Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-02-07

Sammanträde 2013-02-07

Datum
Klockan
18.00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

Öppet forum klockan 18.00
Denna del av sammanträdet inleds med information om föreningen Läs mer...Grannstöd Spånga Tenstas verksamhet i stadsdelen. Allmänheten har därefter möjlighet att ställa frågor.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

Förhinder anmäls till Ida Malmborg, nämndsekreterare
Telefon: 08-508 03 499
E-post: malmborg.ida.sundback@stockholm.se

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll
Protokollet justeras den 13 februari 2013.
Protokollet från sammanträdet den 24 januari 2013 justerades den 30 januari 2013.

2 Remiss om motion om satsningar mot våld i nära relationer som drabbar män

Dnr 628-2012-1.5.1.
Förslag till beslut Omedelbar justering
Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

4 Anmälan av verksamhetsuppföljning för 2012 avseende äldreomsorg i privat regi

Dnr 5-2013-1.2.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar bifogad redogörelse.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
4.1.2.1-5-2013 bilaga 1 Nura Omsorg, verksamhetsuppföljning, KF-version, 2012.pdf (50 kb) 4.1.2.1-5-2013 bilaga 10 Bejtona somatik, uppföljning 2012, KF-version.pdf (63 kb) 4.1.2.1-5-2013 bilaga 11 I Care Assistance by A-M AB uppföljning 2012 KF-version.pdf (50 kb) 4.1.2.1-5-2013 bilaga 2 Loki AB uppföljning 2012 KF-version.pdf (50 kb) 4.1.2.1-5-2013 bilaga 3 Persikan somatik uppföljning 2012 KF-version.pdf (61 kb) 4.1.2.1-5-2013 bilaga 4 Persikan, demens, uppföljning 2012, KF-version.pdf (63 kb) 4.1.2.1-5-2013 bilaga 5 Uppföljning 2012, KF-version..pdf (50 kb) 4.1.2.1-5-2013 bilaga 6 Näsbyparks Parkinsonboende uppföljn 2012 KF-version.pdf (64 kb) 4.1.2.1-5-2013 bilaga 7 Uppföljning Furan 2012, KF-version.pdf (64 kb) 4.1.2.1-5-2013 bilaga 8 Furuhöjdens rehabiliteringshem uppföljn 2012, KF-version.pdf (63 kb) 4.1.2.1-5-2013 bilaga 9 Bejtona demens, uppföljning 2012, KF-version.pdf (63 kb) 4_1_2_1-5-2013 bilaga 12 Åtgärdsplan 2012 AG Hemtjänst AB.pdf (73 kb) 4_1_2_1-5-2013 bilaga 13 Åtgärdsplan 2012 Näsbyparks Parkinsonboende HSB Omsorg.pdf (60 kb) 4_1_2_1-5-2013 bilaga 14 Åtgärdsplan 2012 Furan Carema Care.pdf (57 kb) 4_1_2_1-5-2013 bilaga 15 Åtgärdsplan 2012 Persikan Kavat Vård AB.pdf (52 kb) 4_1_2_1-5-2013 bilaga 16 Åtgärdsplan 2012 Bejtona Kavat Vård AB.pdf (52 kb) 4_1_2_1-5-2013 bilaga 17 Åtgärdsplan 2012 Nura Omsorg.pdf (72 kb) 4_1_2_1-5-2013 bilaga 18 Åtgärdsplan 2012 Loki AB.pdf (72 kb) 4_1_2_1-5-2013 bilaga 19 Åtgärdsplan 2012 Aros Omsorg.pdf (71 kb)

5 Verksamhetsberättelse 2012

Dnr 35-2013-1.1.
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna årsredovisning med bokslut för 2012 och överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden beslutar att avsluta resultatenhet Frida-gruppen inom funktionsnedsättning på grund av budgetunderskott två i rad i enlighet med stadens regler.

3. Stadsdelsnämnden beslutar om resultatöverföring av 4,2 mnkr enligt redovisning i bilaga 02.

4. Stadsdelsnämnden begär ombudgetering av investeringsbudgeten för stadsmiljö om 4,7 mnkr.

5. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering i detta ärende.

6 Medborgarförslag om asfaltering samt belysning av stig vid Solhöjden

Dnr 611-2012-1.2.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

7 Medborgarförslag om att få bänkar till Boulebanan vid Elinsborgsbacken

Dnr 619-2012-1.2.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget samt beslutar att:
Inom ramen för parkbudgeten ordna bänkar i anslutning till boulebanan.

8 Uppföljning av daglig verksamhet i kommunal regi i Spånga-Tensta

Dnr 36-2013-1.2.1.
Förslag till beslut

1. Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att göra en handlingsplan för hur identifierade brister ska åtgärdas

