Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-09-27

Sammanträde 2012-09-27

Datum
Klockan
18.00
Plats
Tensta Träff, Hagstråket 13

Öppet forum 18.00, klockan
Denna del av sammanträdet inleds med information om Vision 20 Läs mer...30. Allmänheten har därefter möjlighet att ställa frågor.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

Förhinder anmäls till Ida Malmborg, nämndsekreterare
Telefon: 08-508 03 499
E-post: malmborg.ida.sundback@stockholm.se

1 Val av justerare och dag för justering

Protokollet justeras den 3 oktober 2012.
Protokollet från sammanträdet den 30 augusti 2012 justerades den 5 september 2012.

2 Svar på remiss om förändring av fördelningsnyckeln för stadsmiljöverksamhet

Dnr 377-2012-1.5.1.
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

3 Svar på remiss avfallsplan 2013-2016

Dnr 387-2012-1.5.3.
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

4 Svar på remiss om Förslag till riktlinjer för lex Sarah

Dnr 386-2012-1.5.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

5 Införande av värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Stockholm stad, svar på remiss.

Dnr 423-2012-1.5.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lämnar svar på remissen i enlighet med tjänsteutlåtandet.

6 Svar på skrivelse med förslag om inrättande av ett ungdomsråd med fokus på ungdomsfrågor i stadsdelen Spånga-Tensta.

Dnr 301-2012-1.6.
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden lämnar tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.
2. Stadsdelsnämnden vidtar inte några vidare åtgärder med anledning av skrivelsen.

7 Medborgarförslag angående den öppna dagverksamheten Elin

Dnr 242-2012-1.2.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget.

8 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under augusti 2012

Förteckning finns i pärm på sammanträdet.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

9 Information, kurser och konferenser

10 Nämndens och förvaltningens frågor

11 Tertialrapport II 2012

Dnr 455-2012-1.2.1.
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 2, 2012 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden godkänner föreslagna omslutningsförändringar om 34,5 mnkr vilket framgår av
bilaga 02.
3. Stadsdelsnämnden godkänner föreslagna budgetjusteringar i driftbudgeten om 0,2 mnkr enligt bilaga 02.
4. Stadsdelsnämnden godkänner föreslagna budgetjusteringar i investeringsbudgeten om 2,3 mnkr enligt bilaga 02.
5. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

12 Redovisning av förskoleundersökningen 2012

Dnr 280-2012-4.
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner redovisningen av förskoleundersökningen inom stadsdelens förskolor 2012.

13 Inrättande av ett näringslivsråd

Dnr 417-2012-1.2.5.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden inrättar ett näringslivsråd i stadsdelen per
2013-01-02.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Tjänstemannabeslut anmälningskategori B perioden 2012-01-01 - 2012-06-30

Dnr 411-2012-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger tjänstemannabesluten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Svar på remiss angående revidering av ramavtal med SISAB

Dnr 456-2012-1.5.1
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Stadsdelsnämnden lämnar svar på remissen i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (113 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att utse ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) och vice ordföranden Ornina Younan (S) att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet ska justeras
den 3 oktober 2012.

Det anmäldes att protokollet fört vid stadsdelsnämndens sammanträde den 30 augusti 2012 justerades den 5 september 2012.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§2 Svar på remiss om förändring av fördelningsnyckeln för stadsmiljöverksamhet

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Ärendet

I kommunfullmäktiges budget för Stockholms stad 2012 har kommunstyrelsen fått uppdraget att följa upp och eventuellt justera fördelningsnyckeln för stadsmiljöverksamhet. Stadsledningskontoret har ansvarat för uppföljningen som genomförts av Sweco Eurofutures. Den föreslagna fördelningsnyckeln har liksom nuvarande modell två delmodeller - en avseende grönskötselområden och en för övrig stadsmiljö. Nuvarande nyckel är inte rättvisande då folkmängden och inte parkytan bestämmer utfallet. Den föreslagna nyckeln tar hänsyn till såväl kostnader för basunderhåll som slitage/nedskräpning i stadsdelarna och tar i högre utsträckning hänsyn till besökstrycket mellan stadsdelsområden, vilket ger Spånga-Tensta mer medel till stadsmiljö än tidigare. Nämnden menar dock att större hänsyn måste tas till den socioekonomiska situationen i området då ekonomiskt svaga och trångbodda hushåll i större utsträckning vistas i närområdet året om. Stadsledningskontoret föreslår en budgetökning för stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet med 17,6 mnkr från 2013. Förvaltningen är positiv till förslaget att utöka budgetramen och budgetramen bör följa kostnadsutvecklingen för entreprenadtjänster.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 22 augusti 2012.

