Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-02-15

Sammanträde 2011-02-15

Datum
Klockan
18.00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

Öppet forum, klockan 18.00
Sammanträdet inleds klockan 18.00 med att förvaltningen inform Läs mer...erar om verksamhetsberättelsen 2010. Allmänheten har därefter möjlighet att ställa frågor.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

Förhinder anmäls till Anna Alvkäll, nämndsekreterare
Telefon: 08-508 03 499
E-post: anna.alvkall@stockholm.se

1 Val av justerare och dag för justering

Protokollet justeras den 23 februari 2011.
Protokollet från sammanträdet den 20 januari 2011 justerades den 22 februari 2011.

2 Svar på remiss. Riktlinjer Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning

Dnr 1.5.1-533/2010
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Stadsdelsnämnden tillstyrker det remitterade förslaget.
2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Central upphandling av vård och omsorgsboende. Svar på remiss

Dnr 1.5.1-657/2010
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden tillstyrker det remitterade förslaget.

4 IT-strategi för bättre lärande

Dnr 1.5.1-676/2010
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd hänvisar till vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Långsiktig plan för stadens idrottsverksamhet. Svar på remiss

Dnr 1.5.1-520/2010
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden tillstyrker det remitterade förslaget.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Samlad strategi för att begränsa smittspridning bland intravenösa missbrukare. Förslag på samarbete med en ansökan till Socialstyrelsen om inrättande av en försöksverksamhet med sprututbyte

Dnr 1.5.1-653/2010
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden hänvisar till vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Verksamhetsberättelse 2010 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Dnr 1.1-375/2010
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna årsredovisning med bokslut för 2010 och överlämna ärendet till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden hemställer om att överföra 0,4 mnkr från 2010 års investeringsbudget till 2011.
3. Stadsdelnämnden beslutar att avveckla 1 resultatenhet enligt bilaga 2.
4. Stadsdelsnämnden beslutar om resultatöverföring enligt redovisning i bilaga 2.
5. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering i detta ärende.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Inköp och upphandling i Spånga-Tensta

Dnr 412-2010-2.2.1
Förslag till beslut Ärendet bordlades 20 januari 2011
Stadsdelsnämnden antar anvisningar för inköp och upphandling för Spånga-Tensta.

9 Ny lönepolicy och lönekriterier

Dnr 669-2010-1.1
Förslag till beslut Ärendet bordlades 20 januari 2011
Stadsdelsnämnden antar lönepolicy för Spånga-Tensta.

10 Delegation i beslut av ärendegrupper inom stadsdelsnämndens ansvarsområden

Dnr 1.1-5/2011
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden uppdrar till stadsdelsdirektören enligt 6 kap 33 § kommunallagen, med de begränsningar som anges i 6 kap 34 § samma lag, att på stadsdelsnämndens vägnar besluta enligt förvaltningens förslag till delegationsordning daterad den 15 februari 2011.

2. Stadsdelsnämnden överlåter enligt 6 kap 37 § kommunallagen åt stadsdelsdirektören att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen att besluta i stället.

3. Stadsdelsnämnden förordnar enligt 10 kap 4 § socialtjänstlagen sociala delegationen att besluta på nämndens vägnar i ärenden enligt kapitel 13.

4. Stadsdelsnämnden förordnar enligt 6 kap 36 § kommunallagen ordföranden att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas, enligt kapitel 15.

5. Beslut tagna med delegation ska anmälas.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

Dnr 1.1-646/2010
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden delegerar till nedan nämnda socialinspektörer/socialsekreterare vid Socialjouren att begära polishandräckning enligt LVM 45 § 1 och 2 st, inom nämndens eget ansvarsområde.
2. Stadsdelsnämnden förordnar nedan nämnda socialinspektörer/socialsekreterare vid Socialjouren att begära polishandräckning enligt LVU § 43 1 st 2 p inom nämndens eget ansvarsområde.

Socialinspektörer/socialsekreterare vid socialjouren: Ann Bergholz Flynn, Annette Borell, Chris Bremark, Roland Carlsén, Susanne Cavallius, Lars Cronstrand, Agneta Engström, Rolf Eriksson, Anita Habel, Maria Hansson, Stefan Heinebäck, Anna-Carin Jevrell Monié, Maria Larsson, Britt-Marie Lind, Maria Mistander, Johanna Nilsson, EliKristin Norberg, Inga-Lill Renhorn Källgren, Maj-Stina Samuelsson, Ulla Schöldström, Lars Stenman, Roland Stjärnfeldt, Monica Svederoth, Margareta Svensson, Charlotta Thorelius, Therese Travis, Anneli Wernstedt, Tuija Viljakka, Titti Wincentsson, Ulla-Maija Yrjänä och Inger Åsebo.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Yttrande över revisionsrapport om stadens gemensamma kösystem för förskolan

Dnr 1.4-671/2010
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lämnar yttrande över revisionsrapporten i enlighet med tjänsteutlåtandet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Fyllnadsval till pensionärsrådet 2011

Dnr 1.1-73/2011
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden utser Ylva Lagerqvist till ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd för 2011.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Anhörigstöd ur ett genusperspektiv - slutrapport

Dnr 7-658/2010
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Återkoppling Solhem 1 & 2. Februari

Dnr 8-50/2011
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens återkoppling.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Övergripande resultat för medarbetarenkäten 2010 för Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

Dnr 1.6-62/2011
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger resultatet för medarbetarenkäten 2010 till handlingarna.