2. Handlingsplanen ska presenteras för stadsdelsnämnden i juni 2013.

9 Anmälan av verksamhetsuppföljning för 2012 avseende äldreomsorg i egen regi och på entreprenad

Dnr 4-2013-1.2.1.
Förslag till beslut

1. Förvaltningen överlämnar bifogade redogörelser.

2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med uppföljning av åtgärdsplanerna i juni 2013.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
9.1.2.1-4-2013 bilaga 2 Fristad äldreboende uppföljning 2012 KF-version.pdf (63 kb) 9.1.2.1-4-2013 bilaga 21 Avtalsuppföljning 121114.pdf (56 kb) 9.1.2.1-4-2013 bilaga 3 Elinsborg, Kavat Vård AB, uppföljning 2012, KF-version..pdf (63 kb) 9.1.2.1-4-2013 bilaga 4 Linnean, Kavat Vård AB, uppföljning 2012, KF-version..pdf (63 kb) 9.1.2.1-4-2013 bilaga 5 Spånga hemtjänst, uppföljn 2012, KF-version.pdf (50 kb) 9.1.2.1-4-2013 bilaga 6 Tensta hemtjänst, uppföljn 2012, KF-version.pdf (50 kb) 9.1.2.1-4-2013 bilaga 7 Fristad servicehus uppföljning 2012 KF-version.pdf (59 kb) 9.1.2.1-4-2013 bilaga 8 Tensta servicehus, uppföljning 2012, KF-version..pdf (59 kb) 9_1_2_1-4-2013 bilaga 1 Uppföljningsmall Fristad sjukhem 2012.pdf (298 kb) 9_1_2_1-4-2013 bilaga 10 Uppföljning Dagverksamheten Träffen 2012 KF-version.pdf (265 kb) 9_1_2_1-4-2013 bilaga 11 Åtgärdsplan 2012 Elinsborgs äldreboende Eb 9.pdf (53 kb) 9_1_2_1-4-2013 bilaga 12 Åtgärdsplan 2012 korttidsboendet Linnean Kavat Vård AB.pdf (54 kb) 9_1_2_1-4-2013 bilaga 13 Åtgärdsplan 2012 Spånga hemtjänst.pdf (75 kb) 9_1_2_1-4-2013 bilaga 14 Åtgärdsplan 2012 Tensta hemtjänst.pdf (75 kb) 9_1_2_1-4-2013 bilaga 15 Åtgärdsplan 2012 Fristad servicehus, Attendo.pdf (72 kb) 9_1_2_1-4-2013 bilaga 16 Åtgärdsplan 2012 Tensta servicehus.pdf (73 kb) 9_1_2_1-4-2013 bilaga 17 Åtgärdsplan 2012 Dagverksamheten Hedvig.pdf (70 kb) 9_1_2_1-4-2013 bilaga 18 Åtgärdsplan 2012 Dagverksamheten Träffen Attendo.pdf (72 kb) 9_1_2_1-4-2013 bilaga 19 AVTALSUPPFÖLJNING FRISTAD SERVICEHUS SAMT DAGVERKSAMHETEN TRÄFFEN 2012.pdf (142 kb) 9_1_2_1-4-2013 bilaga 20 AVTALSUPPFÖLJNING KAVAT VÅRD AB 2012.pdf (174 kb) 9_1_2_1-4-2013 bilaga 9 Uppföljning Hedvig 2012 slutversion.pdf (264 kb)

10 Reviderad plan för boenden för äldre i region Västerort; Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, Hässelby-Vällingby och Bromma stadsdelsnämnder

Dnr 6-2013-1.2.1
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner reviderad äldreboendeplan för region Västerort avseende den del som berör Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

11 Redovisning av verksamheten med personligt ombud år 2012

685-2012-1.4
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens årsredovisning av verksamheten för personligt ombud 2012 och överlämnar den till Länsstyrelsen i Stockholms län.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

12 Nya rutiner för rapportering och anmälan av missförhållanden inom socialtjänsten - Lex Sarah

Dnr 585-2012-1.1
Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner och fastställer Rutin för rapportering och anmälan av missförhållanden inom socialtjänsten - Lex Sarah.

2. Stadsdelsnämnden beslutar att delegerar befogenheter och beslutanderätt i lex Sarah ärenden enligt nedan:
- Beslutar att till lex Sarah-ansvarig delegera befogenhet att till
enhetschefer överlämna uppgifter att vid nyanställning av personal m.fl. informera dessa om rapporteringsskyldigheten.
- Beslutar att till lex Sarah-ansvarig delegera uppdrag att minst en gång per år följa upp att information till rapporteringsskyldiga har lämnats av enhetschefen.
- Beslutar att till berörd avdelningschef delegera befogenhet att avskriva en rapport som uppenbart inte rör ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande.
- Beslutar att till berörd avdelningschef delegera befogenhet att bedöma och besluta om lex Sarah-anmälan lämnas till Socialstyrelsen.
- Beslutar att till berörd avdelningschef delegera befogenhet att göra en polisanmälan för nämndens räkning.
- Beslutar att till stadsdelsdirektören delegera befogenhet att utse en annan delegat om avdelningschefen som av nämnden fått delegation att besluta om lex Sarah-anmälan till Socialstyrelsen är part eller jäv i ärendet.

14 Lokala pensionärsrådets protokoll 2012

Dnr 9-2012-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 13 december till handlingarna.

15 Lokala rådet för funktionshindersfrågor protokoll 2012

Dnr 10-2012-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 10 december 2012 till handlingarna.

16 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under januari 2013

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

17 Information, kurser och konferenser

18 Nämndens och förvaltningens frågor

19 Anmälan av tjänsteyttrande avseende remiss om program för stöd till anhöriga 2012-2016

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (114 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att utse ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) och vice ordf Ornina Younan (S) att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet ska justeras
den 13 februari 2013.

Det anmäldes att protokollet fört vid stadsdelsnämndens sammanträde den 24 januari 2013 justerades den 30 januari 2013.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§2 Remiss om motion om satsningar mot våld i nära relationer som drabbar män

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

Ärendet

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Stefan Nilsson (MP) och Åsa Jernberg (MP) att Stockholms stad via socialtjänsten öppnar en riktad verksamhet mot män som utsatts för våld i nära relationer med jourtelefon, mottagning, skyddat boende, terapisamtal och juridiskt stöd vid anmälan av misshandel och att en åtgärdsplan tas fram inom socialtjänsten för att öka kompetensen att fånga upp och hjälpa män som utsätts eller har utsatts för våld i nära relationer samt att socialtjänsten genomför ett projekt liknande relationsvåldscentrum riktat mot män som utsatts för våld i nära relationer.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 16 januari 2013.

