Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-02-11

Sammanträde 2010-02-11

Datum
Klockan
18.00
Plats
Tensta Träff, Hagstråket 13

Öppet forum, klockan 18.00
Sammanträdet inleds klockan 18.00 med att föreningen Verdandi Läs mer...informerar om sina aktiviteter i somras. Stadsdelsdirektören går därefter igenom de ärenden som ska behandlas vid dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

Förhinder anmäls till Anna Birgersson, nämndsekreterare
Telefon: 08-508 03 051
E-post: anna.birgersson@spanga-tensta.stockholm.se

1 Val av justerare och dag för justering

Protokollet justeras den 17 februari 2010.
Protokollet från sammanträdet den 17 december 2009 justerades den 21 december 2009.
Protokollet från sammanträdet 4 januari 2010 justerades den
4 januari 2010.

2 Motion om krafttag mot hundrelaterade problem i Stockholm. Svar på remiss

Dnr 551-2009-006
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 26 januari 2010 som sitt svar på remiss av motion om krafttag mot hundrelaterade problem i Stockholm.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Motion (2009:46) av Stellan F. Hamrin (V) om restaurering av Stockholms vatten. Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 676-2009-006 Omedelbar justering
Förslag till beslut

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Omedelbar justering.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Förstudie av Tvärbana Norr Kistagrenen. Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 750-2009-006 Omedelbar justering
Förslag till beslut

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar som svar på remissen förvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Omedelbar justering.

6 Upphandling av hemtjänst nattetid i ordinärt boende och i Tensta servicehus

Dnr 15-2010-2.2.1.
Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att hemtjänst i ordinärt boende kvällstid ska övergå till utförande i egen regi från och med den 1 oktober 2010.
2. Stadsdelsnämnden beslutar uppdra åt stadsdelsförvaltningen att upphandla utförande av hemtjänst nattetid för personer i ordinärt boende och i Tensta servicehus.
3. Stadsdelsnämnden beslutar uppdra åt stadsdelsförvaltningen att återkomma till nämnden med förslag till förfrågningsunderlag för upphandlingen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Rapport om avslutad samordnad upphandling av handledningstjänster

Dnr 549-2008-103
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapport om avslutad samordnad upphandling av handledningstjänster till handlingarna.

8 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under januari 2010

Förteckning finns i pärm vid sammanträdet.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

9 Lokala pensionärsrådets protokoll

Dnr 3-2010-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

10 Lokala handikapprådets protokoll

Dnr 4-2010-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollen till handlingarna.

11 Information, kurser och konferenser

- Tillsynen av socialtjänsten flyttas från länsstyrelsen till Socialstyrelsen

12 Nämndens och förvaltningens frågor

13 Revidering av Stan-programmet - Stockholms tobaks- alkohol- och narkotikapolitiska program. Remissvar

Dnr 705-2009-006
Förslag till beslut

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ställer sig positiv till STAN- programmets revidering. Det är nämndens åsikt att det är viktigt att anpassa programmet till rådande förutsättningar och uppföljningssystem.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd hänvisar till förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Ny modell för bostäder till hemlösa i Stockholm.

Remissvar på motion
Dnr 706-2009-006
Förslag till beslut

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ställer sig positiv till Stefan Nilssons förslag om att Stockholms stad skall bilda en organisation med uppdraget att köpa upp och förfoga över lägenheter som skall hyras ut till hemlösa.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd hänvisar till förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Svar på remiss från trafikkontoret om underlag för parkinvesteringar 2011-2013

Dnr 30-2010-3.1. Omedelbar justering
Förslag till beslut

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd tillstyrker förvaltningens förslag till svar på remiss om parkinvesteringar 2011-2013.
2. Omedelbar justering av ärendet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Delegationsordning. Delegat i brådskande ordförandebeslut

Dnr 40-2010-1.1
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd förordnar enligt 6 kap 36 § kommunallagen ordföranden, ordförande och vice ordförande i sociala delegationen samt ledamot i sociala delegationen med längst tjänstgöringstid i nämnden att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas.

