Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-08-30

Sammanträde 2012-08-30

Datum
Klockan
18.00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

Öppet forum klockan 18.00
Denna del av sammanträdet inleds med information om sommaraktiv Läs mer...iteter i stadsdelen och sommarjobben. Allmänheten har därefter möjlighet att ställa frågor.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

Förhinder anmäls till Anna Birgersson, nämndsekreterare
Telefon: 08-508 03 051
E-post: anna.birgersson@stockholm.se

1 Val av justerare och dag för justering

Protokollet justeras den 5 september 2012.
Protokollet från sammanträdet den 14 juni 2012 justerades
den 20 juni 2012.

2 Svar på remiss om motion om tio kraftfulla insatser mot barnfattigdom i Stockholm stad med sikte på en nollvision

Dnr 287-2012-1.5.1.
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

3 Hemsjukvård 2015 - inriktning

Dnr 364-2012-1.5.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden stödjer förslaget och det fortsatta arbetet med att kommunalisera hemsjukvården i Stockholms län.

4 Svar på medborgarförslag om att anlägga en skatepark i Bromsten

Dnr 184-2012-1.2.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lämnar svar på medborgarförslaget i enlighet med tjänsteutlåtandet.

5 Svar på medborgarförslag om att anlägga en friggebod vid boulebanorna i Spånga Centrum

Dnr 197-2012-1.2.4.
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
2. Stadsdelsnämnden medger att förvaltningen söker tillfälligt bygglov för att uppföra en redskapsbod på fastigheten med boulebanorna.
3. Stadsdelsnämnden medger att stadsdelsförvaltningen finansierar bygget och bygglovsförfarandet genom medel från parkbudgeten.

6 Medborgarförslag om trafiken vid Dyvingegränd

Dnr 206-2012-1.2.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

7 Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet på Sörgårdsvägen i Spånga

Dnr 205-2012-1.2.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslag.

8 Redovisning av situationen på förskolan Stormhatten, Tensta allé 40

Dnr 302-2012-1.6.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden besvarar skrivelsen med hänvisning till vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

9 Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholm om statsbidrag för drogförebyggande arbete

Dnr 260-2010-2.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner slutrapport för projektet khat-missbruk prevention Spånga-Tensta.

10 Svar på skrivelse från miljöpartiet om att kostnaden för internetuppkoppling inkluderas i normen för försörjningsstöd

Dnr 300-2012-1.6.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

11 Beskrivning av socialtjänsten i Stockholms stad år 2011

Dnr 316-2012-1.6.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

12 Rapport om genomförd upphandling av säkerhetssystem

Dnr 60-2012-2.2.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar lägga rapporten om genomförd upphandling av säkerhetssystem till stadsdelsförvaltningens huvudkontor på Fagerstagatan 15, All-Teamet på Tenstagången 18, Stödboendet på Elinsborgsbacken 3, Boendestödenheten på Tenstagången 36 och All-Villan på Spånga Kyrkväg 438 till handlingarna.

13 Rapport om genomförd gemensam upphandling av bemanningstjänster för de pedagogiska verksamheterna

Dnr 426-2011-2.2.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar lägga denna rapport om genomförd gemensam upphandling av bemanningstjänster för de pedagogiska verksamheterna till handlingarna.

14 Tillsyn av folköl och tobak samt kontroll av vissa receptfria läkemedel, lägesrapport 2011

Dnr 315-2012-1.6.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

15 Serviceinsatser till barn och deras föräldrar samt fortsatta satsningar inom området

16 Anmälan av inkommet medborgarförslag

Dnr 351-2012-1.2.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag och återkomma till nämnden.

17 Lokala rådet för funktionshindersfrågor protokoll 2012

Dnr 10-2012-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollen från den 7 maj 2012 och från den 28 maj 2012 till handlingarna.

18 Lokala pensionärsrådets protokoll 2012

Dnr 9-2012-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollen från den 10 maj 2012 och den 31 maj 2012 till handlingarna.

19 Lokala brottsförebygganderådets protokoll BRÅ 2012

Dnr 104-2012-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet från den 4 maj till handlingarna.

20 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under juni och juli 2012

Förteckning finns i pärm på sammanträdet.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

21 Information, kurser och konferenser

22 Nämndens och förvaltningens frågor

23 Svar på remiss om nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad

Dnr 319-2012-1.5.1.
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Stadsdelsnämnden lämnar svar på remissen i enlighet med tjänsteutlåtandet.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

24 Svar på remiss Bättre behörighetskontroll. Ändringar i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal

Dnr 397-2012-1.5.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden stödjer förslaget att öka tillgängligheten med att hämta in uppgifter om hälso- och sjukvårdspersonals behörighet genom elektronisk direktåtkomst.

25 Revisionskontorets årsrapport 2011

Dnr 173-2012-1.2.1.
Förslag till beslut Omedelbar justering
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lämnar förvaltningens förslag till yttrande som svar på revisionskontorets årsrapport.

26 Svar på medborgarförslag detaljplan Lackes 2, moskén

Dnr 149-2012-1.2.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

27 Månadsrapport juli månad 2012

Dnr 414-2012-1.2.1
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för juli 2012.
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (94 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att utse tjänstgörande ordföranden Ornina Younan (S) och ledamoten Ole-Jörgen Persson (M) att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet ska justeras
den 5 september 2012.

Det anmäldes att protokollet fört vid stadsdelsnämndens sammanträde den 14 juni 2012 justerades den 20 juni 2012.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§2 Svar på remiss om motion om tio kraftfulla insatser mot barnfattigdom i Stockholm stad med sikte på en nollvision

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har fått en motion från Karin Rågsjö (v) avseende behovet om tio kraftfulla insatser mot barnfattigdomen i Stockholms stad med sikte på en nollvision. Bakgrunden är att barnfattigdomen i staden ökar för första gången på många år. Ur ett 20-års perspektiv har skillnaden mätt i andel barnfattigdom ökat med 7,5 procentandelar enligt Karin Rågsjö (v), med hänvisning till Rädda Barnens årsrapport 2012.