Dnr 377-2012-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett särskilt uttalande enligt följande:

forts.

forts § 2

Särskilt uttalande

Förslaget till förändring av fördelningsnyckeln minskar skillnaderna i tilldelningen mellan stadsdelsnämnderna. Den föreslagna modellen tar hänsyn till både ökad skötselyta och ökad befolkning. Vi är med anledning av detta positiva till förslaget om förändring av fördelningsnyckeln för stadsmiljöverksamheten. Den nya nyckeln tar i högre grad än tidigare, hänsyn till den faktiska skötselyta som respektive stadsdelsnämnd har skötselansvar för.”

___________________

§3 Svar på remiss avfallsplan 2013-2016

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Ärendet

Trafikkontoret har tagit fram ett förslag till ny avfallsplan för Stockholm 2013-2016. Avfallsplanen är ett av kommunens lagstadgade styrdokument och beskriver nuläge, mål och åtgärdsförslag för avfallshanteringen. Remissförslaget har utformats med utgångspunkt i lagstiftning, nationella och regionala miljömål, stadens miljöprogram samt hur staden ska se ut framöver.

Nämnden anser att avfallsplanen är välgenomarbetad och tar upp olika perspektiv såväl den fysiska planeringen som människoperspektivet och att tillgänglighet beaktas. Nämnden vill särskilt framhålla målsättningen att invånare och verksamma får tillräcklig kunskap om hur avfallshanteringen och systemet fungerar och att avfallsplaneringen tidigt ska komma med i planeringen. Spånga-Tenstas förskolor ligger långt framme när det gäller insamling av matavfall. I det nya området i Bromsten bör tillgängligheten för insamling av matavfall och sortering av avfall ses över.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 16 augusti 2012.

Dnr 387-2012-1.5.3.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

forts.

forts § 3

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), Jonas Ljungstedt (V), Emanuel Öz (S) och Rune Olofsson (S) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Att i huvudsak bifalla förvaltningens svar på remissen
att därutöver anföra: Stadsdelsförvaltningen har skrivit ett bra utlåtande som vi instämmer i. Trafik o renhållningsnämnden har även gjort ett bra arbete med de föreslagna konkreta målen och delmålen. Några kommentarer dock: under målen vill vi peka särskilt på vikten av att det finns tillräckligt stora och tättslutande papperskorgar där dessa behövs. Entreprenören och förvaltningen har ett arbete att utföra, sedan kan vi invånare kasta på rätt ställe och minska nedskräpningen.

Vad gäller matavfallet borde en modern stad som Stockholm klara ett högre mål än 40 %.

Vi vill även påpeka att dumpning av avfall på fel ställen torde minska om kostnaderna för att lämna på tipp minskar – staden får nu ta hela kostnaden för extra transporter.

Slutligen påpekar vi att ett arbete måste ske där många nämnder tar gemensamt ansvar för att hitta lämpliga platser för att deponera snön, om det blir mycket snö bör beredskap finnas för att utnyttja den för att bygga för skidåkare. Tips är Gärdet, Rålambshovsparken.”

___________________

§4 Svar på remiss om Förslag till riktlinjer för lex Sarah

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

Ärendet

Den 1 juli 2011 infördes nya bestämmelser om lex Sarah i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lex Sarah utvidgades till att gälla inom hela socialtjänsten inklusive verksamhet vid Statens Institutionsstyrelse (SiS). Stadsdelsnämnderna och övriga berörda nämnder har under hösten 2011 utsett lex Sarah ansvariga och tagit fram preliminära riktlinjer i avvaktan på riktlinjer om lex Sarah för stadens hela socialtjänst och verksamhet enligt LSS. En arbetsgrupp bestående av representanter från socialförvaltningen, äldreförvaltningen och stadens juridiska avdelning har utarbetat ett förslag till gemensamma riktlinjer för staden angående lex Sarah.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 16 augusti 2012.

Dnr 386-2012-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§5 Införande av värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Stockholm stad, svar på remiss.

