Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-01-20

Sammanträde 2011-01-20

Datum
Klockan
18.00
Plats
Tensta Träff, Hagstråket 13

Öppet forum, klockan 18.00
Sammanträdet inleds klockan 18.00 med att förvaltningen inform Läs mer...erar om verksamhetsuppföljningen inom äldreomsorgen för 2010. Stadsdelsdirektören går sedan igenom de ärenden som ska behandlas vid dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

Förhinder anmäls till Anna Alvkäll, nämndsekreterare
Telefon: 08-508 03 499
E-post: anna.alvkall@stockholm.se

1 Val av justerare och dag för justering

Protokollet justeras den 27 januari 2011.
Protokollet från sammanträdet den 16 december justerades den 22 december 2010. Protokollet från den 3 januari 2011 justerades den 10 januari 2011.

2 Riktlinjer för handläggning av insatser enligt socialtjänstlagen till vuxna med missbruks-/beroendeproblematik. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 531-2010-1.5.1
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Riktlinjer för utredning, dokumentation m.m. inom stadens socialpsykiatri. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 532-2010-1.5.1
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 539-1.5.1/2010
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Svar på remiss. Stockholm - en stad för alla

Dnr 526-2010-1.5.1
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden tillstyrker det remitterade förslaget.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Verksamhetsplan 2011 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Dnr 374-2010-1.1
Ärendet skickas ut nästa vecka
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden godkänner verksamhetsplan 2011 inklusive
budget och tillhörande bilagor och överlämnar den till
kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden godkänner omslutningsförändringar om 91,3
mnkr enligt bilaga 2:1.
3. Stadsdelsnämnden godkänner förslag till resultatenheter och
deras budgetfördelning enligt bilaga 2:3.
4. Stadsdelsnämnden beslutar om externpriser i enlighet med
bilaga 12.
5. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering i detta
ärende.

7 Ombyggnad av kök m.m. vid förskolan Kämpingebacken 3. Inriktningsärende

Dnr 663-2010-2.6
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att hos SISAB beställa förslagshandlingar samt en fastprisoffert.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Ombyggnad av kök m.m. vid förskolan Solhems Hagväg 55. Inriktningsärende

Dnr 664-2010-2.6
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att hos SISAB beställa förslagshandlingar samt en fastprisoffert.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Uppförande av förskolepaviljong vid Harspåret 7-9. Inriktningsärende

Dnr 665-2010-2.6
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att hos SISAB beställa förslagshandlingar samt en fastprisoffert.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Inköp och upphandling i Spånga-Tensta

Dnr 412-2010-2.2.1
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden antar anvisningar för inköp och upphandling för Spånga-Tensta.

11 Ny lönepolicy och lönekriterier

Dnr 669-2010-1.1
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden antar lönepolicy för Spånga-Tensta.

12 Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av Arbetsmiljöverkets inspektion

Dnr 2-2011-1.4
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden ställer sig bakom det svar förvaltningen tagit fram.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Svar på uttalande från PRO Samordningsorganisation i Stockholm angående vinterväghållning

Dnr 537-2010-1.2.3
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på uttalandet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Anmälan av verksamhetsuppföljning för 2010 enligt beslut i kommunfullmäktige avseende äldreomsorg i egen regi och på entreprenad

Dnr 643-2010-1.2.1
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar bifogad redogörelse.
2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med uppföljning av åtgärdsplanerna i juni 2011.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Anmälan av verksamhetsuppföljning för 2010 av privat äldreomsorg enligt beslut i kommunfullmäktige

Dnr 642-2010-1.2.1
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar bifogad redogörelse.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Granskning av delårsrapport 2010-08-31. Rapport från Stadsrevisionen

DokID 11159
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

17 Nämndernas serviceskyldighet enligt förvaltningslagen. Rapport från Stadsrevisionen

DokID 11152
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

18 Avtalsförvaltning vid två stadsdelsnämnder samt trafik- och renhållningsnämnden. Rapport från Stadsrevisionen

DokID 11279
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

19 Protokoll från lokala handikapprådets sammanträde

Protokoll från sammanträde den 15 november 2011 och 6 december 2011.
Dnr 4-2010-1.1
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollen till handlingarna.

20 Protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde

Protokoll från sammanträde den 18 november 2011 och 9 december 2011.
Dnr 3-2010-1.1
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollen till handlingarna.

21 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under december 2010

Förteckning finns i pärm vid sammanträdet.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

22 Information, kurser och konferenser

23 Nämndens och förvaltningens frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (131 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att utse tjänstgörande ordföranden Ornina Younan (S) och ledamoten Ole-Jörgen Persson (M) att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet ska justeras den 27 januari 2011.

Det anmäldes att protokollet fört vid stadsdelsnämndens sammanträde den 16 december justerades den 22 december 2010 och att protokollet fört vid sammanträde den 3 januari 2011 justerades den 10 januari 2011.

______________________

§2 Riktlinjer för handläggning av insatser enligt socialtjänstlagen till vuxna med missbruks-/beroendeproblematik. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Nuvarande riktlinjer för insatser till vuxna med missbruksproblematik reviderades senast i juni 2005. Förvaltningen har tagit del av förslaget till stadens nya riktlinjer och är positiv till att en anpassning till de nationella riktlinjerna och övriga policydokument har gjorts. Det är också positivt att de nya riktlinjerna har anpassats till de stora förändringar som har skett inom missbruksområdet de senaste åren. Evidensbaserade metoder ska användas och inom stadens missbrukarvård har en omfattande kompetensutveckling i sådana metoder genomförts. Motiverande samtal (MI) används som metod i allt större omfattning. Kravet på uppföljning av insatser har också ökat och ASI (Addiction Severity Index) används för utredning och uppföljning i hela staden. I förslaget till nya riktlinjer finns nu ett avsnitt om kunskapsbaserat arbete och evidensbaserade metoder.

Förslaget innehåller också avsnitt om lagstiftning, utredning, dokumentation m.m. och den enskildes inflytande och delaktighet i utredning och genomförande av insats betonas.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 januari 2011.

Dnr 531-2010-1.5.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§3 Riktlinjer för utredning, dokumentation m.m. inom stadens socialpsykiatri. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Nuvarande riktlinjer för socialpsykiatrin reviderades senast i mars 2004. Sedan dess har lagstiftningen ändrats och staden har infört en ny utredningsmetod inom socialpsykiatrin (DUR – Dokumentation, Utvärdering, Resultat) samt beslutat att valfrihet ska råda för vissa insatser. Gällande riktlinjer behövde därmed omarbetas.

Förvaltningen har tagit del av förslaget till riktlinjer för socialpsykiatrin i Stockholms stad och är positiv till att de nya riktlinjerna har anpassats till de ändringar som har skett inom socialpsykiatrin de senaste åren. Riktlinjerna framhåller bl.a. att alla berörda verksamheter inom socialpsykiatrin ska använda evidens- och kunskapsbaserade metoder i så stor omfattning som möjligt. Strukturen för dokumentation och utredning enligt DUR har nu också arbetats in i riktlinjerna och den enskildes inflytande och delaktighet i utredningen och vid genomförande av insatser betonas. Avsnittet som handlar om barn till personer med psykisk funktionsnedsättning har också utvecklats.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 januari 2011.

