Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-05-19

Sammanträde 2011-05-19

Datum
Klockan
18.00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

Öppet forum, klockan 18.00
Sammanträdet inleds klockan 18.00 med att allmänheten har möjl Läs mer...ighet att ställa frågor.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

Förhinder anmäls till Anna Alvkäll, nämndsekreterare
Telefon: 08-508 03 499
E-post: anna.alvkall@stockholm.se

1 Val av justerare och dag för justering

Protokollet justeras den 26 maj 2011.
Protokollet från sammanträdet den 14 april 2011 justerades den 20 april 2011.

2 Svar på remiss om motion (2011:8) om avskaffande av vårdnadsbidraget - fattigdomsfällan för kvinnor i förorter

Dnr 106-2011-1.5.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lämnar svar på remissen i enlighet med tjänsteutlåtandet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Tertialrapport 1 2011 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Dnr 187-2011-1.2.1.
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden beslutar godkänna tertialrapport 1, 2011 och överlämna den till kommunstyrelsen
2. Stadsdelsnämnden beslutar om föreslagna omslutningsförändringar med 11,7 mnkr vilket framgår av bilaga 01
3. Stadsdelsnämnden beslutar om föreslagna budgetjusteringar med 3,6 mnkr enligt bilaga 01
4. Stadsdelsnämnden beslutar om föreslagna budgetjusteringar med anledning av kommunfullmäktiges satsning på snabb nätverksacess med 1,4 mnkr enligt specifikation under rubriken övrigt i detta ärende
5. Stadsdelsnämnden begär 0,8 mnkr i stimulansbidrag med anledning av byggande av ny förskola
6. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering i detta ärende
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Ansökan om utvecklingsmedel för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld till Länsstyrelsen i Stockholms län

Dnr 289-2011-2.1.
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden ansöker om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen i Stockholms län med 610 tkr för metodutveckling av utredningar av barn som utsätts för våld i sina familjer.
2. Omedelbar justering

6 Ansökan om medel för fortsatt verksamhet på servicehusen i Spånga-Tensta

Dnr 255-2011-2.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beviljar tiotusen kronor (10.000 kr) till samverkansgruppen PRO-SPF för verksamhet inom äldreomsorgen år 2011.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Konsekvensbeskrivning av servicekontorets flytt från Tensta

Dnr 202-2011-1.6.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på skrivelsen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Anmälan av revisionsplan 2011

Dnr 191-2011-1.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger revisionsplanen till handlingarna.

9 Anmälan av årsrapport 2010 och statistik för Spånga-Tensta 2010

Dnr 244-2011-1.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger årsrapport 2010 och statistik för Spånga-Tensta 2010 till handlingarna.

10 Protokoll från lokala handikapprådets sammanträde

Dnr 15-2011-1.1
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

11 Protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde

Dnr 3-2010-1.1
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

12 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under april 2011

Förteckning finns i pärm på sammanträdet.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

13 Information, kurser och konferenser

14 Nämndens och förvaltningens frågor

15 Redovisning av vidtagna åtgärder efter tillsyn enligt patientsäkerhetslagen PSL, och socialtjänstlagen SoL

Dnr 94-2011-4.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lämnar redovisning i enlighet med tjänsteutlåtandet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Återkoppling Solhem 1 & 2 maj

Dnr 50-2011-8.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens återkoppling.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Beslut om fortsatt delegering till utredare anställda vid bedömnings-/förmedlingskansliet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Dnr 290-2011-1.1.
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden beslutar att de utredare som är anställda vid bedömnings-/förmedlingskansliet vid socialförvaltningen får fortsatt rätt att för stadsdelsnämndernas räkning göra en bedömning av ersättningsnivåer för LSS-beslut som beviljats för gruppboende, korttidshem eller daglig verksamhet enligt LSS samt matchning av grupp- och servicebostäder.
Denna fortsatta delegering ska gälla 2011-05-01 och tills vidare.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (117 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att utse ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) och vice ordföranden Ornina Younan (S) att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet ska justeras den 26 maj 2011.