17 Granskning av delårsrapport 2010-08-31. Rapport från Stadsrevisionen

DokID 11159
Förslag till beslut Ärendet bordlades 20 januari 2011
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

18 Nämndernas serviceskyldighet enligt förvaltningslagen. Rapport från Stadsrevisionen

DokID 11152
Förslag till beslut Ärendet bordlades 20 januari 2011
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

19 Avtalsförvaltning vid två stadsdelsnämnder samt trafik- och renhållningsnämnden. Rapport från Stadsrevisionen

DokID 11279
Förslag till beslut Ärendet bordlades 20 januari 2011
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

20 Nämndernas interna kontroll avseende ekonomi- och lönehantering. Rapport från Stadsrevisionen

DokID 11280
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

21 Granskning av korttidsvård för äldre 2010

Dnr 1.4-25/2011
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

22 Är Stockholm en stad för alla? Funktionshinderombudsmannens årsrapport till kommunstyrelsen

Dnr 8-40/2011
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

23 Protokoll från lokala handikapprådets sammanträde

Protokoll fört vid sammanträde den 10 januari 2011.
Dnr 15-2011-1.1
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

24 Protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde

Dnr 3-2010-1.1
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

25 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under januari 2011

Förteckning finns i pärm på sammanträdet.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

26 Information, kurser och konferenser

27 Nämndens och förvaltningens frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (138 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att utse ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) och vice ordföranden Ornina Younan (S) att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet ska justeras den 23 februari 2011.

Det anmäldes att protokollet fört vid stadsdelsnämndens sammanträde den 20 januari justerades den 27 januari 2011.

______________________

§2 Svar på remiss. Riktlinjer Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning

Beslut

1. Stadsdelsnämnden tillstyrker det remitterade förslaget.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Stadsdelsnämnden ställer sig positiv till förslaget, och tillstyrker det remitterade förslaget.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23 december 2011.

Dnr 1.5.1-533/2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§3 Central upphandling av vård och omsorgsboende. Svar på remiss

Beslut

Stadsdelsnämnden tillstyrker det remitterade förslaget.

Ärendet

Valfrihet inom vård- och omsorgsboenden infördes i Stockholms stad den 1 juli 2008. Av beslutet framgår att vård- och omsorgsboenden som drivs i egen regi ska upphandlas genom årliga, centralt administrerade entreprenadupphandlingar.

Urvalet av boenden har skett i samråd med stadsdelarna utifrån de aktivitetsplaner de redovisat och avstämning har gjorts med resp stadsdelsförvaltning. Upphandlingen planeras påbörjas under slutet av 2010 och avtal ska gälla senast från och med 2012-02-01.

Stadsdelsnämnderna har ansvar för avtalens förvaltning, uppföljning av verksamhetens kvalitet, löpande dialog med entreprenörer etc.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande.

Dnr 1.5.1-657/2010

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+MP+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Awad Hersi (MP), Jonas Ljungstedt (V), Anna Jonazon (S), Rune Olofsson (S) och Derya Uzel (MP) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden framför följande som sitt svar på remissen

Vi ställer oss negativa till ytterligare centralupphandling av vård- och omsorgsboenden. Privatiseringen har redan drivits mycket långt i staden. Om den moderatstyrda majoriteten genomför konkurrensutsättningen fullt ut kommer de kommunala utförarna att vara mycket få, och de äldres frihet att välja kommunal utförare vara minimal.

Genom att fortsätta upphandla släpper staden också ifrån sig stora delar av kontrollen av boendena. Det blir allt svårare att garantera kvaliteten och personalens kompetens, inte heller kan staden övervaka och styra utvecklingen av viktiga delar av äldreomsorgen. Konkurrensutsättningen ökar även personalomsättningen vilket försämrar kontinuiteten för de äldre. När de kommunala alternativen försvinner hamnar staden i en låsningseffekt. Även om exempelvis fler gruppboendeplatser skulle behövas i en stadsdel, kan inte staden tillgodose det förrän avtalet löpt ut med den privata utföraren.

Dessutom anser vi att om det vid något tillfälle skulle finnas skäl att upphandla ska det alltid beslutas lokalt av respektive stadsdelsnämnd och personalen ska alltid kunna lägga egenregianbud. Idag toppstyrs stadens utbud av äldreboenden från kommunstyrelsen och avgörande tilldelningsbeslut lämnas till en tjänsteman. Stadsdelsnämnderna omvandlas från beslutande till förvaltande organ, trots att de har det faktiska ansvaret inför medborgarna. Uppföljningsansvaret blir mycket otydligt när stadsdelsnämnden inte kan säga upp avtalet vid ett allvarligt kontraktsbrott. Därmed försämras även medborgarnas, brukarnas och de anhörigas möjligheter till ansvarsutkrävande när det gäller en verksamhets kvalitet.

Slutligen vill viställaoss bakom pensionärsrådets svar på remissen.”

______________________

§4 IT-strategi för bättre lärande

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd hänvisar till vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Nämnden har fått ett förslag till ”IT-strategi för bättre lärande” på remiss från stadsledningskontoret. Förvaltningen konstaterar i sitt tjänsteutlåtande att målformuleringarna kan förtydligas och att det inte är möjligt att inarbeta de föreslagna målen i nämndens verksamhetsplan för 2011 då den redan är antagen.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 24 januari 2011.

