Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-11-26

Sammanträde 2015-11-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tensta Träff, Hagstråket 13

Öppet forum18.00
Denna del av sammanträdet inleds med information av projektledaren Abduk Läs mer...adir Salad Ali från sociala insatsgrupper för unga (SIG) Allmänheten har därefter möjlighet att ställa frågor.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

Förhinder anmäls till Anna Birgersson, nämndsekreterare
Telefon: 08-508 03 051
E-post: anna.birgersson@stockholm.se


1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning.
Protokollet justeras den 28 oktober 2015.

2 Svar på remiss om motion om extra jobbstimulans

Dnr 1.5.1-383/2015
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Protokollet justeras omedelbart.

3 Svar på remiss om Införandet av ett system för prova på-studier för personer med försörjningsstöd

Dnr 1.5.1-563/2015
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Protokollet justeras omedelbart.

4 Utseende av firmatecknare för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Dnr 1.1-662/2015
Förslag till beslut
1. Maria Häggblom upphör att vara utanordnare och firmatecknare för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.
2. Nämnden utser stadsdelsdirektör Christina Heglert till utanordnare och firmatecknare för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.
3. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Svar på medborgarförslag om skateboardpark i Tensta

Dnr 1.2.4-484/2015
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden tillstyrker medborgarförslaget och överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget.
2. Tjänsteutlåtandet och medborgarförslaget skickas till idrottsförvaltningen.

6 Månadsrapport för oktober 2015

Dnr 1.2.1-005/2015
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för oktober 2015.

7 Förslag till Strategi för att öka andel utrikesfödda chefer

Dnr 1.1-608/2015
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner strategi för att öka andel utrikesfödda chefer.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Plansamråd om förslag till detaljplan för kvarteret Hyppinge med flera i stadsdelen Spånga-Tensta

Dnr 1.5.3-620/2015
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens utlåtande som svar på plansamrådet.

9 Sammanträdestider 2016

Dnr 1.1-630/2015
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar om sammanträdestider 2016 enligt följande:
Måndagen den 4 januari kl. 9.00 Fagerstagatan 15
Torsdagen den 4 februari kl. 18.00 Spånga Folkan
Torsdagen den 10 mars kl. 18.00 Tensta
Torsdagen den 14 april kl. 18.00 Spånga Folkan
Torsdagen den 19 maj kl. 18.00 Tensta
Torsdagen den 16 juni kl. 18.00 Spånga Folkan
Torsdagen den 25 augusti kl. 18.00 Tensta
Torsdagen den 22 september kl. 18.00 Spånga Folkan
Torsdagen den 27 oktober kl. 18.00 Tensta
Torsdagen den 17 november kl. 18.00 Spånga Folkan
Torsdagen den 15 december kl. 18.00 Tensta
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2015

12 Skrivelse till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Dnr 1.2.5-513/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar att skicka skrivelsen till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Anmälan om svar på remiss om ansökan om värdeautomater på Tensta Krog, Spånga

Dnr 1.4-530/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger anmälan om remissvar till Lotteri-inspektionen till handlingarna.

15 Resultat från medborgarundersökningen 2015

Dnr 1.6-598/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger medborgarundersökningen till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Genomlysning av Individ och Familjeomsorgen med fokus på Barn och Ungdomsvården

Dnr 1.1-650/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och ger förvaltningen i uppdrag att arbeta med föreslagna utvecklingsområden.

17 Rapport om utevistelse på vård- och omsorgsboenden 2015

Dnr 1.6-618/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Rapport om barnfamiljer i Stockholms stad som saknar stadigvarande boende

Dnr 1.6-551/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

19 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

Dnr 1.1-006/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger tjänstemannabesluten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Protokoll för pensionärsrådet

Dnr 1.1-002/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 15 oktober 2015 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Protokoll för funktionshindersrådet

Dnr 1.1-001/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 12 oktober 2015 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under oktober 2015

Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

24 Information, nämndens och förvaltningens frågor

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Svar på remiss om Införandet av ett system för prova på-studier för personer med försörjningsstöd

§4 Utseende av firmatecknare för Spånga-Tensta

§7 Förslag till Strategi för att öka andel utrikesfödda chefer

§8 Plansamråd om förslag till detaljplan för kvarteret Hyppinge med flera i stadsdelen Spånga-Tensta

§9 Sammanträdestider 2016

§12 Skrivelse till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

§14 Anmälan om svar på remiss om ansökan om värdeautomater på Tensta Krog, Spånga

§15 Resultat från medborgarundersökningen 2015

§17 Rapport om utevistelse på vård- och omsorgsboenden 2015

§18 Rapport om barnfamiljer i Stockholms stad som saknar stadigvarande boende

§19 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

§20 Protokoll för pensionärsrådet

§21 Protokoll för funktionshindersrådet

§22 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under oktober 2015

§23 Kurser och konferenser

§24 Information, nämndens och förvaltningens frågor