Det anmäldes att protokollet fört vid stadsdelsnämndens sammanträde den 14 april 2011 justerades den 20 april 2011.

______________________

§2 Svar på remiss om motion (2011:8) om avskaffande av vårdnadsbidraget - fattigdomsfällan för kvinnor i förorter

Beslut

Stadsdelsnämnden lämnar svar på remissen i enlighet med tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Motionären anser att vårdnadsbidraget bör avskaffas, med hänvisning till de negativa konsekvenserna såväl ur barnperspektiv som ur genusperspektiv.

I Spånga-Tensta stadsdel finns det cirka 3700 barn i förskoleåldern
1-5 år, av dessa är det cirka 2200 barn som finns inskrivna i stadsdelens kommunala förskolor.

Det genomsnittliga antalet vårdnadsbidrag per månad är 98, fördelningen i stadsdelen är 90 i Tensta och 8 i Spånga.

Utifrån aktuell forskning är det en av flera viktiga faktorer att barn i tidig ålder har en god förankring i sitt eget modersmål samt tar del av det svenska språket. I förskolorna arbetar pedagogerna utifrån ett språkmedvetet förhållningssätt utifrån Lpfö98 (läroplan för förskolan 1998), för att lägga grund för barnens livslånga lärande.

Förvaltningens målsättning är att nå så många vårdnadshavare som möjligt i stadsdelen för att informera om förskolans uppdrag.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 17 april 2011.

Dnr 106-2011-1.5.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Jonas Ljungstedt (V), Rune Olofsson (S) och tjänstgörande ersättaren Joel Ensjö (S) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

- Att Stadsdelsnämnden tillstyrker motionen
- Att därutöver anföra följande


Vårdnadsbidraget är en fattigdomsfälla, för kvinnor och för kvinnor i förorterna. Dessa kvinnor hamnar efter i både utbildning och arbete. De kommer inte ut i arbetslivet och blir inte integrerade i samhället, utan de blir fast i hemmet.
Svenska språket är inget som de får gratis, utan de kommer att fortsätta att endast tala sitt hemspråk med varandra och barnen. Barnen får inte heller det naturliga steget till att prata svenska, likväl som sitt hemspråk.
Vi i Sverige är väl ändå för att kvinnor från olika delar i världen skall ha rätt att gå ifrån sin bostad till ett arbete utanför hemmet, och som ett steg i rätt riktning för integrationen.
Frågor som vi ställer oss är, vad händer när barnen växt upp och vårdnadsbidraget upphör? Hamnar dessa kvinnor inom försörjningsstöd? Är det att tänka långsiktigt och för barnens bästa?
Att förvaltningen anser att det är förhållandevis få barn i Spånga-Tensta stadsdel nyttjar vårdnadsbidraget är oroande. Att forskningen pekar på att om man är god förankrad i sitt eget modersmål så har man lättare att lära sig fler språk anser vi är positivt och bör öppna upp för de kommunala förskolorna att anställa hemspråkslärare som en del av lärarlagen/personalgruppen.
Vårdnadsbidraget har negativa effekter ur jämställdhetssynpunkt i alla delar av Stockholm. De resurser som idag satsas på kommunalt vårdnadsbidrag bör istället användas till att höja kvalitén i barnomsorgen.”

Reservation

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP) och
Derya Uzel (MP) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Vi tackar för förvaltningens svar, och konstaterar samtidigt att faktainnehåller i yttrandet styrker motionärens tes att vårdnadsbidraget är en fattigdomsfälla för kvinnor i förorter. Det finns också andra viktiga skäl för avskaffandet för vårdnadsbidraget och de är barnperspektivet– till exempel att barnen får möjlighet till att utveckla sina språkliga färdigheter i tidig ålder samt ambitionen om ökad jämställdhet i samhället.

