Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-09-26

Sammanträde 2013-09-26

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll.
Protokollet justeras den 2 oktober 2013.
Protokollet från sammanträdet den 29 augusti 2013 justerades
den 4 september 2013.

2 Svar på remiss om översyn av ersättningssystemet för hemtjänst

Dnr 494-2013-1.5.1.
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden lämnar svar på remissen i enlighet med tjänsteutlåtandet.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

3 Svar på remiss om förslag till reviderade riktlinjer för riksfärdtjänst.

Dnr 498-2013-1.5.1.
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden lämnar svar på remissen i enlighet med tjänsteutlåtandet
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

4 Åtgärdsplan för Bromstensgården

Dnr 85-2013-1.4.
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden lägger åtgärdsplanen till handlingarna.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

5 Delegation - Lagändring vad avser assistansersättning enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Dnr 577-2013-1.1.
Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden uppdrar (delegerar) till förvaltningschefen
(stadsdelsdirektören) att enligt 6 kap 33 § kommunallagen fatta beslut enligt 9 c 1 st 1 p §, 9 c 2 st, 9 d §, 15 § 10 p och 15 § 11 p LSS.

2. Stadsdelsnämnden överlåter enligt 6 kap 37 § kommunallagen åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen att besluta i stället, avseende de i punkt 1 nämnda lagparagraferna.

3. Beslutet gäller från och med den 1 juli 2013 och tills vidare.

6 Förskoleundersökning 2013

Dnr 390-2013-4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av förskoleundersökningen 2013 avseende stadsdelens förskolor.

7 Svar på medborgarförslag om förbättringar i Hjulsta

Dnr 370-2013-1.2.4.
Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
2. Stadsdelsnämnden överlämnar förslaget om bättre skyltning i Tensta till Hjulsta till trafikkontoret.

8 Svar på medborgarförslag om att göra några säkerhetsförbättrande åtgärder i backen i parken Gläntan

Dnr 363-2013-1.2.4.
Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om att avsätta medel ur budget för parkdrift för att täcka mastfundament samt flytta på betongklump
3. Stadsdelsnämnden beslutar om att överlämna medborgarförslaget om rivning av plank till idrottsförvaltningen.

9 Anmälan av tjänstemannabeslut anmälningskategori B 2013-01-01-2013-06-30

Dnr 613-2013-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger tjänstemannabesluten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Lägesbeskrivning om projekt med syfte att implementera resultatstyrning och evidensbaserad praktik inom Stockholms stads socialtjänst.

Dnr 620-2013-1.6.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger lägesrapporten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Handlings- och uppföljningsplan 2013-2015 för det gemensamma regionala arbetet kring personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning

Dnr 595-2013-1.6.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger handlings- och uppföljningsplanen till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Anmälan av inkommet Medborgarförslag

Dnr 602-2013-1.2.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om en avgiftsbelagd parkering mellan Tensta sim- och idrottshall och Tensta träff.

13 BRÅ protokoll 2013

Dnr 239-2013-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet från den 10 juni 2013 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under augusti 2013

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

15 Information, kurser och konferenser

16 Nämndens och förvaltningens frågor

17 Tertialrapport 11 2013

Dnr 622-2013-1.2.1
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 2, 2013 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden godkänner föreslagna omslutningsförändringar om 5,8 mnkr vilket framgår av bilaga 04.
3. Stadsdelsnämnden godkänner föreslagna budgetjusteringar i driftbudgeten om 9,0 mnkr enligt bilaga 04.
4. Stadsdelsnämnden justerar ärendet omedelbart.

18 Anvisningar för arbete med hiv/STI prevention i Stockholm Stad.

Dnr 497-2013-1.5.1.
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Tjänsteutlåtandet överlämnas som svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

19 Handlingsplaner för förbättringsarbetet inom daglig verksamhet i kommunal regi

Dnr 36-2013-1.2.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till handlingsplaner för förbättringsarbetet i den dagliga verksamheten i kommunal regi.

20 Svar på medborgarförslag om bostäder till mindre bemedlade

Dnr 374-2013-1.2.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

21 Anmälan av inkommet Medborgarförslag

Dnr 478-2013-1.2.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om att anlägga en hundrastgård på Tallåsvägen 1.
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (48 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Svar på remiss om översyn av ersättningssystemet för hemtjänst

§3 Svar på remiss om förslag till reviderade riktlinjer för riksfärdtjänst.

§4 Åtgärdsplan för Bromstensgården

§5 Delegation - Lagändring vad avser assistansersättning enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

§6 Förskoleundersökning 2013

§7 Svar på medborgarförslag om förbättringar i Hjulsta

§8 Svar på medborgarförslag om att göra några säkerhetsförbättrande åtgärder i backen i parken Gläntan

§9 Anmälan av tjänstemannabeslut anmälningskategori B 2013-01-01 - 2013-06-30

§10 Lägesbeskrivning om projekt med syfte att implementera resultatstyrning och evidensbaserad praktik inom Stockholms stads socialtjänst.

§11 Handlings- och uppföljningsplan 2013-2015 för det gemensamma regionala arbetet kring personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning

§12 Anmälan av inkommet Medborgarförslag

§13 BRÅ protokoll 2013

§14 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under augusti 2013

§15 Information om kurser och konferenser

§16 Nämndens och förvaltningens frågor

§17 Tertialrapport 11 2013

§18 Anvisningar för arbete med hiv/STI prevention i Stockholm stad

§19 Handlingsplaner för förbättringsarbetet inom daglig verksamhet i kommunal regi

§20 Svar på medborgarförslag om bostäder till mindre bemedlade

§21 Anmälan av inkommet Medborgarförslag