Karin Rågsjö (v) föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att ta fram en kommunal plan mot barnfattigdomen där tio punkter bör ingå. Dessa tio punkter fokuserar på direkta insatser som gör barnens tillvaro tryggare och rättvisare, framförallt vad gäller generella insatser i förskola, fritid och skola där inga barn blir utpekade.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 augusti 2012.

Dnr 287-2012-1.5.1.

Förslag till beslut

Ledamoten Ole-Jörgen Persson (M) föreslog gemensamt för M+FP att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Tjänstgörande ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V+MP fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta M+FP:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av tjänstgörande ordföranden Ornina Younan (S) ledamoterna Anna Jonazon (S), Rune Olofsson (S) Jonas Ljungstedt (V), Awad Hersi (MP) och Tomas Beer (MP) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

1. Att uttalar sig positivt till att upprätta en kommunal plan mot barnfattigdom

2. Att därutöver anföra

Rädda Barnens rapport talar sitt tydliga språk – Stockholm är en av de mest segregerade kommunerna i Sverige, ingenstans är skillnaderna så stora mellan barnfamiljerna som här.

Detta till trots saknar staden idag en plan för att bekämpa barnfattigdom. Vi är helt överens med motionären att detta behövs. Den borgerliga regeringens politik har haft direkta effekter på kommunal nivå. Försämringar i våra gemensamma trygghetssystem, som a-kassa och sjukförsäkring, har slagit hårt mot de föräldrar som redan har det tufft. Allt fler får inte ekonomin att gå ihop och tvingas söka ekonomiskt bistånd från kommunen.

Samtidigt finns det mycket vi kan göra för att minska fattigdomen och segregationen mellan barnfamiljerna. Barnfattigdom måste bekämpas både i relativa och i absoluta termer. Både med långsiktiga och akuta åtgärder – de barn som växer upp i dag kan inte vänta. Vi behöver ett långsiktigt arbete för att successivt minska klyftorna och barnfattigdomen i Stockholm. Men vi behöver också kraftfulla åtgärder för att minska effekterna av barnfattigdomen i dag

En handlingsplan bör ta sitt avstamp i Rädda Barnens krav på kommunala handlingsplaner mot barnfattigdom, men också från andra källor som visar tydligt och uppnår goda resultat med minskad barnfattigdom. I tjänsteutlåtandet ges flera bra exempel på hur man arbetar med detta i vår stadsdel.”

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Ole-Jörgen Persson (M) lade gemensamt för M+FP fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Av stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande framgår att det i Spånga-Tensta bedrivs en omfattande verksamhet för barn och ungdomar.

För barn som lever i en särskilt utsatt situation finns många strategier, åtgärder och samarbeten mellan myndigheter i stadsdelen.

Detta är en viktig fråga som också alltid uppmärksammas vid planering och budgetbeslut såväl i Spånga-Tensta som i i hela Stockholm.

Den enskilt viktigaste frågan för att minska barns utanförskap är föräldrarnas möjlighet till egen försörjning en fråga som har högsta prioritet”.

__________________

§3 Hemsjukvård 2015 - inriktning

Beslut

Stadsdelsnämnden stödjer förslaget och det fortsatta arbetet med att kommunalisera hemsjukvården i Stockholms län.

Ärendet

I Stockholms län har ett gemensamt projekt mellan landstinget och Kommunförbundet Stockholms län inletts gällande kommunalisering av hemsjukvård – ”Hemsjukvård 2015- inriktning”. Avsikten är att presentera ett förslag på innehåll och omfattning av den framtida hemsjukvården i länet. Bedömningen är att en kommunalisering/förändring av hemsjukvården kan genomföras 2015. Förslag till avtal inklusive skatteväxlingsnivå bedöms kunna lämnas till landstinget och de 26 kommunerna för beslut senast den 31 december 2013.

Under hösten 2012 kommer ekonomi och skatteväxlingsfrågor att utredas. Seminarium och konferenser planeras. Arbetsgrupper med tjänstemän från landstinget, kommunerna och KSL kommer att arbeta vidare med frågor förbundna till det fortsatta arbetet med Hemsjukvård 2015.

Syftet med kommunalisering av hemsjukvården är att ge en god, trygg och patientsäker vård med effektiv användning av samhällets resurser genom att en gemensam huvudman samordnar vård- och omsorgsinsatser. Socialstyrelsens kartläggning har visat att patienter har en bättre och mer kontinuerlig tillgång till hälso- och sjukvårdsinsatser när hemsjukvårdsansvaret samordnas i ett huvudmannaskap.

Vid huvudmannaskapsförändring kommer Stockholms läns särskilda överenskommelse gällande hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet till personer som tillhör personkretsen för Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade att förändras.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 2 augusti 2012.