Dnr 532-2010-1.5.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§4 Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Försöks- och träningslägenheter utgör en viktig insats för att motverka hemlöshet. De nuvarande riktlinjerna för handläggning av försöks- och träningslägenheter uppdaterades senast 2003. Enligt revisionskontoret utgör inte de nuvarande riktlinjerna ett entydigt stöd till handläggarna och man har därför påpekat att de behöver utvecklas. Förvaltningen har tagit del av förslaget till nya riktlinjer som i huvudsak bygger på de nuvarande riktlinjerna men har utvecklats och förtydligats i olika delar. Det är bra att målgruppen för insatsen har tydliggjorts till att omfatta vuxna personer med missbruks-/psykiska eller allvarliga sociala problem som behöver stöd från socialtjänsten för att klara och behålla ett boende. Enbart hemlöshet ska aldrig vara ett skäl för bistånd till tränings- eller försökslägenhet. Av riktlinjerna framgår också att tränings- och försökslägenheter i första hand inte ska utgöra en resurs för familjer med barn.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 januari 2011.

Dnr 539-1.5.1/2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+MP+V fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Rätten till en bostad är en mänsklig rättighet som idag 3000 hemlösa saknar i Stockholm. Riktlinjer för att förmedla och administrera dessa lägenheter är nödvändiga som vägledning för staden som helhet.

Det behövs en dialog med de kvinnor och män som kommer in i systemet för försöks- och träningslägenheter. De vet alla att de har "allas ögon" på sig och pressen är hård. Att bli av med sin lägenhet, sin trygghet kan gå snabbt. Därför måste alltid hanteringen ställas i paritet med den individ som berörs. Stöd, uppmuntran, feedback, råd och möjligheten till ett värdigt liv är grundbulten. Ges inte de föratsättningarna försvåras möjligheten till en egen bostad.3000 hemlösa vet att de har en lång väg att gå innan de kan stänga sin egen dörr. Housing First känns långt borta. Det behövs en total genomlysning av olika boendelösningar samt strukturen för hela arbetet med de som av sociala skäl saknar bostad, här är de hemlösa en majoritet.”

______________________

§5 Svar på remiss. Stockholm – en stad för alla

Beslut

Stadsdelsnämnden tillstyrker det remitterade förslaget.

Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Stadsdelsnämnden ställer sig positiv till förslaget, och tillstyrker det remitterade förslaget.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 december 2010.

Dnr 526-2010-1.5.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§6 Verksamhetsplan 2011 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner verksamhetsplan 2011 inklusive budget och tillhörande bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden godkänner omslutningsförändringar om 91,3 mnkr enligt bilaga 2:1.
3. Stadsdelsnämnden godkänner förslag till resultatenheter och deras budgetfördelning enligt bilaga 2:3.

4. Stadsdelsnämnden beslutar om externpriser i enlighet med bilaga 15.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

I nämndens verksamhetsplan för 2011 anges ett antal nämndmål där önskvärda tillstånd anges. Dessa tillståndsbeskrivningar tjänar som styrsignaler och riktmärken för de ansträngningar som nämndens verksamheter gör under de kommande åren för att bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. Med anledning av detta kommer därför nämnden bland annat att arbeta mot följande tillstånd.

Stadsdelsområdet är attraktivt för den enskilda medborgaren, företag och organisationer. Genom att nämnden har ett väl fungerande samarbete med näringslivet upplever företagare att de får god hjälp och vägledning. Det leder också till att medborgarna får bättre möjligheter till självförsörjning. Nämndens verksamheter bidrar till en hållbar livsmiljö genom att person- och varutransporter och energianvändningen är effektiv och en stor del av livsmedelsinköpen är ekologiska. Nämnden har ett väl utvecklat samarbete med föreningslivet vilket bland annat bidrar till att park- och gatuskötseln är bra och resurseffektiv. Även framkomligheten är god tack vare bra entreprenadavtal. Kultur- och idrottsaktiviteter gör att många människor får en högre livskvalitet. Därför är det ett naturligt inslag i många av stadens verksamheter vilket leder till att fler unga, gamla och personer med funktionsnedsättning har ökade möjlighet att ta del av tillgängliga lek-, idrotts-, rekreations- och kulturaktiviteter.

Nämnden undersöker möjligheterna att skapa fler boendeformer, t.ex. trygghetsboenden, servicelägenheter och boenden för personer som har bistånd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Stadsdelen är attraktiv, välskött och trygg genom en bred samverkan mellan nämnd, andra förvaltningar, föreningar, skola, polis och andra aktörer verksamma i området. Satsningar görs på grannstöd, trygghetsvandringar, antilangningskampanjer och ungdomsarbete inom ramen för "SamTidigtFörSt".

Kvalitet och valfrihet är god genom att nämnden skapar långsiktiga förutsättningar för verksamheterna att utvecklas och brukarna ges information om de valmöjligheter som finns. Pedagogernas välutvecklade kompetens ger barn goda förutsättningar att lära och utvecklas i linje med intentionerna i den nya läroplanen som leder till att barns förmåga att reflektera, lyssna och uttrycka egna uppfattningar ökar. Pedagogernas arbetssätt stimulerar barns språkutveckling och deras matematiska och naturvetenskapliga lärande. Nämndens omsorgsverksamheter präglas av trygghet, värdighet och ett respektfullt bemötande där insatserna utformas i samråd med den enskilde så att personen ges möjlighet att fungera självständigt och i den invanda miljön. De äldre har en god livskvalitet genom en bra matsituation och möjligheter till ett socialt liv. Vuxna som av psykiska skäl, på grund av missbruk eller våld, har svårigheter i sin livssituation får stöd och trygghet och har en meningsfull sysselsättning.

Stadens verksamheter är kostnadseffektiva genom att resurstilldelningen kopplas till det önskade resultatet. Prioritering och uppföljning är viktiga inslag i styrningen och uppföljningen. Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings förslag till budget för 2011 är netto 967,8 mnkr. Investeringsbudgeten är 6,4 mnkr. Fördelningen av budgeten bygger på det prognostiserade utfallet per verksamhetsområde 2010 per september månad förutom för ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande där förvaltningen har utgått och följt den beräkning staden har gjort i kommunfullmäktiges förslag till budgetfördelning. Utgångspunkten för fördelningen har varit att följa kommunfullmäktiges tre inriktningsmål och utifrån givna budgetramar arbeta med målet att ha högsta möjliga kvalitet.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 14 januari 2011.

Dnr 374-2010-1.1

Förslag till beslut

Ledamoten Ole-Jörgen Persson (M) föreslog gemensamt för M+FP att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Tjänstgörande ordföranden Ornina Younan (S) lade för S fram ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ledamoten Jonas Ljungstedt (V) lade för V fram ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta M+FP:s förslag.

