Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-02-09

Sammanträde 2012-02-09

Datum
Klockan
18.00
Plats
Tensta Träff Hagastråket 13

Öppet forum, klockan 18.00
Sammanträdet inleds med information om Järvalyftet.
Allmänhe Läs mer...ten har därefter möjlighet att ställa frågor.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

Förhinder anmäls till Ida Malmborg, nämndsekreterare
Telefon: 08-508 03 499
E-post: malmborg.ida.sundback@stockholm.se

1 Val av justerare och dag för justering

Protokollet justeras den 15 februari 2012.
Protokollet från sammanträdet den 26 januari 2012 justerades den 1 februari 2012.

2 Remissvar om förslag till kvalitetsgaranti för vuxna som söker vård och behandling för missbruks/beroendeproblem

Dnr 699-2011-1.5.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden tillstyrker det remitterade förslaget.

3 Remiss om positionspapper om EU, staden och Stockholmarna

Dnr 681-2011-1.5.1.
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningen förslag som svar på remissen.

4 Verksamhetsberättelse 2011

Dnr 39-2012-1.1.
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna årsredovisning med bokslut för 2011 och överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden beslutar att avveckla samtliga 13 resultatenheter inom förskolan.

3. Stadsdelsnämnden beslutar om resultatöverföring av 0,2 mnkr enligt redovisning i bilaga 1.
Paragrafen justerades omedelbart.

5 Parkplan Tensta-Hjulsta

Dnr 469-2011-3.1.
Förslag till beslut
Nämnden godkänner förvaltningens förslag till parkplan Tensta.

6 Ansökan om medel för ökad bemanning på boenden för äldre med demenssjukdomar

Dnr 733-2011-7.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden ansöker om medel för ökad bemanning inom Fristad vård- och omsorgsboende i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

7 Svar på skrivelse från (MP) angående Läsplattor som en möjlighet att distribuera nämndhandlingar med minskad miljöpåverkan

Dnr 727-2011-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lämnar svar på skrivelsen i enlighet med tjänsteutlåtandet.

8 Förändrad handläggningsrutin avseende föreningsbidrag och bidrag till pensionärsföreningar

Dnr 665-2011-1.1.
Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar om en ny tidplan för handläggning av föreningsbidragen.

2. Den beslutade tidplanen gäller från och med hanteringen av föreningsbidrag avseende 2013.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Redovisning av hur arbetet med samverkan mellan skola och socialtjänst i Spånga-Tensta är upplagt samt vilka samverkansavtal som tecknats

Dnr 728-2011-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Svar på medborgarförslag om ålder för sommarjobb

Dnr 601-2011-1.2.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på skrivelsen.

11 Anmälan av verksamhetsuppföljning för 2011 avseende äldreomsorg i egen regi och på entreprenad

Dnr 1-2012-7.
Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar bifogad redogörelse.

2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med uppföljning av åtgärdsplanerna i juni 2012.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
11.7-1-2011 bilaga 10.pdf (60 kb) 11.7-1-2012 bilaga3 Fristad servicehus uppföljning 2011 KF-version.pdf (56 kb) 11.7-1-2012 bilaga4 Fristad sjukhem uppföljning 2011 KF-version.pdf (60 kb) 11.7-1-2012 bilaga5 Tensta hemtjänst, uppföljn 2011, KF-version.pdf (48 kb) 11.7-1-2012 bilaga6 Spånga hemtjänst, uppföljn 2011, KF-version.pdf (48 kb) 11.7-1-2012 bilaga7 Tensta servicehus, uppföljning 2011, KF-version..pdf (56 kb) 11.7-1-2012 bilaga8 Fristad äldreboende uppföljning 2011 KF-version.pdf (60 kb) 11.7-1-2012 bilaga9 Elinsborg, Kavat Vård AB, uppföljning 2011, KF-version..pdf (60 kb) 11_7-1-2012 bilaga 1 Uppföljningsmall Dagverksamhet Hedvig 2011.pdf (257 kb) 11_7-1-2012 bilaga11 Åtgärdsplan 2011 Elinsborgs äldreboende, Eb 9.pdf (53 kb) 11_7-1-2012 bilaga13 Åtgärdsplan 2011 Fristad servicehus, Attendo Care.pdf (70 kb) 11_7-1-2012 bilaga14 Åtgärdsplan 2011 Fristad sjukhem.pdf (72 kb) 11_7-1-2012 bilaga15 Åtgärdsplan 2011 Fristad äldreboenden.pdf (70 kb) 11_7-1-2012 bilaga16 Åtgärdsplan 2011 korttidsboendet Linnean, Kavat Vård AB.pdf (53 kb) 11_7-1-2012 bilaga17 Åtgärdsplan 2011 Spånga hemtjänst.pdf (69 kb) 11_7-1-2012 bilaga18 Åtgärdsplan 2011 Tensta hemtjänst.pdf (70 kb) 11_7-1-2012 bilaga19 Åtgärdsplan 2011 Tensta servicehus.pdf (69 kb) 11_7-1-2012 bilaga2 Uppföljning Dagverksamheten Träffen 2011 KF-version .pdf (260 kb) 11_7-1-2012 bilaga20 Åtgärdsplan 2011, Dagverksamheten Hedvig.pdf (68 kb) 11_7-1-2012 bilaga21 Åtgärdsplan 2011, Dagverksamheten Träffen, Attendo Care.pdf (71 kb) 11_7-1-2012 bilaga22 AVTALSUPPFÖLJNING FRISTAD SERVICEHUS SAMT DAGVERKSAMHETEN TRÄFFEN 2011.pdf (142 kb) 11_7-1-2012 bilaga23 AVTALSUPPFÖLJNING KAVAT VÅRD AB 2011.pdf (135 kb)

