Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-06-13

Sammanträde 2013-06-13

Datum
Klockan
18.00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

Öppet forum klockan 18.00
Denna del av sammanträdet inleds med information om Anhörigstöd Läs mer... och Förskoleundersökningen 2013. Allmänheten har därefter möjlighet att ställa frågor.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

Förhinder anmäls till Ida Malmborg, nämndsekreterare
Telefon: 08-508 03 499
E-post: malmborg.ida.sundback@stockholm.se

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll.
Protokollet justeras den 19 juni 2013.
Protokollet från sammanträdet den 23 maj 2013 justerades
den 29 maj 2013.

2 Svar på remiss om förslag till Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050

Dnr 234-2013-1.5.3.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

3 Svar på remiss om ändring av gränsen för Hansta naturrerservat för förbifart Stockholm

Dnr 350-2013-1.5.3.
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Stadsdelsnämnden lämnar tjänsteutlåtandet som svar på samråd.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

4 Svar på remiss om förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd.

Dnr 269-2013-1.5.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lämnar svar på remissen i enlighet med tjänsteutlåtandet.

5 Remiss om förslag till reviderade riktlinjer för familjehemsvård av barn och ungdomar

Dnr 267-2013-1.5.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

6 Svar på samråd om förslag till detaljplan för fastigheten Ferdinand 9 i stadsdelen Sundby.

Dnr 306-2013-1.5.3.
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Stadsdelsnämnden lämnar tjänsteutlåtandet som svar på samrådet.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

7 Svar på remiss om motion (2012:27) om kommunalt initiativ för kraftigt minskade lastbilstransporter inom dagligvaruhandeln i Stockholm.

Dnr 298-2013-1.5.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

8 Nominering av Centrala Tensta förskolor till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2013

Dnr 367-2013-1.2.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden nominerar Centrala Tensta förskolor till stadens kvalitetsutmärkelse 2013.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Genomförandebeslut, konceptförskola kvarteret Lilla Tensta

Dnr 724-2012-1.1.
Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar om projektering och genomförande av konceptförskola i kvarteret Lilla Tensta.
2. Stadsdelsnämnden överlämnar ärendet till Kommunstyrelsens ekonomiutskott med begäran om hyresmedgivande för projektets tillkommande årshyra på ca 3,5 mnkr enligt SISAB:s offert.
3. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att teckna avtal med SISAB om uppförande av en åtta avdelningars konceptförskola. Beställningen görs under förutsättning att Kommunstyrelsens ekonomiutskott beviljar den tillkommande hyran.
4. Stadsdelsnämnden överlämnar ärendet till utbildningsnämnden för kännedom

10 Förslag till gemensamma principer för hyressättning av Stockholms stads förskolor hos AB Svenska Bostäder, AB Stockholmshem och AB Familjebostäder

Dnr 265-2013-1.5.1.
Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

11 Entledigande av ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd 2013

Dnr 371-2013-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden entledigar Hans von Schmalensee från sitt uppdrag som ersättare i Stadsdelsnämndens pensionärsråd.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Fyllnadsval pensionärsrådet 2013

Dnr 369-2013-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden utser Lena Lindmark till ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd för 2013.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Resultat från Förskoleundersökningen 2013

Dnr 390-2013-4
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

15 Anmälan av inkommet Medborgarförslag

Dnr 362-2013-1.2.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om ungdomsgård i Hjulsta.

16 Anmälan av inkommet Medborgarförslag

Dnr 363-2013-1.2.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om åtgärder för att öka säkerheten i pulkabacken vid Gläntan, Solhem.

17 Anmälan av inkommet Medborgarförslag

Dnr 370-2013-1.2.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om förbättringar i Spånga-Tensta.

18 Anmälan av inkommet Medborgarförslag

Dnr 374-2013-1.2.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om bostäder åt mindre bemedlade och återkomma till nämnden.

19 Anmälan av rapport av Förebyggande insatser för att minska cannabisanvändandet bland unga

Dnr 297-2013-1.6.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

20 Anmälan av rapport över användandet av härbärgen/akutboenden under 2012

Dnr 297-2013-1.6
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

21 Protokoll för lokala rådet för funktionshindersfrågor 2013

Dnr 67-2013-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet från den 8 april 2013 till handlingarna.

22 Månadsrapport maj 2013

Dnr 368-2013-1.2.1
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger månadsrapporten för maj 2013 till handlingarna. Delas ut på gruppledarträffen den 10 juni.

23 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under maj 2013

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

24 Information, kurser och konferenser

25 Nämndens och förvaltningens frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (114 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet ska justeras
den 19 juni 2013.

Det anmäldes att protokollet fört vid stadsdelsnämndens sammanträde den 23 maj 2013 justerades den 29 maj 2013.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§2 Svar på remiss om förslag till Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

Ärendet

I budget för 2012 fick Miljö- och hälsoskyddsnämnden i uppdrag att ta fram en Färdplan som visar hur staden kan bli fossilbränslefri till år 2050. Förslaget till Färdplan beskriver nuläget i Stockholms stad och åtgärder som leder till att Stockholms stad kan bli fossilbränslefritt 2050. Färdplanen innehåller även en beskrivning av risker att föreslagna åtgärder inte genomförs samt en beskrivning om möjligheter till att klimatkompensera eventuellt kvarstående fossila rester 2050. Stadsdelsförvaltningen ställer sig positiv till Färdplanen men efterfrågar en djupare analys av hur kostnaderna ska fördelas nationellt, regionalt och inom staden.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 maj 2013.