Dnr 364-2012-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Förslag till beslut

Ledamoten Ole-Jörgen Persson (M) föreslog gemensamt för M+FP att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Jonas Ljungstedt (V) lade för V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta M+FP:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av ledamoten Jonas Ljungstedt (V) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

1. Att avslå förvaltningens förslag till beslut

2. Att därutöver anföra

I dagsläget är vi inte beredda att stödja en kommunalisering av hemsjukvården. Huvudprincipen är att det är landstinget som ska bedriva sjukvård. Om det över huvud taget ska ske är det bättre att istället skynda långsamt och säkerställa att tillräckliga resurser finns avsatta. Kommunerna behöver också öka sin medicinska kompetens, framför allt vad gäller de mer komplexa vårdbehov som finns hos äldre. Hemsjukvården som bedrivs med landstinget som huvudman har utvecklats under lång tid, personalen har byggt upp ett stort kunnande. Det är inte bra om den kompetensen riskerar att gå förlorad. Att låta distriktssköterskor och undersköterskor gå över från vårdcentralen till kommunen gör också att avståndet till behandlande läkare ökar. I landstinget föreslår Vänsterpartiet istället att hemsjukvården ska bli ett tydligt definierat uppdrag i primärvården”.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ordföranden Ornina Younan (S) lade för S fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Syftet med en överföring av huvudmannaskapet för hemsjukvård för vuxna i ordinärt boende ska vara att främja samordningen av insatser för den enskilde och höja kvaliteten i vården.

Det finns mycket som talar för att hemsjukvård i enlighet med remissen, med kommunen som huvudman, skulle kunna ha positiva effekter för en god, trygg och patientsäker vård.

Enligt vår mening måste dock staden besluta sig för att satsa på att bygga upp en egen verksamhet kring hemsjukvården.

Ett genomförande av byte av huvudman kan bli rejält svårt med det valfrihetssystem som råder i Stockholm. Det innebär en oändlig mängd utförare som huvudmannen/kommunen inte bara måste träffa avtal med, utan man måste också skaffa metoder och verktyg för uppföljning av dem alla. Släpper man in hemsjukvården i Stockholms stads valfrihetssystem är vi oroade över att det kommer bli hemtjänstföretagen som satsar även på hemsjukvården utan att ha full kompetens på området.

Hemsjukvård ställer mycket stora krav på utförarna. Det handlar givetvis om att de som verkar i hemsjukvården ska ha rätt utbildning och kompetens. Den hemsjukvård som bedrivs i dag med landstinget som huvudman, har byggt upp sin verksamhet under många år.

Inget i remissen berör hur man ska garantera att de välutbildade och erfarna medarbetarna väljer att arbeta kvar i hemtjänsten vid ett huvudmannabyte. Att bygga upp en väl fungerande verksamhet runt mycket sjuka människor är inte gjort i en handvändning. Det handlar givetvis om chefer och medarbetare med stor kompetens och utbildning för det känsliga uppdraget att vårda någon i dennes hem men det kan också handla om så basala ting som hygien, t ex ska det inte kunna förekomma att arbetskläderna hänger med mellan de olika patienterna eller att samma person sköter såväl hemtjänst som städning och hemsjukvård som t ex omläggning av sår o d, utan betryggande möjligheter till att tvätta sig och genomföra klädombyte.

Hemsjukvården ska ske upp till sjuksköterskenivå och vid verksamhetsövergången måste det kunna garanteras att fullt utbildad personal finns dygnet runt för uppdraget. Att många äldre bor kvar i ordinärt boende och således troligen också kommer att önska och behöva mer hemsjukvård framöver, ställer stora krav på sjukvårdande personal med geriatrisk kompetens. En väsentlig del i det hela är att man lyckas med rekryteringen av sjuksköterskor som har adekvat utbildning för uppgiften samt att kommunen/staden framstår som en attraktiv arbetsgivare i konkurrensen om denna yrkesgrupp.

Byte av huvudman måste säkerställa en högre kvalitet i hemsjukvården. I det sammanhanget är det värt att betona att systemet med väldigt många utförare kan försvåra samverkan och att det kräver ett genomtänkt arbetssätt för att uppnå fördelarna i ett samlat huvudmannaskap för hemtjänst och hemsjukvård. Därför förordar vi hemsjukvård i kommunal egen-regi-verksamhet”.

_____________________

§4 Svar på medborgarförslag om att anlägga en skatepark i Bromsten

Beslut

Stadsdelsnämnden lämnar svar på medborgarförslaget i enlighet med tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Stadsdelsnämnden i Spånga-Tensta har vid sitt sammanträde den 24 maj 2012 begärt ett yttrande från förvaltningen angående ett medborgarförslag om att anlägga en skatepark/hall i Bromsten som även sparkcyklar (kickbikes) kan använda. Medborgarförslaget ligger väl i linje med Stockholm stads vision 2030 för ett Stockholm där alla invånare idrottar eller motionerar efter sin egen förmåga och önskemål. Men förvaltningens bedömning är att det är svårt att genomföra medborgarförslaget bland annat på grund av att Bromsten saknar lämpliga ytor för den typen av anläggning. I medborgarförslaget pekar förslagsgivarna på att barn och unga som vill åka sparkcykel idag saknar bra anläggningar inom Stockholm stad. Vid en vidare planering och utvecklingen av framtida skateparker/hallar kan det därför vara bra att anpassa dessa på ett sådant sätt att även barn och unga med sparkcyklar kan få möjlighet att åka där.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 20 juni 2012.

Dnr 184-2012-1.2.4.

Förslag till beslut

Ledamoten Ole-Jörgen Persson (M) föreslog gemensamt för M+FP att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Tjänstgörande ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta M+FP:s förslag.

Reservation 1

Reservation anmäldes av tjänstgörande ordföranden Ornina Younan (S), ledamoterna Anna Jonazon (S) Rune Olofsson (S) och Jonas Ljungstedt (V) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Att avslå förvalningens förslag till beslut

Att tillsammans med berörda instanser undersöka möjligheten till en lämplig plats för att anlägga en skatepark i stadsdelen.