Beslut

Stadsdelsnämnden lämnar svar på remissen i enlighet med tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Äldreförvaltningen har sedan sommaren 2011 arbetat med att ta fram ett förslag till värdighetsgarantier. Att införa värdighetsgarantier innebär att ge konkreta utfästelser om hur äldreomsorgen ska bedrivas på en övergripande nivå. Det viktigaste mervärdet som de föreslagna värdighetsgarantierna förväntas ge är att äldre personer ska få en förstärkt makt att kunna påverka omsorgen utifrån deras personliga önskemål. Värdighetsgarantierna ska gälla all verksamhet såväl inom myndighetsutövning som inom de verksamheter som utför äldreomsorg, oavsett driftsform. Förvaltningen anser att det är av största vikt att den enskilde känner sig delaktig i utredningen av omsorgsbehovet och att han/hon kan påverka den beviljade omsorgen utifrån sina egna önskemål. Vidare är en förutsättning för valfriheten att den enskilde känner till sina möjligheter att välja och byta utförare.

Det är när värdegrunden och värdighetsgarantierna blir en naturlig del i det dagliga arbetet som den äldre upplever det konkreta mervärdet i värdighetsgarantierna.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 21 augusti 2012.

Dnr 423-2012-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Vi är oroade över den verklighet som såväl vård- och omsorgsboenden som hemtjänsten verkar i numera. Den ekonomiska styrningen av äldreomsorgen går på tvärs mot en värdig äldreomsorg. Flera av våra äldreomsorgsboenden har en styrning mot lönsamhet som i praktiken inneburit ett allt annat än värdigt boende.

Det är framförallt stadens egna ekonomiska ramar och ekonomiska styrning, stadens allt överordnade privatiseringsagenda, stadens allt mer centraliserade verksamhet och slutligen den mycket svaga meddelarfrihet som råder inom de privata verksamheterna som bidrar till dagens allt annat än tillfredsställande situation.

Det saknas helt enkelt grundläggande förutsättningar i Stockholms stad för en lokal värdighetsgaranti som kan göra skillnad för de äldre. Risken är att personalen ges målsättningar som i själva verket är omöjliga att uppfylla. Omöjliga målsättningar riskerar att bli kontraproduktiva.

Redan när kommunfullmäktige tog det första beslutet så ansåg vi att den kan vara svårt att hålla uppställda garantier utifrån den organisation och den bemanning som finns inom äldreomsorgen. Vi menar att en värdegrund och värdighetsgarantier kräver att de anställda känner att de kan uppfylla dem.

Vi anser också att organisationen kring biståndsbedömningen försvårar arbetet, när samma person har i uppgift att biståndsbedöma enligt lagen samtidigt som hon/han ska hålla igen budgeten. Vi menar även att garantin kommer att vara uddlös eftersom det inte finns möjlighet att få ersättning när utförarna inte följer värdighetsgarantin.

För att värdighetsgarantierna ska kunna användas som grund för rättelse måste de konkretiseras. En garanti blir verkningslös om det inte går att följa upp om den uppfylls. Att utforma åtaganden på enhetsnivå ökar inte tydligheten kring vad äldre kan förvänta sig av äldreomsorgen i staden.”

___________________

§6 Svar på skrivelse med förslag om inrättande av ett ungdomsråd med fokus på ungdomsfrågor i stadsdelen Spånga-Tensta.

Beslut

1. Stadsdelsnämnden lämnar tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

2. Stadsdelsnämnden vidtar inte några vidare åtgärder med anledning av skrivelsen.

Ärendet

Miljöpartiet de gröna har lämnat in en skrivelse om inrättande av ett ungdomsråd. Sedan flera år har stadsdelen prioriterat förebyggande samverkansarbete i barn och ungdomsfrågor genom nätverket SamTidigt FörSt. Ungdomars delaktighet i det lokala trygghetsarbetet sker också genom parklekarnas och fritidsgårdarnas demokratiska arbete och särskilda satsningar som Tensta Aganst Crime och Trygg i Tensta. Stadsdelens bedömning är att de förbättringar som eftersträvas i förslaget redan tillgodoses inom befintliga nätverk och verksamheters samverkan.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 augusti 2012.