Reservation 1

Reservation anmäldes av tjänstgörande ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Anna Jonazon (S) och Rune Olofsson (S) till förmån för eget förslag:

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att

1. Avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för 2011.

2. Arbeta fram en upphandlingspolicy med särskild fokus på förfrågningsunderlagens kvalité, miljökrav och antidiskrimineringsklausuler.

3. Andelen ekologiskt odlad mat som erbjuds i stadsdelens verksamheter ska öka under år 2011.

4. Satsa på miljön genom en miljöpolicy med konkret åtgärdsplan och särskilda resurser som miljösamordnare och energirådgivare.

5. Att höja anslagen förskolan.

6. Att höja anslagen till Äldreomsorgen.

7. Att höja anslagen till Individ och Familj.

8. SL-kort och internetuppkoppling ska ingå i normen för försörjningsstöd.

9. Att stadsdelsnämnden ska ge stöd och vägledning till de handlare/näringsidkare i Tensta som vill inleda en rättslig process mot fastighetsbolaget Boultbee.
10. Att därutöver anför följande

Det framlagda förslaget till verksamhetsplan och budget 2011 präglas av stora nedskärningar i kärnverksamheterna. I Socialdemokraternas budgetförslag i kommunfullmäktige fanns det 291,8 Mkr mer än hos majoriteten till stadsdelsnämnderna. För Spånga-Tensta stadsdelsnämnds del innebar det 18,5 Mkr mer än det liggande förslaget.

Spånga-Tensta har stor mångfald i befolkningssammansättningen. Världen flyttar in till vår stadsdel, detta anser vi berika vår stad och stadsdelen. Vi vill därför intensifiera mångfaldsarbetet i Spånga-Tensta. Vi ska ha höga ambitioner och vara ett mönsterexempel till bemöta det nya Sverige. Detta kräver ett större engagemang. Vi vill ge uppdrag åt förvaltningen att presentera för nämnden en åtgärdsplan som främjar ökad mångfald inom förvaltningen. Det är viktigt att mångfalden återfinns bland förvaltningsledningen och avdelningschefer.

De social och ekonomiska klyftorna är stora runt Järva än i övriga staden. Årsmålet för ungdomar beroende av ekonomiskt bistånd i åldern 18-24 år är 15 % i Spånga-Tensta. Kommunfullmäktiges mål för denna grupp är 2,1%. Med att höja skatten vill vi satsa på barn och ungdomar. Vi vill undersöka möjligheten för stadsdelen i samarbete med de kommunala bolagen och privata bolag att hitta en modell likt Södertäljemodellen där utbildning och senare arbete erbjuds. Tanken är att skapa flera utbildningar och jobbtillfällen för ungdomar i liknande situationer.

Socialtjänsten behöver förstärkas och upprustas. Den sociala barn- och ungdomsvården är sedan många år underfinansierad. I arbetet med barn och unga är de förebyggande insatserna viktiga. Barnens situation ska uppmärksammas när vuxna söker bistånd.

Barnperspektivet är tydlig i stadens riktlinjer och innan beslut fattas ska konsekvenser för varje barn alltid övervägas och dokumenteras.

Barntätheten inom förskolan i stadsdelen har ökat sedan den moderatledda majoriteten tagit över vilket har resulterat i sänkt kvalitet. Barngruppernas storlek måste åter tillbaka till 2006 års nivå . Det är viktigt att hålla nere förskoleenheternas storlek. Barngruppernas storlek behöver minska till högst 14 barn i de småbarnsgrupperna och högst 18 barn i storbarnsgrupperna.

Vårdnadsbidragets utveckling i stadsdelen är bekymmersamt, både ur jämställdhetsperspektiv och för att barnens tidiga utveckling ska vara gynnsam. Spånga-Tensta har hög andel personer som har beviljats vårdnadsbidrag i staden. Detta ger negativa konsekvenser för förskolor, när barnen stannar hemma och därmed utebliven förskolepeng.

Under föregående mandatperiod har nästan allt lokalt miljö- och demokratiarbete i stadsdelen avvecklats. För att kunna bedriva ett offensivt arbete så kräver det att dessa verksamheter återigen prioriteras. Stadsdelen ska i samverkan med områdets invånare, företag och föreningar förbättra den lokala boende- och stadsmiljön samt öka medvetenheten och engagemanget för miljön, klimatet och demokratin.

Stadsdelen ska prioritera arbetet med energirådgivning inom förvaltningens egna verksamheter samt för företag och hushåll. Stadsdelens verksamheter ska i största möjliga utsträckning tillgodose sina bilbehov via bilpooler. Ambitionen måste vara att Stockholm ska vara ledande i Sverige när det gäller att hushålla med energi och investera i förnyelsebara energikällor.

Arbetet med policy för upphandling bör vidareutvecklas, särskild med fokus på förfrågningsunderlagets kvalité, miljökrav samt tydliga och uppföljningsbara antidiskrimineringsklausuler.

Att tidigt vänja sig vid bra och nyttig mat är avgörande för framtiden matvanor och därmed för hälsan. Andelen ekologisktodlad mat som erbjuds i stadsdelen verksamheter ska öka.

Informationen från förvaltningen till medborgarna måste bli bättre och lättare att ta till sig. Inom äldreomsorgen skall information och service på olika språk tillhandahållas. Likaså när det gäller kolloverksamhet och dagkollon. Information skall erbjudas på olika språk.

Många av våra invånare har svårt att veta var man ska vända sig i frågor som handlar om konsumentens rättigheter. Det är mycket många val som medborgarna måste ta ställning för. Därför ser vi en förstärkning av konsumentvägledning i stadsdelen.

Det är oroande att den borgerliga majoriteten konkurrensutsätter verksamheter utan att egenregianbud läggs. Egenregianbud ska alltid uppmuntras och konkretiseras när verksamheter som drivs i kommunal regi ska konkurrensutsättas, både för att få bästa möjliga kvalitet till lägsta kostnad, men också för att invånarna i stadsdelen ska ha valfriheten att kunna välja bland en mångfald av utförare. Det är också oroande att man nu tagit bort möjligheten till tjänstledighet under sex månader medan man som anställd prövar en övergång till en ny entreprenör.

Maten som serveras inom äldreomsorgen ska vara vällagad, hälsosam och god, helst lokalt tillagad och ekologisk. Alla med hemtjänst som har mat som bistånd ska få information om rätten att få maten tillagad i hemmet. Satsa på “matlag” inom äldreboenden och hemtjänsten där äldre får chansen att laga mat tillsammans.
Alla äldre ska ha rätt till regelbunden utevistelse enligt de egna önskemålen.
Alla äldre över 75 år ska ha rätt till två timmars hemtjänst i veckan med förenklad biståndsbedömning.

Grunden för en långsiktig, ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling för en socialt utsatt stadsdel som Spånga-Tensta är småföretagarpolitiken. Återinrättandet av näringslivsrådet är en viktig del i detta arbeta. Vi vill även se att det skapas småföretagarcentrum där nya småföretagaridéer kan utvecklas. Information och rådgivning till de som vill starta företag i vår stadsdel. Rådgivning och stöd ska ges till de småföretagare som har en rättslig process med fastighetsbolaget Boultbee.”