Att därutöver anföra följande

Samma dag som vi fattar beslut angående detta medborgarförslag tar vi ställning till ett nytt idrottspolitiskt program för Stockholm stad som har som en tydlig inriktning på folkhälsa och på att få fler stockholmare fysiskt aktiva. Vi tycker att en skatepark som föreslås i medborgarförslaget mycket väl skulle passa bland de sju fokusområden som preciserats i programmet, och även passa in i de prioriterade grupper som anges. Därför föreslår vi att förvaltningen ska komma med ett förslag på en lämplig plats någonstans i vår stadsdel”.

Reservation 2

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP) och Tomas Beer (MP) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

att medborgarförslaget tillstyrks.

att förvaltningen ges i uppdrag att leta lämplig plats för en skatepark i främst Bromsten.

att förvaltningen tar fram ett kostnadsförslag för projektets genomförande”.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Ole-Jörgen Persson (M) lade gemensamt för M+FP fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Vi ser gärna och är beredda att verka för en skatepark där det också finns möjlighet att åka sparkcykel antingen i vår egen stadsdel eller någon närliggande i Västerort.

Att bygga denna typ av anläggningar och sedan underhålla dem är dock mycket kostsamt och det är inte möjligt för en enskild stadsdel.

I Stockholms stad ansvarar idrottsnämnden/förvaltningen för denna typ av anläggningar och ett arbete med ny anläggning pågår för närvarande i Högdalen. När planer finns för ytterligare skatepark i Stockholms stad kommer vi verka för att den placeras så att barn och ungdomar från Spånga-Tensta har möjlighet att använda den. Det är också av intresse att aktivt undersöka om det finns andra intressenter än staden som vill medverka till att anlägga och finansiera en skatepark.

___________________

§5 Svar på medborgarförslag om att anlägga en friggebod vid boulebanorna i Spånga Centrum

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

2. Stadsdelsnämnden medger att förvaltningen söker tillfälligt bygglov för att uppföra en redskapsbod på fastigheten med boulebanorna.

3. Stadsdelsnämnden medger att stadsdelsförvaltningen finansierar bygget och bygglovsförfarandet genom medel från parkbudgeten.

Ärendet

Stadsdelsnämnden gav vid sitt sammanträde den 24 maj förvaltningen i uppdrag att besvara ett medborgarförslag från Gunnar Olsson att anlägga en Friggebod vid boulebanorna i Spånga Centrum. Boulebanorna anlades år 2007. Sedan dess har de, enligt Gunnar Olsson, använts flitigt. Förvaltningen håller med om att en redskapsbod bidrar till att underlätta skötseln av boulebanan och även till att fler utnyttjar boulebanan då redskap och klot kan förvaras där. Förvaltningen anser att ett tillfälligt bygglov på 5 år skulle ge mer flexibilitet för eventuella ändringar av verksamhet i framtiden.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 29 juni 2012.

Dnr 197-2012-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§6 Medborgarförslag om trafiken vid Dyvingegränd

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att bereda ett medborgarförslag om markering i form av gula streck på båda sidor om hållplatsen Dyvingegränd. Förslagsställaren skriver att bilisterna passerar busshållsplatsen i för hög hastighet.

Det är beklagligt att hastighetsgränser inte hålls och att hänsyn inte visas mot busstrafikanter vid hållplatsen. Dock är överträdelser mot trafikregler, som att köra fortare än hastighetsbegränsningen, ett brott och en fråga för polisen och inte något stadsdelsförvaltningen har rådighet över.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 14 juni 2012.

Dnr 206-2012-1.2.4.

Förslag till beslut

Ledamoten Ole-Jörgen Persson (M) föreslog gemensamt för M+FP att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Tjänstgörande ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V+MP fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta M+FP:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av tjänstgörande ordföranden Ornina Younan (S) ledamoterna Anna Jonazon (S), Rune Olofsson (S) Jonas Ljungstedt (V), Awad Hersi (MP) och Tomas Beer (MP) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

att problemet med fortkörning på Hjulstastråket och de andra stråken som genomkorsar Hjulsta och Tensta påtalas till polisen av stadsdelsnämnden.

att förvaltningen ges i uppdrag att lyfta problemet till trafikkontoret och rätt instanser i kommunen som kan vidta hastighetsdämpande åtgärder.

Förvaltningen bör återrapportera till nämnden vad dessa uppvaktninger leder till för praktiskt resultat.

Vi håller med om och har förståelse för att det är stora problem med bilar som i hög fart passerar inte bara busshållplatsen vid Dyvingegränd, utan även längs hela Hjulstastråket samt de andra stråken som genomkorsar Hjulsta och Tensta. Vi ser förslagsställarens förslag om gula streck som ett kreativt försök att hitta en lösning på problemet, men tror inte att det är att det är just denna lösning som genomförs, som är medborgarens huvudavsikt med skrivelsen. Huvudavsikten torde vara att lyfta fram fortkörningsproblematiken i ljuset så att alternativ till åtgärder kan tas fram.

Det stämmer att uppdraget att få tag i förövare av brottet fortkörning ligger hos polisen. Men för att peka på att det verkligen är ett stort problem här lokalt är det nödvändigt att nämnden påtalar detta för polisen.Vi vill också i sammanhanget påminna om de skrämmande resultat polisen tidigare i år har framvisat vad gäller fortkörning på den 30 km/h-begränsade sträckan av Tenstavägen. Här hade polisen inga problem att snabbt ta fast dussintals bilister som körde mycket för fort när de passerade en vägsträcka där det bland annat finns två förskolor invid vägen.

För att komma tillrätta med fortkörningen på stråken på kort sikt bör hastighetsdämpande åtgärder vidtas. Om det är gupp eller andra lösningar som ger bäst resultat bör utredas.

Vi behöver även en diskussion av hur stråken genom Hjulsta och Tensta ska vara utformade i framtiden. Att det idag finns stora problem med fortkörning och vårdlös körning här instämmer många i.