Dnr 234-2013-1.5.3.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ledamoten Jonas Ljungstedt (V) lade gemensamt för V+MP fram ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation 1

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), Anna Jonazon (S) och Rune Olofsson (S) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Att i huvudsak godkänna förvaltningens innehåll till färdplan.

Att miljöförvaltningen återkommer med en reviderad färdplan som visar vad det skulle krävas för att fossilbränslena skulle kunna vara utfasade från vår stad 2030 respektive 2040.

Att en konkret åtgärdsplan utarbetas för Stockholm, där staden med snabbhet presenterar och vidtar nödvändiga åtgärder för att göra Stockholm fossilbränslefritt.

Att därutöver anföra följande:

Stockholm ska vara världens första fossilbränslefria stad. Stockholm har en lång historia av framgångsrikt miljöarbete, och ska vara ledande stad i världen i att bedriva klimatarbete. Stockholm har två uppgifter i detta sammanhang. För det första att Stockholm tar sitt ansvar och vidtar åtgärder för att minska sina faktiska utsläpp. Den andra uppgiften är att som föregångsstad visa att det går att omvandla ett samhälle till fritt från fossilbränslen. Men ska Stockholm kunna spela denna roll som modellstad för hur städer världen över kan minska sina utsläpp, krävs snabba och resoluta åtgärder – och högre ambitioner än 2050.

Målambitionen är i grunden för låg. Exempelvis har Köpenhamn satt målet att man ska vara världens första koldioxidneutrala stad 2025. Andra städer, både utanför landets gränser, som innanför har höjt sina ambitioner så mycket att Stockholm riskerar att hamna efter. Riksdagen har slagit fast att Sverige som land inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2050. I beaktande av att Stockholm är en kommun som vare sig har jordbruksproduktion eller energitung processindustri i större omfattning, vilka är två sektorer som Naturvårdsverket pekar ut som de svåraste att få ner utsläppen från, så bör Stockholm kunna ha högre ambitioner med det samlade klimatarbetet än att också ha 2050 som slutår.

Oavsett till vilket år Stockholm och Sverige lyckas bli fossilbränslefritt, så är arbetsuppgiften monumental. Det kommer att krävas stora och långsiktiga investeringar och genomgripande insatser. Handslag och överenskommelser över blockgränserna kommer att vara nödvändiga för att få den säkerhet och förutsägbarhet som stadens (och landets) invånare och verksamheter behöver för att kunna, hinna och våga ställa om.

Staden måste vara beredd att hela tiden pröva, utvärdera, ompröva och ta nya tag.

Som framgår av miljöförvaltningens förslag till färdplan har de flesta åtgärder möjlighet att få stark effekt också redan före 2050. Det kommer att krävas att hela staden, regionen inklusive landstinget och staten drar åt samma håll.

Underlaget är bra, men som samtidigt är ofullständigt. Förslaget till färdplan visar att målet är möjligt att uppnå, men att osäkerheterna är stora om hur målet faktiskt ska kunna nås.

Man bör därför återkomma med förslag till konkreta åtgärder för hur fossilbränslefrihet ska kunna nås (också före 2050).

Staden bör driva på för en utbyggnad av tunnelbana och annan kollektivtrafik i regionen. Staden kan enskilt göra mycket för att stimulera framväxten av exempelvis elbilar, och ska göra detta, men den nationella nivån har ett särskilt ansvar.

Arbetet i Stockholm måste fortsätta med att säkra utrymme för bussar, nyttotrafik, fotgängare och cyklister. Staden bör utveckla en politik för att stödja alla de som inte vill äga en bil men som då och då behöver hyra eller använda en bil i en bil-pool.

Uppgiften att göra Stockholm fossilbränslefritt är som tidigare nämnts närmast monumental. Flera av investeringarna som krävs har så långa ledtider att dessa, tillsammans med andra åtgärder, behöver komma igång skyndsamt. ”

Reservation 2

Reservation anmäldes av ledamöterna Jonas Ljungstedt (V), Derya Uzel (MP) och Stephan Gullberg (MP) till förmån för eget förslag:

Förslag till beslut

Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

Att målet för färdplanen ska vara år 2030

Att första utvärderingen görs år 2014 och därefter vartannat år

Att därutöver anföra

Den industrialiserade världens utsläpp av klimatgaser måste upphöra senast 2030 för att klimateffekterna ska minimeras och världens utvecklingsländer ges möjlighet till en rättvis utveckling. Stockholm ska gå i täten för denna utveckling. Rättvist miljöutrymme är ett mått för hur jordens begränsade resurser ska kunna fördelas rättvist inom ramarna för naturens bärkraft.

Stadens trafiksystem måste utvecklas mot en minimering av privatbilismen och en utbyggnad av bra och billig kollektivtrafik, som alla stadens invånare har råd att använda dagligen.

Förbifart Stockholm ska stoppas och frigjorda pengar användas till kollektivtrafik, till exempel utbyggnad av tunnelbana från Hjulsta till Barkarby. Stadens energiproduktion måste återföras i egen regi för att ett optimalt system som inkluderar olika former av energiproduktion ska kunna optimeras. Användningen av fossila bränslen ska fasas ut till 2030 och en egen produktion ska byggas upp bestående av alla tillgängliga, förnybara energikällor. En långsiktig plan för fjärrvärmesystemets anpassning till lokal energiproduktion måste skapas. Enskilda fastigheters produktionsöverskott måste kunna säljas till det gemensamma nätet.