Dnr 301-2012-1.6.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+MP+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), Awad Hersi (MP), Jonas Ljungstedt (V) Emanuel Öz (S), Rune Olofsson (S) och Derya Uzel (MP) till förmån för eget förslag.

forts.

forts § 6

Förslag till beslut

att bifalla förslaget att inrätta ett ungdomsråd

att därutöver anföra

Ungdomssituationen är svår i vår stadsdel, därför är det angeläget att den får en prioriterad status genom att ett ungdomsråd inrättas. Med ett forum som organiseras på detta sätt, där representanter för unga och andra aktörer möts för att behandla ungdomsfrågor bör kunna bli en ytterligare tillgång i vårt område. Redan idag finns ungdomsråd i flera stadsdelar i Stockholm, till exempel i Skärholmen, Skarpnäck och Älvsjö. I Bromma är det nybildade rådet uppbyggt med representanter för elevråden i stadsdelens skolor. Även ute i landet finns det flera kommuner som har ungdomsråd. Det bedrivs idag en hel del bra verksamhet i vår stadsdel, vilket förvaltningen redovisar i sitt svar på skrivelsen. De befintliga nätverken är en värdefull tillgång. Att inrätta ett ungdomsråd bör inte ses som ett onödigt komplement utan tvärtom ett sätt att stärka det arbete som bedrivs idag.”

Särskilt uttalande

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) lade gemensamt för FP+M fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Förvaltningens svar på skrivelsen redogör tydligt och bra för allt det viktiga samarbete som sker idag . Påståendet i skrivelsen om att det saknas någon eller några som strategiskt arbetar med ett långsiktigt arbete saknar grund. I stadsdelen pågår just sådant arbete vilket också rönt uppskattning och intresse långt utanför stadens gränser. Detta arbete har också presenterats såväl på stadsdelsnämndsmöten som gruppledarträffar där representanter

från miljöpartiet varit närvarande.

Ungdomsråd brukar oftare vara beteckningen på sammanslutningar där ungdomsrepresentanter bereds möjlighet att yttra sig över såväl planer som politiska frågor och även väcka egna frågor.

Ungdomsråd har tidigare funnits i stadsdelen men avvecklades eftersom det inte fanns ungdomar som var intresserade av att verka i denna modell.

De ville hellre föra fram sina egna synpunkter direkt utan ett råd som mellanhand.

Frågan om inrättande av ett ungdomsråd kan vara aktuell att överväga endast om en önskan om detta kommer från ungdomarna själva i stadsdelen. ”

___________________

§7 Medborgarförslag angående den öppna dagverksamheten Elin

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

I maj 2012 inkom ett medborgarförslag till nämnden gällande den öppna dagverksamheten Elin på Tensta servicehus. Stadsdelsnämnden beslutade vid sammanträdet den 14 juni att medborgarförslaget skulle överlämnas till förvaltningen för beredning.

Förslagsställaren pekar på betydelsen av att den öppna dagverksamheten Elin på Tensta servicehus finns kvar.

Under resten av 2012 drivs verksamheten utifrån den planering som är gjord. Inom tilldelad budget för 2013 kommer en planering för kommande aktiviteter och verksamheter att göras vilka presenteras i verksamhetsplanen för 2013.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23 augusti 2012.

Dnr 242-2012-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) lade gemensamt för FP+M fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Öppna dagverksamheter fyller en mycket viktig funktion i dagens äldreomsorg. När alltfler äldre stockholmare väljer och har rätt att bo kvar i sitt hem med stöd av hemtjänstinsatser krävs verksamheter och mötesplatser som uppmuntrar till social samvaro och ger möjlighet till olika former av aktiviteter. Personer som lever ett aktivt liv även som äldre mår oftast bättre och får ett innehållsrikare liv.

Öppna dagverksamheter är också en av möjligheterna att bedriva ett viktigt och utvecklande samarbete med frivilligorganisationer. Det är angeläget att denna typ verksamheter finns representerade i stadsdelen såväl i gamla Spånga som i Tensta. ”

___________________

§8 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under augusti 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

Ärendet

Förteckning finns i pärm på sammanträdet.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§9 Information, kurser och konferenser

· Stadsdelsnämnden beslutade om att det ska utgå arvode för de ledamöter som deltar på Stadsledningskontorets ILS-utbildning.

___________________

§10 Nämndens och förvaltningens frågor

- Madeleine Jacobsson (M) ställde en fråga om den sammanställda mediebevakningen. Ann-Katrin Åslund (FP) svarade.

- Jonas Ljungstedt (V) frågade om nämnden kommer att få ta ställning till samrådsärendet avseende begravningsplats på Järvafältet. Ann-Katrin Åslund (FP) svarade att ärendet kommer att behandlas på nämndens sammanträde den 25 oktober 2012.

- Rune Olofsson (S) efterfrågade ett program som gått på Öppna kanalen om Tensta. Förvaltningen fick i uppdrag att undersöka om programmet går att hitta.