12 Anmälan av verksamhetsuppföljning för 2011 avseende äldreomsorg i privat regi

Dnr 2-2012-7.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar bifogad redogörelse

13 Sommarjobbsenkät 2011

Dnr 22-2012-1.6.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

14 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under januari 2012

Förteckningen finns i pärm på sammanträdet.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

15 Information, kurser och konferenser

16 Nämndens och förvaltningens frågor

18 Svar på skrivelse från (S), (MP) och (V) om redovisning om antalet meddelade domar från förvaltningsrätten inom äldreomsorgen, LSS-verksamheten, Individ- och familjeomsorg och försörjningsstöd

Dnr 726-2011-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lämnar svar på skrivelsen i enlighet med tjänsteutlåtandet.

19 Ansökan om medel för fortsatt verksamhet på servicehusen i Spånga-Tensta

Dnr 54-2012-7.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beviljar fyrtiofemtusen kronor (45 000 kr) till samverkansgruppen PRO-SPF för verksamhet inom äldreomsorgen år 2012.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Delegation av beslut i ärendegrupper inom stadsdelsnämndens ansvarsområde

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden uppdrar till stadsdelsdirektören enligt 6 kap 33 § kommunallagen, med de begränsningar som anges i 6 kap 34 § samma lag, att på stadsdelsnämndens vägnar besluta enligt förvaltningens förslag till delegationsordning daterad den 26 januari 2012.

2. Stadsdelsnämnden överlåter enligt 6 kap 37 § kommunallagen åt stadsdelsdirektören att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen att besluta istället.

3. Stadsdelsnämnden förordnar enligt 10 kap 4 § socialtjänstlagen sociala delegationen att besluta på nämndens vägnar i ärenden enligt kapitel 13.

4. Stadsdelsnämnden förordnar enligt 6 kap 36 § kommunallagen ordföranden att fatta beslut i ärenden som är brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas, enligt kapitel 15.

5. Beslut tagna med delegation ska anmälas.
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (113 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att utse ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) och vice ordföranden Ornina Younan (S) att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet ska justeras
den 15 februari 2012.

Det anmäldes att protokollet fört vid stadsdelsnämndens sammanträde den 26 januari 2012 justerades den 1 februari 2012.

________________________

§2 Remissvar om förslag till kvalitetsgaranti för vuxna som söker vård och behandling för missbruks/beroendeproblem

Beslut

Stadsdelsnämnden tillstyrker det remitterade förslaget.

Ärendet

Ärendet är ett svar på Kommunstyrelsens remiss om förslag till kvalitetsgaranti för vuxna som söker vård och behandling för missbruks/beroendeproblem. Förslaget innebär att den som söker hjälp för missbruks- eller beroendeproblem ska få tillgång till utredning, bedömning och behandling inom rimlig tid samtidigt som kvalitén i utredningsarbetet säkerställs. Förslaget innebär också att kvalitetsgarantin skrivs in i stadens riktlinjer ”Vuxna med missbruks-/beroendeproblematik. Utredning, dokumentation och insatser enligt socialtjänstlagen” (KF 2011-10-17).

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 9 januari 2012.

Dnr 699-2011-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________________

§3 Remiss om positionspapper om EU, staden och Stockholmarna

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningen förslag som svar på remissen.