Dnr 1.5.1-676/2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§5 Långsiktig plan för stadens idrottsverksamhet. Svar på remiss

Beslut

Att stadsdelsnämnden tillstyrker det remitterade förslaget.

Att i övrigt anföra

Trycket och efterfrågan på stadsdelens fotbollsplaner är mycket hårt såväl i Tensta-Hjulsta som i Gamla Spånga. Vi vill understryka vikten av att den konstgräsplan på Gläntans Idrottsplats i Solhem som tidigare utlovats kommer till stånd.

Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat idrottsförvaltningens förslag till en långsiktig plan för stadens idrottsverksamhet. Stadsdelsnämnden ställer sig positiv till planen, och tillstyrker det remitterade förslaget.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 19 januari 2011.

Dnr 1.5.1-520/2010

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) lade gemensamt för FP+M fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) föreslog gemensamt för S+MP+V att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Awad Hersi (MP), Jonas Ljungstedt (V), Anna Jonazon (S), Rune Olofsson (S) och Derya Uzel (MP) till förmån för eget förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+MP+V fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Vi ställer oss positiva till att fler teknikhallar byggs i områdetoch till ett utomhusbad på Järvafältet. Vi anser att det är viktigt att se till hela stadsdelens behov och att man bygger inte enbart för dagens behov utan även för morgondagens. Vi tycker att det är viktigt att även planeraoch förutse behovvid planerad nybebyggelse i vår stadsdel.

Skapandet av ytor för spontanidrott måste utökas, då man bl a bebygger i Bromsten och samtidigt tar bort en av de två ytorna för spontanidrott på Bromstens IP, för att kunna bygga ny skola, bostäder mm. Tilläggas bör att de två ytorna idag, används frekvent av de två skolorna som finns i området, och vi befarar att man ej kan utöva dagens idrott, inför morgondagen, då ytterligare en skola skall byggas samtidigt som man tar bort en stor idrottsplan.

Vi tycker även att det som byggs eller satsas på skall komma stadsdelens medborgaretill godo. Spånga IP som var meningen att den skulle vara till för alla har i efterhand visat sigatt det är enbart stora klubbar från Stockholm som har företräde. De mindre klubbarna får inte tid och hänvisas till mycket små utrymmen ismå idrottssalar.

Ettområde som vi anser har ett stort behovär Hjulsta.Det har varit aktuellt länge med en fullvärdig idrottshall men den har skjutits upp på framtiden. Vianser att den hallenbör prioriteras och att det bör tas i beaktande.

Simundervisningen i vårt område bör stärkas. Målet måste vara att alla barn skall lära sig att simma. Den socioekonomiska aspekten bör tas i beaktande när det gäller idrotten ochfolkhälsan i delar av vår stadsdel.Föreningar som vänder sig tillmedborgarna för att förbättra folkhälsanbör uppmuntras ocherbjudas tillträde till våra simhallar för en mindre kostnad.

En fortsatt satsning på skidspår i stadsdelen tycker vi är positivt och bör utökas.

Sist men inte minst anser vi att det är mycket positivt att framtida satsningar främjar kvinnors och flickors idrottande.”

______________________

§6 Samlad strategi för att begränsa smittspridning bland intravenösa missbrukare. Förslag på samarbete med en ansökan till Socialstyrelsen om inrättande av en försöksverksamhet med sprututbyte

Beslut

Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

Att Stockholms stad ska delta i försök med sprututbyte tillsammans med Stockholms Läns landsting

Samt

Att i övrigt anföra

För att stödja de som fastnat i missbruk bör Stockholms stad tillsammans med Stockholms Läns landsting införa försök med sprutbyten för injicerande narkomaner. Detta bör göras tillsammans med många andra åtgärder för att stödja personer att bryta sitt missbruk. Försöket ska ske under begränsad tid och göras på ett sätt som går att vetenskapligt utvärdera.

Det primära målet med sprututbytet är att förebygga spridning av hiv och andra blodburna infektioner bland personer med intravenöst missbruk. Verksamheten ska också arbeta med att motivera dem som deltar i sprututbytet att bryta sitt missbruk och ta emot vård och behandling. I enlighet med krav från Socialstyrelsen ska det därför finnas infektionsmedicinsk, beroendemedicinsk och psykosocial kompetens hos personalen. Vidare får sprututbyte endast bedrivas i samverkan med landstingets infektionsmedicinska eller beroendemedicinska verksamhet. Landstinget har ett sjukvårdsansvar för personer som missbrukar narkotika och detta kräver en helhetssyn genom ett nära samarbete med socialtjänsten för att kunna samordna insatser och erbjuda det stöd som behövs.

Det är viktigt att försöksverksamheten ska kunna utvärderas vetenskapligt. Försöket måste förläggas på lämplig plats som minimerar olägenheten för omgivningen. Det är angeläget att inte koncentrera verksamheten för missbrukare till bara en stadsdel utan se till helhetsbilden över var dessa verksamheter lämpligast placeras.

Sprutbytesförsöket ska ses som en del av en helhetsstrategi med flera åtgärder mot narkotikamissbruk och smittspridning såsom beskrivs i Stockholms läns landstings narkotiskpolitiska utredning Åtgärder för att begränsa smittspridning.

Sedan 1 juli 2006 ger lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler alla landsting möjlighet att bedriva sprututbytesverksamhet om tillstånd beviljas av Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har utfärdat kompletterande föreskrifter (SOSFS 2007:2) om utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika med anvisningar om ansökningsförfarande, krav på bemanning, kvalitet och rutiner, dokumentation och återrapportering.