Reservation 2

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP) och Derya Uzel (MP) till förmån för eget förslag:

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att

1. avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2011

2. arbeta fram en upphandlingspolicy, med särskild fokus på förfrågningsunderlagens kvalité, miljökrav och med antidiskrimineringsklausuler.

3. Andelen ekologiskt odlad mat som erbjuds i stadsdelens verksamheter ska öka till 40 procent under år 2011.

4. satsa på miljön genom en miljöpolicy med konkret åtgärdsplan och särskilda resurser som miljösamordnare och energirådgivare.

5. Nämnden avsätter 2 Mkr för lokal näringsutveckling

6. Att höja anslaget för individ- och familjeomsorg samt ekonomiskt bistånd med 8%.

7. Införa köttfridag i måltiderna i stadsdelsförvaltningens verksamheter

8. SL-kort och avgift för internetuppkoppling ska ingå i normen för försörjningsstöd.

9. Stadsdelsnämnden ska ge stöd och vägledning för de handlare/näringsidkare i Tensta centrum som vill inleda rättslig process mot fastighetsbolaget Boultbee.

10. Att förvaltningen budgeterar egen budgetpost för pris och lönekompensation

11. samt därutöver anföra följande

Det framlagda förslaget till verksamhetsplan och budget för år 2011 präglas av fortsatta stora nedskärningar i nämndens kärnverksamheter. I Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige fanns 691,4 Mkr mer än hos den moderatledda majoriteten till stadsdelarna. Detta skulle för 2011 betyda 24,4 Mkr mer för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd än i det nu liggande förslaget. Utöver detta kräver vi att tydligare åtaganden (exempelvis kvantifierbara mål och indikatorer) för nämndens alla olika verksamheter ska arbetas fram. Miljöpartiets förslag till budget skulle därmed innebära en högre grundläggande service till medborgarna och en större trygghet och kontinuitet i verksamheterna för både brukare och personal.

Ökad mångfald i förvaltningen

Vår stadsdel har stor mångfald i befolkningssammansättningen, världen väljer att komma till vår stadsdel, detta anser vi är berikande för Staden, därför vill vi intensifiera mångfaldsarbetet. Vi ska ha höja ambitionen, nämnden ska vara mönsterexempel att bemöta det nya Sverige och det krävs mod och engagemang . Vi vill ge uppdrag åt förvaltningen presentera för nämnden åtgärdsplan som främjar ökad mångfald i förvaltningsledningen. Det är viktigt att mångfalden finns även bland förvaltningsledningen och avdelningschefer.

Sociala klyftor

Sociala klyftorna är stora i Järva jämfört med övriga staden, andelen ungdomar mellan 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd är 15 % i Spånga-Tensta. Kommunfullmäktiges mål för denna åldersgrupp är 2,1 %. Miljöpartiet vill höja kommunalskatten med 60 öre, häften av höjningen vill vi satsa på barn och ungdomar. Vi vill också undersöka möjligheten för staden att inrätta kommunalt byggbolag av Södertäljemodellen. Tanken är att skapa flera utbildningar och jobbtillfällen. Detta är av stor vikt för social och ekonomisk jämlikhet. Skillnaden i förvärvsinkomst och utbildningsnivå i Hjulsta-Tensta områdena av stadsdelen är illavarslande och kräver kraftfull handling för att vända trenden. Lösningen heter att man bemyndigar lokal befolkningen och skjuter till erforderliga resurser.

Socialtjänsten behöver upprustas. Den sociala barn- och ungdomsvården är sedan flera år kraftigt underfinansierad. I arbetet med barn och unga är de förebyggande insatserna viktiga. Barns situation ska uppmärksammas när vuxna söker ekonomiskt bistånd. Barnperspektivet är tydligt i stadens riktlinjer och innan beslut fattas ska konsekvenser för varje barn alltid övervägas och dokumenteras

Förskolan

Barntätheten inom förskolan i stadsdelen har ökat sedan den moderatledda majoriteten tog

Över styret, vilket har inneburit sänkt kvalitet.

Barngrupperna måste åter ner till den nivå som var i slutet på 2006. Dessutom är det viktigt att hålla nere förskoleenheternas storlek. Barngruppernas storlek behöver minskas till högst 14 barn i småbarnsgrupperna och 18 barn i storbarnsgrupperna, samtidigt som mål och indikatorer för antal barn per vuxen arbetas fram. Alla förskolor ska ges tillgång till genuspedagoger.

Vi välkomnar att förvaltningar har ambition om öka antalet pedagoger i förskoleverksamheten, men vi anser också att det saknas pengar i budgeten för att förverkliga den ambitionen med bibehållen personal styrka.

Bättre förutsättning för det lokala näringslivet
Grunden för långsiktig, ekologisk och social hållbar utveckling för en social utsatt stadsdel som Spånga-Tensta är små företagarpolitiken. Miljöpartiet vill skapa småföretagscentrum där nya små företagsidéer kan utvecklas. Rådgivning och stöd ska ges till små företagare, det är viktigt att staden tar ansvar för de små företagare som har rättsliga tvister med fastighetsbolaget Boultbee. Vi vill satsa särskilt 2 Mkr för att utveckla näringslivet i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

Vårdnadsbidrag

Vårdnadsbidragets utveckling i stadsdelen är bekymmersamt, både ur jämställdhetsperspektiv och för att barnens tidiga utveckling ska bli gynnsam. Spånga-Tensta stadsdel har hög andel personer som har beviljats vårdnadsbidrag i staden. Detta ger också negativa konsekvenser för förskolor när barnen stannar hemma och därmed utebliven förskolepeng.

Miljö och demokrati arbetet

Under föregående mandatperiod har nästan allt lokalt miljö- och demokratiarbete i stadsdelarna avvecklats. För att kunna bedriva ett offensivt miljö-, energi- och klimatarbete krävs att dessa verksamheter återigen prioriteras. Stadsdelen ska i samverkan med områdets invånare, företag och föreningar förbättra den lokala boende- och stadsmiljön samt öka medvetenheten och engagemanget för miljö- och klimatfrågor.

Stadsdelen ska prioritera arbetet med energirådgivning inom förvaltningens egna verksamheter samt mot företag och hushåll.

Stadsdelens verksamheter ska i största möjliga utsträckning tillgodose sina bilbehov via bilpooler. Ambitionen måste vara att Stockholm ska vara ledande i Sverige när det gäller att hushålla med energi och investera i förnyelsebara energikällor. Deltagardemokratin är viktig att medborgarna får rätt i att påverka olika sakfrågor och olika folkinitiativ bör uppmuntras.

Upphandling

Arbetet med policy för upphandling bör vidareutvecklas, särskilt med fokus på förfrågningsunderlagens kvalité, miljökrav samt med tydliga och uppföljningsbara antidiskrimineringsklausuler. Ett av de miljökrav som ska ställas är att inga dubbdäck får användas av dem som utför transporter.

