Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-05-20

Sammanträde 2010-05-20

Datum
Klockan
18.00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

Öppet forum, klockan 18.00
Sammanträdet inleds klockan 18.00 med information om lokal han Läs mer...dlingsplan för brottsförebyggande arbete. Stadsdelsdirektören går därefter igenom de ärenden som ska behandlas vid dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

1 Val av justerare och dag för justering

Protokollet justeras den 27 maj 2010.
Protokollet från sammanträdet den 22 april 2010 justerades den 29 april 2010.

2 Förändringar i Tensta servicehus

Dnr 214-2010-2.6.
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden säger upp kontraktet på resterande del av Elinsborgsbacken 5.
2. Stadsdelsnämnden godkänner det i ärendet föreslagna förändringar.
3. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på hur resterande lokaler ska användas.
4. Omedelbar justering.

3 Förändringar av den öppna verksamheten vid enheten för beroendevård och socialpsykiatri

Dnr 6-2010-185
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att den öppna verksamheten inom enheten för beroendevård och socialpsykiatri ska förändras i enlighet med förvaltningens förslag.

4 Ny förskola i Bromsten

Dnr 700-2009-302
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande.
2. Stadsdelsnämnden föreslås ge förvaltningen i uppdrag att hos
SISAB beställa förslagshandlingar samt en fastprisoffert.
3. Beslutet översändes till kommunstyrelsens ekonomiutskott för
kännedom.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Ansökan om utvecklingsmedel för tidiga insatser hos Länsstyrelsen i Stockholms län

Dnr 242-2010-2.1.
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden ansöker om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen i Stockholms län med 300 tkr för fortsatt delfinansiering avseende projektet " Samordning av barn och föräldragrupper".
2. Omedelbar justering.

6 Upphandling av tvättservice inom hemtjänsten

Dnr 258-2010-2.2.2
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att upphandla tvättservice inom hemtjänsten.
2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att återkomma till nämnden med förslag till förfrågningsunderlag för upphandlingen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Upphandling av inköp och distribution av dagligvaror inom hemtjänsten

Dnr 259-2010-2.2.2
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att upphandla inköp och distribution av dagligvaror inom hemtjänsten.
2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att återkomma till nämnden med förslag till förfrågningsunderlag för upphandlingen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholm om stadsbidrag för drogförebyggande arbete

Dnr 260-2010-2.1
Förslag till beslut
Stadsdelnämnden godkänner ansökan till Länsstyrelsen i Stockholm om statsbidrag för drogförebyggande arbete eller tidiga insatser riktade till barn till missbrukare.

9 Handlingsplan för det brottsförebyggande arbetet i Spånga-Tensta 2010 - 2012

Dnr 34-2010-1.2.5
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner "Handlinsplan för det brottsförebyggande arbetet i Spånga-Tensta 2010-2012".

10 Rapport om avslutad upphandling av hantverkstjänster

Dnr 103-2008-434
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Anmälan av revisionsberättelser och årsöversikt 2009

Dnr 257-2010-1.4
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

12 Anmälan av stadsrevisionens årsrapport 2009

Dnr 247-2010-1.4
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

13 Avsägelse i handikapprådet

Dnr 241-2010-1.2.5.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

14 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under april 2010

Förteckning finns i pärm vid sammanträdet.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

15 Lokala handikapprådets protokoll

Dnr 4-2010-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

16 Lokala brottförebyggande rådets protokoll

Dnr 111-2010-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

17 Information, kurser och konferenser

18 Nämndens och förvaltningens frågor

19 Tertialrapport 1 år 2010 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Dnr 128-2010-1.2.1.
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1, 2010 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering med 1,1 mnkr för förskolor med hög hyra.
3. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering med 0,2 mnkr för ersättning för tomgångshyra för avvecklande av förskolelokal.
4. Stadsdelsnämnden hemställer om 6,4 mnkr ur central medelsreserv enligt projektansökan i bilaga 3 för att utveckla boende för hemlösa i Tensta.
5. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering i detta ärende.
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (110 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att utse ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) och ledamoten Rune Olofsson (S) att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet ska justeras den 27 maj 2010.