I lagen fastslås att en spruta eller kanyl endast får lämnas ut om en begagnad spruta eller kanyl samtidigt lämnas in, såvida det inte finns särskilda skäl till varför motsvarande begagnade sprutor och kanyler inte kan lämnas in. Vidare får endast personer som fyllt 20 år och som kan anses vara bosatta i det aktuella landstinget delta i sprututbytet.

Det finns stark vetenskaplig evidens för att sprututbytesprogram är effektiva när det gäller att förebygga riskbeteende bland injektionsmissbrukare. I den svenska modellen för sprututbyte, som är fastslagen i lag och i Socialstyrelsens föreskrifter, är sprututbyte endast tillåtet som en integrerad del av en bredare vårdinsats.

Förebyggande arbete för att förhindra att människor missbrukar narkotika har alltid högsta prioritet. Beroende av droger beskär människans frihet och kan leda till mänskliga tragedier för missbrukaren själv och anhöriga. Socialstyrelsens uppfattning är att sprututbyte inte bara är en förebyggande insats för en grupp särskilt utsatta människor utan även innebär även en viktig hälsopolitisk insats för denna grupp.

Staden bör därför erbjuda samarbete och etablera Stockholm som försökskommun för sprututbyte.

Ärendet

Stockholms stad har fått en inbjudan att delta i arbetet att tillsammans med Stockholms läns landsting genomföra den samlade strategin för att begränsa smittspridning bland intravenösa missbrukare. Med anledning av denna inbjudan har stadsledningskontoret ett antal frågeställningar. Förvaltningen har valt att i huvudsak besvara remissen om sprututbytesprojekt utifrån ett smittskyddsperspektiv eftersom många frågor i remissen berör andra huvudmäns verksamheter. Som injicerande narkoman löper man större risk än andra att smittas av blodburna sjukdomar. Smittrisken vid ”delad spruta” är sannolikt stor både avseende HIV och hepatit. Ett sprututbytesprogram minskar inte missbrukets omfattning men kan reducera riskbeteende, risker för smittspridning, möjliggöra ökad kontakt med injektionsnarkomaner och därmed också skapa förutsättningar för motivationsarbete och behandling. En sprututbytesverksamhet får dock inte reduceras till ett byte av sprutor och kanyler och inte heller till enbart hälso- och sjukvårdande insatser. För att en sprututbytesverksamhet ska fungera krävs ett systematiskt och väl fungerande motivationsarbete, nära koppling till avgiftning och beroendevård liksom till socialtjänstens insatser för personer med missbruksproblem. Det långsiktiga målet måste fortfarande vara att den enskilde individen ska leva ett drogfritt liv. Då en sprututbytesverksamhet bör ha hög tillgänglighet anser förvaltningen att en försöksverksamhet med sprututbyte i Stockholm bör lokaliseras centralt i staden.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 24 januari 2011.

Dnr 1.5.1-653/2010

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) lade för FP fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) föreslog gemensamt för S+MP+V att nämnden skulle ställa sig bakom FP:s förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden fann att nämnden ställde sig bakom FP:s förslag till beslut.

Ledamoten Ole-Jörgen Persson (M) meddelade att M lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+MP+V fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Sprututbyte handlar inte om narkotikapolitik utan om allas rätt till en bra hälsovård, även drogmissbrukare har rätt till det. Sprututbytesprogram har lett till minskad spridning av hiv, mycket tyder på att även spridning a hepatit-C minskar även om bilden inte är helt entydig. Vetenskapliga undersökningar har visat att antalet missbrukare inte har ökat, sprututbytesprogram har inte lett till att en drogliberal politik har införts. Dokumenterat positiva effekter har lett till att internationella organisationer som bl a WHO, Röda korset och Världsbanken förordar sprututbytesprogram för att minska smittspridning. Att sprututbytesprogram leder till minskat riskbeteende och minskad hiv-spridning är något som även den statliga utredningen Missbruket, Kunskapen, Vården (SOU 2011:6) kommit fram till.

Det är viktigt att sprututbytesverksamhet inte genomförs isolerat utan att den kombineras med andra åtgärder bl a motivationsprogram för att sluta med drogmissbruk. Socialstyrelsens föreskrifter för sprututbytesverksamhet ställer stora krav för att sprututbyte ska vara tillåtet, bland annat motiverande samtal, hälsorådgivning av läkare mm. Likaså att det inte är tillåtet att lämna ut sprutor åt personer under 20 år. Det är bra om åtgärdsprogram för yngre missbrukare är utformade på annat sätt än för äldre, och att de inte genomförs i samma lokaler.

Vi förutsätter att sprutbytesprogrammet genomförs med hänsyn till den personliga integriteten hos dessa personer som lider av sjukdomen narkomani och att sprutbyte kan ske anonymt, dvs utan att personen måste visa ID-kort eller dylikt.

Sålunda är vi positiva till den föreslagna försöksverksamheten med sprututbyte.”

______________________

§7 Verksamhetsberättelse 2010 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna årsredovisning med bokslut för 2010 och överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden hemställer om att överföra 0,4 mnkr från 2010 års investeringsbudget till 2011.

3. Stadsdelnämnden beslutar att avveckla 1 resultatenhet enligt bilaga 2.

4. Stadsdelsnämnden beslutar om resultatöverföring enligt redovisning i bilaga 2.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Nämnden har under året arbetat med att utveckla verksamheten både på övergripande nivå och på enhetsnivå. Detta har inneburit en lång rad insatser och aktiviteter varav några omnämns nedan.