Vi yrkar därför att till yttrandet läggs ett bifall till motionärens förslags att-sats:

att kommunfullmäktige omedelbart avskaffar vårdnadsbidraget, med hänvisning till de negativa konsekvenserna såväl ur barnperspektiv som ur genusperspektiv.”

______________________

§3 Tertialrapport 1 2011 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar godkänna tertialrapport 1, 2011 och överlämna den till kommunstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om föreslagna omslutningsförändringar med 11,7 mnkr vilket framgår av bilaga 01.

3. Stadsdelsnämnden beslutar om föreslagna budgetjusteringar med 3,9 mnkr enligt bilaga 01.

4. Stadsdelsnämnden beslutar om föreslagna budgetjusteringar med anledning av kommunfullmäktiges satsning på snabb nätverksacess med 1,4 mnkr enligt specifikation under rubriken övrigt i detta ärende.

5. Stadsdelsnämnden begär 0,8 mnkr i stimulansbidrag med anledning av byggande av ny förskola.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Nämnden bidrar i hög grad till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. Med utgångspunkt i de analyser och prognoser som redovisas i nedanstående ärende kommer nämndens mål att uppfyllas i hög grad och budgeten vara i balans vid årets slut.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 6 maj 2011.

Dnr 187-2011-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) lade gemensamt för FP+M fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Tertialrapport 1 2011 visar att nämnden i hög grad bidrar till att uppfylla KFs inriktningsmål. Stadsdelens verksamheter hållet hög kvalitet liksom prognoser, planer och aktiviteter för framtiden.

För att nå bästa möjliga resultat är samverkan och samarbete av största vikt. Det gäller såväl mellan stadsdelens egna verksamheter som med andra förvaltningar och myndigheter. En bra dialog och samverkan med invånare i stadsdelen är ett mycket viktigt arbete och måste ständigt underhållas och utvecklas. Detta gäller också i mycket hög grad föreningsliv och andra former av frivilliga insatser som finns i stadsdelen. Genom det kontinuerliga arbete med SamTiDigt Först har samarbetet och kunskaperna om de medverkandes olika uppdrag och verksamheter utvecklats och förbättrats något som också rönt uppmärksamhet utanför stadsdelens gränser.

Spånga-Tensta uppfyller barnomsorgsgarantin och erbjuder förskoleverksamhet av hög pedagogisk kvalitet i såväl kommunal som fristående regi.

Föräldrautbildningen ABC som just nu utarbetas bl.a. med andra delar av staden som medaktör och som utvärderas av KI är bara ett exempel som visar på att Spånga-Tensta ligger väl framme i arbetet med tidiga förebyggande insatser. Stadsdelens lekplatser och parklekar har upprustas och ständig utveckling pågår. Under hösten planeras den unika Par Cour anläggningen i Nydalsparken vara färdigställd.

Spånga-Tensta är en av de stadsdelar där flest ungdomar bor och även denna sommar kommer över 600 ungdomar få sommarjobb något som tidigare uppskattats mycket och varit en viktig del i stadsdelens trygghetsarbete. Fritidsverksamheter har sommaröppet och dagkolloverksamhet bedrivs i omfattande skala samtidigt som över 200 barn anmälts till kolloverksamhet.

Fortsatt arbete med trygghet och trivsel i hela stadsdelen är centralt. Samarbetet med föreningsliv, fastighetsägare, polis och boende är nödvändigt för att detta ska fungera på ett bra sätt.

För att behålla och utveckla den höga kvalitet som finns i stadsdelens verksamheter är personalen av central betydelse och därför sker satsningar på kompetensutveckling för chefer och medarbetare. Det strukturerade arbetet med att minska sjukskrivningarna har gett resultat och sjukfrånvaron har på ett år minskat från 9,28 % till 7,49 %. Nu fortsätter arbetet för att ytterligare sänka sjuktalen.

Stadsdelens stora utmaning är arbetet med att minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Under de senaste åren har bidragsberoendet i huvudsak visat en nedåtgående trend. Ett betydande utvecklingsarbete

har genomförts inom stadsdelens arbete med försörjningsstöd och fler handläggare har anställts. Det strukturerade arbetet med att minska kostnaderna för försörjningsstöd är en viktig fråga. Detta arbete pågår med oförminskad kraft.