- Rune Olofsson tog upp problem i och omkring Tensta centrum med olovlig parkering och störande trafik nattetid. Förvaltningen fick i uppdrag att undersöka vad som kan göras och återkomma till nämnden.

- Föreningen Tenstas Framtid lämnade in en skrivelse om ungas situation till nämnden.

___________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll med mera.

(Bilaga 1 § 10)

§11 Tertialrapport II 2012

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 2, 2012 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden godkänner föreslagna omslutningsförändringar om 34,5 mnkr vilket framgår av bilaga 02.

3. Stadsdelsnämnden godkänner föreslagna budgetjusteringar i driftbudgeten om 0,2 mnkr enligt bilaga 02.

4. Stadsdelsnämnden godkänner föreslagna budgetjusteringar i investeringsbudgeten om 2,3 mnkr enligt bilaga 02.

5. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

Ärendet

De verksamheter som Spånga-Tensta stadsdelsnämnd bedriver har stor betydelse för många människor i vardagen. Därför arbetar alla avdelningar med att förbättra sig och utveckla sina arbetssätt med utgångspunkt i stadens vision om ett Stockholm i världsklass och för att skapa värde för de boende i Spånga-Tensta. Stadsdelsnämnden har under året samverkat och fått medel från Järvalyftet vilket möjliggjort att förbättra situationen för barn och unga i stadsdelen, samt öka känslan av trygghet. Sommarjobb har kunnat erbjudas till samtliga ungdomar i målgruppen och olika aktiviteter har funnits under loven för barn och unga. Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges tre inriktningsmål samt målen för verksamhetsområdena under 2012. Förvaltningen bedömer att merparten av nämndens egna mål samt årsmålen för indikatorerna kommer att uppnås under året. Så gott som samtliga aktiviteter pågår eller beräknas bli verkställda under året. Mål som inte bedöms uppnås fullt ut enligt prognosen är 1.2 Invånarna i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande och 1.7 Stockholmarna skall vara trygga och nöjda med städning samt renhållning.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 14 september 2012.

Dnr 455-2012-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) lade gemensamt för FP+M fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Tertialrapport 2 2012 för Spånga-Tensta visar att nämnden i hög grad bidrar till att uppfylla KFs inriktningsmål. Stadsdelens verksamheter hållet hög kvalitet liksom prognoser, planer och aktiviteter för framtiden.

Stadsdelens särskilda ungdomssatsningarna och samverkan med föräldrar, föreningsliv och boende utvecklas kontinuerligt. Även under denna sommar har stadsdelen med Järvalyftet som samfinansiär erbjudit alla ungdomar i målgruppen som sökt sommarjobb. I år var det

802 st vilket innebär en stor ökning. Parklekar, dagkollo- och kolloverksamheter har nått många barn. Ca 400 barn per dag deltog i dagkolloverksamheter.

Fritidsgårdsverksamheten har hållit öppet hela sommaren samtidigt som också annan ungdomsverksamhet både i stadsdelens regi och i föreningsregi funnits att tillgå.

Samarbetet såväl inom förvaltningen som med andra myndigheter är mycket gott något som gynnar barn, ungdomarna och övriga medborgare i stadsdelen.

Åtgärder för att förbättra tryggheten i stadsdelen är centralt och det pågår ett kontinuerligt arbete. Bland annat genom samverkan mellan polis, socialtjänst, skolor, fältassistenter och Trygg i Tensta enligt metoden SamTidigFörst.

Arbete har också påbörjats med åtgärder för att förändra situationen för unga vuxna( 20-30 år) utan utbildning och arbete som riskerar att fastna i kriminalitet som livsstil.

Spånga-Tensta arbetar tillsammans med andra aktörer bl.a skola och polis med social insatsgrupp. 5 ungdomar deltar för närvarande.

Det är föräldrarna som har det yttersta ansvaret för sina barns uppväxt. De generella föräldrastödjande verksamheter som finns i stadsdelen gör att fler föräldrar känner sig trygga och säkrare i sin föräldraroll. Stödet sker bland annat genom ABC-grupper, öppna föräldragrupper och öppna förskolor

Bra förskolor ökar också alla barns förutsättningar för en bra start i livet.

Barnomsorgsgarantin hålls och förskoleverksamhet av hög kvalitet både inom kommunala och fristående verksamheter erbjuds.

För stadsdelens invånare som har behov av insatser från äldreomsorgen finns möjlighet att välja verksamhet inom den egna och andra stadsdelar. De allra flesta väljer dock att vara kvar i sin invanda miljö antingen genom insatser från hemtjänst eller på ett boende i stadsdelen.

