Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-10-27

Sammanträde 2011-10-27

Datum
Klockan
18.00
Plats
Tensta Träff, Hagstråket 13

Öppet forum, klockan 18.00
Sammanträdet inleds klockan 18.00 med information om parkplan Läs mer...Tensta. Allmänheten har därefter möjlighet att ställa frågor.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

Förhinder anmäls till Anna Birgersson, nämndsekreterare
Telefon: 08-508 03 051
E-post: anna.birgersson@stockholm.se

1 Val av justerare och dag för justering

Protokollet justeras den 2 november 2011.
Protokollet från sammanträdet den 29 september 2011 justerades den 5 oktober 2011.

2 Svar på remiss om riktlinjer för stadens budget- och skuldrådgivning

Dnr 441-2011-1.5.1.

Förslag till beslut Omedelbar justering
Stadsdelsnämnden tillstyrker det remitterade förslaget.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Svar på remiss av betänkandet kommuniserad hemsjukvård

Dnr 488-2011-1.5.3.

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden tillstyrker det remitterade förslaget.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Månadsrapport september 2011

Dnr 445-2011-1.2.1.

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för september 2011.

5 Förslag till inriktningsbeslut om nytt stadsdelskontor i Tensta i kvarteret Kämpinge 2

Dnr 196-2011-2.6.

Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Nämnden beslutar för sin del att inriktningen ska vara att bygga ett nytt stadsdelskontor i kvarteret Kämpinge 2 i Tensta till en ökad hyreskostnad med ca 1,8 mnkr per år med en investeringsutgift på 115 mnkr samt uppdrar åt förvaltningen att hos fastighetskontoret beställa förslagshandlingarna inför genomförandeskedet till en kostnad av 8 mnkr.

2. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av inriktningen med att bygga ett nytt stadsdelskontor i kvarteret Kämpinge i Tensta till en uppskattad ökad hyreskostnad med ca 1,8 mnkr per år med uppskattad investeringsutgift med 115 mnkr.

3. Omedelbar justering

6 Anmälan av beslut från Socialstyrelsen om tillsyn enligt patientsäkerhetslagen och socialtjänstlagen

Dnr 94-2011-1.4.
Stadsdelsnämnden behandlade ärendet den 19 maj 2011.

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger beslutet till handlingarna.

7 Anmälan av medborgarundersökning om stadsmiljö 2011

Dnr 94-2011-1.4.

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med en analys av medborgarundersökningen om stadsmiljö 2011.

8 Anmälan av revisionsrapport om granskning av persontransporter och skolskjutsar

Dnr 521-2011-1.4.

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger revisionsrapporten till handlingarna.

9 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde

Dnr 3-2010-1.1.

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

10 Anmälan av protokoll från sammanträde för lokala rådet för funktionshinderfrågor

Dnr 15-2011-1.1.

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

11 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under september 2011

Förteckning finns i pärm på sammanträdet.

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

12 Information, kurser och konferenser

13 Nämndens och förvaltningens frågor

14 Svar på remiss om program för kvalitetsutveckling i Stockholms stad

Dnr 420-2011-1.5.1.

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lämnar svar på remissen i enlighet med tjänsteutlåtandet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Redovisning av uppföljning av verksamheten i Blå huset

Dnr 593-2011-1.6.

Förslag till beslut

1. Nämnden lägger informationen till handlingarna

2. Förvaltningen ges i uppdrag att kontinuerligt följa upp verksamheten

3. Förvaltningen ges i uppdrag att till stadsdelsnämndens sammanträde i januari 2012 lägga fram ett ärende med ny redovisning av Stadsmissionens efterlevnad av avtalet samt med ett förslag till ställningstagande huruvida gällande avtal med Stadsmissionen ska förlängas eller ej.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (117 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att utse ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) och vice ordföranden Ornina Younan (S) att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet ska justeras den 2 november 2011.