Dnr 628-2012-1.5.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade gemensamt för MP+S+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Awad Hersi (MP), Jonas Ljungstedt (V), Anna Jonazon (S), Rune Olofsson (S) och Derya Uzel (MP) till förmån för eget förslag:

Förslag till beslut

Att stadsdelsnämnden tillstyrker motionen

Att vi i Miljöpartiet anser att förvaltningen behöver satsa mer på våld som drabbar män i nära relationer, än att enbart hänvisa till Järva manscentrum.Vidare skriver förvaltningen att socialtjänsten i Spånga-Tensta har en mycket begränsad erfarenhet i detta område. Vi anser att det går att skaffa den kompetensen på olika sätt såsom att utbilda socialtjänsthandläggare.

I motionen hänvisas det till en rapport som Brottsförebyggande rådet har kartlagt att en av fyra personer som utsätts för våld i Sverige är män. Mörkertalet av män som blir utsatta för våld i nära relationer är stort. Detta är något man bör uppmärksamma på. Vi anser att staden eller förvaltningen bör undersöka behovet av att inrätta relationsvåldcenter för män.”

___________________

§3 Anmälan av Patientsäkerhetsberättelser från vård- och omsorgsboenden i Spånga-Tensta 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger patientsäkerhetsberättelserna till handlingarna.

Ärendet

Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), är vårdgivaren skyldig att senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. I patientsäkerhetsberättelsen ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående år, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts. Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, ansvarar för att upprätta en patientsäkerhetsberättelse och att denna delges stadsdelsnämnden.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 januari 2013.

Dnr 10-2013-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§4 Anmälan av verksamhetsuppföljning för 2012 avseende äldreomsorg i privat regi

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar bifogad redogörelse.

Ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat att alla verksamheter som bedriver äldreomsorg skall följas upp varje år. För de verksamheter som har ramavtal med staden har uppföljningsansvaret delats upp mellan stadsdelarna. Uppföljningarna sker efter särskild fastställd mall.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 januari 2013.

Dnr 5-2013-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
4.1.2.1-5-2013 bilaga 1 Nura Omsorg, verksamhetsuppföljning, KF-version, 2012.pdf (50 kb) 4.1.2.1-5-2013 bilaga 10 Bejtona somatik, uppföljning 2012, KF-version.pdf (63 kb) 4.1.2.1-5-2013 bilaga 11 I Care Assistance by A-M AB uppföljning 2012 KF-version.pdf (50 kb) 4.1.2.1-5-2013 bilaga 2 Loki AB uppföljning 2012 KF-version.pdf (50 kb) 4.1.2.1-5-2013 bilaga 3 Persikan somatik uppföljning 2012 KF-version.pdf (61 kb) 4.1.2.1-5-2013 bilaga 4 Persikan, demens, uppföljning 2012, KF-version.pdf (63 kb) 4.1.2.1-5-2013 bilaga 5 Uppföljning 2012, KF-version..pdf (50 kb) 4.1.2.1-5-2013 bilaga 6 Näsbyparks Parkinsonboende uppföljn 2012 KF-version.pdf (64 kb) 4.1.2.1-5-2013 bilaga 7 Uppföljning Furan 2012, KF-version.pdf (64 kb) 4.1.2.1-5-2013 bilaga 8 Furuhöjdens rehabiliteringshem uppföljn 2012, KF-version.pdf (63 kb) 4.1.2.1-5-2013 bilaga 9 Bejtona demens, uppföljning 2012, KF-version.pdf (63 kb) 4_1_2_1-5-2013 bilaga 12 Åtgärdsplan 2012 AG Hemtjänst AB.pdf (73 kb) 4_1_2_1-5-2013 bilaga 13 Åtgärdsplan 2012 Näsbyparks Parkinsonboende HSB Omsorg.pdf (60 kb) 4_1_2_1-5-2013 bilaga 14 Åtgärdsplan 2012 Furan Carema Care.pdf (57 kb) 4_1_2_1-5-2013 bilaga 15 Åtgärdsplan 2012 Persikan Kavat Vård AB.pdf (52 kb) 4_1_2_1-5-2013 bilaga 16 Åtgärdsplan 2012 Bejtona Kavat Vård AB.pdf (52 kb) 4_1_2_1-5-2013 bilaga 17 Åtgärdsplan 2012 Nura Omsorg.pdf (72 kb) 4_1_2_1-5-2013 bilaga 18 Åtgärdsplan 2012 Loki AB.pdf (72 kb) 4_1_2_1-5-2013 bilaga 19 Åtgärdsplan 2012 Aros Omsorg.pdf (71 kb)

§5 Verksamhetsberättelse 2012

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna årsredovisning med bokslut för 2012 och överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden beslutar att avsluta resultatenhet Frida-gruppen inom funktionsnedsättning på grund av budgetunderskott två i rad i enlighet med stadens regler.

3. Stadsdelsnämnden beslutar om resultatöverföring av 4,2 mnkr enligt redovisning i bilaga 02.

4. Stadsdelsnämnden begär ombudgetering av investeringsbudgeten för stadsmiljö om 4,7 mnkr

5. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

Ärendet

Förvaltningen lägger i nedanstående ärende fram ett förslag till verksamhetsberättelse för 2012. I ärendet ingår en beskrivning av de resultat och insatser som verksamheterna har uppnått under året och hur de bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Nämndens har erbjudit brukarna verksamheter av god kvalitet och med en effektiv resursanvändning. Verksamheterna har också bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges mål.Verksamhetsberättelsen innehåller också ett ekonomiskt bokslut med en redovisning av hur tilldelade ekonomiska medel har använts under året. Nämnden redovisar en positiv budgetavvikelse om 0,4 mnkr efter resultatöverföring.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23 januari 2013.