För att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål "Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök" har nämnden under året bland annat gjort följande:

· Arbetat med näringslivet och fört diskussioner kring de stora förändringarna som pågår och planeras i stadsdelens infrastruktur.

· Minskat kostnaderna för ekonomiskt bistånd genom att fokusera på de brukare som har höga boendekostnader.

· Ställt miljökrav vid upphandlingar, avrop och direktupphandlingar.

· Utarbetat en plan för att byta konventionella bilar mot miljöbilar allteftersom avtal löper ut.

· Arbetet med tillgänglighetsfrågor har resulterat i att barn, äldre och personer med funktionsnedsättning har erbjudits ett brett idrotts-, lek- och kulturutbud, tillgängligt för alla.

· Uppföljning av entreprenörsavtal har resulterat i framkomliga gång- och cykelvägar.

· Projektet "Järva rent och snyggt" har utvecklats genom att föreningar adopterar områden där de ansvarar för renhållningen.

· Stimulerat barn från både Spånga och Tensta att delta i kollo. Detta resulterade i att 185 barn deltog i sommarkolloverksamheten och att dagkolloverksamheten tog emot ca. 250 barn per dag under nio sommarlovsveckor.

· Ordnat sommarjobb åt 633 ungdomar i förvaltningens regi.

· Genom samverkan med föräldrar, föreningar och boende skapat ett lugnare och tryggare stadsdelsområde.

· Stöttat grannsamverkan i Tensta och Hjulsta och föräldraföreningar i Spånga genom temaföreläsningar och deltagande på nattvandringar.

· Ungdomssatsningarna Trygg i Tensta, Tensta against Crime och SamTidigtFörst har bidragit till en lugn situation bland stadsdelens ungdomar.

För att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål "Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras" har nämnden under året bland annat gjort följande:

· Andel brukare som gör aktiva val inom service och omsorg har ökat.

· Förskolorna har arbetat med att utveckla barnens språkutveckling, identitet och självkänsla.

· Barn med olika förmågor och behov har givits individuellt anpassade insatser.

· Förskolans medarbetare har vidareutvecklat sin kompetens med hjälp av förvaltningens utvecklingscentrum.

· Medborgarna har bemöts på ett värdigt och respektfullt sätt.

· Stöd-, vård- och rehabiliteringsinsatser har genomförts som syftar till att brukaren kan leva ett så självständigt liv som möjligt.

· Brukaren har involverats i planeringen av insatserna och informerats om de valmöjligheter som finns.

· Nöjdmedarebetarindex (NMI) har ökat till 66, att jämföra med 65 för år 2010.

· Förvaltningens sjukfrånvaro har minskat till 8,0 % vilket är en minskning med 1,2 % jämfört med 2009.

· Förvaltningens enhetschefer har utbildats i ekonomi, verksamhetsstyrning, offentlig rätt, upphandling, HR-området, kommunikation, ekonomisystem, lokaler, säkerhet och telefon och arbetsmiljöfrågor.

· Individuella kompetensutvecklingsplaner har arbetats fram för medarbetarna.

För att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål "Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva" har nämnden under året bland annat gjort följande:

· Verksamheten har bedrivits kostnadseffektivt med en systematisk verksamhets- och ekonomiuppföljning.

· Förvaltningen visar en positiv budgetavvikelse om 6,4 mnkr efter resultatöverföring vilket innebär minskad kostnadskostym och förbättrade förutsättningar inför 2011.

· Verksamheterna har konkretiserat Vision 2030 och diskuterat förändringar som krävs för att nå visionen.

· Gemensamma metoder för budgetering, verksamhetsplanering och uppföljning har utvecklats.

· Månadsuppföljningen har utvecklats för att ge ett bredare perspektiv kring ekonomi och verksamhetsuppföljning.

· Förvaltningen arbetar med att öka fokus på verksamhetens resultat där brukaren sätts i fokus.

· Under sommaren 2010 erbjöd förvaltningen 633 ungdomar sommarjobb.

· En omfattande enhetschefsutbildning har genomförts.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 28 januari 2011.

Dnr 1.1-375/2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) lade gemensamt för FP+M fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Verksamhetsberättelse för 2011 visar att de uppdrag och åtaganden som stadsdelen ansvar för har skötts på ett bra sätt.

Trygghet och trivsel i stadsdelen har varit en prioriterad fråga under året och tillsammans med många medarbetare, föreningsliv, polis, skolor samarbetspartners inom staden och fastighetsägare har goda resultat uppnåtts. Detta arbete har pågått i över 2 år och utvecklas ständigt. Kostnaderna för skadegörelse har under året legat på rekordlåga nivåer. Många föreningar medverkar i Järva rent och snyggt och 633 ungdomar sommarjobbade i stadsdelen, ett rekord i staden.

Inom förskoleverksamheten har barnomsorgsgarantin hållits, alla barn som önskat plats har fått erbjudande inom tre månader. Planering sker för att utbyggnaden av av platser ska ske i den takt som behövs.

Lekplatser och parker fortsätter att rustas upp och en kontinuerlig översyn görs för att garantera säkerheten. Under året återinvigdes Spånga By efter en stor upprustning och ombyggnad med stort fokus på att vara en lekplats väl anpassad och byggd också för barn med funktionsnedsättning. Under innevarande år utvecklas Nydalsparken ytterligare med en par-cour anläggning, den första i Sverige. Parkplan för gamla Spånga har arbetats fram tillsammans med boende och nu står Tensta-Hjulsta på tur.