Det anmäldes att protokollet fört vid stadsdelsnämndens sammanträde den 22 april justerades den 29 april 2010.

______________________

§2 Förändringar i Tensta servicehus

Beslut

1. Stadsdelsnämnden säger upp kontraktet på resterande del av Elinsborgsbacken 5.

2. Stadsdelsnämnden godkänner det i ärendet föreslagna förändringar.

3. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på hur resterande lokaler ska användas.


Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

I samband med evakuering av hus fem på Tensta servicehus har frågan om det framtida utnyttjandet av lokalerna kommit upp. Hyresvärden, Micasa, har meddelat att det finns en privat intressent för att öppna ytterligare dygnetruntboende i Tensta. I och med att äldreboendet Persikan byggs i hus fem skulle det vara lämpligt att även resterande våningar i huset användes till dygnetruntboende.

Det är dock viktigt att de personer som evakuerats till andra servicehus kan flytta tillbaka om de så önskar. Idag är åtta hushåll av tjugoen inställda på detta. Övriga vill helst bo kvar i sina nya boenden. Detta innebär att förvaltningen kommer att ha sexton tomma lägenheter efter återflyttning. I det fall förvaltningen lämnar hus 5 kommer Tensta servicehus att bestå av fyrtioåtta lägenheter vilket förväntas motsvara efterfrågan. I den låga byggnaden föreslås samlingssalen med pentry behållas som allmänt utrymme medan övriga lokaler kommer att användas för administration/personal. Restaurang och kiosk förslås finnas kvar som en daglig verksamhet för personer.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 april 2010.

Dnr 214-2010-2.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§3 Förändringar av den öppna verksamheten vid enheten för beroendevård och socialpsykiatri

Jonas Ljungstedt (V) och Markku Sirviö (M) anmälde jäv och lämnade sammanträdet under denna paragraf.

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att den öppna verksamheten inom enheten för beroendevård och socialpsykiatri ska förändras i enlighet med förvaltningens förslag.

Ärendet

I början av 2004 fattade stadsdelsnämnden beslut om verksamhetsutveckling inom enheten för beroendevård och socialpsykiatri så till vida att all öppen verksamhet inom enheten skulle bedrivas på Lyktan. Träffpunkt 11:ans verksamhet i Hjulsta flyttades därmed till Lyktan i Tensta. Utvecklingen har gått mot att allt fler av den ursprungliga målgruppen lämnat verksamheten. Föreningarna Lyktans vänner och Hela människan har kontaktat stadsdelsförvaltningen och anmält intresse för att driva öppen träfflokalverksamhet i klubbhus Lyktans lokaler för i princip samma målgrupper som idag. Förvaltningen föreslår därför att den befintliga verksamheten vid klubbhus Lyktan avvecklas fr.o.m. 2010-06-14.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 april 2010.

Dnr 6-2010-185.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M+KD att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Rune Olofsson (S) lade gemensamt för S+MP fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Rune Olofsson (S) och Awad Hersi (MP) yrkade att ärendet skulle återremitteras till förvaltningen. Ordföranden yrkade att ärendet skulle avgöras idag. Hon ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat att ärendet skulle avgöras idag.

Därefter yrkade ordförande bifall till förvaltningens förslag och Rune Olofsson (S) samt Awad Hersi (MP) avslag på förvaltningens förslag. Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt enighet med hennes eget yrkande.

Reservation

Reservation anmäldes av ledamöterna Rune Olofsson (S), Awad Hersi (MP), Eva Andersson (S) och Azad Hassan (S), tjänstgörande ersättare Anna Jonazon (S) till förmån för eget förslag:

Stadsdelsnämnden återremitterar ärendet och klargör nämndens fortsatta ansvar för denna verksamhet samt verksamhetens personalförsörjning i framtiden.