Existerande fastigheter måste kraftigt sänka sitt energibehov. En stor potential till energibesparing finns inom miljonprogramsbeståndet. Ett särskilt projekt ska utvecklas för att upprusta och energieffektivisera bl.a. dessa fastigheter. En särskild grupp inom staden måste leda och samordna energianvändningen och en fond ska inrättas för att stimulera forskning och utveckling av klimatsmarta energilösningar. Detta ger 10 000 ton CO2e i minskade utsläpp.

Maten står för nästan en tredjedel av stockholmarnas klimatutsläpp. Utsläppen från matkonsumtionen ska minska med minst 20 %. Vegetariska alternativ ska alltid finnas på alla kommunala institutioner och arbetsplatser och vara huvudalternativet en dag i veckan. Fisk och kött från i huvudsak frigående djur inkl vilt och ren ska ersätta kött från s.k. djurfabriker. Information om matens klimateffekter ska prioriteras, matsvinnet ska minska och allt biologiskt avfall ska samlas in. Ger 152 000 ton CO2e i minskade utsläpp.

Trängselavgifterna bör kunna höjas för att uppfylla sitt syfte – just nu behövs en höjning. Intäkterna ska gå till att bygga ut och förbättra kollektivtrafiken i hela länet. Trängselavgifter ska införas på Essingeleden och Förbifart Stockholm ska stoppas, och även dessa pengar ska gå till kollektivtrafik. Vi vill också utöka och utvidga trängselavgiftssystemet att gälla på fler strategiska trafikleder, för att ge incitament till att använda mer hållbara transporter. Ger 245 000 ton CO2e i minskade utsläpp.

Vi införa åtskilda cykelbanor. Utrymme skapas genom färre bilfiler. Systemet med lånecyklar ska utvecklas och säkra cykelparkeringar skapas i hela staden. Ger 13 000 ton CO2e i minskning.

Avfallsmängden måste minskas genom åtgärder inom industri, matvarukedjan och restauranger. Särskild information måste riktas mot allmänheten.

Insamlingen av avfall ska effektiviseras genom att kommunen tar ett helhetsansvar för all insamling även om producenterna tar det ekonomiska ansvaret för sina produkter. All insamling ska vara fastighetsnära och fler återvinningscentraler ska skapas. Andelen återvunnet biologiskt avfall ska öka. Ger 8000 ton CO2e i minskning. Bromma flygplats ska läggas ned snarast möjligt och en ny ekostadsdel med nytt centrum, bostäder och rekreationsområden ska skapas, där hela stadsdelen blir en ”passiv-hus” stadsdel – den första i Europa. Ger 12500 CO2e i minskade utsläpp. Genom sitt stora markinnehav har Stockholm stora möjligheter att utöva påtryckningar på byggherrar genom att skriva in villkor om miljöhänsyn vid markupplåtelse. Programmet för ekologiskt byggande ska vara bindande. Majoriteten av fastigheterna i Stockholms stad ägs av privata fastighetsägare, även dessa måste omfattas av samhällets åtgärder. Förutom lagstiftning och tillsyn vill vi ge stöd till klimatinvesteringar och lokala fonder för att stimulera klimatsmarta investeringar.

Stadens stora bestånd av miljonprogramsområden måste rustas upp. Det räcker inte med stambyten utan husen måste isoleras, energieffektiviseras och miljöerna runt om måste ses över. Upprustningen måste genomföras i samråd med de boende och med statliga bidrag.”

Särskilt uttalande

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) lade gemensamt för FP+M fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Sara Andersson (C) lade fram ett ersättaryttrande enligt följande:

Särskilt uttalande

Stockholm ska visa ledarskap i klimatfrågorna. Med en färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm konkretiseras vägen framåt. Vi ska ha höga ambitioner när det gäller att reducera utsläppen av växthusgaser och bekämpa klimatförändringarna.

Färdplanen innehåller många komplexa delar. Därför är det viktigt att den är tydlig, konkret, saklig och pedagogisk. Svensk elproduktion släpper ut väldigt lite koldioxid då den är baserad på vattenkraft, kärnkraft och numera även viss del vindkraft. I ljuset av det är det därför viktigt att förklara hur minskad el-användning inom Stockholm bidrar till minskade utsläpp av koldioxid. Annars blir det väldigt svårt att förstå sambandet.

I förslaget behöver också skillnaderna mellan olika former av energiproduktion redas ut, framförallt behöver bör begreppen förnybart och fossilfri hållas isär.

I förslaget till färdplan återfinns resonemang om att minska resandet. Å ena sidan kan t.ex. modern teknik ersätta och komplettera dagens mötesformer i framtiden. Å andra sidan är lösningen på klimatproblemen inte att begränsa människors möjligheter att bo och arbeta på olika ställen. I staden behövs bättre möjligheter att resa och förflytta sig inom och mellan olika stadsdelar. Rörligheten skapar stadens dynamik. Framförallt måste kollektivtrafiken fortsätta utvecklas, liksom möjligheterna för gång och cykel. Förslaget om lokala jobbkaféer är apart.Ytterligare en förutsättning för att lyckas i detta arbete är samarbetet och samverkan med det lokala näringslivet. Det skulle med fördel kunna lyftas fram tydligare i färdplanen. Klimatpakten, som initierades under förra mandatperioden borde utvecklas och göra näringslivet mer delaktigt.”

__________________

§3 Svar på remiss om ändring av gränsen för Hansta naturrerservat för förbifart Stockholm

Beslut

1. Stadsdelsnämnden lämnar tjänsteutlåtandet som svar på samråd.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Ärendet

Kommunstyrelsen har sänt ut en remiss av stadsbyggnadskontorets förslag om ändring av gränsen för Hansta naturreservat för förbifart Stockholm. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har inget att invända mot förslaget men framför några synpunkter.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 24 maj 2013.