Det anmäldes att protokollet fört vid stadsdelsnämndens sammanträde den 29 september 2011 justerades den 5 oktober 2011.

______________________

§2 Svar på remiss om riktlinjer för stadens budget- och skuldrådgivning

Beslut

Stadsdelsnämnden tillstyrker det remitterade förslaget.

Ärendet

Den 10 juni 2009 beslutade kommunstyrelsen att uppdra till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd att genomföra ett stadsövergripande projekt i syfte att effektivisera stadens budget- och skuldrådgivning. I samarbete med samtliga stadsdelsnämnders budget- och skuldrådgivare har ett förslag till stadsgemensamma riktlinjer tagits fram. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden tillstyrker det remitterade förslaget.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 2 oktober 2011.

Dnr 441-2011-1.5.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+MP+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Awad Hersi (MP), Jonas Ljungstedt (V), Joel Ensjö (S), Eva Andersson (S) och Derya Uzel (MP) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

Att därutöver anföra följande

Vi ser positivt på genomförandet av stadsövergripande riktlinjer för budget- och skuldrådgivning med bakgrund avatt under förra manadatperiodenenligt socialtjänstförvaltningen fanns stadsdelar som inte hade någon budget- och skuldrågivning och de stadsdelar erbjöd denna service hade en kötid från 6 månader upp till 1,5 år.

Förebyggande arbetet är en grund för att motverka skuldsättning, därför är tidiga insatser utomordentligt viktiga. Staden bör ha som mål att inom en månad erbjuda skuldrådgivning. Den i remissen föreslagnagenomsnittliga kötiden för ett första möte är alldeles för lång. Närindivideroch familjer hamnar isvåra ekonomiska situationer och till slut söker hjälpså är 3 månader en mycket lång tid och kan förvärra situation desto mer för dessa personer. Ett tidigtingripande är en förutsättning innan problemen eskalerar. Därför bör staden ha en kötid från det att den sökande kontaktar budget- och skuldrådgivningen till det första mötet som inte överstiger en månad”.

______________________

§3 Svar på remiss av betänkandet kommunaliserad hemsjukvård

Beslut

Stadsdelsnämnden tillstyrker det remitterade förslaget.

Ärendet

Regeringen har utsett en nationell samordnare som har fått i uppdrag att stödja landsting och kommuner i processen att överföra ansvaret för hemsjukvård från landsting till kommunerna. Idag är hemsjukvården kommunaliserad i tio län. Överförandet av ansvaret för hemsjukvården är en huvudmannaskapsförändring. En sådan förändring regleras ekonomiskt genom en skatteväxling mellan kommuner och landsting. För att en skatteväxling i Stockholms län ska kunna ske krävs att länets samtliga kommuner beslutar om skatteväxling. Stadsdelsförvaltningen ställer sig positiv till en kommunalisering av hemsjukvården i Stockholms län och föreslår att stadsdelsnämnden tillstyrker förslaget.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 oktober 2011.

Dnr 488-2011-1.5.3.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ledamoten Jonas Ljungstedt (V) lade för V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Ledamoten Awad Hersi (MP) lämnade för MP ärendet utan eget ställningstagande.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), Joel Ensjö (S) och Eva Andersson (S) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Att som svar på remissen anföra följande

Vi ser positivt på att hemsjukvården förs över till kommunen. I slutändan innebär det att de äldre inte behöver ha så många personer som springer hemma hos dem. Överhuvudtaget finns det en stor nytta av att huvudmannen är den samma för både omsorg och vård.

Men när man gör en så stor förändring så måste det finns en god uppföljning av kvaliteten och hur arbetet organiseras. Det måste vara tydligt vem som har ansvaret för uppföljningen av åtgärder utförda av samtliga personal.

Det måste vara så att den biståndsbedömda tiden räcker till uppgiften. Staden måste även säkerställa att det kommer att finnas adekvat fortbildning för de anställda. Det är ändå så att den sjukvårdande delen kräver en bredare reell kompetens. Även bemanningsstrukturen måste följa med arbetsuppgifterna”.