Ekologisk mat

Att tidigt vänja sig vid bra och nyttig mat är avgörande för framtida matvanor och därmed för hälsan. Andelen ekologiskt odlad mat som erbjuds i stadsdelens verksamheter ska öka. År 2011 ska målet vara att 40 procent av maten i stadsdelens verksamheter ska vara ekologisk.

Konsumentvägledning

Genom internationaliseringen har frågan om hur olika produkter påverkar stockholmarna som konsumenter blivit än mer aktuell. Många undrar exempelvis hur de ska göra med pensionen, vilket elbolag de ska välja och många vill kunna utnyttja sin konsumentmakt. Satsningar på konsumentvägledningen ska öka.

Antidiskrimineringsarbete

Stadsdelen ska bedriva ett offensivt arbete mot diskriminering. Den diskrimineringsklausul som Miljöpartiet införde under den förra mandatperioden ska återinföras. Föreningar som diskriminerar ska på samma sätt som företag veta att de riskerar att förlora sina bidrag. Stadsdelen ska tydligt prioritera arbetet med att säkerställa att ingen diskrimineras, exempelvis genom att använda anonymiserade jobbansökningar, antidiskrimineringstester och kontinuerlig utbildning för alla anställda och politiker.

Tillgänglighet, arbetsmiljö mm.

Arbetet för att den fysiska tillgängligheten i stadsdelen ska öka och attityderna till människor med funktionshinder måste förbättras. En

viktig del i en god arbetsmiljö är att det finns ett bra, strukturerat sätt att hantera kränkningar, trakasserier och mobbning på arbetsplatsen samt att stadsdelsnämnden prioriterar detta arbete ytterligare. En annan del i en god arbetsmiljö är att det finns bra rehabiliteringsmöjligheter. Vi vill se tydligare fokus på och arbete med rehabilitering inom stadsdelens verksamheter, exempelvis genom inrättandet av en s.k. MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering).

Egenregianbud ska läggas vid upphandling

Det är oroande att den borgerliga majoriteten konkurrensutsätter verksamheter utan att några egenregianbud läggs. Egenregianbud ska alltid uppmuntras och konkretiseras när verksamhet som drivs i kommunal regi ska konkurrensutsättas, både för att få bästa möjliga kvalitet till lägsta kostnad, men också för att invånarna i stadsdelen ska ha valfriheten att kunna välja bland en mångfald av utförare. Det är också oroande att man nu tagit bort möjligheten till tjänstledighet under sex månader medan man som anställd prövar en övergång till en ny entreprenör.

God mat och livskvalitet för äldre

Maten som serveras inom äldreomsorgen ska vara vällagad, hälsosam och god, helst lokalt tillagad och ekologisk. Alla med hemtjänst som har mat som bistånd ska få information om rätten att få maten tillagad i hemmet. Social gemenskap vid måltider är viktigt, till exempel bör matlag erbjudas. En utevistelsegaranti ska införas, som gör att fler äldre får möjlighet att komma ut, besöka grönområden och känna frisk luft.

Sänkt arbetstid

Arbetet inom äldreomsorgen och omsorgen för människor med funktionsnedsättningar är fysiskt och psykiskt tungt och vi vill därför sänka arbetstiden för personalen. En friskare och mer utvilad personal skulle också innebära en högre kvalitet på de omsorgsinsatser som de äldre får. Åtta timmars hemtjänst per månad för äldre över 75 år med förenklad biståndsbedömning ska införas och den s.k. fixartjänsten för äldre ska avgiftsfritt erbjudas alla över 67 år utan gräns för antal timmar.

Skillnad mellan kommunfullmäktiges budget och Miljöpartiets budget för Spånga-Tensta SDN i Mkr.

Äldreomsorg 3,3

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 0,3

Förskola 3,8

Verksamhet för barn och ungdom 2,6

Kultur och föreningsverksamhet 0,4

Individ- och familjeomsorg 9,0

Ekonomiskt bistånd 3,9

Stadsmiljö 0,9

Flyktingmottagande 0,2

Arbetsmarknadsåtgärder --

Summa: 24,4”

Reservation 3

Reservation anmäldes av ledamoten Jonas Ljungstedt (V) till förmån för eget förslag:

Förslag till beslut

1. Att avslå förvaltningens förslag till beslut
2. Att arbeta fram en uppphandlingspolicy med särskild fokus på förfrågningsunderlagens kvalitet, miljökrav och antidiskrimineringsklausuler
3. Att andelen ekologiskt odlad mat som erbjuds i stadsdelens verksamheter ska öka under år 2011
4. Att satsa på miljön genom en miljöpolicy med konkret åtgärdsplan och särskilda resurser som miljösamordnare och energirådgivare
5. Att höja anslagen till förskolan
6. Att höja anslagen till äldreomsorgen
7. Att höja anslagen till Individ och Familj
8. Att SL-kort och internetuppkoppling ska ingå i normen för försörjningsstöd
9. Att stadsdelsnämnden ska ge stöd och vägledning till de handlare/näringsidkare i Tensta som vill inleda en rättslig process mot fastighetsbolaget Boultbee
10. Att avslå förslaget till aktivitetsplan för upphandling och konkurrens
11. Att återremittera ärendet för omarbetning utifrån ramarna och intentionerna i Vänsterpartiets budgetreservation i kommunfullmäktige
12. Att därutöver anföra

Vi vill att Spånga-Tensta, liksom Stockholm i sin helhet ska vara i balans, miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Främlingsfientlighet, rasism och diskriminering ska bekämpas. Jämställdhet ska genomsyra all verksamhet. Vi vill öka de boendes deltagande i den lokala demokratin och vill därför bland annat flytta tillbaka ansvar för skolan till stadsdelsnämnderna och därmed närmare medborgarna. Granskningen ska vara hårdare och avtalen sägas upp för privata utförare som inte uppfyller kraven.

Vänsterpartiet vill återställa den kommunala skatten till 2006 års nivå. Därmed får vi medel som vi vill satsa på stadsdelsnämnderna. För Spånga-Tensta innebär det totalt 35,4 Mkr mer jämfört med den borgerliga majoritetens budget.

Vi ser med oro hur verksamheter och delegeringar under den gångna mandatperioden flyttat över från stadsdelsnämnden till central nivå i staden. Det lokala inflytandet urholkas. Vi vill istället att förutom skolan även ansvaret för arbetsmarknadsåtgärder och för stadsmiljö återigen blir ansvarsområden för stadsdelsnämnden. Vi är också kritiska till att satsningar som Järvalyftet inte har starkare lokal koppling via stadsdelsnämnden.

Inom förskoleverksamheten har Vänsterpartiet följande mål. Förskolan ska ha ett demokratiskt och jämställt förhållningssätt. Arbetet med barns språkutveckling och modersmål ska prioriteras. Barns förmåga att uttrycka sig i olika former ska uppmuntras och utvecklas. Alla föräldrar ska kunna vara delaktiga i förskolans pedagogiska arbete.

