanterbart, men det kräver stark vilja bland olika samhällsaktörer, inte minst politiska företrädare.

Genomlysningen av ungdomssituationen vill vi att förvaltningen tittar på möjligheten att inrätta ett ungdomsråd och att etablera med utbyte med universitet och högskolor kring ungdomsproblematiken i förorterna.”

- Ytterligare en skrivelse från vice ordföranden Ornina Younan (s) och ledamöterna Awad Hersi (mp), Jonas Ljungstedt (v), Eva Andersson (s), Rune Olofsson (s) och Hassan Azad (s) anmäldes:

Kompetensförsörjningen i förvaltningen.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har genomgått flera och stora omorganisationer de senaste två åren. Det är viktigt att förvaltningen säkerställer att viktig kompetens och nyckelpersoner i viktiga verksamheter i samband med organisationsförändringar. Det måste prioriteras att förvaltningen bibehåller kontinuiteten och kompetensförsörjning i förändringsarbetet.

Vi vill att förvaltningen redogör för nämnden om hur kompetensförsörjningen av viktiga funktioner i olika verksamheter säkerställs, det är av stor vikt att nyckelpersoner med stort kännedom av lokala förhållanden behållas för säkra verksamheterna i framtiden.”

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda skrivelserna och återkomma till nämnden.

_______________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll, skrivelser, tjänstemannabeslut med mera

(Bilaga § 12)

§13 Remiss om betänkandet barn som misstänks för brott (SOU 2008:111)

Beslut

Stadsdelsnämnden hänvisar till förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har tagit del av betänkandet om Barn som misstänks för brott. Betänkandet utmynnar i ett förslag om förändringar i Lagen om unga lagöverträdare (LUL) där polisens möjligheter och skyldigheter att utreda brottsmisstänkta barn under 15 år förstärks. Översynens utgångspunkter har varit att regelverket ska ge uttryck för en allvarlig syn från samhällets sida när det gäller brott som barn under 15 år misstänks för men med ett fortsatt fokus på den omsorg som barnet behöver. Möjligheten för socialtjänsten att ta initiativ till en utredning kvarstår och i den nu liggande utredningen betonas också att det primära syftet med en utredning av brott som begåtts av barn under 15 år är att klarlägga behovet av sociala insatser.

Förvaltningen instämmer i stort med förslaget.

Dnr 20-2009-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§14 Svar på remiss från Trafikkontoret om underlag för parkinvesteringar 2010-2012

Beslut

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd tillstyrker förvaltningens förslag till svar på remiss om parkinvesteringar 2010-2012.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen har fått i uppdrag av Trafikkontoret komma in med önskemål om parkinvesteringar. Vid framtagande av önskemålen har förvaltningen främst prioriterat akuta åtgärder som inte inryms inom ordinarie drift- och investeringsbudget samt utifrån Järvalyftet intention och den lokala parkplanen för Tensta-Hjulsta. Arbetet med att ta fram en lokal parkplan för Spånga kommer att påbörjas under 2009 med förra årets beviljade medel.

Ambitionen är också att investeringarna ska leda till minskade driftkostnader då fördelningsnyckeln för parkskötseln ger förvaltningen en minskad budget framöver.

Dnr 52-2009-300

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________