17 Anmälan av inkomna klagomål/synpunkter inom förskolan perioden 2009-07-07-2009-12-31

Dnr 686-2009-001
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att lägga anmälan om synpunkter och klagomål inom förskolan under perioden 090707-091231 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Rapport från projektet Järva Rent och Snyggt 2009 samt planering för 2010

Dnr 38-2010-1.2.6.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§1 Val av justerare och dag för justering

Protokollet justeras den 17 februari 2010.

Protokollet från sammanträdet den 17 december 2009 justerades den 21 december 2009.
Protokollet från sammanträdet 4 januari 2010 justerades den
4 januari 2010.

______________________

§2 Motion om krafttag mot hundrelaterade problem i Stockholm. Svar på remiss

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 26 januari 2010 som sitt svar på remiss av motion om krafttag mot hundrelaterade problem i Stockholm.

Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat motion om krafttag mot hundrelaterade problem i Stockholm. Motionären föreslår ett projekt med en "stadshundpatrull" och att staden inventerar mark för nya hundrastgårdar samt tillhandahåller reklamfinansierade plastpåsar avsedda för hundföroreningar. Förvaltningen föreslår nämnden överlämna tjänsteutlåtande daterat den 26 januari 2010 som sitt svar på remissen.

Dnr 551-2009-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§3 Motion (2009:46) av Stellan F. Hamrin (V) om restaurering av Stockholms vatten. Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Stellan F. Hamrin har till kommunfullmäktige lagt fram en motion om behovet av restaurering av Stockholms vattenmiljöer. Även om nya avloppsreningsverk förbättrat situationen och vattnet och miljön i innerskärgården kontinuerligt förbättras påpekas att det finns mer att göra. I motionen nämns ett 15-tal åtgärder, hämtade från den av Riksdagen nyligen antagna havsproposition, som enligt motionären skulle vara användbara och leda till att vattenmiljön förbättras i Stockholmsregionen. Förvaltningen delar motionärens uppfattning om att det är angeläget att vattenmiljön förbättras ytterligare. Om de i motionen föreslagna åtgärderna är möjliga eller genomförbara har dock förvaltningen svårt att bedöma. Förvaltningen anser dock det vara av största vikt att staden avsätter resurser så att de åtgärder som föreslagits i vattenprogrammet kan genomföras.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 20 januari 2010.

Dnr 676-2009-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§4 Förstudie av Tvärbana Norr Kistagrenen. Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar som svar på remissen förvaltningens tjänsteutlåtande.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

SL har arbetat fram en förstudie för Tvärbana Norr Kistagrenen som har remitterats till kommunstyrelsen. Syftet med remissen av förstudien är att få in synpunkter och ställningstaganden från berörda kommuner, myndigheter och organisationer om Kistagrenens utformning, sträckning och eventuella etappvisa utformning. Stadsdelsförvaltningen är positiv till utbyggnaden av Tvärbana Norr Kistagrenen och anser att alternativet tågsträckning till Helenelund bör förordas då det bäst uppfyller målet om en kostnadseffektiv kollektivtrafik. Eftersom kommunikationsstråken mellan vissa områden i Spånga samt förbindelser på tvären från områdena Hjulsta/ Tensta till Akalla/Husby/Kista är bristfälliga anser förvaltningen att de behöver förstärkas.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 20 januari 2010.

Dnr 750-2009-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) lade gemensamt för FP+M+KD fram ett särskilt uttalande enligt följande:

”Särskilt uttalande

Vi delar förvaltningens syn att tågsträckningen till Helenelund bör förordas eftersom det i ett senare skede också finns möjlighet att kombinera denna sträckning med Alternativ Sollentuna. Det är angeläget att arbetet med utbyggnad av tvärbanan inte försenas. I samband med det fortsatta arbetet vill vi understryka vikten av att i möjligaste mån också beakta tillgängligheten till den nya grenen för boende i Bromsten och Rinkeby.”

_______________________

§5 Verksamhetsberättelse 2009. Årsredovisning 2009 Spånga-Tensta

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar godkänna årsredovisning med bokslut för 2009 och överlämna den till kommunstyrelsen.