Ärendet

Stadsledningskontoret önskar svar på remiss om förslag till positionspapper där staden klargör sin övergripande inställning till EU-politik med påverkan på Stockholm och stockholmarna. Stadsdelsförvaltningen har tagit del av positionspappret och stöder stadsledningskontorets förslag till positionspapper om EU.

Förvaltningen föreslår dock att under punkt 2 angående upphandling av varor och tjänster att begreppet skattebetalare byts mot det mer neutrala medborgarna, då det annars skulle kunna feltolkas som om inte alla har rätt till varor och tjänster av hög kvalitet till lägsta kostnad utan endast de som är skattebetalare. I staden finns bland annat barn och ungdomar som inte betalar skatt.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 21 december 2011.

Dnr 681-2011-1.5.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Ole-Jörgen Persson (M) lade för M fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ledamot Jonas Ljungstedt (V) lade för V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP förslag.

Ledamoten Awad Hersi (MP) meddelade att MP lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Reservation

Reservation anmäldes av ledamöterna Ole-Jörgen Persson (M), Christer Grunder (M), Inger Akalla, Dennis Wedin och Markku Sirviö till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut fast avvisa förvaltningens förslag om att byta ut ordet ”skattebetalare” till ”medborgare” under punkt 2.”

Reservation

Reservation anmäldes av ledamot Jonas Ljungstedt (V) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Att lämna följande svar på remissen:
Vi avvisar till stora delar förslaget till positionspapper, eftersom det bygger på en EU-politik som Vänsterpartiet motsätter sig. Vi respekterar folkomröstningen samtidigt som vi fortfarande anser att det behövs ett annorlunda alleuropeiskt samarbete. Vi instämmer i förvaltningens synpunkt att ordet skattebetalare ska bytas ut mot ordet medborgare. Det kan finnas skäl för staden att ange sin position när det gäller EU. Ett sådant ställningstagande kan emellertid inte bygga på en allmänt positiv syn på EU-samarbetet.

Detta har tvärtom inneburit allvarliga nackdelar framför allt när det gällt möjligheterna att försvara och utveckla den sociala välfärden och att försvara fackliga rättigheter. EU:s regelverk har inneburit krav på upphandling av verksamheter utan att man kunnat ställa krav kollektivavtal och fackliga rättigheter för de som jobbar inom en viss verksamhet. I praktiken har EU-reglerna inneburit att marknaden kommit att överordnas socialpolitiken. Det är riktigt som sägs i förslaget till positionspapper att EU:s utveckling har inneburit att möjligheterna att föra en nationellt självständig politik på dessa områden har inskränkts.

Den ekonomiska politik som förs inom EU, senast manifesterad i Europakten utgör ett direkt hot mot välfärdsutvecklingen.

Avsevärda resurser läggs ner på att stödja finanskapitalet och banksystemet samtidigt som medlemsländerna åläggs en ekonomisk politik som ökar arbetslösheten och de sociala klyftorna.

Den form som EU-samarbetet har tagit accentuerar den kritik som måste riktas mot den Europeiska unionen när det gäller demokratiskt underskott och anpassning till nyliberala principer. För Stockholms del innebär EU att möjligheterna att föra en progressiv politik försvåras. Självklart finns ett behov av europeiskt och internationellt samarbete bland annat på miljöområdet där det är nödvändigt med bindande regler. Den nuvarande formen av EU-samarbete är emellertid snarast något som försvårar ett samarbete över gränserna för en socialt och miljömässigt hållbar utveckling.”

________________________

§4 Verksamhetsberättelse 2011

Beslut

  1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna årsredovisning med bokslut för 2011 och överlämna ärendet till kommunstyrelsen.
  2. Stadsdelsnämnden beslutar att avsluta samtliga 13 resultatenheter inom förskolan som en följd av genomförd organisationsförändring.
  3. Stadsdelsnämnden beslutar om resultatöverföring av 0,2 mnkr enligt redovisning i bilaga 1.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen lägger i nedanstående ärende fram ett förslag till verksamhetsberättelse för 2011. I ärendet ingår en beskrivning av de resultat och insatser som verksamheterna har uppnått under året och hur de bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Nämndens har erbjudit brukarna verksamheter av god kvalitet och med en effektiv resursanvändning. Verksamheterna har också bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges mål.