I Spånga-Tensta pågår ett strukturerat arbete gentemot bidragsberoende hushåll med de största kostnadsvolymerna och ett utvecklat samarbete med Jobbtorgen för att snabbt ge möjlighet till arbete, praktik eller utbildning.

För att kunna bibehålla och utveckla den höga kvalitet som finns i verksamheterna är personalen av central betydelse. I Spånga-Tensta prioriteras kompetensutveckling för chefer och medarbetare. Särskild uppmärksamhet måste riktas med anledning av ökade sjukskrivningstal.

För att nå bästa möjliga resultat är samverkan och samarbete av största vikt. Såväl mellan stadsdelens egna verksamheter som med andra förvaltningar, myndigheter och privata utförare.

Det är stadsdelens invånare och brukare som bäst kan bedöma kvaliteten i verksamheterna. Därför är såväl brukarundersökningar som dialog med medborgare mycket viktiga verktyg. Utifrån brukarnas synpunkter och egna uppföljningar arbetar nämnden och förvaltningen kontinuerligt för förbättring. ”

Särskilt uttalande

Vice ordförande Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett särskilt uttalande enligt fölande:

Särskilt uttalande

Stadsdelsnämnden har under åren allt mer blivit en remissinstans för stadsövergripande policydokument. De beslutsärenden som handlar nämndens egen verksamhet blir färre. Anslagen styrs allt mer av diverse pengsystem och stadsdelsnämndens eget verksamhetsutrymme är starkt kringskuret. I praktiken är vi tillbaka till tiden med sociala distriktsnämnder kompletterad med lite parkskötsel. Många av besluten centraliseras och vidaredelegeras vilket i bästa fall resulterar i rapporter som anmäls till nämnden. Detta leder till en utarmning av stadsdelsnämndens roll, beslutet fattas av andra men ansvaret kvarstår hos nämnden. Alliansen har medvetet minskat stadsdelsnämndernas betydelse, och det är svårt att se något annat syfte med detta än en planerad nedläggning av stadsdelsnämnderna.

Vi har länge varnat för att sammanslagningen av anslag 1 och 2 (försörjningsstöd och övrig verksamhet) ger negativa efterverkningar på ordinarie verksamhet och varje år besannas våra farhågor inte minst när man läser tertialrapport 2 där underskottet i försörjningsstöd måste täckas. Pengar som skulle satsas på förskolan, äldreomsorgen eller verksamheten för personer med funktionsnedsättning, används till att täcka underskottet.

Vi menar att det inte kan vara avsikten att medborgare i stadsdelar med högt socialt bidragsberoende ska ha sämre förutsättningar i förskolan eller äldreomsorgen. Nedbantningen av förvaltningen fortsätter utan att lösa grundproblemet, det vill säga underfinansierad verksamhet. Det är ingen nyhet att tertialrapporten visar stort underskott i ekonomiskt bistånd, men det nya är att majoriteten tror att förvaltningen kan åtgärda underskottet genom omorganisationer eller sammanslagning av avdelningarna individ- och familj samth ekonomiskt bistånd. Vi tror inte att detta löser problemen. Det är inte första gången alliansen låter omorganisera ekonomiskt bistånd, vi är tillbaka på ruta ett igen.

Antal förskolebarn per anställd mäts vid varje given punkt och inte som ett genomsnitt. Det gör att perioder med hög belastning på, ex. vårens överinskrivningar, inte får berättigat genomslag i statistiken.

En ökad arbetsbörda på den befintliga personalen som har minskat under årens lopp resulterar i sämre kvalité i det pedagogiska arbetet i förskolan. De kommunala förskolorna har stora problem, alla förskoleenheterna visar noll resultat eller underskott. Vi ser med oro att alltfler föräldrar väljer bort den kommunala förskolan. Vi vill att förvaltningen tar initiativ att analysera varför de kommunala förskolorna förlorar konkurrensen, vad som kan göras för att kunna vända utvecklingen.

Glädjande är att förvaltningshuset kommer att flytta tillbaka till Tensta. Det behövs arbetsplatser för ett levande centrum. Många problem kvarstår för lokala näringsidkare även efter det att Boultbee lämnat centrumanläggningen. Vi anser också att det är angeläget att förvaltningen har en arbetsgrupp som arbetar med näringslivsfrågor, att det finns en näringslivssekreterare. Positivt är att ett näringslivsråd ska bildas. Vi vill också se möjligheten till ett lokalt företagscentrum.