Stadsdelens äldreomsorg håller hög kvalitet och utvecklingen fortsätter.

Den uppsökande verksamhet som redan tidigare bedrivits i vår stadsdel utvecklas vidare.

Stadsdelsnämnden och förvaltningen har ett gott samarbete med stadsdelens pensionärsorganisationer som ansvarar för viktiga frivilligverksamheter såsom tex Trygghetsringningen och ”Guldkanten”

Kvaliteten i stadsdelens verksamheter är i hög grad beroende av medarbetarna. Bra personalpolitik är därför en av de strategiskt viktigaste frågorna, Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare. Verksamhet med bra kvalitet kräver bra ledare. Stadsdelen har under året satsat på omfattande chefsutbildning för enhetschefer. En ny medarbetarenkät genomfördes under året som visade på att Nöjd Medarbetar Index höjts från 65 till 66 , redan vid förra mätningen var Spånga-Tensta den stadsdel som hade högst medarbetarindex En av de största utmaningarna som stadsdelen står inför är att sänka sjukskrivningstalen. Under året har insatser gjorts som givit visst resultat, arbetet fortgår och intensifieras.

Socialbidragstagandet i stadsdelen har fortsatt att sjunka under året genom ett strategiskt arbete som också ökat livskvaliteten för många i behov av försörjningsstöd. Samarbetet med Jobbtorgen för att medverka till att människor kan gå från bidrag till egen försörjning fortsätter . ”

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Stadsdelsnämnden visar en budget i balans vilket var kommunfullmäktiges överordnademål för verksamhetsplanen 2010.Stadsdelnämnden har misslyckats med att uppfylla de uppsatta mål om jobb istället för bidrag.

Miljöarbetet behöver bli bättre. Elförbrukningen och användningen av fossila bränslen behöver minskas, andelen ekologiska och rättvisemärkta produkter bli större.

Trots att stadsdelsnämnden visar ett positivt resultat så är det inte alla verksamheter som redovisar ett överskott som äldreomsorg, flyktingmottagande och ekonomiskt bistånd. Vi anser att en budget i balans inte bör vara självändamål när vissa kärnverksamheter går med underskott.

Ett annat viktigt område är samverkan med det lokala näringslivet. Nämnden redovisar att man har uppfyllt målen, här gör vi en annan bedömning. Det finns många företagare som upplever försämrade förutsättningar för att driva näringsverksamhet i stadsdelens område och som upplever sjunkande kundunderlag. Då är det svårt att hävda

att nämnden har samverkat med det lokala näringslivet. Nämnden har sedan två år tillbaka avvecklat sitt instrument för samverkan med det lokala näringslivet – det lokala näringslivsrådet.

I verksamhetsplanen lyftes upp att förvaltningen ordnat sommarjobb för 633 skolungdomar och det var en bra insats, men vi tycker det borde framgå lite tidigare att det inte handlade om arbetslösa ungdomar utan skolungdomar med bestämd åldersgrupp.

Viser en ökadtrend av hemlösa i stadsdelen. Fler och fler ställs utanför bostadsmarknaden när färre hyresrätter byggs i staden. Det är ett växande problem som leder till att allt färre unga kan flytta hemifrån.Trångboddheten i vår stadsdel är mycket stor och är något som skenar iväg utan åtgärder.

Vårdnadsbidraget är vi kritiska till. Det var tänkt att som en valfrihetsreform men har istället blivit en fattigdomsfälla för många kvinnor. Dessutom tar den resurser från stadsdelens förskoleverksamhet.”

Särskilt uttalande

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Stadsdelsnämnden visar en budget i balans vilken är ett av kommunfullmäktiges uppsatta mål för verksamhetsplanen 2010. Men stadsdelsnämnden har misslyckats med att uppfylla fullmäktiges uppsatta mål om jobb istället för bidrag. Vidare konstaterar vi att miljöarbetet är eftersatt, vi har en hög elförbrukning per KWh/kvm, låg andel ekologiska och rättvistmärkta livsmedel och en för hög andel av stadsdelens drivmedelsförbrukning är fosilbränsle.

Trots att stadsdelsnämnden visar ett positivt resultat så är det inte alla verksamheter som redovisar ett överskott som äldreomsorg, flyktingmottagande och ekonomiskt bistånd. Vi anser att en budget i balans inte bör vara självändamål när vissa kärnverksamheter går med underskott.

En annan viktigt område är samverkan med det lokala näringslivet. Nämnden redovisar att man har uppfyllt målen, här gör vi en annan

bedömning., Det finns många företagare som upplever försämrade förutsättningar för att driva näringsverksamhet i stadsdelens område och som upplever sjunkande kundunderlag. Då är det svårt att hävda att nämnden har samverkat med det lokala närningslivet. Nämnden sedan 2 år tillbaka avvecklat sitt instrument för samverkan med det lokala näringslivet – det lokala näringslivsrådet.

I verksamhetsberättelsen lyftes upp att förvaltningen ordnat sommarjobb till 633 skolungdomar och det var en bra insats, men vi tycker det borde framgå lite tidigare att det inte handlade om arbetslösa ungdomar utan skolungdomar med bestämd åldersgrupp.

Vi se också en annan trend under det gånga året, antalet hemlösa människor ökar och det är relativ lågt bostadsbyggande i staden.”