2. Stadsdelnämnden beslutar att avveckla7 resultatenheter inom verksamhetsområdet förskola.

3. Stadsdelsnämnden beslutar om resultatöverföring enligt redovisning i bilaga 2.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Nämnden bidrar i hög grad till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. Under året har ett intensivt utvecklingsarbete bedrivits på alla nivåer i organisationen vilket har inneburit en lång rad insatser och aktiviteter som omnämns i årsredovisningen. Utöver utvecklingsarbetet har den ordinarie verksamheten bedrivits med mycket hög kvalitet och på ett resurseffektivt sätt tack vare kompetenta och lojala medarbetare. Med utgångspunkt i de analyser som redovisas i ärendet uppfyller nämnden kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena och nämndens egna mål. Det ekonomiska resultatet efter resultatöverföring ger ett överskott på 7,1 mnkr vilket innebär en budgetavvikelse på 0,7%.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 januari 2010.

Dnr 25-2009-100

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) lade gemensamt för FP+M+KD fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2009 visar att de uppdrag och åtaganden som stadsdelen ansvarar för har skötts på ett mycket bra sätt. Verksamheterna håller hög kvalitet och ryms inom givna budgetramar.

Kvaliteten i stadsdelens verksamheter är i hög grad beroende av medarbetarna. Bra personalpolitik är därför en av de viktigaste frågorna, Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare. Därför är det glädjande att kunna konstatera att Spånga-Tensta för andra gången i rad har fått högst Nöjd Medarbetar Index av alla stadsdelar.

En av de största utmaningarna är att sänka sjukskrivningstalen särskilt vad gäller kortidssjukfrånvaron. Ett intensivt arbete pågår och kommer fortsätta.

Inom förskoleverksamheten har barnomsorgsgarantin hållits, alla barn som önskat plats har fått erbjudande inom tre månader. Kontinuerlig planering finns för att utbyggnaden av erforderligt behov av platser ska ske i den takt som behövs.

Stadsdelens lekplatser rustas kontinuerlig och översyn görs för att garantera säkerheten.

Spånga-Tenstas äldreomsorg håller en hög kvalitet. Den uppsökande verksamhet som redan tidigare bedrivits har fortsatt och utvecklas vidare.

Valfrihet och ökad livskvalitet är två områden som står i fokus och det är frågor som vi har lagt stor vikt vid i vår stadsdel under det gångna året.

Det finns ett gott samarbete med stadsdelens pensionärsorganisationer som ansvarar för viktiga frivilligverksamheter såsom tex ”Trygghetsringningen” och ”Guldkanten”

Kvalitetsarbete har spelat en central roll, därför är det glädjande att kunna konstatera att två verksamheter från Spånga-Tensta nominerades i olika klasser till stadens kvalitetsutmärkelse.

Förskolan Stormhatten vann förskoleklassen med motiveringen att det är en verksamhet som visar prov på värdegrundsarbete, brukarfokus och kvalitetsarbete som är i världsklass.

Socialbidragstagandet i stadsdelen var 2008 det lägsta på flera decennier . Den omfattande lågkonjunkturen såväl i Stockholm, Sverige som i övriga världen gjorde att det fanns en stor oro för ett kraftigt ökat socialbidragsberoende under 2009. Ett omfattande systematiskt arbete från förvaltningens sida samt ett bra samarbete med Jobbtorgen har gjort att ökningen inte fått den omfattning som befarats. Fortfarande är det dock alltför många medborgare i stadsdelen som ännu inte har möjlighet till egen försörjning. Det intensiva arbetet för att förändra detta fortsätter. Att kunna försörja sig på sin egen lön är den allra viktigaste delen för att uppnå valfrihet och kunna rå över sitt eget liv.

2008 startade det viktiga arbetet för att förbättra situationen för stadsdelens ungdomar och för att öka tryggheten. Under 2009 konkretiserades arbetet ytterligare och utvecklades genom verksamheterna ”Trygg i Tensta, ”Tensta against crime” och ”SamTidigtFörst. Arbetet har lett till att antalet incidenter minskat mycket kraftigt och i vissa fall upphört. Detta är en del i en långsiktig strategi i det brottsförebyggande arbetet där också utvecklad samverkan med föräldrar, föreningar, boende, polis, fastighetsägare, näringsliv ingår. Det gäller dock att inte slå sig till ro utan att fortsätta utvecklingen. Samverkan är en färskvara som kontinuerligt måste underhållas.