Barntätheten inom förskolan i stadsdelen har ökat under nuvarande politiska majoritet, det är inte bra för kvaliteten. Istället måste barngruppernas storlek minskas. Småbarnsgruppernas storlek ska inte vara större än 14 barn med sikte på 12 barn och de äldre barnens grupper ska inte vara större än 18 barn och på sikt max 16 barn.

För att skapa en helhet för ett livslångt lärande bör förskolan och grundskolan tillhöra samma organisation. Den lokala förankringen är betydelsefull så därför är stadsdelsnämnden lämpligast. Alla barn och föräldrar ska kunna vara delaktiga demokratiska processer i förskolan.

Genusperspektivet ska vara integrerat i förskolans pedagogiska arbete, liksom i all övrig barn- och ungdomsverksamhet som stadsdelsnämnden bedriver.

Alla barn ska ha samma förutsättningar att delta i förskolans pedagogiska verksamhet, det gäller inte minst barn med annat modersmål än svenska. Tillsammans med föräldrarna lägger förskolan grunden till flerspråkighet. Därför vill vi ta bort det kommunala vårdnadsbidraget. Vi är också motståndare till vårdnadsbidraget av jämställdhetsskäl, vi ser det som en kvinnofälla.

I verksamheten för barn och ungdomar har Vänsterpartiet som mål att alla ungdomar ska ha nära till icke-kommersiella och tillgängliga mötesplatser. Ungas inflytande över den egna vardagen ska förbättras i stadsdelen. Fritidsverksamheten ska vara lika attraktiv för flickor som för pojkar. Personal ska ha kunskap om risk- och skyddsfaktorer när det gäller droger, kriminalitet och hedersrelaterat liv. Fältassistenternas roll är mycket viktig, resurser ska finnas så att de kan vara på plats där ungdomarna är.

Inom äldreomsorgen ska alla över 75 få hemtjänst två timmar i veckan med enkel biståndsbedömning. Fixartjänsten ska utökas så att även alla mellan 67 och 75 år kan få hjälp. Äldre ska ha rätt till äldreomsorg på sitt eget modersmål och med respekt för sina önskningar och behov.

Kommunal hemtjänst och kommunala boendealternativ för äldre ska finnas. Vidare konkurrensutsättning ska stoppas. Äldre ska ha reellt inflytande över innehållet i boendet och omsorgen. Genom bland annat förtroenderåd, anhörigråd och pensionärsråd kan erfarenheter tas tillvara.

För en god kvalitet inom äldreomsorgen behövs en hög personaltäthet, kontinuitet och vidareutbildning av personalen. Bemanningen på demensboenden ska utökas. Vi vill satsa på rätt till heltid samt sju timmars arbetsdag med kompetensutveckling, träning och handledning på arbetstid.

Kvinnor ska få lika mycket stöd som män. Anhörigstöd ska vara frivilligt och inte en följd av brister i samhället. Hemtjänst ska finnas på flera olika språk.

Vänsterpartiets mål inom omsorg för funktionshindrade är höjd schablon med 1,5% mer för barn- och vuxenboende daglig verksamhet och korttidshem, höjd peng för hemtjänst, ledsagning och avlösning med ytterligare 2%. Utbildning om FN-konventionen om rättigheter för funktionsnedsatta ska genomöras, och eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten.

Konkurrensutsättningen av gruppbostäder ska stoppas. Det minsta man kan begära är att en boende ska kunna säga nej till privatisering av sin egen gruppbostad. Heminstruktörer för synskadade och hörselskadade ska finnas i tillräcklig omfattning.

Inom individ- och familjeomsorg är Vänsterpartiets mål att förebyggande och tidiga insatser för flickor och pojkar ska utökas. Bostad, stöd och sysselsättning ska byggas ut för personer med behov. Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas. Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd.

Förebyggande och tidiga insatser för att minska barnfattigdom och barns ohälsa ska prioriteras. Föräldrautbildning och gruppstöd för barn till föräldrar som missbrukar eller har psykisk ohälsa ska erbjudas. En betydelsefull roll i vårt område har familjecentralen. Det är viktigt att verksamheten där kan få fortsätta och ha möjlighet att utvecklas.

Vänsterpartiets mål för ekonomiskt bistånd är att kvinnor och män ska få ekonomiskt bistånd utifrån en helhetssyn och anpassat efter förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden. Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas. Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd.

Handläggningen ska ta hänsyn till barn- och genusperspektiv. Barnkonsekvensanalyser ska göras bland annat när det uppstår hyres- och elskulder. Socialtjänst och bostadsbolag ska samverka så att inga barnfamiljer vräks av ekonomiska skäl, likaså att ingen utsätts för att elen stängs av.

Internetuppkoppling ska införas i normen för ekonomiskt bistånd, så även SL-kortet för att avskaffa stadsdelsarresten för de allra fattigaste. Budget- och skuldrådgivning inom en månad ska erbjudas alla som har behov av det.

Arbete och självförsörjning är grundläggande för att kunna leva ett självständigt liv. Med vår politik blir det fler jobb inom kommunen. Vissa av de nya jobben kan vara traineeanställningar för unga och personer med funktionsnedsättningar.

För personer som är långt från den ordinarie arbetsmarknaden, bland annat vissa psykiskt funktionsnedsatta och personer som rehabiliterats efter missbruk kan sociala kooperativ vara ett alternativ.

Vänsterpartiet har förslag att fem sådana kooperativ ska startas i Stockholm, i samarbete med brukarorganisationer.

Vi är kritiska till centralisering av arbetsmarknadsåtgärderna till jobbtorgen. Stadsdelsnämnden i samarbete med det lokala näringslivet tror vi skulle kunna göra ett bra arbete, Lunda Nova var en bra början på någonting som borde fått utvecklas vidare. En omstart av ett lokalt näringslivsråd är vi också positiva till.

Den nuvarande majoriteten kan knappast betecknas som småföretagarvänligt med tanke på försäljningen av Tensta centrum till Boultbee, med bland annat chockhöjda hyror. Vi anser att stadsdelsnämnden ska kunna ställa upp med stöd och vägledning till eventuella näringsidkare som vill inleda rättsprocess mot Boultbee.

För att få ett mer levande Tensta centrum behövs fler arbetsplatser. Stadsdelsförvaltningen måste så fort som möjligt flytta tillbaka efter rivningen av gamla förvaltningshuset. Det skulle vara önskvärt att även andra förvaltningar, kommunala eller statliga, eller privatföretag skulle etablera sig här. Det skulle ge kundunderlag till butikerna och därmed fler arbetstillfällen.

Vi vill utveckla lokala strategier för en hållbar utveckling inom ett rättvist miljöutrymme. Vid planärenden för bostadsbyggande och annan verksamhet ska lokalbefolkningen vara delaktiga på ett helt annat sätt än idag. Det behövs en miljösamordnare för att stimulera och samordna det här arbetet. Det gäller miljöarbetet både inom stadsdelsnämndens verksamheter och bland invånarna i Spånga-Tensta. Det är en fortsättning och utveckling av Agenda-21 som påbörjades för ett antal år sedan.