Dnr 350-2013-1.5.3.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Derya Uzel (MP) lade för MP fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ledamoten Jonas Ljungstedt (V) lade för V fram ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation 1

Reservation anmäldes av ledamöterna Derya Uzel (MP) och Stephan Gullberg (MP) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Att inte tillåta ändring av gränsen för Hansta naturreservat

att man skrotar idén med tunnelöppning i Hjulsta och låter Förbifarten löpa under jord fram till Akalla arbetsområde och respektera de människor som bor i miljonprogrammen.

Hansta naturreservat är unikt med sin mångfald av arter, ädellövskog och man har beslutat bevara den speciella natur som finns där och fornminnesmärken och den sällsynta vattensalamandeln. Nu vill man ta av reservatet till en motorväg som förstår både luft, miljö och trivsel i reservatet. Man lovar kompensera sitt intrång men dessa kompensationer kan inte uppväga att miljön förstörs av biltrafik. Vem vill gå på en begravningsplats där man söker stillhet och bilar dånar runt omkring? Det hjälper inte att man anlägger en stig?

Man har dessutom inte undersökt markförhållandena inom det område man vill ta i anspråk. Det tycker vi är oacceptabelt.

Det finns andra lösningar som skulle bevara Hansta reservatet.

Miljöpartiet har tidigare fört fram att man med en merkostnad på 1,5 - 2 miljarder kunde flytta tunnelöppningen till Akalla arbetsområde med anslutning till Esbogatan och samtidigt slå ihop den med Sollentunauppfarten. Vi menar dessutom att det är skamligt att lägga en tunnelöppning vid Hjulsta. Det är en skymf mot alla Hjulstabor som tvingas leva mitt i Stockholms största trafikplats med E18 och tunnelmynning utanför sina fönster. Man skulle aldrig komma på tanken att göra något liknande i ett villaområde där faktiskt färre människor bor. Men i tättbefolkade och barnrika områden tvekar man inte. I Sverige idag har människor inte lika värde. I miljonprogrammens områden har människor inte lika lätt som på Lovön att föra sin talan eller få information om vad som händer. Det är inte samma sak som att man kan strunta i deras miljö och hälsa.

Att förlänga tunneln och inte påverka Hansta reservatet tycker vi är en bättre lösning. Förbifart Stockholm har nu klubbats igenom i kommunfullmäktige. Det har väl inte undgått någon att Miljöpartiet är emot hela Förbifarts projektet. Det är ett onödigt, feltänkt och kostsamt projekt. Det löser inte Stockholms trafikproblem. Det ökar användandet av fossila bränslen och koldioxidutsläpp och även bilanvändandet. I stället hade vi kunnat bygga ut spårvägar och tunnelbana och satsa på kollektivtrafiken. Det var det som var meningen med att införa trängselskatten, inte att den skulle finansiera flera motorvägar. Nu är beslutet fattat men man kan fortfarande göra det bättre för Hjulstaborna och för naturreservatet. Så satsa på det!

Reservation 2

Reservation anmäldes av ledamoten Jonas Ljungstedt (V) till förmån för eget förslag:

Förslag till beslut

Att avstyrka förslaget att ändra gränsen för Hansta naturreservat

Att därutöver anföra

Vi motsätter oss byggandet av förbifart Stockholm och ser därför ingen anledning att ändra på reservatsgränsen. Vägbyggen som gynnar privatbilism, istället för att satsa motsvarande penningsumma på utbyggd kollektivtrafik försvårar allvarligt den klimatpolitik som är nödvändig att föra. Att lägga förbifart Stockholm i ytläge på Järvafältet innebär en allvarlig lokal miljöförstörelse, med buller, luftföroreningar och inskränkningar i de kringboendes rekreationsmöjligheter. Åtgärder som föreslås som kompensation är bra och bör kunna genomföras ändå.”

_________________

§4 Svar på remiss om förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd.

Beslut

Stadsdelsnämnden lämnar svar på remissen i enlighet med tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Nuvarande riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd beslutades av kommunfullmäktige 2010-05-24. Ändringar i lagstiftning och i omvärlden tillsammans med socialtjänstinspektörernas resultat av granskning av handläggning av ärenden inom ekonomiskt bistånd, är faktorer som påverkar hur socialsekreterarna ska handlägga ärenden och därför har en ny översyn av riktlinjerna funnits nödvändig att göra. Stadsdelen ställer sig positiv till de föreslagna förändringarna i riktlinjerna och framförallt i de avsnitten som omfattar handläggningsprocessen, då dessa tidigare uppfattats som otydliga.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 maj 2013.

Dnr 269-2013-1.5.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ledamot Derya Uzel (MP) föreslog gemensamt för MP att nämnden skulle återremittera ärendet till socialnämnden.

Beslutsgång

Ordföranden ställde proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Stadsdelsnämnden beslutade att avgöra ärendet idag.

Ordföranden ställde därefter proposition på FP+M:s förslag och fann att nämnden hade beslutat att anta det.

MP reserverade sig genom ledamot Derya Uzel (MP) mot beslutet att ärendet avgörs idag.