Som stråken är utformade idag är en bärande tanke att hålla gångtrafik och fordonstrafik åtskilda. Detta sker genom att det finns broar över vägarna avsedda för fotgängare. Generellt sett är det en god tanke att skilja fotgängare från fordonstrafik. Den baksida vi kan se idag är att många fordonsförare verkar uppfatta stråken mindre som stadsgator, än som någon variant på motortrafikled.

Kanske är en radikal lösning att istället eftersträva att ge stråken mycket mer karaktär av vanliga stadsgator där det finns plats för både fotgängare och fordon? Idag vet vi inte om detta är rätt väg att gå, men tanken är tillräckligt intressant för att staden och stadsdelen ska kunna engagera trafikforskare och stadsplanerare för att undersöka den”.

__________________

§7 Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet på Sörgårdsvägen i Spånga

Beslut

Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

Att stadsdelsnämndens beslut tillställs trafiknämnden

Att i övrigt anföra

Vi har stor förståelse för de olägenheter som drabbar boende längs delar av Sörgårdsvägen.

Marken på många platser längs Sörgårdsvägen och på andra ställen i Spånga består av gammal sjöbotten. Detta är väl känt såväl i stadsdelen som på trafikkontoret, något som också föranledde stora problem och långdragen och svår projektering inför Spånga Torgs upprustning. Som förvaltningen påpekar finns det anledning att ytterligare utreda vibrationerna hos de mest drabbade fastighetsägarna för ev åtgärder. Det är väl känt att trafiken minskar drastiskt i samband med de tidpunkter då trafik mätningen gjordes. En mer rättvisande mätning bör genomföras då det inte är skollov eller semestertid. Det borde också finnas skäl för att göra jämförelser med de beslut och åtgärder som vidtagits med anledning av liknande problem bland annat på Gamla Bromstensvägen och på Duvbovägen.

Ärendet

Boende utmed Sörgårdsvägen har skickat en skrivelse till trafikkontoret med förslag om sänkt hastighet på Sörgårdsvägen från 50 km/tim till 30 km/tim och undrar i en skrivelse om nämnden kan bistå dem. Nämnden uppskattar förslag från engagerade medborgare i stadsdelen. Nämnden har full förståelse för att en hastighetssänkning till 30 km/tim skapar såväl säkrare miljö som mindre olägenheter för de som bor utmed gatan. Ärendet har redan behandlats av Trafik- och renhållningsnämnden och har av de boende överklagats till länsstyrelsen. Det är därför försent för stadsdelsnämnden att bistå de boende i ärendet. Det bör också nämnas att stadsdelsnämnden inte har rådighet över annat än gång- och cykelvägar. Nämnden anser att en ytterligare utredning av vibrationerna hos de mest drabbade fastighetsägarna bör göras och att eventuella förstärkningar i gatan kan vara befogade.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23 juli 2012.

Dnr 205-2012-1.2.4.

Förslag till beslut

Ledamoten Ole-Jörgen Perssons (M) lade gemensamt för M+FP fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom Ole-Jörgen Perssons (M) förslag till beslut.

______________________

§8 Redovisning av situationen på förskolan Stormhatten,

Beslut

Stadsdelsnämnden besvarar skrivelsen med hänvisning till vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Skribenterna till rubricerad skrivelse vill att förvaltningen svarar på ett antal frågor med anledning av en arbetsmiljöinspektion som genomfördes i november 2011 på förskolan Stomhatten. Förvaltningen redogör nedan för vidtagna och kommande åtgärder.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 juni 2012.

Dnr 302-2012-1.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§9 Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholm om statsbidrag för drogförebyggande arbete

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner slutrapport för projektet khat-missbruk prevention Spånga-Tensta.

Ärendet

Khat-missbruk är ett problem för många familjer i Spånga-Tensta. Under 2010 och 2011 arbetade ett antal föreningar med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen med att öka kunskapen om khat och drogens effekter. Resultat redovisas i bifogad slutrapport.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 5 juni 2012.

Dnr 260-2010-2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________

§10 Svar på skrivelse från miljöpartiet om att kostnaden för internetuppkoppling inkluderas i normen för försörjningsstöd

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har fått en skrivelse från miljöpartiet avseende att kostnaden för internetuppkoppling inkluderas i normen för försörjningsstöd. Samt att familjer med barn i skolålder beviljas kostnaden för en normal dator. Detta mot bakgrund av att miljöpartiet anser att de flesta hushåll och medborgare har behov av internetuppkoppling i hemmet för att utföra vanliga ärenden. Samt att hushåll med barn som uppbär försörjningsstöd måste kunna sköta sina läxor och skoluppgifter på samma villkor som andra barn.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 augusti 2012.

Dnr 300-2012-1.6.

Förslag till beslut

Ledamoten Ole-Jörgen Persson (M) föreslog gemensamt för M+FP att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta M+FP:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP), Tomas Beer (MP) och Jonas Ljungstedt (V) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Att stadsdelsnämnden tillstyrker skrivelsen.

Vi tackar förvaltningen för dess svar och noterar även att i sista stycket på sidan 2: ”Förvaltningen anser i och för sig att det är viktigt att hushåll som har försörjningsstöd kan utföra vardagliga ärenden såsom banktjänster, postärenden, inköp, hantera barnomsorgskön och genomföra informationssökning. Samt att skolbarn måste kunna tillgodogöra sig skolundervisningen på lika villkor som alla andra och läxorna måste kunna göras även när det förutsätter internetuppkoppling och dator.”

Vår skrivelse avslutas med att nämnden ska ge stadsdelsförvaltningen i uppdrag att verka för att kostnaden för internetuppkoppling ska inkluderas i normen för försörjningsstöd samt att familjer med barn i skolåldern beviljas medel för att kunna köpa en normal dator. Att tillstyrka skrivelsen innebär således just att vi tillstyrker att förvaltningen ska verka i denna riktning.