Genom samarbete med Järvalyftet har över 400 ungdomar i stadsdelen kunnat få sommarjobb genom stadsdelens försorg. Detta har rönt stor uppskattning och är särskilt viktigt för de ungdomar vars familjer saknar egna kontaktvägar . Ungdomsverksamheter och parklekar har haft mycket hög grad av öppethållande under lov samtidigt som föreningslivet erbjudit en mångfald av olika verksamheter. Allt detta sammantaget har bidragit till att öka trivsel och trygghet för såväl barn och ungdomar som vuxna i stadsdelen.”

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+MP+V fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Förvaltningsberättelsen och bokslut 2009 saknar väsentlig analys om mål och medel, samt vilka åtgärder förvaltningen har vidtagit och vad det har inneburit för verksamheten. Vi saknar beskrivning om hur man har uppnått de uppsatta målen eller inte. Allt vi har att läsa är snuttifierade rader om man har uppnått målen eller inte. Beskrivning av varför nämnden inte uppnått ett visst mål saknas och vad man skulle ha gjort istället. I det fall förvaltningen uppger att nämnden uppfyller vissa mål är svårt att verifiera mer än att förvaltningen skriver att man har uppnått visst resultat. Till exempel samverkan med lokala näringslivet skrivs att nämnden uppfyller helt de uppsatta målen utan att specificera närmare vad som har gjorts. I nämndens verksamhetsplan 2009 angående nämnden samverkar med lokala näringslivet genom att fånga upp näringslivets idéer, önskemål, synpunkter och genom ett aktivt deltagande i företagsföreningar. Genom detta agerar nämnden som företrädare mellan staden och det lokala näringslivet och marknadsför stadsdelens som företagsvänlig med en positiv syn på nyetablering. Verkligheten är att rapporter om att försämrade förutsättningar för det lokala näringslivet har duggat tätt och det totala köpkraften har försvagats i och med ökade lokal kostnader och förvaltningens flytt från Tensta centrum.

Stadsdelsnämnden redovisar ett överskott med 4,2 mnkr före bokslutsdisposition. Förvaltningen redovisar 15,4 mnkr mer i intäkter än vad som prognostiserades i tertialrapport 2. Vår bedömning är minskade kostnader för förvaltningen beror på ökande antal barnfamiljer som söker vårdnadsbidrag, besparningar inom individ och familjeomsorg enligt tidigare tertialrapporter samt ytterst restriktiva biståndsbedömningar inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning, har gjort att kostnaderna är totalt sett mindre. Detta bekräftas av antalet personer som överklagar avslagna beslut gällande försörjningsstöd, äldreomsorgen och personer med funktionsnedsättning samt att all fler enheter inom förskolan redovisar ett negativt resultat.

Detta positiva resultat i årsredovisningen är i grunden väldigt kortsiktigt och kommer leda till ökade klyftor i längden. Medborgarna förtjänar ett mer jämlikt och mänskligare samhälle.

Sammanfattningsvis, sammanvägda slutsatsen av årsredovisningen är att flera kärnverksamheter dras med mycket större underskott än det underskott som förvaltningen redovisar i årsredovisningen.

Detta är det verkliga bokslutet av 3 år med alliansen, att löftet om femdagars arbetsgaranti inte ens är värd det papper man skriver på och att trygghet inte skapas genom att försämra förutsättningen för den som redan har det sämre ställt. Den senaste statistiken från brottsförebyggande rådet visar att antalet anmälda brott i stadsdelen ökar jämför med 2006. Detta är ett stort misslyckande för alliansens vallöften inför valet 2006.”

______________________

§6 Upphandling av hemtjänst nattetid i ordinärt boende och i Tensta servicehus

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att hemtjänst i ordinärt boende kvällstid ska övergå till utförande i egen regi från och med den 1 oktober 2010.

2. Stadsdelsnämnden beslutar uppdra åt stadsdelsförvaltningen att upphandla utförande av hemtjänst nattetid för personer i ordinärt boende och i Tensta servicehus.

3. Stadsdelsnämnden beslutar uppdra åt stadsdelsförvaltningen att återkomma till nämnden med förslag till förfrågningsunderlag för upphandlingen.

