Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-12-10

Sammanträde 2015-12-10

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tensta Träff, Hagstråket 13

Öppet forum18.00
Denna del av sammanträdet inleds med information från Civila rådet. Allm Läs mer...änheten har därefter möjlighet att ställa frågor.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

Förhinder anmäls till Anna Birgersson, nämndsekreterare
Telefon: 08-508 03 051
E-post: anna.birgersson@stockholm.se


1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning. Protokollet justeras den 16 december 2015. Protokollet från sammanträdet den 26 november 2015 justerades den 2 december 2015.

2 Svar på remiss om Plan för säkra och trygga skolvägar

Dnr 1.5.3-604/2015
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden förklarar ärendet omedelbart justerat.

3 Svar på remiss om program för upphandling och inköp samt klausul om antidiskriminering och meddelarfrihet

Dnr 1.5.1-631/2015
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen om program för upphandling och inköp samt klausul om antidiskriminering och meddelarfrihet.

4 Svar på remiss om Motion (2015:46) av Bo Sundin (M) om förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism

Dnr 1.5.1-519/2015
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen om motionen.

5 Svar på remiss om Motion (2015:21) av Bo Sundin (M) om förebyggande arbete mot islamistisk extremism

Dnr 1.5.1-486/2015
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen om motionen.

6 Svar på remiss om ökat ansvar till servicenämnden för centrala upphandlingar

Dnr 1.5.1-555/2015
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

7 Begäran om att söka medel för tillgänglighetsanpassning

7:B Månadsrapport för november 2015

Dnr 1.2.1-005/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för november 2015.

8 Verksamhetsplan och budget 2016

Förslag till beslut
1. Verksamhetsplan 2016 för Spånga-Tensta godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen och stadens revisorer
2. Omslutningsförändringar om 94,2 mnkr godkänns och anmäls till
kommunstyrelsen (bilaga 8)
3. Budgetjusteringar begärs hos kommunstyrelsen med 3,0 mnkr för att motverka
hemlöshet (bilaga 4)
4. Ansökan om medel för tillgänglighetsfrämjande investeringar inom stadsmiljö
görs hos kommunstyrelsen görs om 5,0 mnkr (bilaga 5)
5. Resultatenheter fastställs i enlighet med detta ärende (bilaga 1)
6. Priser till nämndens utförarenheter fastställs i enlighet med detta ärende (bilaga
2)
7. Internkontrollplan 2016 godkänns (bilaga 6)
8. Jämställdhets- och mångfaldsplan godkänns (bilaga 9)
9. Nämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet

9 Föreningsbidrag 2016

Dnr 5.4-506/2015
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beviljar bidrag till ideella föreningar enligt följande fördelning:
- Grekiska föreningen beviljas 20 000 kronor.
- Al Hidaya beviljas 20 000 kronor.
- Spånga Folkdansgille beviljas 20 000 kronor.
- Järva Folkets Park beviljas 80 000 kronor.
- Somaliska Kvinno- och utvecklingsföreningen beviljas 50 000kr
- Gulan förening beviljas 15 000 kr
- Tensta 4H gård beviljas 100 000 kr
- Kalon Humanitär Hjälporganisation 10 000
- Verdandi beviljas 600 000 kronor.
- Tensta kvinno- och tjejjour beviljas 200 000 kronor.
- Somaliska Föräldrar och modersmålsföreningen beviljas 130 000 kronor.
- Internationella bekantskaper beviljas 74 000 kr
- Hjulsta Somaliska föräldraföreningen beviljas 30 000kr
- Fiqi förening beviljas 10 000 kr
- Afrikanska kultur- och integrationsföreningen beviljas 25 000 kr
- Spånga Blåbandsförening beviljas 50 000 kr
- Faranja idrottsförening beviljas 5 000 kr
- Fanoole idrottsförening beviljas 5 000 kr
- Somaliska Humanitär- och familjeförening beviljas 10 000 kr
- Integration och mångfaldsutveckling beviljas 5 000 kr
- Hjulsta fotbollsförening beviljas 10 000 kr
- Tensta Unga örnar beviljas 20 000 kr
- Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta beviljas 111 000 kronor.
- Tensta Boxningsklubb beviljas 50 000 kr