Tertialrapporten skall dels behandla hur nämnden har uppfyllt de mål som satts upp i beslutet om verksamhetsplan för året, dels det ekonomiska utfallet och en prognos över resten av året. Det vill säga en utvärdering av den politik som den borgerliga majoriteten bedrivit under året utifrån sina målsättningar.

Det är viktigt att poängtera att det är just målen för den borgerliga politiken som skall utvärderas. Vi hade andra mål. Vi hade också ytterligare ekonomiska resurser att tillföra vilket genom vår politik skulle ha gett medborgarna i Spånga-Tensta en högre kvalitet på de tjänster som stadsdelsnämnden ansvarar för och skall tillhandahålla.

Vi vill även lyfta upp rapporten ur en principiell synvinkel. Flera av nämndmålen är lågt satta och i det närmaste självklara och till intet förpliktigande. Vi undrar också om inte majoriteten valt att fokusera på att mäta på rätt sätt snarare än att mäta rätt saker.

Vi tror därför att det är nödvändigt med en rejäl diskussion och översyn av både målen och vad som ska mätas.”

Särskilt uttalande

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Miljöpartiet de gröna konstaterar att nedbantningen av stadsdelsförvaltningen fortsätter utan att grundproblemet blir löst, det vill säga underfinansieringen i verksamheten.

Det är ingen nyhet att tertialrapporten visar stort underskott i ekonomiskt bistånd, men det nya är att majoriteten tror att förvaltningen kan åtgärda det kroniska underskottet genom omorganisering eller sammanslagning av avdelningarna familje- och invid och ekonomiskt bistånd. Vi tror icke på det. Det är dessutom så att det är fjärde gången alliansen låter omorganisera verksamheten för ekonomiskt bistånd, nu är man i ruta ett igen. Underskottet inom ekonomiskt bistånd är -16 miljoner.

Läget för kommunala förskolorna är skakigt, strängt taget alla förskoleenheter visar noll resultat eller underskott. Vi ser med oro att fler och fler föräldrar väljer bort den kommunala förskolan. Vi vill gärna se att förvaltningen tar initiativ till att analysera varför de kommunala förskolorna förlorar i konkurrensen, vad som kan göras för att kunna vända utvecklingen. Resultatenheternas underskott i T2 är -2,2 miljoner.

Vi ser stor potential för förbättring av stadsdelsnämndens måluppfyllelse för verksamheten. Idag har stadsdelsnämnden ett 20-tal nämndmål, men inga mätbara (kvantitativa) indikatorer för nämndmålen, vilket gör det svårt att följa upp om nämnden har uppfyllt det enskilda nämndmålet eller inte.

Vi tycker också att det är ett systemfel att utfallet av tertialrapporten inte påverkar om ett KF-mål är uppfyllt eller inte, utan det är årsprognosen som bestämmer måluppfyllelsen. Till exempel indikatorn ”andelen miljöbilar i stadens bilflotta” KF målet är 100 procent, men utfallet för T2 är bara 75 procent. Trots det får indikatorn grön bulb/flagga. ”

___________________

§12 Redovisning av förskoleundersökningen 2012

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner redovisningen av förskoleundersökningen inom stadsdelens förskolor 2012.

Ärendet

Förskoleundersökningen genomförs årligen i stadens förskoleverksamhet oavsett regi. Spånga-Tenstas svarsfrekvens på 80 % är högst i staden. Särskiljer man kommunal och fristående verksamhet är det 85 % för de kommunala och 56 % för de fristående förskolorna. Svarsfrekvensen ökade från 68 % 2011 till 80 % 2012, den kommunala verksamheten ökade från 71 % till 85 %.

I årets undersökning ökade förskolorna sitt resultat i ett av de fyra områdena som omfattar förskolans uppdrag, barns inflytande. Av de övriga tre sjönk två områden, utveckling och lärande samt samverkan med hemmet och det tredje, normer och värden var oförändrat.

Vid upprättande av nästa års verksamhetsplan 2013 ska åtgärder framgå hur förskoleenheten tänker arbeta för att öka nöjdheten hos föräldrarna samt hur deras synpunkter tas tillvara.

Förvaltningen kommer under 2013 att prioritera områdena

· utveckling och lärande

· utveckling av samverkan med föräldrar

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 21 augusti 2012.

Dnr 280-2012-4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Miljöpartiet finner det positivt att staden har fått högst svarsfrekvens i staden. Vi anser att det är väldigt viktigt att medborgarnas röster hörs och att detta tas hänsyn till.