Verksamhetsberättelsen innehåller också ett ekonomiskt bokslut med en redovisning av hur tilldelade ekonomiska medel har använts under året. Nämnden redovisar en positiv budgetavvikelse om 0,2 mnkr efter resultatöverföring.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 20 januari 2012.

Dnr 39-2012-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) lade gemensamt för FP+M fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Verksamhetsberättelse för 2011 visar att de uppdrag och åtaganden som stadsdelen ansvarar för har skötts på ett bra sätt.

Trygghet och trivsel har varit en prioriterad fråga under året och tillsammans med många medarbetare, föreningsliv, polis, skolor och samarbetspartners inom staden och fastighetsägare har goda resultat uppnåtts. Detta arbete har pågått i över 3 år och utvecklas ständigt. Resultaten i stadens trygghetsmätning visar att arbetet resulterat i förbättringar inom flera områden. Många föreningar medverkar i Järva rent och snyggt och 646 ungdomar sommarjobbade i stadsdelen, ett rekord i staden.

Inom förskoleverksamheten har barnomsorgsgarantin hållits, alla barn som önskat plats har fått erbjudande inom tre månader. Planering för utbyggnad av platser sker i den takt som behövs. Stadens brukarundersökning visar att det skett förbättringar inom flera områden i förskolan. För att ytterligare höja kvaliteten och nöjdheten med verksamheterna har en omorganisation av stadsdelens hela förskoleverksamhet ägt rum under 2011.

Lekplatser och parker fortsätter att rustas upp och en kontinuerlig översyn görs för att garantera säkerheten. Tre av stadsdelens parker utsågs av staden att medverka på Parkernas dag, bra arrangemang lockade många Spånga-Tenstabor att delta.

Under innevarande år utvecklas Nydalsparken ytterligare med en par-cour anläggning, med planerad invigning i maj. Parkplan för Tensta-Hjulsta har arbetats fram tillsammans med många boende och de som verkar i stadsdelen.

Stadsdelens äldreomsorg och omsorgen om personer med funktionsnedsättning har genomgått en stor organisationsförändring. Detta för att ytterligare utveckla kvalitet i utförandet och rättsäkerhet i biståndsbedömningen.

Stadsdelsnämnd och förvaltning har ett gott samarbete med stadsdelens pensionärsorganisationer som ansvarar för viktiga frivilligverksamheter såsom tex Trygghetsringning och ”Guldkant”

Samarbete mellan skola, socialtjänst är centralt för att kunna agera snabbt vid misstanke om att barn och ungdomar far illa. I Spånga-Tensta finns sedan ett par år ett väl utvecklat arbete där även polis, föreningsliv, förskola och fritid är involverade . Samarbetet visar på goda resultat och utvecklas fortlöpande. Under året har också arbetet med social insatsstyrka startat.

Ett försöksprojekt där Spånga-Tensta utsågs att deltaga. Metoden innebär ett mycket långtgående samarbete mellan socialtjänst och polis

Kvaliteten i stadsdelens verksamheter är i hög grad beroende av medarbetarna. Bra personalpolitik är därför en av de strategiskt viktigaste frågorna, Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare. Verksamhet med bra kvalitet kräver bra ledare. En ny medarbetarenkät genomfördes under året som visade på att Nöjd Medarbetar Index är högt 66 , redan vid förra mätningen var Spånga-Tensta den stadsdel som hade högst medarbetarindex En av de största utmaningarna som stadsdelen står inför är att sänka sjukskrivningstalen. Under året har viktiga insatser gjorts som givit resultat, detta arbete fortgår

I Spånga-Tensta sker ett omfattande strategiskt arbete för att minska socialbidragstagande och kostnader för försörjningsstöd. Trenden med minskade kostnader har tyvärr brutits under 2011 bland annat beroende på arbetsmarknadsläget och inflyttning av stora barnfamiljer från andra delar av Sverige. Samarbetet med Jobbtorgen och stadsdelens hemlöshetsprojekt är bara några av de viktiga delar som finns i detta arbete för att medverka till att människor kan gå från bidrag till egen försörjning.”

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Stadsdelsnämnden visar en budget i balans, vilket är det överordnade målet från kommunfullmäktiges för verksamhetsplanen 2011. Sättet som detta mål uppfylls är något som har tärt på verksamheten. Med de budgetramar och prioriteringar som fanns i oppositionspartiernas förslag hade situationen sett bättre ut. Stadsdelsnämnden har hittills misslyckats med att uppfylla fullmäktiges mål om jobb istället för bidrag.