Vi konstaterar också att Socialtjänstlagen är mer generös än Stockholms stads riktlinjer för försörjningsstöd för att grantera skälig levnadsnivå. Det är vår grundade mening att det inte finns något hinder att bevilja kostnaden för internet uppkoppling för hushåll som uppbär försörjningsstöd.

Vi vet att det är Kommunfullmäktige som fattar besluten om de övergripande riktlinjerna om försörjningsstöd. Men ska vi kunna enas i KF om att dessa justeringar av riktlinjerna behöver göras behöver vi också från lokalt nämnd- och förvaltningshåll lyfta att den nuvarande praxisen utgör ett stort problem för många av våra invånare som en period tvingas förlita sig på försörjningsstöd för att klara sig.

Detta kan bland annat ske genom att förvaltningen till socialnämnd och kommunfullmäktige lämnar information om hur många familjer och barn i Spånga-Tensta som idag drabbas av att vara internet- och datorlösa p g a att detta idag inte inkluderas i normen. Att belysa hur stort problemet är ett av de steg som behöver tas på vägen mot en ändring av riktlinjerna för försörjningsstöd.

_________________

§11 Beskrivning av socialtjänsten i Stockholms stad år 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Socialnämndens rapport om socialtjänsten i Stockholms stad 2011.

Dnr 316-2012-1.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§12 Rapport om genomförd upphandling av säkerhetssystem

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar lägga rapporten om genomförd upphandling av säkerhetssystem till stadsdelsförvaltningens huvudkontor på Fagerstagatan 15, All-Teamet på Tenstagången 18, Stödboendet på Elinsborgsbacken 3, Boendestödenheten på Tenstagången 36 och All-Villan på Spånga Kyrkväg 438 till handlingarna.

Ärendet

Rapport om genomförd upphandling av säkerhetssystem till stadsdelsförvaltningens huvudkontor på Fagerstagatan 15, All-Teamet på Tenstagången 18, Stödboendet på Elinsborgsbacken 3, Boendestödsenheten på Tenstagången 36 och All-Villan på Spånga Kyrkväg 438 med beslut om tilldelning av kontrakt till vinnande anbudsgivare Eyesec Larmteknik AB, organisationsnummer 556589-3780.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 1 augusti 2012.

Dnr 60-2012-2.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§13 Rapport om genomförd gemensam upphandling av bemanningstjänster för de pedagogiska verksamheterna

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporten om genomförd gemensam upphandling av bemanningstjänster för de pedagogiska verksamheterna till handlingarna.

Ärendet

Rapport om genomförd upphandling av gemensam upphandling av bemanningstjänster för de pedagogiska verksamheterna och beslut om tilldelning av ramavtal.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 augusti 2012.

Dnr 426-2011-2.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§14 Tillsyn av folköl och tobak samt kontroll av vissa receptfria läkemedel, lägesrapport 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Socialstyrelsens rapport om tillsyn av folköl och tobak samt kontroll av vissa receptfria läkemedel, lägesrapport 2011.

Dnr 315-2012-1.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§15 Serviceinsatser till barn och deras föräldrar samt fortsatta satsningar inom området

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Socialnämndens rapport om serviceinsatser till barn och deras föräldrar samt fortsatta satsningar inom området.

Dnr 385-2012-1.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________

§16 Anmälan av inkommet medborgarförslag

Beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag och återkomma till nämnden.

Ärendet

Det har inkommit ett medborgarförslag om ungdomar 18-25 år utanför systemet i Järva.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 31 juli 2012.

Dnr 351-2012-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

____________________

§17 Lokala rådet för funktionshindersfrågor protokoll 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollen från den 7 maj och från den 28 maj 2012 till handlingarna.

Ärendet

Protokollen från sammanträdet den 7 maj och från den 28 maj 2012 för lokala rådet för funktionshindersfrågor anmäldes.

Dnr 10-2012-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§18 Lokala pensionärsrådets protokoll 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet från den 10 maj 2012 till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från sammanträdet den 10 maj 2012 för pensionärsrådet anmäldes.

Dnr 9-2012-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§19 Lokala brottsförebygganderådets protokoll BRÅ 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet från den 4 maj 2012 till handlingarna.

Ärendet

Protokollet från sammanträdet den 4 maj för brottsförebyggande rådet anmäldes.

Dnr 104-2012-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§20 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under juni och juli 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

Ärendet

Förteckning finns i pärm på sammanträdet.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§21 Information, kurser och konferenser

- Inget togs upp.

__________________

§22 Nämndens och förvaltningens frågor

- Skrivelse anmäldes av Awad Hersi (MP) m fl.: Dags att utreda behovet av nattis.

- Skrivelse anmäldes av Awad Hersi (MP) m fl.: Tydligare förslag till beslut angående medborgarförslag och mer lättläst tjänsteutlåtande.

· Mediebevakning och publiceringar för perioden 15 juni – 30 augusti 2012 delades ut.

· Maria Häggblom presenterade Annika Persson nya enhetschefen för verksamhetsområde familjestöd.

· Awad Hersi (MP) frågade om vad naturskolan är för verksamhet och vem som driver den.

Maria Häggblom svarade att den bedrivs som förut och det är utbildningsförvaltningen som har hand om den.

Beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda skrivelserna och återkomma till nämnden.