Dnr 35-2013-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) lade gemensamt för FP+M fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Verksamhetsberättelsen för 2012 visar att de uppdrag och åtaganden som stadsdelen ansvarar för har skötts på ett bra sätt.

En god prognossäkerhet och god budgethållning ger bra förutsättningar för att genomföra beslut och för att uppfylla verksamhetsplanens mål och inriktning.

Trygghet och trivsel har varit en prioriterad fråga under året och arbetet har genomförts tillsammans med många medarbetare, föreningsliv, polis, skolor och samarbetspartners inom staden samt fastighetsägare. Arbetet har pågått i över 4 år och utvecklas ständigt. Många föreningar medverkar dessutom i Järva rent och snyggt och över 800 ungdomar sommarjobbade i stadsdelen, vilket är ett rekord i staden. Även under jullovet erbjöds över 100 ungdomar feriejobb.

I Spånga-Tensta finns ett väl utvecklat föreningsliv och stadsdelsnämnden har under 2012 beslutat om föreningsbidrag på sammanlagt 1250000 kr till 15 föreningar .

Inom förskoleverksamheten har barnomsorgsgarantin hållits. Alla barn som önskat plats har fått erbjudande inom tre månader. Planering för utbyggnad av platser sker i den takt som behövs. Stadens brukarundersökning är ett av flera viktigt verktyg för att ytterligare höja kvaliteten och nöjdheten med verksamheterna. Den omorganisation av stadsdelens hela förskoleverksamhet som skedde 2011 börjar nu sätta sig och ger förutsättningar för en likvärdig förskola i hela stadsdelen. Ett viktigt uppdrag är att öka andelen utbildade förskollärare i verksamheterna.

Föräldrar i Spånga-Tensta har inbjudits att delta i föräldrautbildningen ABC (Alla Barn i Centrum)

Lekplatser och parker fortsätter att rustas upp och en kontinuerlig översyn görs för att garantera säkerheten. Under våren invigdes par-cour anläggningen i Nydalsparken. Detta är ett samarbete mellan stadsdelen, trafikkontoret och Elinsborgsskolan samt GIH. Invigningen rönte stor uppmärksamhet

Stadsdelens äldreomsorg och omsorgen om personer med funktionsnedsättning har genomgått en stor organisationsförändring 2011 för att ytterligare utveckla kvaliteten i utförandet och rättsäkerheten i biståndsbedömningen.

Detta börjar nu ge resultat. Brukarundersökningar visar att nöjdheten såväl inom äldreomsorgen som inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning har ökat markant inom många områden. Arbetet pågår fortfarande.

Anhörigstöd är en viktig del och i stadsdelen finns olika former utvecklade med bland annat anhörigkonsulent och ett flertal utbildade anhörigombud.

Stadsdelsnämnd och förvaltning har ett gott samarbete med stadsdelens pensionärsorganisationer. Dessa ansvarar för viktiga frivilligverksamheter såsom tex Trygghetsringning och ”Guldkant”

Samarbete mellan skola, socialtjänst är centralt för att kunna agera snabbt vid misstanke om att barn och ungdomar far illa. Nu finns också ett formellt samarbetsavtal upprättat. I Spånga-Tensta finns sedan ett par år ett väl utvecklat arbete där även polis, föreningsliv, förskola och fritid är involverade. Samarbetet visar på goda resultat och utvecklas fortlöpande. Arbetet med sociala insatsgrupper har fortsatt. En metod som innebär ett mycket långtgående samarbete mellan socialtjänst och polis. 5 ungdomar deltar i projektet.

Under året har också arbete påbörjats med ett projekt att stödja unga livsstilskriminella att lämna brottslighet. Stödet består bland annat av sociala insatser, utbildning och arbete och är ett samarbete där också polis, arbetsförmedling, kriminalvård med flera deltar.

Kvaliteten i stadsdelens verksamheter är i hög grad beroende av medarbetarna. Bra personalpolitik är därför en av de strategiskt viktigaste frågorna. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd är en modern och attraktiv arbetsgivare, något som också visar sig i medarbetarenkäterna. Stadsdelen har dock tyvärr inte lyckats uppfylla målet att erbjuda deltidsanställda medarbetare som så önskar heltidsarbete. Detta är ett mål som gäller för hela staden och här bör förbättringar ske under det kommande året. En av de största utmaningarna som stadsdelen står inför är att sänka sjukskrivningstalen. Trots att arbete pågått har sjukskrivningstalen tyvärr ökat från 7,0 % till 7,7 % varför stort fokus bör fortsatt hållas på denna viktiga fråga.

I Spånga-Tensta sker ett omfattande strategiskt arbete för att minska antalet socialbidragstagare och därmed också kostnaderna för försörjningsstöd. Samarbetet med Jobbtorgen och stadsdelens hemlöshetsprojekt är bara några av de viktiga delar som finns för att medverka till att människor kan gå från bidrag till egen försörjning. Det är mycket bra att antalet hushåll med försörjningsstöd under året minskat med 100 st. ”

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Stadsdelsnämnden visar ytterligare en budget i balans, vilket inte är förvånande med tanke på att det är det återkommande överordnade målet från kommunfullmäktige.

