Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-05-22

Sammanträde 2014-05-22

Datum
Klockan
18.00
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

2 Anmälan av granskning av den sociala barn- och ungdomsvården vid Spånga-Tensta stadsdelförvaltning

3 Bidrag till pensionärsföreningar inom Spånga-Tensta stadsdelsområde 2014

Dnr 161-2014-1.2.5. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar att för år 2014 bevilja bidrag till pensionärsföreningar enligt följande fördelning: - PRO Spånga beviljas 1 792 kronor. - Tensta trivselklubb beviljas 903 kronor. - SPF Spångaveteranerna beviljas 4 725 kronor. - PRO Bromsten beviljas 1 442 kronor. - PRO Erland, Spånga beviljas 1 253 kronor. - PRO Tensta-Rinkeby beviljas 1 575 kronor.

4 Svar på remiss om förslag till strategisk inriktning för bättre leveranstrafik 2014-2017.

Dnr 219-2014-1.5.3. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

5 Svar på remiss av Delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet - placeringsformer för barn och unga (SOU 2014:3)

Dnr 195-2014-1.5.1.
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

6 Svar på medborgarförslag om ungdomsverksamhet i Hjulsta

Dnr 146-2014-1.2.4. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget.

7 Svar på medborgarförslag om att stoppa försäljning av fyrverkerier och smällare

Dnr 1-2014-1.2.4. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

8 Svar på medborgarförslag om att sätta upp bommar vid Spånga IP

Dnr 139-2014-1.2.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på förslaget.

9 Svar på medborgarförslag om att utveckla den lokala demokratin

10 Svar på medborgarförslaget om tryggheten vid Spånga IP

11 Anmälningsärende avseende samverkansavtal - underavtal mellan Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och polisen

12 Anmälningsärende avseende tilldelning av medel för lokala förebyggande insatser inom ANDT-området, fokus cannabis

Dnr 282-2014-1.2.6 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger anmälan avseende tilldelning av medel för lokala förebyggande insatser inom ANDT-området, fokus cannabis.

13 Anmälningsärende avseende ansökan om tillstånd till utökning av värdeautomater hos Bromsten Krog

Dnr 160-2014-1.5.2. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger anmälan om remissvar till Lotteriinspektionen till handlingarna.

14 Anmälningsärende avseende revisionsplan 2014

Dnr 217-2014-1.4. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger revisionsplanen för 2014 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Anmälningsärende avseende tillsynsrapport 2013 för stadens skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken

16 Anmälan om beslut att beviljad resa inom tjänsten för EU-projektet Design Led Innovations for Active Ageing (DAA), 24-25 april 2014 i Barcelona

17 Anmälningsärende avseende årsrapport 2013, tillsyn av skolor och förskolor

Dnr 273-2014-1.6 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

18 Lokala näringslivsrådets protokoll 2014

Dnr 122-2014-1.1. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger protokoll från13 februari 2014 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 BRÅ protokoll 2014

Dnr 43-2014-1.1. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger protokoll från13 mars 2014 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Pensionärsrådets protokoll 2014

Dnr 25-2014-1.1. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger protokoll från13 mars 2014 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Rådets för funktionshindersfrågor protokoll 2014

Dnr 26-2014-1.1. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 24 mars till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under april 2014

Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

23 Information, kurser och konferenser

24 Nämndens och förvaltningens frågor

25 Tertialrapport 1

Dnr 320-2014-1.2.1
Förslag till beslut Omedelbar justering
Stadsdelsnämnden beslutar följande

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1, 2014 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden godkänner föreslagna omslutningsförändringar om 37,7,1 mnkr vilket framgår av bilaga 02.
3. Stadsdelsnämnden godkänner föreslagna budgetjusteringar för tillgänglighetsinvesteringar om 2,5 mnkr enligt bilaga 02.
4. Stadsdelsnämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar om ändring i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun genom att ett nytt andra stycke läggs till i 20 § med följande lydelse: De områden där hundrastplatser är belägna anges enligt bilaga 07 och 08
5. Stadsdelsnämnden justerar ärendet omedelbart.
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (176 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Bidrag till pensionärsföreningar inom Spånga-Tensta stadsdelsområde 2014

§4 Svar på remiss om förslag till strategisk inriktning för bättre leveranstrafik 2014-2017

§5 Svar på remiss av Delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet - placeringsformer för barn och unga (SOU 2014:3)

§7 Svar på medborgarförslag om att stoppa försäljning av fyrverkerier och smällare

§12 Anmälningsärende avseende tilldelning av medel för lokala förebyggande insatser inom ANDT-området, fokus cannabis

§13 Anmälningsärende avseende ansökan om tillstånd till utökning av värdeautomater hos Bromsten Krog

§14 Anmälningsärende avseende revisionsplan 2014

§16 Anmälan om beslut att beviljad resa inom tjänsten för EU-projektet Design Led Innovations for Active Ageing (DAA), 24-25 april 2014 i Barcelona

§18 Lokala näringslivsrådets protokoll 2014

§19 BRÅ protokoll 2014

§20 Pensionärsrådets protokoll 2014

§21 Rådets för funktionshindersfrågor protokoll 2014

§22 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under april

§23 Information, kurser och konferenser

§24 Nämndens och förvaltningens frågor