Reservation

Reservation anmäldes av ledamoten Jonas Ljungstedt (V) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Att godkänna nedan synpunkter som svar på remissen

Det finns många fördelar med kommunaliserad hemsjukvård men risken att de samverkansproblem som finns idag bara flyttas till ett nytt gränssnitt. Med det här förslaget kommer alla sjukvårdsinsatser i den enskildes hem som utförs av legitimerad personal utföras av kommunen, dock ej läkare. Det är inte bara kommun och landsting som ska samarbeta även flera privata vårdföretag är idag inblandade. Vi ser också risker inom äldreomsorgen som vi idag anser vara underfinansierad, prioriteringar måste göras så att hemsjukvården blir patientsäker. Dessutom behöver de kompetensbrister som idag finns åtgärdas, att personal får den vidareutbildning som behövs”.

______________________

§4 Månadsrapport september 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för september 2011.

Ärendet

Månadsrapporten har utvecklats jämfört med föregående rapport. Ambitionen är att rapporten framöver ska belysa verksamheten utifrån kvalitet, ekonomi och personal med utgångspunkt i kommunfullmäktiges tre inriktningsmål.

Förvaltningen har under september månad påbörjat arbetet med medarbetarenkäten. Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka jämfört med föregående år.

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans mnkr före resultatöverföring och ett budgetöverskott om 2,0 mnkr efter resultatöverföring. Prognosen är oförändrad jämfört med tertialrapport 2.

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett budgetunderskott om 14,0 mnkr. Förskolan har en positiv avvikelse om 4,0 mnkr efter resultatöverföring. Omsorgen för personer med funktionsnedsättning har en positiv budgetavvikelse om 8,0 mnkr och äldreomsorg en positiv budgetavvikelse om 2,1 mnkr. Budgetavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen är positiv om 1,7 mnkr.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 6 oktober 2011.

Dnr 445-2011-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§5 Förslag till inriktningsbeslut om nytt stadsdelskontor i Tensta i kvarteret Kämpinge 2

Beslut

1. Nämnden beslutar för sin del att inriktningen ska vara att bygga ett nytt stadsdelskontor i kvarteret Kämpinge 2 i Tensta till en ökad hyreskostnad med ca 1,8 mnkr per år med en investeringsutgift på 115 mnkr samt uppdrar åt förvaltningen att hos fastighetskontoret beställa förslagshandlingarna inför genomförandeskedet till en kostnad av 8 mnkr.

2. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av inriktningen med att bygga ett nytt stadsdelskontor i kvarteret Kämpinge i Tensta till en uppskattad ökad hyreskostnad med ca 1,8 mnkr per år med uppskattad investeringsutgift med 115 mnkr.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har undersökt möjligheten att kunna återflytta till Tensta centrum. Målsättningen med denna förstudie är att kunna presentera det förslag som är mest fördelaktigt som stadsdelskontor ur effektivitets- och kostnadssynpunkt för att sedan kunna gå vidare med det mer kostsamma arbetet med projektering inför ett genomförandebeslut. Utifrån fastighetskontorets bedömning av kostnader och andra omständigheter förordar stadsdelsförvaltningen att ett nytt förvaltningskontor byggs upp nära Tensta Centrum i kvarteret Kämpinge 2 på del av Kämpingeskolans plats efter rivning av skolan. Bedömningen är att en nybyggnad kan bli mest fördelaktig ur effektivitets- och verksamhetssynpunkt och att det är det sannolikt att byggnaden kan hålla för sin verksamhet över en längre tid. Den ökade hyreskostnaden per år beräknas uppgå till ca 1,8 mnkr innebärande en investeringsutgift med 115 mnkr.

Stadsdelsnämnden bordlade ärendet den 29 september 2011.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 6 september 2011.