Sättet som detta årliga mål uppfylls är något som har tärt på verksamheten och det börjar synas i verksamhetsberättelsen då det är fler mål som man inte lyckas nå. Med de budgetramar och prioriteringar som finns i oppositionspartiernas förslag så hade situationen för vår stadsdel sett mycket bättre ut. Stadsdelsnämnden har hittills misslyckats med att uppfylla fullmäktiges mål om jobb istället för bidrag.

Trots att stadsdelsnämnden visar ett positivt resultat så är det inte alla verksamheter som redovisar ett överskott. Dessa verksamheter får också ett negativt resultat när det gäller måluppfyllellse. Gula och röda pluppar när man ställer frågor i brukarundersökningarna. Detta är resultatet av att man tärt på verksamheterna till förmån för en budget i balans. Vi anser att en budget i balans inte bör vara självändamål när vissa kärnverksamheter går med underskott.

Alla dessa indikatorer i verksamhetsberättelsen som visar rött och gult är en konsekvens av majorietens politik och det syns bl a i stadsdelens sjukfrånvaro.

Enligt stadsledningens medborgarundersökning är det många som känner sig otrygga i vår stadsdel. För att åtgärda detta behövs förbättringar i den fysiska miljön, bättre belysning, ta bort klotter där det inte ska vara, årliga inventeringar tillsammans med polisen av mörka fläckar där många känner obehag att vara. Men det behövs även andra åtgärder, till exempel att det finns mötesplatser och fritidsaktiviteter för ungdomar, och att ett levande föreningsliv för alla åldrar kan blomstra. Det viktigaste är trygga jobb och bra boende. Nu är alltför många i vårt område trångbodda och har en svår ekonomisk situation för att kunna känna sig trygga.

Ett viktigt område är samverkan med det lokala näringslivet. Nämnden redovisar att man har uppfyllt målen, här gör vi en annan bedömning., Det finns många företagare som upplever försämrade förutsättningar för att driva näringsverksamhet i stadsdelens område och som upplever sjunkande kundunderlag. Samverkan med det lokala näringslivet är något som behöver utvecklas. Bildandet av ett lokalt näringslivsråd, som vi flera gånger föreslagit är ett steg i rätt riktning.

Att flytta ut centrala kommunala förvaltningar till förorten är något som vi förordat under lång tid. Därför är det glädjande att konkreta planer nu tas fram för detta. Vi ser också fram emot stadsdelsförvaltningens snara återflytt till Tensta.

I verksamhetsberättelsen lyfts det upp att förvaltningen ordnat sommarjobb till 802 ungdomar och det tycker vi var en bra insats, men vi tycker också att det ska framgå att det inte handlar om arbetslösa ungdomar utan skolungdomar och en bestämd åldersgrupp.

Vi ser en ökning av hemlösa i stadsdelen. Fler och fler ställs utanför bostadsmarknaden när färre hyresrätter byggs i staden. Det är ett växande problem som leder till att allt färre unga kan flytta hemifrån. Trångboddheten i vår stadsdel är mycket stor och är något som skenar iväg utan åtgärder.

Andelen förskolelärare i stadsdelen har sjunkit. Det är tydligt att vi inte lyckats attrahera fler förskolelärare till vår stadsdel. Bristen på förskollärare i Stockholm blir alltmer akut för varje år som går. Stadsdelen behöver därför få fler barnskötare som idag arbetar på förskolorna att vidareutbilda sig.

Vi är mycket kritiska till vårdnadsbidraget som var tänkt att vara en valfrihetsreform men som istället resulterat i en fattigdomsfälla för många kvinnor. Dessutom tar den resurser från stadsdelens förskoleverksamhet.

Det är inte bra att deltidsarbetande medarbetare inte erbjuds heltidsanställning. Än så länge är det en bit kvar innan Stockholm stad är en arbetsgivare i världsklass. Vi vill avsluta med att påpeka att denna verksamhetsberättelse skiljer sig markant från tidigare berättelser vi har läst under alliansens styre. Den visar en bild som är mycket närmare den verklighet som vi hela tiden har pekat på. Nu har de gula och röda plupparna börjat dyka upp får det oss att ifrågasätta tidigare verksamhetsberättelser åter igen.”

Särskilt uttalande

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Alliansen i Stadshuset och i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har satt upp ett antal inriktningsmål och nämndmål om vad som ska uppnås i förvaltningens verksamhet. För att följa upp om man uppfyller de uppsatta inriktningsmålen och nämndmålen har alliansen inför ett antal mätbara indikatorer som visar göd, gul och grön färg.

Ett viktigt verksamhetsmål för nämnden är att hushållen ska vara självförsörjande, ett mål som stadsdelsnämnden inte uppfyllt de senaste åren och inte heller det här året. En befogad fråga är därför vilka åtgärder majoriteten i nämnden tänker vidta för att komma till rätta med frågan. Vi anser att när alliansen sätter samma mål år efter år utan att det uppfylls så borde det leda till att alliansen initierar nya verktyg och nytänk. Vi konstaterar att alliansen inte lyckas få fler människor i arbete, arbetslösheten är högre idag än när alliansen tog över makten i Stockholm.

En viktig fråga för medborgarna är tryggheten. Här har vi sett stora försämringar under det gånga verksamhetsåret, det har varit en del sociala oroligheter och både medborgarundersökningen och Stockholmsenkäten visar tydliga försämringar i resultat för trygghetsmätningen i stadsdelen.