10 Delegation av beslut i ärendegrupper inom stadsdelsnämndens ansvarsområden

Dnr 1.1-644/2015
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden uppdrar till stadsdelsdirektören enligt 6 kap 33 § kommunallagen, med de begränsningar som anges i 6 kap 34 § samma lag, att på stadsdelsnämndens vägnar besluta enligt förvaltningens förslag till delegationsordning daterad den 10 december 2015.
2. Nämnden ger förvaltningschefen enligt 6 kap 37 § kommunallagen rätt att vidaredelegera ärendena till lägst den nivå som finns angiven i delegationsordningens kolumn "Delegat".
3. Stadsdelsnämnden förordnar enligt 10 kap 4 § socialtjänstlagen sociala delegationen att besluta på nämndens vägnar i ärenden enligt kapitel 12.
4. Stadsdelsnämnden förordnar enligt 6 kap 36 § kommunallagen ordföranden att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas, enligt kapitel 14.
5. Beslut tagna med delegation ska anmälas.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Yttrande om projektrapporten Barnperspektiv i socialtjänstens handläggning

Dnr 1.4-621/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande på projektrapporten Barnperspektiv i socialtjänstens handläggning.

12 Ansökan om stadsbidrag för verksamheten personligt ombud 2016

Dnr 2.1-714/2015 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till beslut och ansöker hos Länsstyrelsen i Stockholm, om stadsbidrag för 2016 avseende verksamheten personligt ombud med 302 400 kronor.

13 Förslag om strategi för att öka andelen förskollärare i Spånga-Tensta

Dnr 1.1-616/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden antar strategi för att öka andelen förskollärare i Spånga-Tensta 2016-2018.

14 Svar på skrivelse om "Hjulstadialog"

Dnr 1.6-642/2015 Förslag till beslut Skrivelsen anses besvarad.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Rapport från medarbetarenkäten 2015

Dnr 1.1-669/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Brukarundersökning inom socialpsykiatri 2015

Dnr 1.6-634/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger brukarundersökningarna till handlingarna.

17 Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2015

Dnr 1.6-670/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger brukarundersökningarna till handlingarna.

18 Protokoll från Civila rådet

Dnr 1.1-606/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 2 november 2015 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation.

Dnr 1.1-006/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger tjänstemannabesluten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar

(Handlingar finns i pärm vid sammanträdet) Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

22 Information, nämndens och förvaltningens frågor

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Svar på remiss om Plan för säkra och trygga skolvägar

§3 Svar på remiss om program för upphandling och inköp samt klausul om antidiskriminering och meddelarfrihet

§4 Svar på remiss om Motion (2015:46) av Bo Sundin (M) om förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism

§5 Svar på remiss om Motion (2015:21) av Erik Slotter (KD) om förebyggande arbete mot islamistisk extremism

§6 Svar på remiss om ökat ansvar till servicenämnden för centrala upphandlingar

§10 Delegation av beslut i ärendegrupper inom stadsdelsnämndens ansvarsområden

§11 Yttrande om projektrapporten Barnperspektiv i socialtjänstens handläggning

§13 Förslag om strategi för att öka andelen förskollärare i Spånga-Tensta

§13:B Förlängning av avtal med Kavat Vård AB avseende driften av Elinsborg vård- och omsorgsboende

§14 Svar på skrivelse om "Hjulstadialog"

§15 Rapport från medarbetarenkäten 2015

§18 Protokoll från Civila rådet

§19 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation.

§20 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar

§21 Kurser och konferenser

§22 Information, nämndens och förvaltningens frågor