Vi konstaterar att miljöarbetet för en hållbar livsmiljö i Stockholms behöver stärkas kraftigt. Andelen förnyelsebart drivmedel i staden egna och leasade fordon visar att vi ligger långt under kommunfullmäktiges årsmål.

Elförbrukningen och användningen av fossila bränslen behöver minskas. Fortfarande är en alltför låg andel av inhandlade livsmedel ekologiska och rättvisemärkta.

En annan viktigt område är samverkan med det lokala näringslivet. Nämnden redovisar att man har uppfyllt målen, här gör vi en annan bedömning., Det finns många företagare som upplever försämrade förutsättningar för att driva näringsverksamhet i stadsdelens område och som upplever sjunkande kundunderlag. Då är det svårt att hävda att nämnden har samverkat med det lokala närningslivet. Nämnden sedan flera år tillbaka avvecklat sitt instrument för samverkan med det lokala näringslivet – det lokala näringslivsrådet. Ett råd som vi vill se återinfört i stadsdelen. Nämnden bör också samarbeta mer med centrala instanser i staden för att kommunala arbetsplatser flyttar ut till oss från city.

Nämnden ska ha en beredskap att kunna behandla frågor som är av vikt inom vår stadsdel, inte bara det som rör förvaltningen. Det alltför tomma underlaget som förvaltningen arbetat fram inför remissvaret på ”Förbifart Stockholm” är ett tydligt exempel på att förbättringar måste till. I verksamhetsberättelsen lyfts det upp att förvaltningen ordnat sommarjobb till 646 ungdomar och det tycker vi var en bra insats, men vi tycker också att det ska framgå att det inte handlar om arbetslösa ungdomar utan skolungdomar och en bestämd åldersgrupp.

Vi ser en ökning av hemlösa i stadsdelen. Fler och fler ställs utanför bostadsmarknaden när färre hyresrätter byggs i staden. Det är ett växande problem som leder till att allt färre unga kan flytta hemifrån. Trångboddheten i vår stadsdel är mycket stor och är något som skenar iväg utan åtgärder

Vi är mycket kritiska till vårdnadsbidraget som var tänkt att vara en valfrihetsreform men som istället resulterat i en fattigdomsfälla för många kvinnor. Dessutom tar den resurser från stadsdelens förskoleverksamhet.”

Särskilt uttalande

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Verksamhetsberättelsen visar en fortsatt nedbantning av stadsdelsnämndens verksamhet. Vi konstaterar att allt fler kärnverksamheter har svårt att få ihop ekonomin. Under året har tekniska avdelningen avvecklats.

Stadsdelsnämnden redovisar underskott på 4,7 mnkr före resultatöverförening. Samtidigt ser vi att resultatfonden i förskoleenheterna är förbrukad och att de avvecklade enheterna genererar cirka 2 mnkr underskott.

När det gäller kommunfullmäktige och nämndindikatorer uppmärksammar vi att det finns flera indikatorer som upprepade gånger i flera år inte uppfylls, exempelvis andelen förskolelärare med pedagogisk utbildning, andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen, barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd och andelen fordon som drivs med förnyelsebart driftmedel.

Vi konstaterar än en gång att underskottet i försörjningsstöd börjar bli ett stort svart hål med 18 mnkr underskott, d.v.s. snart bortom all räddning. I stort sett har vi haft underskott sedan alliansen tog över styret i Stockholm och alliansen verkar vara uppgiven inför att lösa budgetunderskottet inom försörjningsstöd. – varför överskrids budgeten till försörjningsstöd hela tiden? Vilka åtgärder vidtar alliansen för att fler ska hitta egen försörjning? Vad gör man för att komma till rätta med sysselsättningen bland unga?

Vi läser med förvåning att förvaltningen skriver att företagarna upplever att de har en bra samverkan med stadsdelsnämnden. Förvaltningen konstaterar att nämnden uppfyller målet, men detta utan att redovisa en enda mätbar siffra. Det vi vet är tvärtom att företag går i konkurs och att en del flyr från området.

Slutligen, vi upplever att flera indikatorer är missvisande och visar grönt, när de i själva verket borde vara röda eller gula bulber.

________________________

§5 Parkplan Tensta-Hjulsta

Beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till parkplan Tensta.

Ärendet

I enlighet med Stockholms Parkprogram, antaget av kommunfullmäktige 2006, har Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning i samarbete med Trafikkontoret och boende i området, tagit fram en parkplan för Tensta. Parkplanen innefattar stadsdelarna Tensta och Hjulsta.