Därutöver anföra

Vi vill reda ut vad som händer med personalförsörjningen för verksamheten vid enheten för beroendevård och socialpsykiatri. Kommer personalen att följa med till den nya huvudmannen – föreningen Hela Människans verksamhet. Om personalen inte flyttar med till sina brukare innebär det en betydande nedskärning för beroendevården och socialpsykiatrin i vår stadsdel.

Vi menar att alliansen ska ta sitt ansvar när de överlämnar ansvaret för verksamheten till en förening med osäkra ekonomiska förutsättningar. Med tanke på de minskade anslagen till föreningar är oron befogad. Det går inte att lämna vind för våg en så sårbar grupp i samhället som majoriteten föreslår.

Den här verksamheten är inte med i aktivitetsplanen om konkurrensutsättning. Om föreningen Hela Människan vill utmana denna verksamhet så bör föreningen komma in med en sådan utmaningsrätt.

De synpunkter som har kommit inangående verksamhetenanser vi är en ledningsfrågaoch att förvaltningen har ett ansvar att utveckla och ledaverksamheten så den blir till belåtenhet. Att som alliansen föreslår att lämna den är inget alternativ.

Dettaär en ren nedskärning för beroendevården och socialpsykiatrin i vår stadsdel.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) lade gemensamt för FP+M+KD fram ett särskilt uttalande enligt följande:

En verksamhet som tidigare drivits i kommunal regi utvecklas nu genom att föreningen Hela Människan kommer att driva träfflokalen Lyktan. Genom detta är det vår ambition att öka kvalitén och förbättra innehållet i den verksamhet som ska drivas i träfflokalen Lyktan. Syftet är naturligtvis att ge erbjudande om en vettig verksamhet till den målgrupp klubbhus Lyktan ursprungligen var avsedd för. Redan tidigare har den målgrupp som kommunens verksamhet ursprungligen varit avsedd för valt att istället för klubbhus Lyktan besöka Hela Människans mötesplats i Tensta. Dagens beslut innebär att verksamheten anpassas till brukarnas egna önskemål, samtidigt som de får ett utökat kontaktnät. Hela Människans mötesplats i Tensta är en av många verksamheter som Hela Människan bedriver även i närliggande kommuner.

______________________

§4 Ny förskola i Bromsten

Beslut

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande.

2. Stadsdelsnämnden föreslås ge förvaltningen i uppdrag att hos
SISAB beställa förslagshandlingar samt en fastprisoffert.

3. Beslutet översändes till kommunstyrelsens ekonomiutskott för
kännedom.

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret påbörjade under 2006 planarbete för bl. a nya bostäder vid Bromstens industriområde. Kontoret har utarbetat ett områdesprogram och situationsplan med ett förslag till nybebyggelse och placering av en förskola. Underlagen ligger till grund för fortsatt planarbete och innehåller förslag om totalt cirka 1100 nya bostäder. Detaljplanens första etapp som omfattar cirka 500 lägenheter samt förskola beräknas antas under 3:e kv. 2011 och nybyggnationen beräknas att kunna färdigställas till år 2015. En friliggande förskola om åtta avdelningar planeras att uppföras på markområde centralt beläget i planområdets nordvästra del.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 19 april 2010.

Dnr 700-2009-302.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§5 Ansökan om utvecklingsmedel för tidiga insatser hos Länsstyrelsen i Stockholms län

Beslut

1. Stadsdelsnämnden ansöker om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen i Stockholms län med 300 tkr för fortsatt delfinansiering avseende projektet ” Samordning av barn och föräldragrupper”.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ansökte i april 2008 om 510 tkr i utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen i Stockholms län för det 2-åriga projektet ”Samordning av barn- och föräldragrupper”. Länsstyrelsen beviljade 300 tkr till projektets första år. På grund av olika omständigheter försenades projektstarten till 2009-10-01 efter att en reviderad projektplan i enlighet med beviljade medel insänts till Länsstyrelsen.

Föreliggande ärende avser ansökan avseende projektår 2.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 april 2010.

Dnr 242-2010-2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§6 Upphandling av tvättservice inom hemtjänsten

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att upphandla tvättservice inom hemtjänsten.

Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att återkomma till nämnden med förslag till förfrågningsunderlag för upphandlingen.

Ärendet

Begäran om nämndens uppdrag att upphandla tvättservice inom hemtjänsten för personer i ordinärt boende och för boende i Tensta servicehus.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 maj 2010.

Dnr 258-2010-2.2.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§7 Upphandling av inköp och distribution av dagligvaror inom hemtjänsten

Beslut

1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att upphandla inköp och distribution av dagligvaror inom hemtjänsten.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att återkomma till nämnden med förslag till förfrågningsunderlag för upphandlingen.

Ärendet

Begäran om nämndens uppdrag att upphandla inköp och distribution av dagligvaror inom hemtjänsten för personer i ordinärt boende och för boende i Tensta servicehus.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 maj 2010.

Dnr 259-2010-2.2.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§8 Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholm om stadsbidrag för drogförebyggande arbete

Beslut

Stadsdelnämnden godkänner ansökan till Länsstyrelsen i Stockholm om statsbidrag för drogförebyggande arbete eller tidiga insatser riktade till barn till missbrukare.

Ärendet

Khat-missbruket är ett växande problem i Stockholm som främst drabbar människor från Somalia. Rapporter tyder på att antalet khat-missbrukare i Sverige ökar och att smugglingen av drogen khat mer än fördubblats de senaste två åren. Missbruk skapar samhällsproblem, kriminalitet, familjeproblem och arbetslöshet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 maj 2010.

Dnr 260-2010-2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§9 Handlingsplan för det brottsförebyggande arbetet i Spånga-Tensta 2010 – 2012

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner ”Handlinsplan för det brottsförebyggande arbetet i Spånga-Tensta 2010-2012”.

Ärendet

Utifrån Stockholms stads brottsförebyggande program för 2010-2012, lokala trygghetsundersökningar hos de boende och brottsstatistik så har förvaltningen utarbetat en lokal handlingsplan för det brottsförebyggande arbetet. Handlingsplanen utgår från 6 lokala prioriterade problemområden som tagits fram i samråd med stadsdelens brottförebyggande råd. Planen bidrar till ett mer effektivt och strukturerat förebyggande arbete med tydligare uppdrag och uppföljning.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 april 2010.

Dnr 34-2010-1.2.5

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§10 Rapport om avslutad upphandling av hantverkstjänster

Beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Ärendet är en rapport om avslutad gemensam upphandling av hantverkstjänster inom områdena bygg-, el-, låssmeds-, mark- och trädgårds-, målnings-, reparations- av storköksutrustning och hushållsmaskiner, glasmästeri-, ventilations- och kyl-, vvs-, data- och tele-, samt markis- och persiennarbeten, som genomförts tillsammans med stadsdelsförvaltningarna i Bromma, Hässelby-Vällingby, Rinkeby Kista, Älvsjö och Utbildningsförvaltningen. Upphandlingen avser underhålls-, reparations- och ombyggnadsarbeten till belopp understigande 300000 kronor per avrop.

Tilldelningsbesluten fattades den 23 september 2009. På grund av överklaganden till läns- och kammarrätt har upphandlingen inte kunnat avslutas förrän i slutet av mars 2010.

Anbudstidens löpte ut den 14 maj 2009 och då hade 83 anbud från 70 anbudsgivare inkommit. Av dessa kvalificerade sig 32 anbud för utvärdering. Ramavtal har tecknats med 30 företag fördelade på alla hantverksområdena utom för markis- och persiennarbeten för vilket inget anbud kvalificerat sig.

Ramavtalen gäller från och med datumet för tecknandet till och med 31 juli 2011 med möjlighet till förlängning med et plus ett år.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 maj 2010.

Dnr 103-2008-434.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§11 Anmälan av revisionsberättelser och årsöversikt 2009

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Revisionsberättelser och årsöversikt 2009 anmäldes.

Dnr 257-2010-1.4

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§12 Anmälan av stadsrevisionens årsrapport 2009

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Stadsrevisionens årsrapport 2009 anmäldes.