Reservation 1

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), Jonas Ljungstedt (V), Anna Jonazon (S) och Rune Olofsson (S) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

Att därutöver anföra

Det är bra att riktlinjerna ses över, men vi saknar en hel del. Inom en pressad socialtjänst med knapp budget och hög arbetsbelastning räcker det inte heller med nya riktlinjer. För att riktlinjerna ska fungera krävs tillräckliga resurser. Det behövs också en diskussion om vad kommunens yttersta ansvar innebär, hur det ser ut idag och hur utsatta målgrupper påverkas. SL-kort ska ingå i normen för alla, i likhet med vad som gäller åren 2003-2006. I en storstad som Stockholm är SL-kort ett måste. Människor behöver åka kommunalt för att kunna ta del av nödvändig service. De som inte får SL-kort blir fångar i sina stadsdelar, vilket även drabbar barnen i dessa familjer.

Inga barn ska behöva halka efter i skolan på grund av föräldrarnas ekonomiska situation. Som en del i en kunskapssatsning är det därför rimligt att kostnader för dator och internetuppkoppling ska inkluderas i normen för barnfamiljer. Stockholm har ur ett nationellt perspektiv ett högt kostnadsläge som drabbar stadens fattigaste människor hårdast. Därför är det bra att bredbandsomkostnader nu förs in i riktlinjerna för ekonomiskt bistånd.”

Reservation 2

Reservation anmäldes av ledamöterna Derya Uzel (MP) och Stephan Gullberg (MP) till förmån för eget förslag:

”Förslag till beslut

Redan när ärendet först behandlades i socialnämnden föreslog MP att det liggande förslaget borde beredas ytterligare innan det går till kommunfullmäktige för att fastställas. Vi ser inget idag som förändrar detta synsätt.

Riktlinjerna är ett viktigt verktyg för socialtjänsten i dess arbete, och för medborgarna en viktig källa till information om vilken hjälp man kan räkna med att få och hur denna kan utformas.

Vi välkomnar att riktlinjerna revideras och att ny lagstiftning, rättsfall, JO-utlåtanden och socialtjänstinspektörernas synpunkter beaktas.

Det är också positivt att förvaltningen så tydligt betonar kvalitet, behovet av barnkonsekvensanalyser och kvinnofridsperspektivet samt lyfter fram att en individuell behovsprövning ska göras.

Om man inte läser inledningstexten, utan går direkt på ett avsnitt om hur en bestämd fråga ska handläggas, visar det sig dock att de stolta ambitionerna inte alltid avspeglas i de konkreta riktlinjerna.

Vi anser att förslaget till riktlinjer behöver belysas ur ett brukarperspektiv. Det bör skickas på remiss till idéburna sektorn för att få synpunkter på de problem och möjligheter som enskilda människor möter i sin kontakt med socialtjänsten. Remissinstanser bör vara de organisationer som ingår i överenskommelsen med staden på det sociala området, men även RSMH och andra föreningar som möter och representerar människor som söker försörjningsstöd.

Några frågor vi vill ta upp inför omarbetning av förslaget:

Begreppet förändringsplan, i stället för det tidigare arbetsplan. Vad klienten och socialtjänsten gemensamt ska arbeta för anges förstås i en arbetsplan, men vad eller vem – är det som ska ”förändras”? Det finns ett skuldbeläggande i skrivningarna som rör försörjningshinder. Personer som är arbetslösa ska göra var de kan för att kunna återgå till arbetsmarknaden, men arbetslöshet har även med konjunktur och andra yttre faktorer att göra. Problemet får inte individualiseras på ett sätt som gör att insatserna utformas utan respekt för den enskildes integritet. Skrivningarna i avsnittet om arbetslinjen (s. 17) ger närmast intryck av att skälet till arbetslöshet är att den enskilde inte vill ta ansvar. Vi ifrågasätter vidare begreppet ”motprestationer” som uttryck för åtgärder som syftar till egen försörjning. För att ha rätt till försörjningsstöd krävs att den sökande gör vad den kan för att bli självförsörjande, vilket är prestationer till nytta för honom eller henne själv. Detta är inte detsamma som att prestera något i utbyte mot det utbetalade försörjningsstödet, vilket vore ett lönearbete.

Även avsnittet om vikten av att familjer som är nyanlända till Sverige och Stockholm snabbt skaffar egen försörjning får det att låta som om de inte ville det. Nyanlända vill oftast inget hellre än att kunna börja jobba, men möter hinder av olika slag som bl.a. arbetsförmedlingen och socialtjänsten kan hjälpa till att övervinna.

En bra föreslagen förändring är att det ska skrivas in om den enskilde har en annan uppfattning i någon fråga, till exempel vilken insats som är lämplig, och att det alltid ska dokumenteras. Samtidigt ska ju insatserna alltid formas efter den enskildes behov och så långt det är möjligt i samråd med den enskilde.

Det är här inte helt klart hur handläggaren ska förhålla sig. Det bör för övrigt noteras att socialtjänsten generellt inte har kompetens på arbetsmarknadsfrågor. Det kan därmed finnas anledning till försiktighet i fråga om vilka åtgärder en viss person ska vidta för att få arbete. Det anges (s. 37) att om en person har lånat eller fått pengar för att finansiera en utlandsresa är det att betrakta som inkomst. Vi menar att det kan finnas angelägna skäl där personer har fått pengar av släkt eller vänner för att kunna besöka en svårt sjuk eller döende släkting, medverka till begravning, eller vid familjeåterförening hämta hem barn, som inte ska påverka behovet av försörjningsstöd. Vi ifrågasätter vidare om resor utomlands ska behandlas annorlunda än inrikesresor till motsvarande kostnad (se även s. 93-94).