___________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll med mera.

(Bilaga 1 § 22)

§23 Svar på remiss om nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad

Beslut

1. Stadsdelsnämnden lämnar svar på remissen i enlighet med tjänsteutlåtandet.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Ärendet

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd bereds möjlighet att yttra sig om förslag till nytt idrottspolitiskt program för Stockholm stad för perioden 2013-2017. Programmet ersätter det idrottspolitiska program som Idrottsnämnden antog i december 2005. Programmet lyfter fram sju fokusområden samt fyra målgrupper. Stadsdelsnämnden ställer sig positiv till remissen och konstaterar att programmet ligger i linje med det arbete som redan bedrivs i stadsdelen. För stadsdelen kommer styrdokumentet vara ett viktigt verktyg när stadsdelen i samverkan med andra ska utveckla och förbättra den egna verksamheten.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 20 juni 2012.

Dnr 319-2012-1.5.1.

Förslag till beslut

Ledamoten Ole-Jörgen Persson (M) föreslog gemensamt för M+FP att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Tjänstgörande ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V+MP fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta M+FP:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av tjänstgörande ordföranden Ornina Younan (S) ledamoterna Anna Jonazon (S), Rune Olofsson (S) Jonas Ljungstedt (V), Awad Hersi (MP) och Tomas Beer (MP) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

1. Att delvis bifalla förvaltningens svar på remissen

2. Att därutöver anföra

Trots större fokusering än tidigare på hälsa och motion får vi alarmerande rapporter där forskningen pekar på att fetma sprider sig i samhället och tyvärr ner i åldrarna. Det talas numera om överviktiga barn. Trots fokusering på mat, hälsa, motion och rörelse finns det väldigt många människor som står utanför möjligheterna att idrotta, motionera och röra på sig i vardagen. Det är därför glädjande att förslaget till ett nytt idrottspolitiskt program för Stockholm har ett tydligt folkhälsoperspektiv med precisering på de fyra prioriterade grupperna.

Men bland de prioriterade grupperna saknar vi:

De äldre. Deras behov av motion och rörelse för att behålla hälsa och rörlighet är stort. Många äldre slutar att motionera när allt som står till buds är olika mer eller mindre avancerade privata gym, därför är det viktigt att satsa på enkla lösningar, lättåtkomliga för dem som vill röra på sig. Här skulle fler utegym, lättillgängligt placerade och med varierande svårighetsgrad fylla en viktig funktion. Det är också viktigt att de olika verksamheterna inom äldreomsorgen samt frivilligorganisationer som riktar sig till äldre får möjligheter att arbeta med frågor kring hälsa och rörlighet.

Kvinnor med utländsk bakgrund. Om vi ska lyckas uppnå målet att bli en stad i världsklass när det gäller idrott och motion så måste en satsning på denna grupp prioriteras. Det är en grupp som konsumerar stor mängd av sjukvård som i många fall kan häröras till övervikt och för lite rörelse. Denna grupp har oftast väldigt lite kunskaper om motion och hälsa. Om vi lyckas nå dessa kvinnor så tror vi att de kommer ge många ringar på vattnet och positiva effekter i samhället. Ex. åtgärder: tillgång till reducerade priser på simhallar, simskolor mm

Förskolebarnen. En viktig målgrupp som saknas är förskolebarnen. En god folkhälsa grundläggs tidigt, både vad gäller fysisk aktivitet och en bra kost. Förskolebarnen borde därför vara högt prioriterade, särskilt som staden har mycket stor rådighet inom förskolan.

Vi förutsätter att hela staden inkluderas och att alla stadsdelar ges de förutsättningar de behöver för att uppnå målen i programmet.

Ett idrottspolitiskt program utan tillsättande av resurser riskerar att bara bli ett program och inget mer.

Därför måste det till även resurser för att genomföra programmet så att resultatet blir en ökning av människors hälsa och välbefinnande. I Järva och lokalt i Spånga-Tensta är behovet av hallar stort, ett stort önskemål sedan många år är en satsning på Hjulstaskolans idrottshall. En bollhall skulle stimulera till ökad aktivitet och kraftfullt bidra till att de prioriterade grupperna ges ökade möjligheter att röra på sig. I staden behövs det också resurser för att kunna bedriva simundervisning i skolor, men även på fritiden. Simning är, förutom att vara livräddande, också en alldeles utomordentlig motionsform som passar de flesta. Men det gäller för staden att se till att simundervisning och möjlighet att utöva simning blir tillgängligt för alla, även för dem med bristande ekonomi.

Det finns också forskning som visar att flickor rör sig mindre än pojkar till vardags och har större problem med övervikt. I ett idrottspolitiskt program tycker vi därför att man även borde inkludera små barns möjligheter till rörelse och lek. I en stadsdel som vår med höga ohälsotal, låga inkomster och förhållandevis barnrika familjer är lekplatser av olika slag också ett viktigt inslag i vardagen. För mindre barn som inte är en del av den organiserade idrottsrörelsen kan det vara det enda möjligheten till rörelse.

Motion och rörelse för unga får ofta stå tillbaka för stillasittande vid framförallt en dator. Att locka barn och ungdomar till lek och idrott är förmodligen en av de allra bästa investeringarna vi kan göra för att de ska få vara friska långt upp i åren. Det gäller att satsa på aktiviteter som får de unga att vilja röra sig. Det kan fluktuera lite över tid och ett idrottspolitiskt program måste därför vara lyhört och flexibelt. Behovet av välfungerande platser för lek, idrott, bollspel eller andra former av motion, måste ständigt ses över och ingå i all planering av byggnationer. Förslag på skatepark är ett exempel på förslag som bör beaktas positivt.

Det är också viktigt att aktiviteter och platser ligger inom rimliga avstånd. Motionsslingor och gångvägar ska ha fungerande belysning så att alla kan känna sig trygga. En ökad tillgänglighet för fler att använda Spånga IP bör också övervägas.