______________________

§8 Inköp och upphandling i Spånga-Tensta

Beslut

Stadsdelsnämnden antar anvisningar för inköp och upphandling för Spånga-Tensta.

Ärendet

Reviderade anvisningar för inköp och upphandling inom Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. I ärendet redogörs för dels nämndens ansvar i upphandlingsfrågor, dels olika former för genomförande av upphandling, dels vilka beslut i upphandlingsärenden som kan delegeras till tjänsteman, dels stadsdelsförvaltningens kompetens och organisation för inköp och upphandling.

Ärendet bordlades vid stadsdelsnämndens sammanträde den 20 januari 2011.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 januari 2011.

Dnr 412-2010-2.2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§9 Ny lönepolicy och lönekriterier

Beslut

Stadsdelsnämnden antar lönepolicy för Spånga-Tensta.

Ärendet

En ny lönepolicy har tagits fram i partsgemensamt arbete med chefer, fackliga representanter och medarbetare. Den nya lönepolicyn innehåller även lönekriterier för medarbetare och för chefer samt riktlinjer för lönesättningen.

Ärendet bordlades vid stadsdelsnämndens sammanträde den 20 januari 2011.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 juli 2010.

Dnr 669-2010-1.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§10 Delegation i beslut av ärendegrupper inom stadsdelsnämndens ansvarsområden

Beslut

1. Stadsdelsnämnden uppdrar till stadsdelsdirektören enligt 6 kap 33 § kommunallagen, med de begränsningar som anges i 6 kap 34 § samma lag, att på stadsdelsnämndens vägnar besluta enligt förvaltningens förslag till delegationsordning daterad den 15 februari 2011.

2. Stadsdelsnämnden överlåter enligt 6 kap 37 § kommunallagen åt stadsdelsdirektören att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen att besluta i stället.

3. Stadsdelsnämnden förordnar enligt 10 kap 4 § socialtjänstlagen sociala delegationen att besluta på nämndens vägnar i ärenden enligt kapitel 13.

4. Stadsdelsnämnden förordnar enligt 6 kap 36 § kommunallagen ordföranden att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas, enligt kapitel 15.

5. Beslut tagna med delegation ska anmälas.

Ärendet

Avdelningschefer för respektive verksamhetsområde har framfört önskemål om förändrad nivå på delegat dels för att säkerställa likställighetsprincipen och dels för att säkerställa en rationell ärendehantering. I vissa fall föreslås förändringar med anledning av ändrad lagstiftning m.m. Förvaltningen föreslår nämnden fastställa en reviderad delegationsordning.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 27 januari 2011.

Dnr 1.1-5/2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§11 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

Beslut

1. Stadsdelsnämnden delegerar till nedan nämnda socialinspektörer/socialsekreterare vid Socialjouren att begära polishandräckning enligt LVM 45 § 1 och 2 st, inom nämndens eget ansvarsområde.

2. Stadsdelsnämnden förordnar nedan nämnda socialinspektörer/socialsekreterare vid Socialjouren att begära polishandräckning enligt LVU § 43 1 st 2 p inom nämndens eget ansvarsområde.

Socialinspektörer/socialsekreterare vid socialjouren: Ann Bergholz Flynn, Annette Borell, Chris Bremark, Roland Carlsén, Susanne Cavallius, Lars Cronstrand, Agneta Engström, Rolf Eriksson, Anita Habel, Maria Hansson, Stefan Heinebäck, Anna-Carin Jevrell Monié, Maria Larsson, Britt-Marie Lind, Maria Mistander, Johanna Nilsson, EliKristin Norberg, Inga-Lill Renhorn Källgren, Maj-Stina Samuelsson, Ulla Schöldström, Lars Stenman, Roland Stjärnfeldt, Monica Svederoth, Margareta Svensson, Charlotta Thorelius, Therese Travis, Anneli Wernstedt, Tuija Viljakka, Titti Wincentsson, Ulla-Maija Yrjänä och Inger Åsebo.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden har fattat ett särskilt beslut om vilka tjänstemän som ska ha rätt att begära polishandräckning enligt LVM och LVU. Detta beslut har sedan överlämnats till stadsdelsnämnderna, som begärs fatta motsvarande beslut.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 19 januari 2011.

Dnr 1.1-646/2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§12 Yttrande över revisionsrapport om stadens gemensamma kösystem för förskolan

Beslut

Stadsdelsnämnden lämnar yttrande över revisionsrapporten i enlighet med tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Revisionskontoret har granskat stadens gemensamma kösystem för förskolan. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och de granskade nämnderna har en tillräcklig intern kontroll för att säkerställa en ändamålsenlig, effektiv och korrekt utförd hantering av den stadsgemensamma kön och fördelning av förskoleplatser.

Förvaltningen instämmer med revisorernas beskrivning av de olika rollernas hantering avseende förskolan kö och placering, samt med deras beskrivning av hanteringen inom Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 20 januari 2011.

Dnr 1.4-671/2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

I rapporten lyftas upp att det saknas det en tillfredsställande uppföljning av hur föräldrarna uppfattar stadens gemensamma köhantering.

En annan synpunkt i revisionsrapporten är att Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning inte har beaktat kösituationen i nämndens risk- och väsentlighetsanalys. Förskolecheferna får inga synpunkter på hur köhanteringen fungerar från föräldrarna. Eftersom de enskilt drivna förskolorna inte behöver vara med i kösystemet så finns det ett mörkertal om det totala behovet av förskoleplatser både på stadsövergripande nivå och per stadsdelsnämnd.