Syftet med parkplanen är att ta fram riktlinjer för hur Tenstas parker och grönområden ska utvecklas och skötas. Planen ska även kartlägga behov av investerings- och skötselåtgärder samt fungera som underlag för prioritering av åtgärder vid budgetarbete och fysisk planering.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 17 januari 2012.

Dnr 469-2011-3.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) lade gemensamt för FP+M fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande
Parkplan Tensta som innefattar både Tensta och Hjulsta är ett mycket viktigt underlag som tillsammans med den tidigare framtagna parkplanen för gamla Spånga utgör förutsättningarna för utveckling och skötsel av stadsdelens grönområden, parker och stråk. Det är mycket bra att de bägge parkplanerna på ett systematiskt sätt arbetats fram tillsammans med såväl föreningsliv och boende i stadsdelen som flera av stadens förvaltningar och bolag. Det ger förutsättningar för bra samordning och för riktiga prioriteringar. ”

Särskilt uttalande

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Parkplan Tensta är en gedigen utredning med många goda intentioner.

Här lämnar vi några synpunkter för den fortsatta diskussionen och planeringen:

Vi ifrågasätter om det verkligen är lämpligt att koppla ihop Tensta och Rinkeby med en gata över Spångadalen. När E18 blir färdig kommer det att bli en lokalgata där trafiken kommer att flyta smidigare än idag.

En annan frågeställning är om det behövs fler konstgräsplaner för fotboll. Idag finns det flera fotbollsmål som står utspridda i Tensta- och Spångdalen. Tyvärr står de ute året om och ser idag ganska luggslitna ut.

Fler mindre grillplatser är önskvärt.

Gångvägen utmed Hagstråket går inte ända fram till Tenstavägen. Den bör förlängas ut över fältet och ett övergångställe anordnas över Tenstavägen. Det är många som bor i Solhöjden som går den vägen till tunnelbanan.

Varför inte öppna upp Tensta Centrum mot Gullingeparken så att befintlig restaurang får en naturlig utomhusservering.

Förslag på hur man ska lösa bristen på ett utomhusbad inom lämpligt avstånd har tyvärr inte berörts.

Parkbelysningar bör ses över så att vandra och promenera känns tryggt.”

________________________

§6 Ansökan om medel för ökad bemanning på boenden för äldre med demenssjukdomar

Beslut

Stadsdelsnämnden ansöker om medel för ökad bemanning inom Fristad vård- och omsorgsboende i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

Ärendet

För att höja kvaliteten i stadens demensboenden har kommunfullmäktige i budget 2011 beslutat att tillföra demensvården 150 mnkr under perioden 2011-2013. I budget 2012 har ytterligare 50 mnkr tillförts för år 2014. Under 2012 ska 50 mnkr fördelas för ökad bemanning på demensboenden.

Nämnden ansöker om medel för demensenheterna på Fristad vård- och omsorgsboende, Takåsen och Vindskupan. Verksamheten drivs i kommunal regi tom. 2012-02-29 och medel söks endast för denna tidsperiod. Fr. om. 2012-03-01 drivs verksamheten på entreprenad av Vingslaget Omsorgs AB som kommer att lämna in en egen ansökan för resten av året.

Utföraren för den entreprenaddrivna verksamheten på Elinsborgs vård- och omsorgsboende har också möjlighet att ansöka om dessa medel direkt från äldreförvaltningen.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 januari 2012.

Dnr 733-2011-7.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________________

§7 Svar på skrivelse från (MP) angående läsplattor som en möjlighet att distribuera nämndhandlingar med minskad miljöpåverkan

Beslut

Stadsdelsnämnden lämnar svar på skrivelsen i enlighet med tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Stadsdelsnämnden i Spånga-Tensta har vid sitt sammanträde den 15 december 2011 begärt ett yttrande från förvaltningen angående en skrivelse från Awad Hersi (MP) m fl. om att distribuera nämndhandlingar digitalt via läsplattor. Förvaltningens bedömning är att avvakta till dess att det går att beräkna vad kostnaden blir samt tilldess tjänsten är mer utvecklad.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 9 januari 2012.

Dnr 727-2011-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________________

§8 Förändrad handläggningsrutin avseende föreningsbidrag

Beslut

1 Att bifalla förvaltningens förslag till beslut med följande tillägg:

Det är bra att ansökningsperiod och beslut avseende föreningsbidrag tidigareläggs. Det kommer att underlätta för föreningar att planera verksamheten

Detta ärende berör inte de riktlinjer för att erhålla föreningsbidrag som tidigare fastslagits av stadsdelsnämnden.