Förvaltningen har fått lägre resultat när det gäller utveckling och lärandet samt samverkan med hemmet. Miljöpartiet vill framöver se ett mer utvecklat redovisning av förvaltningens redovisningar. De frågeställningar vi har är framförallt vad det är som brister gällande utveckling och lärandet samt samverkan med hemmet? Det är viktigt att den dialogen förs med brukarna än att enbart studera svaren på enkäter där bedömningsskalan är baserad på smileys.”

___________________

§13 Inrättande av ett näringslivsråd

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om inrättande av näringslivsråd i Spånga-Tensta per 2013-01-02 i enlighet med den inriktning och representation som beskrivs i ärendet

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen har fått i uppdrag att undersöka intresset och utformningen av att ett näringslivsråd bildas i syfte att skapa god samverkan mellan nämnden och näringslivet.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 augusti 2012. Meningen på sidan 3, tredje stycket, femte punkten lyder som följer:
” I näringslivsrådet ingår tre representanter från nämnden och dessa utses av nämnden och väljs för en mandatperiod. Ordförande, vice ordförande samt 1 representant från majoriteten samt ersättare till dessa.”

Dnr 417-2012-1.2.5.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom FP+M:s förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett särskilt uttalande enligt fölande:

Särskilt uttalande

Det är glädjande att näringslivsrådet återinförs i vår stadsdel, något som vi har efterfrågat i många år. Dock vill vi lyfta upp att vi gärna ser att det bereds en plats till Tensta företagarförening när den återaktiveras och fungerar igen.”

___________________

§14 Tjänstemannabeslut anmälningskategori B perioden 2012-01-01 - 2012-06-30

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger tjänstemannabesluten till handlingarna.

Ärendet

Enligt gällande delegationsordning ska tjänstemannabeslut som hör till anmälningskategori B anmälas med vissa tidsintervaller. Besluten ska anmälas i form av datalistor som hålls tillgängliga vid nämndens sammanträden.

Förvaltningen anmäler tjänstemannabeslut i följande ärendegrupper:

  • Vårdnadsbidrag under perioden 2012-01-01 – 2011-06-30
  • Kurs- och konferensdeltagande 2012-01-01 – 2012-06-30

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 september 20112.

Dnr 411-2012-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§15 Svar på remiss angående revidering av ramavtal med SISAB

Beslut

1. Stadsdelsnämnden lämnar svar på remissen i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

Ärendet

I budgeten för år 2011 fick Kommunstyrelsen i uppdrag att revidera ramavtalet med Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB. Syftet med revideringen är att effektivisera lokalhållningen samt skapa incitament för kostnadseffektiva lösningar i samband med om-, ny- och tillbyggnader. En projektgrupp med företrädare från Stadsledningskontoret, stadsdelsnämnderna, utbildningsnämnden, Stockolms Stadshus AB och SISAB har utarbetande ett reviderat ramavtalsförslag. Juridiska avdelningen har följt arbetet. Förvaltningen är positiv till förslaget och välkomnar förtydliganden gällande ansvarsområden och förändringar som syftar till att lösa förhållanden som har skapat problem i det befintliga avtalet.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 september 2012.

Dnr 456-2012-1.5.1

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Ledamot Awad Hersi (MP) meddelade att MP lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), Jonas Ljungstedt (V), Emanuel Öz (S) och Rune Olofsson (S) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

Att därutöver anföra följande

I budgeten för år 2011 fick Kommunstyrelsen i uppdrag att revidera ramavtalet med Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB. Syftet med revideringen är att effektivisera lokalhållningen samt skapa incitament för kostnadseffektiva lösningar i samband med om-, ny- och tillbyggnader.

Vi vill se en ytterligare justering i ramavtalet som avser ansvarsfördelning mellan parterna. SISAB som har kunskap om fabrikat, typ, artikelnummer på passande sittringar, bör i detta fall ansvara för underhåll, reparation och utbyte till nytt. I övrigt är vi positiva till förslaget och välkomnar att det nya ramavtalet förutsätter att elabonnemang överförs från hyresgästen till SISAB och att el ingår i hyran. En part med ett samlat ansvar ger bättre förutsättningar att bedöma och genomföra energibesparande åtgärder i fastighetsbeståndet i enlighet med stadens miljöprogram 2012 – 2015 och ambitionerna om en hållbar stadsutveckling.”

___________________