Det bör tas fram riktlinjer för de som har behov av långvarigt ekonomiskt stöd. Vi anser att tillgång till SL-kort och till en enklare, ev. begagnad, dator med internetuppkoppling numera är något som en låginkomsttagare normalt kan kosta på sig och som i dagens Stockholm krävs för att uppnå en skälig levnadsstandard. Det är dessutom i praktiken en förutsättning för att kunna söka arbete på ett effektivt sätt. Vi hade också gärna sett ett tydligare resonemang om socialtjänstens roll som yttersta skyddsnät. Skälen för, konsekvenserna av, och tillämpningen av proportionalitetsprincipen vid avslag på ansökningar hade behövt problematiseras mer.”

__________________

§5 Remiss om förslag till reviderade riktlinjer för familjehemsvård av barn och ungdomar

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har översänt en remiss om förslag till reviderade riktlinjer för familjehemsvård av barn och ungdomar (dnr 3.1-82/2013). Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning ställer sig positiv till den föreslagna revideringen i sin helhet.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 28 maj 2013.

Dnr 267-2013-1.5.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), Jonas Ljungstedt (V), Anna Jonazon (S) och Rune Olofsson (S) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Att i huvudsak bifalla förvaltningens svar på remissen.

Att därutöver anföra följande

Funktionshindersrådet i socialnämnden påpekar att det också i familjehem finns barn och ungdomar med funktionsnedsättning. De behöver garanteras habilitering.

Detta krav måste säkerställas.

Barn placerade i familjehem ska få egen socialsekreterare, vilket är mycket bra. Denna märkbara utökning av arbete kräver fler socialsekreterare.

En fördubbling av besöken i familjehemmen leder till lika stor ökning i delegationen av rapporter från besöken. Detta behöver analyseras och eventuellt åtgärdas. ”

__________________

§6 Svar på samråd om förslag till detaljplan för fastigheten Ferdinand 9 i stadsdelen Sundby.

Beslut

1. Att bifalla förvaltningens förslag till utlåtande

2. Att uppdra åt förvaltningen att undersöka förutsättningarna för gruppbostäder i fastigheten.

Det är stort behov av gruppbostäder i hela Stockholm och det finns ett uppdrag i budget 2013 till alla stadsdelsnämnder att utöka antalet gruppbostäder. Detta sker enklast vid nybyggnation. I Spånga-Tensta är inriktningen att fler gruppbostäder och andra typer av bostäder för personer med funktionsnedsättning ska byggas i samband med utvecklingen av Bromstens industriområde. Den inriktningen bör fortsatt vara gällande men då tidplanen för byggstart är oklar är det angeläget att ta tillvara de möjligheter som finns i samband med annan nybyggnation. Förvaltningen bör därför undersöka möjligheten att få till stånd gruppbostäder i fastigheten Ferdinand 9.

3. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har bjudit in till samråd om förslag till detaljplan för fastigheten Ferdinand 9 i stadsdelen Sundby. Nämnden ställer sig bakom den föreslagna detaljplanen. Nämnden vill dock lyfta upp några områden som har betydelse för de boende i området. Det gäller frågor om buller och trafikflöden.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 maj 2013.

Dnr 306-2013-1.5.3.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutade i enlighet med FP+M:s förslag.

Sara Andersson (C) lade fram ett ersättaryttrande.

__________________

§7 Svar på remiss om motion (2012:27) om kommunalt initiativ för kraftigt minskade lastbilstransporter inom dagligvaruhandeln i Stockholm.

Beslut

Stadsdelsnämnden lämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har överlämnat en remiss om motion (2012:27) om kommunalt initiativ för kraftigt minskade lastbilstransporter inom dagligvaruhandeln i Stockholm av Jan Valeskog (S) m fl.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 24 maj 2013.

Dnr 298-2013-1.5.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), Jonas Ljungstedt (V), Anna Jonazon (S) och Rune Olofsson (S) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Att tillstyrka motionen

Att därutöver anföra följande

Förvaltningen instämmer att det finns ett behov att effektivisera godstransporter dock läggs allt hopp på färdplanen för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050. Vi menar att färdplanen för ett fossilfritt Stockholm lägger stor vikt på att lösa problemet på lång sikt istället för att ta tag i frågan redan idag. Motionen står inte i motsättning till färdplanen.

Att staden inleder ett samarbete med de stora aktörerna ser vi inte som ett hinder för att nå ett fossilbränslefritt Stockholm utan tvärtom något som leder till att vi kan nå målet mycket tidigare. För att få långsiktiga och stabila beslut så krävs det också en politisk vilja, en vision och en ett intresse från stadens politiker och tjänstemän. Att initiativet kommer från staden ser vi inte som ett hinder utan tvärtom, att det kan skapa möjligheter till fler att ansluta sig då staden är en av parterna.”

__________________

§8 Nominering av Centrala Tensta förskolor till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2013

Beslut

Stadsdelsnämnden nominerar Centrala Tensta förskolor till stadens kvalitetsutmärkelse 2013.

Ärendet

Som ett led i stadens kvalitetsutveckling delar staden varje år ut kvalitetsutmärkelser till både kommunalt och enskilt drivna verksamheter finansierade av staden. Stadsdelsförvaltningen föreslår att nämnden nominerar centrala Tensta förskolor till stadens kvalitetsutmärkelse 2013.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 27 maj 2013.

Dnr 367-2013-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§9 Genomförandebeslut, konceptförskola kvarteret Lilla Tensta

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar om projektering och genomförande av konceptförskola i kvarteret Lilla Tensta.

2. Stadsdelsnämnden överlämnar ärendet till Kommunstyrelsens ekonomiutskott med begäran om hyresmedgivande för projektets tillkommande årshyra på ca 3,5 mnkr enligt SISAB:s offert.

3. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att teckna avtal med SISAB om uppförande av en åtta avdelningars konceptförskola. Beställningen görs under förutsättning att Kommunstyrelsens ekonomiutskott beviljar den tillkommande hyran.

4. Stadsdelsnämnden överlämnar ärendet till utbildningsnämnden för kännedom

Ärendet

Förvaltningen föreslår att projektering och genomförande av en ny konceptförskola i kvarteret Lilla Tensta beställs av SISAB. Förskolan dimensioneras för 144 barn inom åtta avdelningar. Enligt SISAB:s offert är den budgeterade projektkostnaden 44,2 mnkr. Förvaltningens hyra år 1 beräknas till 3,5 mnkr i 2013 års prisläge.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 maj 2013.

Dnr 724-2012-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§10 Förslag till gemensamma principer för hyressättning av Stockholms stads förskolor hos AB Svenska Bostäder, AB Stockholmshem och AB Familjebostäder

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

Ärendet

Stadens tre bostadsbolag har fått i uppdrag att säga upp ”självkostnadsavtalet” för förskolor med stadens förvaltningar. Bolagen fick också i uppdrag att utarbeta nya principer för hyressättning med hänsyn tagen till ”allbolagen” som trädde i kraft 2011. Under förutsättning att förslaget träder i kraft innebär det en ökad hyreskostnad om ca 0,3 mnkr årligen och ökade kostnader för yttre och inre underhåll. Underhållskostnaderna är svåra att prognostisera men överstiger sannolikt kostnaden för hyreshöjningen.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 27 maj 2013.

Dnr 265-2013-1.5.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Jonas Ljungstedt (V) lade för V fram ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Vice ordförande Ornina Younan (S) anmälde jäv och lämnade lokalen under nämndens behandling av ärendet.

Reservation

Reservation anmäldes av ledamoten Jonas Ljungstedt (V) till förmån för eget förslag:

Förslag till beslut

Att avstyrka förslaget till nya principer för hyressättning

Att därutöver anföra

De nya principerna för hyressättning ska byggas på självkostnad, det gäller även nyproduktion av förskolor. Hyressättningen av förskolor och andra för kommunen viktiga verksamheter som använder lokaler ägda av kommunen ska inte åläggas marknadshyror. Vi anser att kommunen inte ska leka affär med sig själv.

Det här förslaget innebär en höjning av hyror på sammanlagt 8,4 milj kr och en sänkning med 285 000 kr. Konsekvensen av detta förslag blir antingen att kommunen måste öka budgeten för stadsdelarna, som betalar dessa hyror, eller att förskolorna måste minska på verksamheten i form av personal och lokalyta.

Vi anser att staden gör en alltför rigid tolkning av den nya lagstiftningen om Allmännyttan, som inte bara kräver affärsmässighet utan också innehåller en möjlighet för bolagen att ta ett allmännyttigt och socialt ansvar.

Detta förslag innebär att stadens bostadsbolag tar ytterligare ett steg mot marknadshyror i Stockholm, vilket inte ligger i stockholmarnas intresse. ”

Särskilt uttalande

Ledamot Anna Jonazon (S) lade gemensamt för S+MP fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Vi delar förvaltningens oro för höjda hyror på grund av den nya hyresmodellen. I tjänsteutlåtandet beskrivs vikten av att förskolelokaler i centrala lägen får en hög yteffektivitet. Detta får dock inte innebära att möjligheten att bedriva en kvalitativ verksamhet äventyras på grund av att ytan per plats blir för liten. Vidare anser vi att de stadsdelsnämnder som får ökade kostnader i och med den nya hyressättningen måste kompenseras så att inte kvaliteten i verksamheten drabbas negativ.

Den s k allbolagen tvingar de allmännyttiga bostadsföretagen att överge självkostnadsprincipen och det avtal som Stockholm stad ingick med bostadsföretagen 1992. De medel som avsätts för att bedriva förskolor ska främst gå till verksamheten och löner till de anställda, inte till bostadsföretagens hyror.”

__________________

§11 Entledigande av ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd 2013

Beslut

1. Stadsdelsnämnden entledigar Hans von Schmalensee från sitt uppdrag som ersättare i Stadsdelsnämndens pensionärsråd.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

Ärendet

Stadsdelsnämnden utsåg den 2 januari 2013 ledamöter och ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd. Ersättaren Hans von Schmalensee, SPF Spångaveteranerna, har begärt att entledigas från sitt uppdrag i rådet.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 27 maj 2013.

Dnr 371-2013-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§12 Fyllnadsval pensionärsrådet 2013

Beslut

Stadsdelsnämnden utser Lena Lindmark till ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd för 2013.

Ärendet

Stadsdelsnämnden utsåg den 2 januari 2013 ledamöter och ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd. Hans von Schmalensee som är ersättare har avsagt sig sin plats. SPF Spångaveteranerna har nu inkommit med en nominering till platsen.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 27 maj 2013.

Dnr 369-2013-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§13 Uppföljning av åtgärdsplanerna avseende 2012 års kvalitetsuppföljning av verksamhet för äldre i egen regi och på entreprenad

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

I samband med att kvalitetsuppföljningarna av verksamheter för äldre presenterades i stadsdelsnämnden i februari 2013 gavs förvaltningen i uppdrag att återkomma med en redovisning av hur verksamheterna åtgärdat eventuella brister. Kvalitetsutveckling är en ständigt pågående process och arbetet på enheterna fortgår enligt planerna.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 maj 2013.