För kunna göra bra bedömningar bör samtliga föreningarnas ansökan också innehålla

· resultat-och balansräkning från föregående år

· en kort ekonomisk redogörelse för hur tidigare bidrag använts om sådant utgått från stadsdelsnämnden

· redogörelse för om bidrag från andra instanser utgått året innan eller innevarande år samt summan av dessa

· redogörelse för om bidrag söks från andra instanser

Det får inte vara alltför omständligt och svårt för föreningar att ansöka om föreningsbidrag därför är det viktigt att informera om den hjälp som finns att få via medborgarkontoret. Det är också viktigt att stadsdelsförvaltningen utformar en blankett där det är enkelt att fylla i de efterfrågade uppgifterna.

2 Stadsdelsnämnden beslutar om en ny tidplan för handläggning av föreningsbidragen.

3 Den beslutade tidplanen gäller från och med hanteringen av föreningsbidrag avseende 2013.

Ärendet

Föreningsbidrag är ett sätt för stadsdelsnämnden att stödja föreningslivets insatser i stadsdelen. Föreningsverksamheten är en viktig del i det sociala och brottsförebyggande arbetet. Förvaltningen har sett över hanteringen av föreningsbidrag med syfte att underlätta för föreningarna att planera aktiviteter, kostnader och intäkter. Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen därför en tidigareläggning av ansökningsförfarandet.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 18 november 2011.

Dnr 665-2011-1.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) lade gemensamt för FP+M fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) föreslog gemensamt för S+MP+V att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Awad Hersi (MP), Jonas Ljungstedt (V), Anna Jonazon (S), Rune Olofsson (S) och Derya Uzel (MP) till förmån för förvaltningens förslag.

________________________

§9 Redovisning av hur arbetet med samverkan mellan skola och socialtjänst i Spånga-Tensta är upplagt samt vilka samverkansavtal som tecknats

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning.

Ärendet

Förvaltningen fick i uppdrag vid stadsdelsnämndens sammanträde den 15 december 2011 att redovisa hur samverkan mellan socialtjänsten och skolan fungerar och om samverkansavtal finns.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 18 januari 2012.

Dnr 728-2011-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) lade gemensamt för FP+M fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Av redovisningen framgår att det pågår ett arbete både på ett strukturellt och individuellt plan vilket är bra och nödvändigt. Det saknas dock fortfarande ett formellt samverkansavtal. Vi ser det som angeläget att arbetet med att ta fram ett avtal intensifieras och blir klart för undertecknande under våren. Just nu pågår ett bra samarbete men detta får inte vara beroende av de personer som arbetar just nu . Genom att teckna avtal formaliseras samarbetet och det blir tydligt för alla vilka åtaganden som finns för respektive part. Något som är allra viktigast för de barn och ungdomar som behöver stöd och hjälp.”

________________________

§10 Svar på medborgarförslag om ålder för sommarjobb

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på skrivelsen.

Ärendet

En medborgarskrivelse har inkommit där skribenterna önskar att åldern för sommarjobb skall sänkas till 14 år i stället för som nu 16 år.

Förvaltningen hänvisar till stadens gemensamma policy och regler om lägsta ålder för sommarjobb.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 18 januari 2012.

Dnr 601-2011-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________________

§11 Anmälan av verksamhetsuppföljning för 2011 avseende äldreomsorg i egen regi och på entreprenad

Beslut

1 Stadsdelsnämnden överlämnar bifogad redogörelse.

2 Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med uppföljning av åtgärdsplanerna i juni 2012.

Ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat att alla äldreomsorgsverksamheter som drivs i egen regi eller på entreprenad åt staden ska följas upp varje år. De redovisade uppföljningarna är huvudsakligen gjorda under andra halvåret 2011. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med en uppföljning av enheternas åtgärdsplaner på sammanträdet i juni 2012.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 januari 2012.

Dnr 1-2012-7.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________________

§12 Anmälan av verksamhetsuppföljning för 2011 avseende äldreomsorg i privat regi

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar bifogad redogörelse.

Ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat att alla verksamheter som bedriver äldreomsorg skall följas upp varje år. För de verksamheter som har ramavtal med staden har uppföljningsansvaret delats upp mellan stadsdelarna. Uppföljningarna sker efter särskild fastställd mall.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 januari 2012.

Dnr 2-2012-7.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________________

§13 Sommarjobbsenkät 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Ärendet

Stockholm stad har sammanställt en enkät om hur nöjd de som fått sommarjobb via staden år 2011 varit.