I stadens budget 2011 står också att stadsdelsnämnderna måste ha stort fokus på att hålla kostnaderna nere samt att kommunstyrelsen noga kommer att följa stadsdelsnämndernas kostnader för försörjningsstöd och ta ställning till huruvida avstämning krävs i samband med tertialrapporterna.”

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Tertialrapporten skall behandla dels hur nämnden har uppfyllt de mål som satts upp i beslutet om verksamhetsplan för året, dels det ekonomiska utfallet och en prognos över den framtida utvecklingen under resten av året. D.v.s. en utvärdering av den politik som den borgerliga majoriteten bedrivit under årets fyra första månader utifrån sina målsättningar.

Det är viktigt att konstatera att det är just målen för den borgerliga politiken som skall utvärderas. Vi hade andra mål. Vi hade också ytterligare ekonomiska resurser att tillföra vilket genom vår politik skulle ha gett medborgarna i vår stadsdel en högre kvalitet på de tjänster som stadsdelsnämnden skall tillhandahålla.

Flera av nämndmålen är lågt satta och i det närmaste självklara och till intet förpliktigande. I förhållande till ambitionsnivån kan kanske dessa mål ibland anses vara helt uppfyllda. Över huvud taget ger systemet med mål, aktiviteter och indikatorer en missvisande bild av det aktuella läget. I föreliggande tertialrapport anges i stort sett samtliga mål som uppfyllda när det i själva verket handlar om att förvaltningen menar/tror/anser/hoppas att målen skall vara uppfyllda vid årets slut. Huruvida de är det är också beroende av de indikatorer som valts och där relevansen beträffande flera indikatorer allvarligt kan ifrågasättas.

Kostnaden för ekonomiskt bistånd är betydligt högre än budgeterat, prognosen är 10,0 Mkr jämfört med budgeten. Vi är kritiska till att anslagen för ekonomiskt bistånd är sammanslagen med anslag till övrig verksamhet som vi länge varnat för kommer att bli drabbad. Vi anser att förvaltningen ska ha huvudansvar för arbetsmarknadsåtgärder. Människor ska inte bollas mellan jobbtorg och förvaltning. Mer fokus ska läggas på de personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden än vad jobbtorgen gör idag.

Förutsättningen för det lokala näringslivet i Järva försämras. Köpkraften minskar i Tensta centrum liksom i övriga centrumanläggningar i Järva efter att de kommunala stadsdelsförvaltningarna har flyttat ifrån dessa centra. Det är allmänt bekant att utförsäljningen av anläggningarna som gjordes till företaget Boultbee inte förbättrade situationen. Stadsdelsförvaltningen måste komma tillbaka till centrum, och även andra åtgärder för att kompensera butiksägare och andra småföretagare som drabbats av ekonomiskt avbräck.

Grunden för en långsiktig, ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling för en socialt utsatt stadsdel som Spånga-Tensta är småföretagarpolitiken. Återinrättandet av näringslivsrådet är en viktig del i detta arbeta. Vi vill även se att det skapas småföretagarcentrum där nya småföretagaridéer kan utvecklas. Information och rådgivning till de som vill starta företag i vår stadsdel.


Mer resurser behöver avsättas till det lokala föreningslivet. Ökad samverkan mellan förvaltning och ideella föreningar som är verksamma inom olika verksamhetsområden ser vi som positivt. Det gäller inte minst det brottsförebyggande arbetet.

Barntätheten inom förskolan i stadsdelen har ökat sedan alliansen tagit över vilket har resulterat i sänkt kvalitet. Barngruppernas storlek måste åter tillbaka till 2006 års nivå . Det är viktigt att hålla nere förskoleenheternas storlek. Barngruppernas storlek behöver minska till högst 14 barn i de småbarnsgrupperna och högst 18 barn i storbarnsgrupperna.