Vänsterpartiet vill att kultur- och föreningsverksamheten ska växa i förorterna. Vi vill ha en kultursekreterare i alla stadsdelsnämnder, även i Spånga-Tensta. Det är viktigt inte minst för att gynna barnkulturen. Föreningslivet betyder mycket i vårt område och är värt att stödjas. Tyvärr har anslagen minskat kraftigt de senaste åren, det är en viss ökning i majoritetens budget i år men inte tillräcklig. Det vi tycker är väsentligt är att det finns mötesplatser för föreningar och befolkning. Tensta träff är en lokal som har stor betydelse, Spånga Folkan och Järva Folkets Park är andra exempel.

Som arbetgivare vill vi att stadsdelen ska satsa på bättre arbetsvillkor för de anställda genom rätt till heltid, god arbetsmiljö och intensifierad satsning på kompetensutveckling för alla yrkesgrupper. Arbetet med att få ner personalens sjukfrånvaro ska fortsätta och meningsfulla arbetsuppgifter ska erbjudas till dem som kommer tillbaka efter en längre tids sjukskrivning. Satsa på arbetsförkortning för vissa utvalda arbetsgrupper, främst anställda över 55 år, och i första hand personal inom förskola och äldreomsorg.

Målsättningen för stadsdelsnämnden ska vara att utveckla sin verksamhet, inte att avyttra den. Därför är vi kritiska till att upprätta en så kallad aktivitetsplan för upphandling och konkurrens. Det är i och för sig positivt att inga upphandlingar är planerade för år 2011, men vi är ändå mycket skeptiska till att lägga ner resurser på förstudier som syftar till konkurrensutsättningar senare år. ”

Särskilt uttalande

Ledamoten Ole-Jörgen Persson (M) lade gemensamt för M+FP fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

I förslaget till VP och budget för 2011 fortsätter arbetet med att utveckla kvaliteten i verksamheterna, utöka servicen till medborgarna och fokusera på ungdoms- och trygghetsfrågor, samarbete med andra aktörer både inom och utanför Stockholm stad som är centrala i det arbetet.

Tensta marknad är en viktig kulturtradition i Tensta. Det är viktigt att värna den positiva utvecklingen från förgående verksamhetsår, där föreningar och enskilda personer tog ett större ansvar för att arrangera Tensta marknad. Att fortsätta uppmuntra det ideella engagemanget är avgörande för att marknaden ska kunna stå på egna ben. Med anledning av detta ska stadsdelsförvaltningen fortsätta fasa ut sitt ekonomiska och personella stöd till Tensta marknad, i takt med att man bistår med den kompetens och kunskap som byggts upp under många år.

För det kommande verksamhetsåret höjs anslaget till föreningsbidragen med 25%. Detta är en signal om att stadsdelsnämnden värdesätter det arbete de frivilliga organisationerna gör för att främja trivsel, trygghet och utveckling i vår del av staden, vilket är viktigt särskilt för de föreningar som arbetar med trygghetsfrågor gentemot våldsutsatta kvinnor. Vi ser det som angeläget att ännu fler föreningar deltar i det trygghetsskapande arbetet och då gärna med större geografisk spridning i stadsdelen. Det är viktigt att förvaltningen säkerställer att information går ut till hela stadsdelens föreningsliv både i Tensta och Gamla Spånga.

I samband med antagandet av nya riktlinjer för föreningsstöd beslutades också om utvecklade uppföljningsrutiner efter utbetalandet av föreningsstöd. Det är grundläggande att föreningarnas återrapportering till stadsdelsnämnden ständigt förbättras, för att säkerställa att de föreningar som får bidrag använder detta på det sätt det var tänkt. Förvaltningen uppmanas att i ett särskilt ärende återkomma med en sammanställning kring vad de föreningar som beviljas bidrag har använt bidraget till.

Arbetet mot mobbning i stadsdelens förskolor, parklekar, fritidsgårdar och på andra ställen där barn och ungdomar samlas, har högsta prioritet. Nämnden understryker särskilt vikten av att anställda i förskolorna fokuserar på ett aktivt arbete mot mobbning. En av de allra viktigaste delarna i arbetet mot mobbing handlar om att utöka personalens kompetens inom olika samhällsgrupper, såsom t.ex. etnicitet, kön eller HBT-frågor. Här gäller att ha ett nära samarbete med landstinget, samt med frivilliga organisationer, såsom t.ex. RFSL och RFSU.

Kommunfullmäktige beslutade i årets budget att obligatoriska föräldrasamtal ska införas då en minderårig person påträffas alkohol eller drogpåverad av polis eller socialtjänst. Dessa samtal ska hållas senast 2 dygn efter det att anmälan gjorts. Samtalen ska hållas med den minderåriga och föräldrarna och det är personal från socialtjänsten som utför samtalen. Det är angeläget att rutiner upprättas för detta arbete i stadsdelen.

Stadsdelens arbete med att få ned sjukfrånvaron fortsätter. Den målsättning som anges i verksamhetsplanen är bra och realistisk, men självklart bör förvaltningen ändå alltid sträva efter det allra bästa resultatet som går att uppnå.”

______________________

§7 Ombyggnad av kök m.m. vid förskolan Kämpingebacken 3. Inriktningsärende

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att hos SISAB beställa förslagshandlingar samt en fastprisoffert.

Ärendet

Fastighetsägaren SISAB planerar att utföra underhållsåtgärder i förskolan vid Kämpingebacken 3. Åtgärderna omfattar bland annat rivning och anläggning av nya golv samt allmän uppfräschning av vissa ytor. Med anledning av de inplanerade underhållsåtgärderna avser förvaltningen genomföra verksamhetsanpassning omfattande viss ombyggnad samt upprustning av förskolans kök så att dess funktioner uppfyller dagens krav och regler utifrån gällande lagstiftning.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 19 december.

Dnr 663-2010-2.6

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§8 Ombyggnad av kök m.m. vid förskolan Solhems Hagväg 55. Inriktningsärende

Beslut

  1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande.
  2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att hos SISAB beställa förslagshandlingar samt en fastprisoffert.

Ärendet

Fastighetsägaren SISAB planerar att utföra underhållsåtgärder i förskolan vid Solhems Hagväg 55. Åtgärderna omfattar bl a rivning och anläggning av nya golv samt allmän uppfräschning av vissa ytor. Med anledning av de underhållsåtgärder som planeras avser förvaltningen genomföra anpassning omfattande viss ombyggnad samt upprustning av förskolans kök så att dess funktioner uppfyller dagens krav och regler utifrån gällande lagstiftning.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 19 december 2010.

Dnr 664-2010-2.6

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§9 Uppförande av förskolepaviljong vid Harspåret 7-9. Inriktningsärende

Beslut

  1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande.
  2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att hos SISAB beställa förslagshandlingar samt en fastprisoffert.