En framträdande aspekt i verksamhetsberättelsen är att stadsdelsnämnden har haft få indikatorer för sina nämndmål. De få uppsatta är ofta inte uppnådda. Låt oss exemplifiera med några nämndmål: föräldrar i Spånga-Tensta känner sig trygga och säkra i sin föräldraroll, kvinnor som har utsatts för våld i en nära relation tillförsäkras en trygg livssituation och brukaren har inflytande över insatserna. De nämnda exemplen är viktiga nämndmål som enligt verksamhetsberättelsen är uppfyllda, men det finnsinte en enda indikator för att uppfölja nämndmålen.Vi anser att det inte är ett helt rättvist styrningsinstrument att följa upp indikatorer, men när nu alliansen gör det så är det viktigt att den sätter upp relevanta parametrar, till exempel hur många personer i jobbtorg som kommit in i arbete, antal nya etableringar av företag, antal nytillkomna lägenheter med flera. Stadsdelsnämnden redovisar budget i balans, även om flera verksamheter visar underskott, mest alarmerande är ekonomist bistånd. När ekonomiskt bistånd visar så stort underskott måste alliansen ta pengar från kärnverksamheterna, det vill säga andra verksamheter får mindre pengar att klara sig med. Det är inte acceptabelt.”

___________________

§6 Medborgarförslag om asfaltering samt belysning av stig vid Solhöjden

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Jan Sundström har lämnat ett medborgarförslag om asfaltering och belysning på en stig mot Spånga Station från Solskensbrinken 3. Stigen är ca 30 meter utan varken asfalt eller belysning. Stigen används av de boende och av föräldrar till barn samt personal på Solhöjdens förskola.

Förvaltningen eftersträvar att medborgarna ska ha säkra och trygga parkvägar för att ta sig till olika områden i stadsdelen. Förvaltningen kommer att se över sin planering och prioritering av underhåll och beaktar då inkomna förslag på förbättringar i stadsdelen.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 januari 2013.

Dnr 611-2012-1.2.4.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade gemensamt för MP+S+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordförande Ornina Younan (S), ledamöterna Awad Hersi (MP), Jonas Ljungstedt (V), Anna Jonazon, Rune Olofsson och Derya Uzel (MP) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Att stadsdelsnämnden beslutar

Att bifalla medborgarförslaget.

Att därutöver anföra följande

Ett utmärkt medborgarförslag! Medborgarförslaget presenterar en viktig trygghetsskapande åtgärd, det vill säga att satta upp belysning i otryggt område. Det är allmänt känt att obelysta områden ökar känslan otrygghet. Det är en enkel åtgärd och vi anser att förvaltningen ska genomföra förslaget. Det aktuella området är täckt av gräsrötter och är otryggt när det är mörkt. ”

___________________

§7 Medborgarförslag om att få bänkar till Boulebanan vid Elinsborgsbacken

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget samt beslutar att:
Inom ramen för parkbudgeten ordna bänkar i anslutning till boulebanan.

Ärendet

Gunnar Olsson föreslår i ett medborgarförslag att bänkar ska sättas upp vid boulebanan så att spelarna kan vila sig. I samma medborgarförslag önskas att det befintliga lusthuset rivs och att det sätts upp ett nytt.

Bänkar kommer att ställas ut när boulesäsongen börjar i vår.

Förvaltningen har gett PEAB i uppdrag att reparera lusthuset.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 januari 2013.

Dnr 619-2012-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§8 Uppföljning av daglig verksamhet i kommunal regi i Spånga-Tensta

Beslut

1. Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att göra en handlingsplan för hur identifierade brister ska åtgärdas

2. Handlingsplanen ska presenteras för stadsdelsnämnden i juni 2013.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen har i uppdrag att följa upp de verksamheter som stadsdelen har ett ansvar för. Syftet med uppföljning är att få kunskap om vilka styrkor, svagheter och angelägna förbättringsområden som finns i verksamheten. Stadsdelsnämnden i Spånga-Tensta driver Fridagruppens dagliga verksamhet. Verksamheten vänder sig till vuxna personer med olika funktionsnedsättningar som utvecklingsstörning, autism och personer med förvärvad hjärnskada. Fridagruppen har två inriktningar – en arbetsinriktning och en aktivitetsinriktning. Uppföljningen har genomförts under oktober och november 2012.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 29 november 2012.

Dnr 36-2013-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§9 Anmälan av verksamhetsuppföljning för 2012 avseende äldreomsorg i egen regi och på entreprenad

Beslut

1. Förvaltningen överlämnar bifogade redogörelser.

2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med uppföljning av åtgärdsplanerna i juni 2013.

Ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat att alla äldreomsorgsverksamheter som drivs i egen regi eller på entreprenad åt staden ska följas upp varje år. I detta ärende redovisas sammanfattande den uppföljning av äldreomsorgsverksamheter i egen regi samt på entreprenad som förvaltningen genomfört under 2012. Uppföljningarna sker enligt stadens gemensamma modell och rapporteras till Äldreförvaltningen som i sin tur sammanställer stadens alla uppföljningar i en rapport till Kommunfullmäktige. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med en uppföljning av enheternas åtgärdsplaner på sammanträdet i juni 2013.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från