Vårdnadsbidragets utveckling i stadsdelen är bekymmersamt, både ur jämställdhetsperspektiv och för att barnens tidiga utveckling ska vara gynnsam. Spånga-Tensta har hög andel personer som har beviljats vårdnadsbidrag i staden. Detta ger negativa konsekvenser för förskolor, när barnen stannar hemma och därmed utebliven förskolepeng.”

Särskilt uttalande

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Det är bra att förvaltningen har inlett samarbete med lokala näringslivsföreningar och Stockholm Business Region. Vi kan inte nog understryka vikten av det arbetet. En annan glädjande nyhet i tertialrapporten är förvaltningen tittar närmare på vilket sätt förvaltningen kan återlokaliseras till Tensta centrum.

När det gäller målet att bli självförsörjande ser vi att stadsdelsnämnden delvis uppfyller målet. Det är viktigt att stadsdelsförvaltningen analyserar hur man kan uppfylla målet avseende att bli självförsörjande . Nämnden har misslyckats att uppfylla detta mål år efter år. Vi anser här att nämnden ska gör omvärdering av resursfördelningen och olika aktiviteter för att flera människor ska bli självförsörjande. Vi ser på sikt att flera förvaltningar behövs etableras i området dels för att förbättra den kommunala servicen och dels för att öka arbetstillfällen. Arbetstillfällen har nettominskats den senaste tiden i stadsdelen, vilket är ekonomiskt avbräck för lokala företagare.

Vi vill gärna också se lokala arbetsmarknadsåtgärder, vi konstaterar att komma in i eget arbete och bra arbetsmarknad är två sidor av samma mynt, alltså vi kommer ha flera arbetsmarknads åtgärder anpassade till de som är arbetssökande. En annan sak som bör revideras är också de indikatorer satta arbetsmarknadsområdet. Vi utgår från att nämnden har sitt eget intresse att jobba mer aktiva åtgärder för att få ner budgetunderskottet i den verksamheten och därför mer lämpad att sköta arbetsmarknaden för arbetslösa .

Ett önskemål är att staden förändrar fördelningsnycklarna för parkskötsel. Fördelningsnycklarna är i sin nuvarande form väldigt skeva och missgynnar Spånga-Tensta stadsdeln nämnd och övriga stadsdelar i västerort. Vidare bör stadsdelen hitta bättre sätt att ta hand om sitt bioavfall, målet på kort sikt för staden bör vara att vi tar om 50 % av bioavfallet.”

______________________

§5 Ansökan om utvecklingsmedel för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld till Länsstyrelsen i Stockholms län

Beslut

Stadsdelsnämnden ansöker om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen i Stockholms län med 610 tkr för metodutveckling av utredningar av barn som utsätts för våld i sina familjer.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Barn i familjer där kvinnan utsätts för våld blir ofta själva utsatta för våld. Utredningarna av barnen kräver en hög kompetens av handläggarna. De måste ha kunskap att bedöma och säkerställa barnets skydd och samtidigt skapa en samarbetsallians med föräldrarna. Utifrån det ser vi ett behov av att utveckla och strukturera arbetet med utredningarna.

Syftet med denna ansökan är att, tillsammans med SDF Hägersten-Liljeholmen utveckla ett metodiskt arbetssätt för att göra risk- skyddsbedömningar och hållbara säkerhetsplaner så att utredningarna leder till att barn får stöd och/eller skydd.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 20 april 2011.

Dnr 289-2011-2.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+MP+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Awad Hersi (MP), Jonas Ljungstedt (V), Rune Olofsson (S), Derya Uzel (MP) och tjänstgörande ersättaren Joel Ensjö (S) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

– Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut
– Att därutöver anföra följande

Vi ställer sig positiva till stadsdelsnämndens ansökan om utvecklingsmedel för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld samt män som utövar våld.