Ärendet

Vid annexet till förskolan Harspåret 7-9 har personal och föräldrar upplevt att det luktar mögel då de kommit in byggnaden. Företaget CondoConsult AB har, på uppdrag av fastighetsägaren SISAB, utrett orsaken till lukt-/mögelproblemen och i sin slutsats kommit fram till att det inte är ekonomiskt försvarbart att åtgärda problemen. Byggnaden bör istället rivas. Samtidigt kan förvaltningen konstatera att efterfrågan på förskoleplatser för närvarande är stor i området Solhem. Förvaltningen avser därför att ersätta den befintliga byggnaden, som har lukt- respektive mögelproblem och som ska rivas, med en ny inhyrd paviljongbyggnad och därmed utökas verksamheten från en till två avdelningar.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 19 december 2010.

Dnr 665-2010-2.6

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§10 Inköp och upphandling i Spånga-Tensta

Beslut

Stadsdelsnämnden bordlägger ärendet.

Ärendet

Reviderade anvisningar för inköp och upphandling inom Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. I ärendet redogörs för dels nämndens ansvar i upphandlingsfrågor, dels olika former för genomförande av upphandling, dels vilka beslut i upphandlingsärenden som kan delegeras till tjänsteman, dels stadsdelsförvaltningens kompetens och organisation för inköp och upphandling.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 januari 2011.

Dnr 412-2010-2.2.1

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Ornina Younan (S) föreslog att nämnden skulle bordlägga ärendet.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt tjänstgörande ordförandens förslag att bordlägga ärendet.

______________________

§11 Ny lönepolicy och lönekriterier

Beslut

Stadsdelsnämnden bordlägger ärendet.

Ärendet

En ny lönepolicy har tagits fram i partsgemensamt arbete med chefer, fackliga och medarbetare. Den nya lönepolicyn innehåller även lönekriterier för medarbetare och för chefer samt riktlinjer för lönesättningen.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 juli 2010.

Dnr 669-2010-1.1

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Ornina Younan (S) föreslog att nämnden skulle bordlägga ärendet.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt tjänstgörande ordförandens förslag att bordlägga ärendet.

______________________

§12 Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av Arbetsmiljöverkets inspektion

Beslut

Stadsdelsnämnden ställer sig bakom det svar förvaltningen tagit fram.

Ärendet

Arbetsmiljöverket har genomfört en inspektion vid Solhem 1 & 2. Genom inspektionsmeddelande framfördes brister. Förvaltningen ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits i samband med en inspektion den 2 februari 2011.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 5 januari 2011.

Dnr 2-2011-1.4

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§13 Svar på uttalande från PRO Samordningsorganisation i Stockholm angående vinterväghållning

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på uttalandet.

Ärendet

Ett uttalande från PRO Samorganisation i Stockholm har inkommit till nämnden där krav ställs på en vinterväghållning i världsklass. Förvaltningen har en god beredskap för årets vinterväghållning och ambitionen är att PRO:s krav ska tillfredsställas.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 30 december 2010.

Dnr 537-2010-1.2.3

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§14 Anmälan av verksamhetsuppföljning för 2010 enligt beslut i kommunfullmäktige avseende äldreomsorg i egen regi och på entreprenad

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar bifogad redogörelse.

2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med uppföljning av åtgärdsplanerna i juni 2011.

Ärendet

Syftet med uppföljningen är att få kunskap om vilka förbättringsområden som finns inom verksamheten men också att få kunskap om goda exempel. De redovisade uppföljningarna är gjorda under hösten 2010 med början i september månad. I stort uppvisar de granskade enheterna en godtagbar kvalitet. Inom varje enhet finns områden som behöver ses över och där förbättringar behöver komma till stånd. Varje enhets uppföljning har resulterat i en åtgärdsplan. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med en uppföljning av de egna enheternas åtgärdsplaner på sammanträdet i juni 2011.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 6 december 2010.

Dnr 643-2010-1.2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§15 Anmälan av verksamhetsuppföljning för 2010 av privat äldreomsorg enligt beslut i kommunfullmäktige

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar bifogad redogörelse.

Ärendet

För de verksamheter som har ramavtal med staden har uppföljningsansvaret delats upp mellan stadsdelarna. Spånga-Tensta har för 2010 uppföljningsansvaret för Furuhöjdens rehabiliteringshem, Näsbyparks parkinsboende, Broby Gårds korttids- och demensboende, LOKI AB, AG Hemtjänst AB samt I care assistance by A-M AB.

De redovisade uppföljningarna har gjorts under hösten 2010 med början i september månad. De enheter där det finns områden som behöver ses över och där förbättringar behöver göras framgår av åtgärdsplanerna.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 6 december 2010.

Dnr 642-2010-1.2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§16 Granskning av delårsrapport 2010-08-31. Rapport från Stadsrevisionen

Beslut

Stadsdelsnämnden bordlägger ärendet.

Ärendet

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har fått rapporten för kännedom.

DokID 11159

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Ornina Younan (S) föreslog att nämnden skulle bordlägga ärendet.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt tjänstgörande ordförandens förslag att bordlägga ärendet.

______________________

§17 Nämndernas serviceskyldighet enligt förvaltningslagen. Rapport från Stadsrevisionen

Beslut

Stadsdelsnämnden bordlägger ärendet.

Ärendet

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har fått rapporten för kännedom.

DokID 11152

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Ornina Younan (S) föreslog att nämnden skulle bordlägga ärendet.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt tjänstgörande ordförandens förslag att bordlägga ärendet.

______________________

§18 Avtalsförvaltning vid två stadsdelsnämnder samt trafik- och renhållningsnämnden. Rapport från Stadsrevisionen

Beslut

Stadsdelsnämnden bordlägger ärendet.

Ärendet

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har fått rapporten för kännedom.

DokID 11279

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Ornina Younan (S) föreslog att nämnden skulle bordlägga ärendet.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt tjänstgörande ordförandens förslag att bordlägga ärendet.

______________________

§19 Protokoll från lokala handikapprådets sammanträde

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollen till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från lokala handikapprådets sammanträde den 15 november 2010 och 6 december 2010 anmäldes.

Dnr 4-2010-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

____________________

§20 Protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollen till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde den 18 november 2010 och 9 december 2010 anmäldes.

Dnr 3-2010-1.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________________

§21 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under december 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen redovisade förteckning över inkomna och upprättade handlingar under december 2010 i pärm på sammanträdet.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§22 Information, kurser och konferenser

- Med anledning av att det är ny mandatperiod ordnar förvaltningen porträttfotografering av samtliga ledamöter och ersättare i stadsdelsnämnden. Fotograferingen äger rum i samband med nämndsammanträdet den 15 februari 2011 i Spånga Folkan. Förvaltningen ordnar en kompletterande fotografering onsdagen den 3 mars kl. 18.00 på Fagerstagatan 15 för de som inte kan delta vid fotograferingen den 15 februari.

- Stadsdelsnämnden inbjuds till utbildning den 9-10 mars 2011 med övernattning. Förvaltningen återkommer med program.

______________________

§23 Nämndens och förvaltningens frågor

Inga frågor anmäldes.

______________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll med mera

(Bilaga § 23)