Dnr 344-2013-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§14 Resultat från Förskoleundersökningen 2013

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Stockholm stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens förskolor. Föräldrar till alla barn i förskolan får möjlighet att fylla i en enkät och på så sätt bedöms kvaliteten i verksamheterna. Undersökningen är en totalundersökning, vilket innebär att samtliga förskolor oavsett regiform (dvs. både fristående och kommunalt drivna). Syftet med undersökningen är att utveckla den pedagogiska kvaliteten i varje enskild förskoleenhet.

Dnr 390-2013-4

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§15 Anmälan av inkommet Medborgarförslag

Beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om ungdomsgård i Hjulsta.

Ärendet

Det har inkommit ett medborgarförslag om att öppna en ungdomsgård i Hjulsta.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 28 maj 2013.

Dnr 362-2013-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§16 Anmälan av inkommet Medborgarförslag

Beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om åtgärder för att öka säkerheten i pulkabacken vid Gläntan, Solhem.

Ärendet

Det har inkommit ett medborgarförslag om åtgärder för att öka säkerheten i pulkabacken vid Gläntan, Solhem.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 28 maj 2013.

Dnr 363-2013-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§17 Anmälan av inkommet Medborgarförslag

Beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om förbättringar i Spånga-Tensta.

Ärendet

Det har inkommit ett medborgarförslag om förslag på olika förbättringar i stadsdelen.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 28 maj 2013.

Dnr 370-2013-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§18 Anmälan av inkommet Medborgarförslag

Beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om bostäder åt mindre bemedlade och återkomma till nämnden.

Ärendet

Det har inkommit ett medborgarförslag om bostäder åt mindre bemedlade.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 28 maj 2013.

Dnr 374-2013-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§19 Anmälan av rapport av Förebyggande insatser för att minska cannabisanvändandet bland unga

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

I budget år 2013 avsattes 10 mnkr för att minska cannabisanvändandet bland unga. Utvecklingsenheten på socialförvaltningen samlade stadsdelsförvaltningarnas preventionssamordnare till en workshop med syfte att arbeta fram en plan för ett antal strukturerade åtgärder som kan genomföras gemensamt över staden. Utifrån workshopens resultat har en plan för ett antal förebyggande insatser tagits fram.

Dnr 297-2013-1.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§20 Anmälan av rapport över användandet av härbärgen/akutboenden under 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Tak-över-huvudet-garantin säger att alla hemlösa tillhörande Stockholms stad som fyllt 20 år och som själva inte kunnat ordna nattlogi ska erbjudas sovplats för natten. Under året fanns 207 platser. Antalet personer som bor på akutboende minskar successivt. Från år 2003 till år 2012 har antalet minskat från 2449 till 1372 personer, det vill säga en minskning med 44 %.

Dnr 297-2013-1.6

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§21 Protokoll för lokala rådet för funktionshindersfrågor 2013

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet från den 8 april 2013 till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från lokala rådet för funktionshindersfrågors sammanträde den 8 april 2013 anmäls.

Dnr 67-2013-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§22 Månadsrapport maj 2013

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för maj 2013.

Ärendet

· Den senaste tidens händelser och oroligheter har inneburit intensifierat samarbete med polis och de så kallade goda krafterna för ökad stabilitet och minskad otrygghet.

· Enheten ekonomiskt bistånd håller för närvarande på med att gå igenom alla rutiner och riktlinjer. Inom enheten har även mottagningsgruppen etablerat ett samarbete med ”Infocenter nyanlända somalier i Stockholm” .

· Förvaltningen har blivit beviljade 400 tkr för att arbeta med värdegrund och värdegrundsgarantier inom äldreomsorgen.

· Den senaste statistiken för sjukfrånvaro är från april månad och är totalt 7,86 procent sjukfrånvaro för den senaste 12 månadersperioden. Det är en sänkning jämfört med tidigare statistik.

· Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Före resultatöverföring prognostiserar förvaltningen ett budgetöverskott om 0,2 mnkr

· Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett budgetunderskott om 6,9 mnkr. Förskolan har en positiv avvikelse om 0,4 mnkr efter resultatöverföring. Funktionsnedsättning har en positiv budgetavvikelse om 4,7 mnkr och äldreomsorg en positiv budgetavvikelse om 2,3 mnkr. Budgetavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen är negativ om 0,5 mnkr.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 5 juni 2013.

Dnr 368-2013-1.2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§22 Remissvar angående serveringstillstånd

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag som svar på remissen om serveringstillstånd för restaurangen Blå Hatt, Avestagatan 21, 163 53 Spånga.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Ärendet

Restaurangen Blå Hatt har ansökt om serveringstillstånd för spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker för allmänheten klockan 11.00 – 02.00. Ansökan avser nytt tillstånd. Stadsdelsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över detta.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 juni 2013.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamot Ole-Jörgen Persson (M) deltog inte i beslutet.

__________________

§23 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under maj 2013

Beslut

1. Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

2. Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden med svar på ledamot Ole-Jörgen Perssons (M) fråga.

Ärendet

Förteckningen finns i en pärm på sammanträdet.

Ole-Jörgen Persson (M) frågade vad ärendet ”Polisanmälan för brott mot vapenlagen” avsåg. Stadsdelsförvaltningen kommer att återkomma med ett svar.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§24 Information, kurser och konferenser

Ingen information togs upp.

__________________

§25 Nämndens och förvaltningens frågor

· Ordförande Ann-Katrin Åslund (FP) välkomnande Toni Mellblom som sedan den 10 juni 2013 är ny avdelningschef för avdelningen Individ och familj.

__________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll med mera.

(Bilaga 1 § 25)