Dessvärre kan vi konstatera att regeringens medel är riktade och innefattar inte alla vuxna som utsätts för våld i nära relation eller alla vuxna som utövar våld i nära relation. Köns- och heteronormer begränsar ansökningsområdet. Vare sig män som utsätts för våld i nära relation eller våldsutövande kvinnor är aktuella för dessa medel. Genom att inte inkludera alla vuxna oavsett kön eller sexuell läggning osynliggör man dessa grupper av människor och därmed också problematiken. Mörkertalen gällande våld i nära relation kommer att fortsätta vara just mörkertal så länge man inte har förmågan att synliggöra problemen. Dessutom försämras möjligheten till adekvat stöd för barn i samkönade relationer eller relationer där våldsutövaren är kvinna.
Vi vill uppmana stadsdelsförvaltningen att i uppföljningen och utvärderingen föra statistik över hur ofta man kommer i kontakt med våldsutsatta män i nära relation och våldsutövande kvinnor i nära relation samt ha deras särskilda behov av stöd i åtanke. Detta för att underlätta framtida kartläggning över behovet av stöd till dessa grupper av människor i vår stadsdel samt personalens eventuella utbildningsbehov.

______________________

§6 Ansökan om medel för fortsatt verksamhet på servicehusen i Spånga-Tensta

Beslut

Stadsdelsnämnden beviljar trettiotusen kronor (30.000 kr) till samverkansgruppen PRO-SPF för verksamhet inom äldreomsorgen år 2011.

Ärendet

Samverkansgruppen PRO-SPF ansöker om bidrag för fortsatt verksamhet inom äldreomsorgen i Spånga-Tensta. Verksamheten bedrivs på våra äldreboenden genom ”Guldkanten”, på servicehusen i form av trivselträffar i samlingssalarna samt genom heldagsutflykter.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 april 2011.

Dnr 255-2011-2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§7 Konsekvensbeskrivning av servicekontorets flytt från Tensta

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på skrivelsen.

Ärendet

Oppositionen önskar få en redogörelse över varför servicekontoret flyttat från området och vilken dialog förvaltningen har haft med berörda myndigheter i servicekontoret inför avflyttningen samt vilka konsekvenser flytten får för medborgarna i området.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 20 april 2011.

Dnr 202-2011-1.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+MP+V fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Vi tackar för förvaltningens svar, men konstaterar samtidigt att vi inte är lika optimistiska över att så kallade ”nystartzoner i särskilt utsatta områden” kommer att få några större och bestående effekter för Tensta. Däremot utesluter vi självfallet inte att de kan få vissa positiva effekter och välkomnar då naturligtvis dessa.

Det spelar inte så stor roll om regeringen via riksdagen inför nystartzoner när samtidigt statliga myndigheter dränerar vår stadsdel på såväl service för oss medborgare som arbetstillfällen i vår stadsdel, både direkt på myndigheterna, men också inom den service- och tjänstesektor som servar myndighetskontor och deras anställda.

Stat, myndigheter, kommun och landsting är stora aktörer som direkt kan påverka utvecklingen i Tensta genom att förlägga arbetsplatser och verksamheter hit. Kommunikationerna hit är mycket goda och etableringskostnaderna är klart lägre än i innerstaden.

Vi önskar att såväl stadsdelsförvaltningen som stadsdelsnämnden trycker på för att fler etableringar görs här. Några nya etableringar kan också ge ringar-på-vattnet-effekt och locka hit fler.

Att det nu förs en diskussion om att förlägga stadens nya operahus utanför tullarna är ett exempel på kreativt nytänkande och ett tecken i rätt riktning. Våga tänk mer!”

______________________

§8 Anmälan av revisionsplan 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger revisionsplanen till handlingarna.

Ärendet

Dnr 191-2011-1.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§9 Anmälan av årsrapport 2010 och statistik för Spånga-Tensta 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger årsrapport 2010 och statistik för Spånga-Tensta 2010 till handlingarna.

Ärendet

Dnr 244-2011-1.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§10 Protokoll från lokala handikapprådets sammanträde

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll fört vid sammanträde den 4 april 2011.