Dnr 196-2011-2.6.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP) och Derya Uzel (MP) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Att delvis bifalla förvaltningens förslag.

Att där utöver anföra

Det är en god nyhet för alla i stadsdelen att planeringen av förvaltningens återflytt har kommit ett steg närmare och att den flyttar till ett mer centralt läge. Miljöpartiet de gröna anser att tidsplanen är lite lång, detaljplanändring är inte nödvändig som framgår av studien om tre alternativa lösningar för förvaltningskontoret, gjord av fastighetskontoret. Detaljplanen säger att marken får bebyggas för allmänt ändamål. Enligt stadsbyggnadskontoret innefattar allmänt ändamål också kontor för en stadsdelsförvaltning.

En annan ofta förekommande fråga i stadsdelen är behovet av lokalförsörjning, en begränsande faktor att flera offentliga och privata verksamheter etablera sig i Tensta. Det finns en ständig efterfrågan på affärslokaler och nöjesliv, och många småföretagare har svårt att hitta ändamålsenliga lokaler för utveckling och etablering av sina verksamheter. Det behovet behöver synliggöras i projekteringsfasen. Miljöpartiet tycker att det är naturligt att man tar större grepp om behovet av lokaler i stadsdelen i samband med planeringen av det nya förvaltningskontoret. Till exempel vet vi att SFI Västerort söker lokaler i stadsdelen och en diskussion med arbetsmarknadsnämnden om samordning skulle vara på sin plats.

Studien poängterar att om orörd mark bebyggs kan undersökningar om det finns fornminnen på tomten behöva göras. Vårt förslag är att man inte tar i anspråk orörd mark i kulturreservatet”.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Det är mycket glädjande och positivt att ett konkret förslag på stadsdelsförvaltningens återflytt till Tensta så pass snabbt har arbetats fram.

Vi vill påpeka att vi helst sett att en dialog med medborgarna om var och hur förvaltningshuset ska byggas innan beslut fattas. Detta var vårt förslag till förra nämndsammanträdet då ärendet bordlades. Under den här tiden skulle det ha funnits tid att sammankalla till öppet möte för att diskutera frågan. Det finns många idéer om vad som kan tänkas rymmas i samma hus som stadsdelskontoret, exempelvis en gemensam vårdcentral, kontor, bostäder, företagscentrum och möteslokaler. En diskussion och planering hur de centrala delarna av Tensta ska utvecklas behövs. Det har väckt förslag om att göra en strukturplan för Tensta centrum där historiska erfarenheter och goda exempel från närliggande stadsdelar tas tillvara. Vi är positiva till det och vill att en sådan plan arbetas fram”.

______________________

§6 Anmälan av beslut från Socialstyrelsen om tillsyn enligt patientsäkerhetslagen och socialtjänstlagen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger beslutet till handlingarna.

Ärendet

Socialstyrelsens beslut att avsluta ärende om tillsyn enligt patientsäkerhetslagen och socialtjänstlagen anmäldes. Stadsdelsnämnden behandlade ärendet den 19 maj 2011.

Dnr 94-2011-1.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§7 Anmälan av medborgarundersökning om stadsmiljö 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med en analys av medborgarundersökningen om stadsmiljö 2011.

Ärendet

Medborgarundersökning om stadsmiljö 2011 anmäldes.

Dnr 504-2011-3.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§8 Anmälan av revisionsrapport om granskning av persontransporter och skolskjutsar

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger revisionsrapporten till handlingarna.

Ärendet

Revisionsrapport om granskning av persontransporter och skolskjutsar anmäldes.

Dnr 521-2011-1.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§9 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde den 22 september 2011 anmäldes.

Dnr 3-2010-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§10 Anmälan av protokoll från sammanträde för lokala rådet för funktionshinderfrågor

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från sammanträde den 19 september 2011 för lokala rådet för funktionshinderfrågor anmäldes.