Enligt intervjuerna med utbildningsförvaltningen och stadsledningskontoret anger enskilda förskolor som står utanför kösystemet ofta som skäl att de vill kunna välja vilka barn som ska placeras.

För oss Miljöpartiet är det viktigt att det säkras platsgaranti för barnen samt att det inte blir långa väntetider för att få en plats.”

______________________

§13 Fyllnadsval till pensionärsrådet 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden utser Ylva Lagerqvist till ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd för 2011.

Ärendet

Stadsdelsnämnden utsåg den 3 januari 2011 ledamöter och ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd. En plats som ersättare lämnades vakant för PRO. PRO Tensta-Rinkeby har nu inkommit med nominering till den vakanta platsen.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 21 januari 2011.

Dnr 1.1-73/2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§14 Anhörigstöd ur ett genusperspektiv - slutrapport

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har av regeringen tilldelats 145 mnkr under 2008-2010 att fördela till de medlemmar som avser att delta i projektet ”hållbar jämställdhetsintegrering”. Kommunfullmäktige i Stockholms stad har beslutat att staden ska söka medel.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ansökte om utvecklingsmedel för perioden från och med den 1 januari 2010 till och med den 30 november 2010 för att säkerställa ett jämlikt anhörigstöd i stadsdelen.

Projektet har under projektperioden påbörjat arbetet med att kartlägga det beviljade anhörigstödet och inventera eventuella skillnader för män respektive kvinnor i utbud, insats eller stödform samt att ta fram rutiner för ett hållbart jämställt anhörigstöd. Utbildning av biståndshandläggare i genuskunskap har genomförts.

Målet med genusprojektet är att beställarenheten avdelningen för äldre och funktionshindrade ska genomsyras av ett integrerat jämställdhetsarbete och att avdelningen ska ha ett jämställt och kvalitetssäkrat processflöde för anhörigstödshandläggning.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 24 januari 2011.

Dnr 7-658/2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§15 Återkoppling Solhem 1 & 2. Februari

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens återkoppling.

Ärendet

Antalet boende vid Solhem 1 & 2 måste minska för att uppfylla kraven i LSS. En hyresgäst har flyttat, arbetet med att flytta ytterligare en hyresgäst fortgår. Dessa flyttar ger möjlighet till att bygga om boendet. Förberedelser inför ombyggnaden har inletts.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 20 januari 2011.

Dnr 8-50/2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§16 Övergripande resultat för medarbetarenkäten 2010 för Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger resultatet för medarbetarenkäten 2010 till handlingarna.

Ärendet

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har fått ta del av resultatet för kännedom.

Dnr 1.6-62/2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§17 Granskning av delårsrapport 2010-08-31. Rapport från Stadsrevisionen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har fått rapporten för kännedom.

Ärendet bordlades vid stadsdelsnämndens sammanträde den 20 januari 2011.

DokID 11159

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§18 Nämndernas serviceskyldighet enligt förvaltningslagen. Rapport från Stadsrevisionen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har fått rapporten för kännedom.

Ärendet bordlades vid stadsdelsnämndens sammanträde den 20 januari 2011.

DokID 11152

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§19 Avtalsförvaltning vid två stadsdelsnämnder samt trafik- och renhållningsnämnden. Rapport från Stadsrevisionen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har fått rapporten för kännedom.

Ärendet bordlades vid stadsdelsnämndens sammanträde den 20 januari 2011.

DokID 11279

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§20 Nämndernas interna kontroll avseende ekonomi- och lönehantering. Rapport från Stadsrevisionen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har fått rapporten för kännedom.

DokID 11280

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§21 Granskning av korttidsvård för äldre 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har fått rapporten för kännedom.

Dnr 1.4-25/2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§22 Är Stockholm en stad för alla? Funktionshinderombudsmannens årsrapport till kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har fått rapporten för kännedom.

Dnr 8-40/2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§23 Protokoll från lokala handikapprådets sammanträde

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll fört vid sammanträde den 10 januari 2011.

Dnr 15-2011-1.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§24 Protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll fört vid sammanträde den 13 januari 2011.

Dnr 3-2010-1.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§25 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under januari 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

Ärendet

Förteckning fanns i pärm på sammanträdet.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§26 Studieresa till England

Beslut

Stadsdelsnämnden beviljar deltagare enligt bifogad förteckning till tjänsteutlåtandet att i tjänsten delta i studieresa till England 21-24 februari 2011.

Ärendet

Medarbetare från förvaltningen genomför som ett led i en språkutbildning en studieresa till England.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 februari 2011.

Dnr 5-101/2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§27 Information, kurser och konferenser

- Utbildningen för nämnden den 9-10 mars hålls på konferensanläggningen Aronsborg i Bålsta. Program kommer att sändas ut.

- Ledamöter i stadens handikappråd inbjuds till en introduktion i mars 2011. Introduktionen avser att ge kunskaper om aktuella funktionshinderfrågor och en grund för konstruktivt arbete för både vana och nytillkomna ledamöter i stadens handikappråd. Nämnden beslutar att arvode ska utgå.

______________________

§28 Nämndens och förvaltningens frågor

- Skrivelse anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP) och Derya Uzel (MP):

”Den tänkta omorganiseringen av förskoleverksamheten”

Beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda skrivelsen och återkomma till nämnden.

______________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll med mera

(Bilaga § 28)