Ärendet

Övergång till utförande av hemtjänst i ordinärt boende kvällstid i egen regi från och med den 1 oktober 2010 och begäran om nämndens uppdrag att upphandla utförande av hemtjänst nattetid för personer i ordinärt boende och för boende i Tensta servicehus.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 februari 2010.

Dnr 15-2010-2.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§7 Rapport om avslutad samordnad upphandling av handledningstjänster

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapport om avslutad samordnad upphandling av handledningstjänster till handlingarna.

Ärendet

Rapport om avslutad samordnad upphandling av handledningstjänster för verksamhetsområdena Individ och familjeomsorg inklusive Socialpsykiatri, Äldreomsorg, Omsorg om funktionshindrade och Pedagogisk verksamhet. Upphandlingen som genomförts av Serviceförvaltningen för tio förvaltningar/bolag har resulterat i 193 ramavtal till en kostnad av 13 000 kronor per medverkande förvaltningarna/bolag.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 15 december 2009.

Dnr 549-2008-103

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§8 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under januari 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat förteckning över inkomna och upprättade handlingar under januari 2010 i pärm på sammanträdet.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§9 Protokoll från lokala pensionärsrådet den 3 december 2009

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Dnr 3-2010-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________________

§10 Protokoll från lokala handikapprådet den 1 december 2009 och 25 januari 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollen till handlingarna.

Ärendet

Dnr 4-2010-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________________

§11 Information, kurser och konferenser

Avdelningschefen Ante Hemphälä berättade att tillsynen av socialtjänsten flyttas från länsstyrelsen till Socialstyrelsen.

__________________

§12 Nämndens och förvaltningens frågor

- Ledamoten Rune Olofsson (S) tog upp att trappuppgången i Tensta vårdcentral är sliten.
Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) informerade att hyresvärden Boultbee ska inbjudas till en gruppledarträff.

- Fyra skrivelser anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Awad Hersi (MP), Jonas Ljungstedt (V), Eva Andersson (S), Rune Olofsson (S) och Azad Hassan (S):

”Skrivelse om hantering vid utgallring av arkivmaterial”

”Skrivelse - Ge alla möjligheter att få ID-kort!

Om behovet av att säkerställa att nyanlända flyktingar

erhåller ID-kort”

”Skrivelseom utvärdering av genomförda upphandlingar i
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd”

”Skrivelse om mobilisering för högt valdeltagande inför det

allmänna valet den 19 september 2010”

Beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda skrivelserna och återkomma till nämnden.

__________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll med mera

(Bilaga § 12)

§13 Revidering av Stan-programmet - Stockholms tobaks- alkohol- och narkotikapolitiska program. Remissvar

Beslut

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ställer sig positiv till STAN- programmets revidering. Det är nämndens åsikt att det är viktigt att anpassa programmet till rådande förutsättningar och uppföljningssystem.

2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd hänvisar till förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen har i enlighet med beslut fattat av KF genomfört en uppföljning och revidering av STAN- programmet. Då STAN- programmet antogs år 2004 (avseende perioden 2005-2008) angavs att dåvarande socialtjänstnämnden, numera Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen, ansvarar för att programmet följs upp och revideras vart fjärde år.

Sedan STAN- programmet antogs har betydande förändringar skett av stadens integrerade system för ledning och uppföljning av verksamhet och ekonomi (ILS).

Föreliggande förslag till STAN- program samspelar dessutom med budget på ett helt annat sätt än tidigare, vilket torde öka relevansen för programmet och dessutom förtydliga budgetens intentioner inom detta verksamhetsområde. Genom utvecklingen av ILS-webben kommer det att finnas bättre förutsättningar till uppföljning.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 januari 2010.

Dnr 705-2009-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§14 Ny modell för bostäder till hemlösa i Stockholm.

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande.


Ärendet

Till nämnden har inkommit en motion från Stefan Nilsson (MP) om en ny modell för bostäder till hemlösa i Stockholm. Stefan Nilsson lyfter fram förslag där en stiftelse köper upp hela hus eller delar av hus för att sedan överlåta dem till personer som av olika anledningar inte har tillträde till den ordinarie bostadsmarknaden. Ett kontrakt upprättas mellan hyresgästen, stiftelsen och den aktuella kommunen.