Dnr 15-2011-1.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§11 Protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll fört vid sammanträde den 7 april 2011.

Dnr 3-2010-1.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§12 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under april 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

Ärendet

Förteckning fanns i pärm på sammanträdet.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§13 Information, kurser och konferenser

Staden anordnar ett seminarium med temat demens i fokus. Seminariet hålls den 24 maj kl. 8.30-16.00 i City Conference Centre Stockholm, Drottninggatan 71 B.

______________________

§14 Ersättaren Eva Andersson (S) frågade hur vårstädningen sker i år. Tidigare har föreningar erbjudits att vårstäda, men det har inte skett i år. Förvaltningen återkommer med svar.

Ledamoten Awad Hersi (MP) undrade hur mycket förvaltningen komposterar av matavfallet. Avdelningschefen Eva Broström uppgav att förskolorna arbetar för att kunna kompostera och att merparten av förskolorna gör det. Förvaltningen återkommer med svar om övriga verksamheterna.

______________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll med mera

(Bilaga § 14)

§15 Redovisning av vidtagna åtgärder efter tillsyn enligt patientsäkerhetslagen PSL, och socialtjänstlagen SoL

Beslut

Stadsdelsnämnden lämnar redovisning i enlighet med tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Socialstyrelsen har ett regeringsuppdrag att under tre år göra en nationell tillsyn av vården och omsorgen om äldre. Målet med tillsynen är att brister och missförhållanden inom äldreomsorgen ska rättas till samt att kommuner, landsting och enskild verksamhet ska förmås att utveckla en vård och omsorg av god kvalitet.

Socialstyrelsen genomförde under 2010 inspektioner med fokus på samverkan vad gäller samordnad vårdplanering och rättssäkerheten. Vårdkedjan från sjukhus till korttidsboende alternativt ordinärt boende med hemtjänst följdes upp.

De granskade verksamheter som ingår i detta beslut är;

Beställarenheten inom äldreomsorgen i Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

Primärvårdsrehab Spånga, Stockholms läns sjukvårdsområde

Capio S:t Görans sjukhus AB

Brommageriatriken AB

Nya Järva Vårdmottagning (numera avvecklad)

HSB Omsorg, hemtjänst

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 28 april 2011.

Dnr 94-2011-4.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§16 Återkoppling Solhem 1 & 2 maj

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens återkoppling.

Ärendet

Antalet boende vid Solhem 1 & 2 måste minska för att uppfylla kraven i LSS. En hyresgäst har tidigare flyttat och en ytterligare hyresgäst flyttar till annat boende den 1 juni 2011. Dessa flyttar ger möjlighet till att bygga om boendet till en gruppbostad för 6 boende. Förvaltningen utreder nu vidare om det går att ta bort ytterligare 1 plats i gruppboendet för att få den ideala gruppbostaden med 5 boende enligt LSS.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 maj 2011.

Dnr 50-2011-8.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§17 Beslut om fortsatt delegering till utredare anställda vid bedömnings-/förmedlingskansliet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att de utredare som är anställda vid bedömnings-/förmedlingskansliet vid socialförvaltningen får fortsatt rätt att för stadsdelsnämndernas räkning göra en bedömning av ersättningsnivåer för LSS-beslut som beviljats för gruppboende, korttidshem eller daglig verksamhet enligt LSS samt matchning av grupp- och servicebostäder.

Denna fortsatta delegering ska gälla 2011-05-01 och tills vidare.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Bedömnings-/förmedlingskansliet vid socialförvaltningen har, genom delegation från stadsdelsnämnderna, sedan våren 2006 möjlighet att hämta information från stadens gemensamma datasystem Paraplysystemet och Crystal Enterprise.

För att utredarna vid bedömnings-/förmedlingskansliet ska kunna göra nivåbedömningar och matchning av bostäder på stadsdelsnämndernas vägnar, måste stadsdelsnämnderna fatta beslut om fortsatt delegation till bedömningskansliets utredare.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 29 april.

Dnr 290-2011-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________