Dnr 15-2011-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§11 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under september 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

Ärendet

Förteckning fanns i pärm på sammanträdet.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§12 Information, kurser och konferenser

- Nämnden inbjöds till informationstillfälle den 21 oktober 2011 om budget- och skuldrådgivning, som Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket höll i. Arvode utgår.

______________________

§13 Nämndens och förvaltningens frågor

Avdelningschefen Margareta Ericsson informerade om tilldelningsbeslutet för Fristads gruppboenden Takåsen och Vindskupan. Hon rapporterade även att individuppföljning gjort hos de personer från stadsdelen som bor på Koppargården samt att kontroll av vården, planer kontakt med anhöriga mm visat att de får en bra vård där. De är nöjda.

______________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll med mera.

(Bilaga § 13)

§14 Svar på remiss om program för kvalitetsutveckling i Stockholms stad

Beslut

Stadsdelsnämnden lämnar svar på remissen i enlighet med tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har fått ett förslag till program för kvalitetsutveckling i Stockholms stad på remiss. Förvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till förslaget men anser att det finns vissa förtydliganden som behöver göras och att vissa begrepp behöver vidareutvecklas.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 oktober 2011.

Dnr 420-2011-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§15 Redovisning av uppföljning av verksamheten i Blå huset

Beslut

Nämnden lägger informationen till handlingarna.

Förvaltningen ges i uppdrag att kontinuerligt följa upp verksamheten.

Förvaltningen ges i uppdrag att till stadsdelsnämndens sammanträde i januari 2012 lägga fram ett ärende med ny redovisning av Stadsmissionens efterlevnad av avtalet samt med ett förslag till ställningstagande huruvida gällande avtal med Stadsmissionen ska förlängas eller ej.

Ärendet

Sedan den 1 februari driver Stadsmissionen Blå huset på uppdrag av stadsdelsnämnden. Stadsmissionen vann upphandlingen med motiveringen att de representerade en organisation med bred kunskap samt lång erfarenhet av socialt arbete samt stort utbud av verksamheter riktade till ungdomar. Förvaltningens uppdrag är att säkerställa att verksamheten i Blå huset bedrivs i enlighet med gällande avtal och bidrar till nämndens uppsatta mål för verksamheten. Med anledning av branden i Blå huset i augusti och signaler om oro i personalgruppen gav nämnden i augusti förvaltningen i uppdrag att återkomma med en redovisning till nämnden i oktober.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 oktober 2011.

Dnr 593-2011-1.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§16 Sammanträdestider för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar om sammanträdestider 2012 enligt följande:

Måndagen den 2 januari kl. 9.00 Fagerstagatan 15

Torsdagen den 26 januari kl. 18.00 Spånga Folkan

Torsdagen den 9 februari kl. 18.00 Tensta Träff

Torsdagen den 15 mars kl. 18.00 Spånga Folkan

Torsdagen den 19 april kl. 18.00 Tensta Träff

Torsdagen den 24 maj kl. 18.00 Spånga Folkan

Torsdagen den 14 juni kl. 18.00 Tensta Träff

Torsdagen den 30 augusti kl. 18.00 Spånga Folkan

Torsdagen den 27 september kl. 18.00 Tensta Träff

Torsdagen den 25 oktober kl. 18.00 Spånga Folkan

Torsdagen den 22 november kl. 18.00 Tensta Träff

Torsdagen den 13 december kl. 18.00 Spånga Folkan

Ärendet

Sammanträdestiderna 2012 följer samma princip som tidigare, det vill säga sammanträde på torsdagar som huvudregel. Undantag är sammanträdet den 2 januari som sker den första vardagen efter årsskiftet för att bland annat utse sociala delegationen.

Datumen är föreslagna med hänsyn till den föreslagna tidplanen för nämndernas arbete med bokslut och verksamhetsberättelse, budgetunderlag, uppföljning av budget och verksamhetsplan.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 21 oktober 2011.

Dnr 550-2011-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________