Dnr 4-2013-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
9.1.2.1-4-2013 bilaga 2 Fristad äldreboende uppföljning 2012 KF-version.pdf (63 kb) 9.1.2.1-4-2013 bilaga 21 Avtalsuppföljning 121114.pdf (56 kb) 9.1.2.1-4-2013 bilaga 3 Elinsborg, Kavat Vård AB, uppföljning 2012, KF-version..pdf (63 kb) 9.1.2.1-4-2013 bilaga 4 Linnean, Kavat Vård AB, uppföljning 2012, KF-version..pdf (63 kb) 9.1.2.1-4-2013 bilaga 5 Spånga hemtjänst, uppföljn 2012, KF-version.pdf (50 kb) 9.1.2.1-4-2013 bilaga 6 Tensta hemtjänst, uppföljn 2012, KF-version.pdf (50 kb) 9.1.2.1-4-2013 bilaga 7 Fristad servicehus uppföljning 2012 KF-version.pdf (59 kb) 9.1.2.1-4-2013 bilaga 8 Tensta servicehus, uppföljning 2012, KF-version..pdf (59 kb) 9_1_2_1-4-2013 bilaga 1 Uppföljningsmall Fristad sjukhem 2012.pdf (298 kb) 9_1_2_1-4-2013 bilaga 10 Uppföljning Dagverksamheten Träffen 2012 KF-version.pdf (265 kb) 9_1_2_1-4-2013 bilaga 11 Åtgärdsplan 2012 Elinsborgs äldreboende Eb 9.pdf (53 kb) 9_1_2_1-4-2013 bilaga 12 Åtgärdsplan 2012 korttidsboendet Linnean Kavat Vård AB.pdf (54 kb) 9_1_2_1-4-2013 bilaga 13 Åtgärdsplan 2012 Spånga hemtjänst.pdf (75 kb) 9_1_2_1-4-2013 bilaga 14 Åtgärdsplan 2012 Tensta hemtjänst.pdf (75 kb) 9_1_2_1-4-2013 bilaga 15 Åtgärdsplan 2012 Fristad servicehus, Attendo.pdf (72 kb) 9_1_2_1-4-2013 bilaga 16 Åtgärdsplan 2012 Tensta servicehus.pdf (73 kb) 9_1_2_1-4-2013 bilaga 17 Åtgärdsplan 2012 Dagverksamheten Hedvig.pdf (70 kb) 9_1_2_1-4-2013 bilaga 18 Åtgärdsplan 2012 Dagverksamheten Träffen Attendo.pdf (72 kb) 9_1_2_1-4-2013 bilaga 19 AVTALSUPPFÖLJNING FRISTAD SERVICEHUS SAMT DAGVERKSAMHETEN TRÄFFEN 2012.pdf (142 kb) 9_1_2_1-4-2013 bilaga 20 AVTALSUPPFÖLJNING KAVAT VÅRD AB 2012.pdf (174 kb) 9_1_2_1-4-2013 bilaga 9 Uppföljning Hedvig 2012 slutversion.pdf (264 kb)

§10 Reviderad plan för boenden för äldre i region Västerort; Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, Hässelby-Vällingby och Bromma stadsdelsnämnder

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner reviderad äldreboendeplan för region Västerort avseende den del som berör Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

Ärendet

De förvaltningar som ingår i region Västerort har i samarbete tagit fram en plan för boende för äldre. Äldreboendeplanen innehåller en inventering av befintliga servicehuslägenheter och platser i vård- och omsorgsboende, samt en bedömning av framtida behov i förhållande till de befintliga platser och inriktningar som finns i regionen.

Boendeplaneringen bygger på SWECO:s framskrivning av äldreomsorgsbehovet i Stockholms stad under perioden 2013-2040. Region Västerorts samlade bedömning är att utbudet av vård- och omsorgsboende inom regionen kan tillgodose behovet under de närmaste åren. Generellt kan dock sägas att platser som avvecklas i vård- och omsorgsboende behöver ersättas. Behov av upprustning finns för en del av de befintliga boendena, alternativt nybyggnation, för att tillgodose dagens myndighetskrav. Regionen bedömer att behovet av korttidsvård inte kommer att öka de närmaste åren, men att den däremot behöver utvecklas för att möta framtida behov.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 17 januari 2013.

Dnr 6-2013-1.2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§11 Redovisning av verksamheten med personligt ombud år 2012

Beslut

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens årsredovisning av verksamheten för personligt ombud 2012 och överlämnar den till Länsstyrelsen i Stockholms län.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Ärendet

Länsstyrelsen fördelar varje år statsbidrag till kommunens verksamhet med personligt ombud för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har en heltidstjänst som personligt ombud för vilken statsbidrag, efter ansökan till Länsstyrelsen, kan utgå. Inför beslut om statsbidrag för 2013 begär Länsstyrelsen att stadsdelsnämnden lämnar in en redovisning av hur verksamheten har bedrivits under det gångna året.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från

Dnr 685-2012-1.4

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§12 Nya rutiner för rapportering och anmälan av missförhållanden inom socialtjänsten – Lex Sarah

Beslut

  1. Stadsdelsnämnden godkänner och fastställer Rutin för rapportering och anmälan av missförhållanden inom socialtjänsten – Lex Sarah.
  2. Stadsdelsnämnden beslutar att delegerar befogenheter och beslutanderätt i lex Sarah ärenden enligt nedan:

- Beslutar att till lex Sarah-ansvarig delegera befogenhet att till
enhetschefer överlämna uppgifter att vid nyanställning av personal m.fl. informera dessa om rapporteringsskyldigheten.

- Beslutar att till lex Sarah-ansvarig delegera uppdrag att minst en gång per år följa upp att information till rapporteringsskyldiga har lämnats av enhetschefen.

- Beslutar att till berörd avdelningschef delegera befogenhet att avskriva en rapport som uppenbart inte rör ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande.

- Beslutar att till berörd avdelningschef delegera befogenhet att bedöma och besluta om lex Sarah-anmälan lämnas till Socialstyrelsen.

- Beslutar att till berörd avdelningschef delegera befogenhet att göra en polisanmälan för nämndens räkning.