Utöver detta vill vi även ifrågasätta förslagets utgångspunkt att endast stadens egna aktiviteter skall behöva ge subventionerade priser till målgrupperna. Om man verkligen menar allvar med målet om ett mer mångfasetterat idrottsutbud för stadens ungdomar, bör man även se till att barn och ungdomar inte skall vara förpassade till att endast pröva sig fram till sin favoritsport. Man bör även ge dem möjlighet att därefter utöva den, oavsett deras ekonomiska förmåga.

Vi föreslår därför att samtliga aktörer som tar emot bidrag från idrottsförvaltningen förbinds att subventionera priserna till de prioriterade grupperna. Till de prioriterade grupperna vill vi lägga till: Kvinnor med invandrarbakgrund, äldre över 65 år och förskolebarn”.

Särskilt uttalande

Ledamoten Ole-Jörgen Persson (M) lade gemensamt för M+FP fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Kvinnor med utländsk bakgrund. Om vi ska lyckas uppnå målet att bli en stad i världsklass när det gäller idrott och motion så måste en satsning på denna grupp prioriteras. Det är en grupp som konsumerar stor mängd av sjukvård som i många fall kan häröras till övervikt och för lite rörelse. Denna grupp har oftast väldigt lite kunskaper om motion och hälsa. Om vi lyckas nå dessa kvinnor så tror vi att de kommer ge många ringar på vattnet och positiva effekter i samhället”.

_________________

§24 Svar på remiss Bättre behörighetskontroll. Ändringar i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal

Beslut

Stadsdelsnämnden stödjer förslaget att öka tillgängligheten med att hämta in uppgifter om hälso- och sjukvårdspersonals behörighet genom elektronisk direktåtkomst.

Ärendet

Socialstyrelsen är ansvarig för det register som förs över de yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården, som är legitimerade för kvalificerade arbetsuppgifter. Nuvarande reglering i förordningen (2006:196) ger Socialstyrelsen möjlighet att lämna ut efterfrågade uppgifter antingen manuellt eller via CD- skiva eller filöverföring. Förordningen medger inte att uppgifter publiceras på internet eller att vissa aktörer ges direktåtkomst.

Förslaget med ändringar i förordningen med direktåtkomst för bättre behörighetskontroll av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal innebär att Socialstyrelsen ges möjligheter att göra informationen mer tillgänglig och anpassad efter olika aktörers behov av information.

Förändringarna i registret över hälso- och sjukvårdspersonal beräknas träda i kraft den 1 januari 2013.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 6 augusti 2012.

Dnr 397-2012-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§25 Revisionskontorets årsrapport 2011

Beslut

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lämnar förvaltningens förslag till yttrande som svar på revisionskontorets årsrapport.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen har tagit del av revisorernas årsrapport för Spånga-Tensta stadsdelsnämnds verksamhet 2011. Den årliga revisionen omfattar granskningar och bedömningar inom områdena ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat, styrning, uppföljning och kontroll och nämndens bokslut, delårsrapport och räkenskaper.

Revisorerna konstaterar att det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet är tillfredställande, att styrning, uppföljning och kontroll är tillräcklig och att bokslut och räkenskaper är rättvisande.

Revisorerna har också gjort påpekanden om processer och rutiner som behöver utvecklas. Av dessa är många redan åtgärdade, de som ännu återstår eller är pågående kommenteras nedan under rubriken förvaltningens synpunkter och förslag.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 16 maj 2012.

Dnr 173-2012-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§26 Svar på medborgarförslag detaljplan Lackes 2, moskén

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Förslagsställaren har inkommit med ett medborgarförslag angående detaljplaneförslaget gällande Lackes 2, moskén. Förslagsställaren anser att moskébygget ska stoppas om inte finansiären uppfyller vissa kriterier.

I svaret på remiss till stadsbyggnadskontoret om moské 2010-12-16 ställer sig Spånga-Tensta stadsdelsnämnd positiv till förslaget om en moskébyggnad och godkänner stadsbyggnadskontorets förslag till detaljplan. När ett bygge sker i överensstämmelse med detaljplan är bygglovet en formalitet. Fastighetsägaren väljer själv hur ett bygge ska finansieras.

Bortsett från bygglovsärendet vill nämnden poängtera att det är av stor vikt att oavsett religiös inriktning ska svensk lag följas och kvinnor och män ha samma rättigheter.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 21 maj 2012.

Dnr 149-2012-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§27 Månadsrapport juli månad 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för juli 2012.

Ärendet

· En organisationsförändring har skett inom ekonomiskt bistånd.

· Tensta parkour invigdes den 5 juni

· Beviljade medel för tillgänglighetshöjande åtgärder.

· Under sommaren har förvaltningen förmedlat ca 800 feriearbeten.

· Fokus har legat på trygghet och trivsel i stadsdelen under sommaren.

· Förvaltningen har gjort oanmälda besök inom äldreboenden inom såväl egen som privat regi.

· Den senaste statistiken som är för juni månad visar på 7,75 procent sjukfrånvaro under den senaste 12 månadersperioden.

· Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Före resultatöverföring prognostiserar förvaltningen ett budgetunderskott om 1,0 mnkr.

· Ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande prognostiserar ett budgetunderskott om 15,0 respektive 0,3 mnkr. Förskolan har en positiv avvikelse om 1,1 mnkr efter resultatöverföring. Omsorgen för personer med funktionsnedsättning har en positiv budgetavvikelse om 5,0 mnkr och äldreomsorg en positiv budgetavvikelse om 3,6 mnkr. Budgetavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen är positiv om 4,3 mnkr. Nämnd och administration har en positiv budgetavvikelse om 1,1 mnkr.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 21 augusti 2012.

Dnr 414-2012-1.2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________________