Dnr 22-2012-1.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________________

§14 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under januari 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

Ärendet

Förteckningen fanns i pärm på sammanträdet.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________________

§15 Information, kurser och konferenser

- Nämnden är inbjuden till Järvadagen den 16 februari 2012 som äger rum i Kista.

________________________

§16 Nämndens och förvaltningens frågor

- Rune Olofsson (S) framförde ett förslag om att förvaltningen skulle kunna införskaffa ett TV-program om Tensta som har visats på den Öppna kanalen.

________________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll med mera.

(Bilaga § 16)

§17 Patientsäkerhetsberättelse 2011

Beslut

Patientsäkerhetsberättelsen läggs till handlingarna.

Ärendet

Den 1 januari 2011 trädde en ny lag, Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), i kraft. Syftet med lagen är att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården genom att minska antalet vårdskador och tydliggöra vårdgivarens ansvar. För att uppfylla kraven i lagen är vårdgivaren skyldig att senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. I patientsäkerhetsberättelsen ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående år, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 22 januari 2012.

Dnr 8-2012-7.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________________

§18 Svar på skrivelse från (S), (MP) och (V) om redovisning om antalet meddelade domar från förvaltningsrätten inom äldreomsorgen, LSS-verksamheten, Individ- och familjeomsorg och försörjningsstöd

Beslut

Stadsdelsnämnden lämnar svar på skrivelsen i enlighet med tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Stadsdelsnämnden i Spånga-Tensta har vid sitt sammanträde den 15 december 2011 begärt en redovisning om antalet biståndsbedömda insatser som har överklagats till förvaltningsrätten samt hur många av dessa som gått emot förvaltningen. Sammanställningen visar att av det totala antalet biståndsbeslut som tas i stadsdelen varje år är det en mindre andel som överklagas. Inom kategorin LSS/äldre har det totala antalet överklaganden och antalet domar som gått emot förvaltningen ökat under samma period men är fortfarande lågt.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 januari 2012.

Dnr 726-2011-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________________

§19 Ansökan om medel för fortsatt verksamhet på servicehusen i Spånga-Tensta

Beslut

Stadsdelsnämnden beviljar fyrtiofemtusen kronor (45000 kr) till samverkansgruppen PRO-SPF för verksamhet inom äldreomsorgen år 2012.

Ärendet

Samverkansgruppen PRO-SPF ansöker om bidrag för fortsatt verksamhet inom äldreomsorgen i Spånga-Tensta. Verksamheten bedrivs på våra äldreboenden genom ”Guldkanten”, på servicehusen i form av trivselträffar i samlingssalarna samt genom heldagsutflykter.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 25 januari 2012.

Dnr 54-2012-7.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________________

§20 Delegation av beslut i ärendegrupper inom stadsdelsnämndens ansvarsområde

Beslut

1 Stadsdelsnämnden uppdrar till stadsdelsdirektören enligt 6 kap 33 § kommunallagen, med de begränsningar som anges i 6 kap 34 § samma lag, att på stadsdelsnämndens vägnar besluta enligt förvaltningens förslag till delegationsordning daterad den 26 januari 2012.

2 Stadsdelsnämnden överlåter enligt 6 kap 37 § kommunallagen åt stadsdelsdirektören att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen att besluta istället.

3 Stadsdelsnämnden förordnar enligt 10 kap 4 § socialtjänstlagen sociala delegationen att besluta på nämndens vägnar i ärenden enligt kapitel 13.

4 Stadsdelsnämnden förordnar enligt 6 kap 36 § kommunallagen ordföranden att fatta beslut i ärenden som är brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas, enligt kapitel 15.

5 Beslut tagna med delegation ska anmälas.

Ärendet

Avdelningschefer för respektive verksamhetsområde har framfört önskemål om förändrad nivå på delegat dels för att säkerställa likställighetsprincipen och dels för att säkerställa en rationell ärendehantering. I vissa fall föreslås förändringar med anledning av ändrad lagstiftning m.m. Förvaltningen föreslår nämnden fastställa en reviderad delegationsordning.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 januari 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP) och Derya Uzel (MP) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Vi yrkar avslag på förslaget till beslut.

Som helhet betraktat anser vi att de föreslagna ändringarna av delegationerna för beslut innebär att beslutanderätt i viktiga ärenden flyttas från förtroendevalda till tjänstemannanivå, vilket vi anser är en felaktig utveckling.”

________________________