- Beslutar att till stadsdelsdirektören delegera befogenhet att utse en annan delegat om avdelningschefen som av nämnden fått delegation att besluta om lex Sarah-anmälan till Socialstyrelsen är part eller jäv i ärendet.

Ärendet

I enlighet med stadens riktlinjer har stadsdelsförvaltning upprättat förslag till nya rutiner för hantering av lex Sarah. Förvaltningen föreslår att en lex Sarah-ansvarig och fyra ersättare utses inom stadsdelsförvaltningen som har goda kunskaper inom verksamhetsområden. Stadsdelsnämnden föreslås delegera befogenheter och vissa beslutanderätt till tjänsteman i hantering av lex Sarah. Lex Sarah rapporter, anmälningar och information sammanställs en gång per år i verksamhetsberättelsen.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 2 oktober 2012.

Dnr 585-2012-1.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§13 Överenskommelse om samverkan mellan grundskola, särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, individ- och stadsdelsnämndens verksamheter

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger överenskommelsen till handlingarna.

Ärendet

Spånga Tensta stadsdelsförvaltningar har under 2012 haft i uppdrag att ta fram överenskommelser tillsamman med utbildningsförvaltningen avseende förskola, socialtjänsten och funktionshinder.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 26 november 2012.

Dnr 671-2012-1.2.5.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§14 Lokala pensionärsrådets protokoll 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 13 december 2012 till handlingarna.

Ärendet

Protokollet från pensionärsrådets sammanträde den 13 december 2012 anmäldes.

Dnr 9-2012-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§15 Lokala rådet för funktionshindersfrågor protokoll 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 10 december 2012 till handlingarna.

Ärendet

Protokollet från rådet för funktionshindersfrågor sammanträde den 10 december 2012 anmäldes.

Dnr 10-2012-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§16 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under januari 2013

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

Ärendet

Förteckningen finns i pärm på sammanträdet.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§17 Information, kurser och konferenser

Beslut

· Stadsdelsnämnden beslutade att arvode ska utgå till ledamöter i sociala delegationen för medverkan på socialrotelns seminarium om våld i nära relationer.

___________________

§18 Nämndens och förvaltningens frågor

· Eva Broström besvarade fråga om personal ingår i den yta som finns beräknat per barn vid bygget av en ny förskola.

· Jonas Ljungstedt (V) frågade om Tensta Marknad blir av under 2013. Maria Häggblom svarade att datum är satt till den 7-8 september och. Föreningslivet kommer att bjudas till ett möte i mars för att diskutera medverkan i genomförande av Tensta Marknad 2013.

___________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll med mera.

(Bilaga 1 § 18)

§19 Anmälan av tjänsteyttrande avseende remiss om program för stöd till anhöriga 2012-2016

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger tjänsteyttrandet till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen delger stadsdelnämnden tjänsteutlåtande avseende remiss om program för stöd till anhöriga 2012-2016.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23 januari 2013.

Dnr 1.5.1-52/2013

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M + S+V att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M+S+V förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP) och Derya Uzel (MP) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Vi hänvisar till miljöpartiets reservation vid socialnämndens sammanträde den 12 juni 2012. ”

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Det allra viktigaste anhörigstödet är en väl utbyggd, flexibel och individuellt anpassad omsorg av hög kvalitet inom hela socialtjänsten, oavsett det gäller individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning eller äldreomsorg.

Anhörigstöd ska vara fullkomligt frivilligt och inte en följd av brister i samhället. Ingen ska riskera att känna sig utlämnad till anhörigas vård eller till frivilligkrafter som man inte känner sig bekväm med. Det är ett stort värde för båda parter att anhöriga kan fortsätta att vara just anhöriga. Vare sig anhöriga eller intresseorganisationerna ska ersätta samhällets omsorg, men gärna komplettera. Även med fullgoda insatser från samhällets sida kommer det alltid att finnas anhöriga som gör stora insatser och som behöver stöd. Därför är det utmärkt att staden har ett program för detta.

Anhörigstöd måste utformas enligt individuella behov. Anhöriggrupper som ger bra resultat för föräldrar till funktionsnedsatta barn fungerar inte självklart på samma sätt för anhöriga till äldre, personer med missbruk eller psykisk ohälsa. Stadsdelsnämnderna har ansvar för att organisera anhörigstödet efter målgruppernas behov.

Den ekonomiska och sociala situationen är betydelsefull, liksom anhörigas ålder, eventuellt förvärvsarbete och om den anhöriga är partner, förälder, barn eller syskon. Anhöriga ska inte behöva slita ut sig psykiskt och fysiskt. Stödsamtal med psykolog ska finnas för anhöriga med demenssjukdom, anhöriga ska erbjudas utbildning och det ska finnas attraktiva avlastningsboenden och dagvårdsplatser. Det måste också bli lättare att snabbt få ett särskilt boende av god kvalitet när anhöriga säger ifrån.

Idag utförs upp emot 70 % av äldreomsorgen av kvinnor, som många gånger fortfarande är yrkesverksamma men känner sig tvungna att gå ner i arbetstid för att ”täcka upp” bristande samordning och omsorg från samhällets sida. De som är mer välbeställda kan istället köpa sig tjänster med kraftiga skattesubventioner. Anhörigstödet måste därför ses i sin samhälleliga kontext. Det är inte samhällsekonomiskt hållbart att stora grupper arbetstagare måste gå ner i arbetstid för att beviljade insatser inte räcker till. Det är inte jämställt att dessa arbetstagare oftast är kvinnor, många gånger dessutom lågavlönade. Den onda cirkeln måste brytas.”

___________________