Ett nätverk upprättas med såväl frivilligorganisationer som släktingar m.fl. Kommunen ansvarar för att hjälp sätts in vid behov, tex behandling, samtidigt som hyresgästen behåller sin bostad under tiden.

Förvaltningen föreslår att nämnden ställer sig positiv till Stefan Nilssons förslag om att Stockholms stad skall bilda en organisation med uppdraget att köpa upp och förfoga över lägenheter som skall hyras ut till hemlösa.

Det är förvaltningens uppfattning att det är bra att bostadslöshetsfrågor hanteras av annan organisation myndighet separerad från socialtjänsten. Vidare vill förvaltningen lyfta fram vikten av särskilt riktade budget- och skuldrådgivare till målgruppen, då ekonomiska problem är en bidragande orsak till att bostadslösa har svårt att få permanent boende.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 januari 2010.

Dnr 706-2009-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§15 Svar på remiss från trafikkontoret om underlag för parkinvesteringar 2011-2013

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd tillstyrker förvaltningens förslag till svar på remiss om parkinvesteringar 2011-2013.

Ärendet justerades omedelbart.

Ärendet

Vid framtagande av önskemålen har förvaltningen främst prioriterat akuta åtgärder som inte inryms inom ordinarie drift- och investeringsbudget samt utifrån Järvalyftets intention och den lokala parkplanen för Tensta-Hjulsta.

Ambitionen är också att investeringarna ska leda till minskade driftkostnader då fördelningsnyckeln för parkskötseln ger förvaltningen en minskad budget framöver.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 februari 2010.

Dnr 30-2010-3.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§16 Delegationsordning. Delegat i brådskande beslut

Beslut
Stadsdelsnämnden förordnar ordföranden i sociala delegationen Bengt Porseby (FP), vice ordföranden i sociala delegationen Rashad Rached Abdel Al (V), ledamöterna Christer Grunder (M) och Rune Olofsson (S) rätt att fatta beslut enligt ärendegruppen 15.8 i delegationsordningen.

Ärendet

Kommunallagen ger stadsdelsnämnden möjlighet till att fatta snabba beslut genom att uppdra till ordförande eller annan ledamot att fatta brådskande beslut. Förvaltningen föreslår att nämnden enligt 6 kap 36 § kommunallagen förordnar ordföranden, ordförande och vice ordförande i sociala delegationen samt ledamöterna Christer Grunder och Rune Olofsson att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas. Detta överensstämmer med den delegation som gäller för ordförandebeslut enligt LVU och LVM.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 januari 2010.

Dnr 40-2010-1.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§17 Anmälan av inkomna klagomål/synpunkter inom förskolan perioden 2009-07-07-2009-12-31

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att lägga anmälan om synpunkter och klagomål inom förskolan under perioden 090707-091231 till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att anmälan om synpunkter och klagomål inom förskolan som inkommit till avdelningen för förskola och fritid under perioden 090707-091231 läggs till handlingarna.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 29 januari 2010.

Dnr 686-2009-001

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§18 Rapport från projektet Järva Rent och Snyggt 2009 samt planering för 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsnämnderna i Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista stadelsförvaltning driver tillsammans sedan 2008 projektet Järva Rent och Snyggt. Projektet har finansierats för 2009 med 2,5 mnkr från Järvalyftet.

Under 2009 har förvaltningarna organiserat föreningsstäd i stadsdelarna Akalla, Husby, Rinkeby, Tensta och Hjulsta. 47 föreningar har varit engagerade i städningen under året, 30 föreningar i Akalla, Husby och Rinkeby och 17 föreningar i Hjulsta och Tensta. Vid varje städtillfälle, varannan helg, samlades ca 400 säckar (240 liters) skräp.

I samarbete med stiftelsen Håll Sverige Rent har förvaltningarna även genomfört naturpilotsutbildning. Fem utbildningstillfällen har anordnats där 50 föreningar deltagit. Cirka 30 föreningar har efter genomgången naturpilotutbildning också genomfört studiecirklar i sin egen förening på sitt modersmål. Genom dessa cirklar har ca 400 innevånare i stadsdelarna runt Järvafältet fått lära sig miljökunskap.


Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 januari 2010.

Dnr 38-2010-1.2.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________