Dnr 247-2010-1.4

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§13 Avsägelse i handikapprådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Avsägelse i handikapprådet anmäldes.

Dnr 241-2010-1.2.5.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§14 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under april 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat förteckning över inkomna och upprättade handlingar under april 2010 i pärm på sammanträdet.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§15 Lokala handikapprådets protokoll

Lokala handikapprådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollen till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträden den 22 mars 2010 och den 19 april 2010 anmäldes.

Dnr 4-2010-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________________

§16 Brottsförebyggande rådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.


Ärendet

Protokoll från brottsförebyggande rådets sammanträde den 19 februari 2010 anmäldes.

Dnr 1.1-2010-111.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________________

§17 Information, kurser och konferenser

- Nämnden fick en inbjudan av Nenne Thorin, projektledare för Community Center till en rundvandring i deras lokaler.
Tid: torsdagen den 17 juni, klockan 17:00 på TCC/Tensta Träff.

§18 Nämndens och förvaltningens frågor

Ledamoten Awad Hersi (MP) frågade förvaltningen hur planerna kring det rivna förvaltningshuset i Tensta fortskrider.

Avdelningschefen Mats Carinder svarade att han i dagsläget inte har tillgång till någon aktuell information.

Ledamoten Awad Hersi (MP) frågade förvaltningen angående ersättning till de som har olika aktiviteter på Jobbtorg.

Avdelningschefen Jonas Wiklund svarade att det ser olika ut beroende av vad man bland annat har haft i A-kassa förut.

_________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll med mera.

(Bilaga § 14)

§19 Tertialrapport 1 år 2010 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1, 2010 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering med 1,1 mnkr för förskolor med hög hyra.

3. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering med 0,2 mnkr för ersättning för tomgångshyra för avvecklande av förskolelokal.

4. Stadsdelsnämnden hemställer om 6,4 mnkr ur central medelsreserv enligt projektansökan i bilaga 3 för att utveckla boende för hemlösa i Tensta.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Nämnden bidrar i hög grad till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. Under perioden har ett intensivt utvecklingsarbete bedrivits på alla nivåer i organisationen vilket har inneburit en lång rad insatser och aktiviteter som omnämns i bilagda tertialrapport. Utöver utvecklingsarbetet har den ordinarie verksamheten bedrivits med mycket hög kvalitet och på ett resurseffektivt sätt tack vare kompetenta och lojala medarbetare. Med utgångspunkt i de analyser som redovisas i nedanstående ärende uppfyller nämnden kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena och nämndens egna mål. Nämnden prognostiserar ett resultat efter resultatöverföring och tekniska justeringar på 0,0 mnkr.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 maj 2010.

Dnr 128-2010-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Rune Olofsson (S) lade gemensamt för S+MP+V fram ett särskilt uttalande enligt följande:

”Särskilt uttalande
Nämnden redovisar i tertialrapport 1 en budget i balans, men inte konsekvenserna för medborgarna i form av nedskärningar i verksamheterna.
Vi läser också att den borgerliga majoriteten har periodiserat kostnaderna på framtiden, i form av att inte satsa ungdomar som är i behov av institutionsvård, vi ser att ungdomar som placeras enligt
lagen om vård av unga är i allt sämre skick när de omhändertas.
Vi ser också att majoritetens införande av stadsdelsarrest, har sätt sina spår på barnfamiljer eftersom SL-kortet inte längre är en del av riksnormen för försörjningsstöd.
De lagstadgade områden har svårt att klara av sin verksamhet, och i slutändan är det medborgarna som drabbas.
En verksamhet som tidigare har fredats för nedskärningar är förskolan, vi ser nu också att flera enheter visar ett underskott före resultat överföring. Att en förskoleenhet upphör som resultatenhet, betyder inte att underskottet försvinner för det.
Det som inte går att avläsa i tertialrapporten är att den borgerliga majoriteten nedmonterat kultur- och föreningslivet, det verkar vara att majoriteten anser att dessa värden inte är av intresse att satsa på”.

______________________