Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-10-26

Sammanträde 2017-10-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hjulsta skola, Hjulsta backar 6

Sammanträdet inleds kl. 18.00 med öppet forum och information om trygghetsläget i Spånga-T Läs mer...ensta stadsdelsområde. Därefter är alla välkomna att ställa frågor till stadsdelsnämndens politiker.
Hörselslinga finns i lokalen.
Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och val av justerare.

2 Svar på remiss om motion - Gör tio gator till barngator

Dnr 1.5.1-779/2017
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering.

3 Svar på remiss om Motion om ett modernt och hållbart växande Stockholm

Dnr 1.5.1-788/2017
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering.

4 Svar på remiss av legitimation för hälso-och sjukvårdskuratorer

Dnr 1.5.1-794/2017
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering.

5 Svar på remiss om motion om effektiv bekämpning av råttor

Dnr 1.5.3-883/2017
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering.

5:b Återtagandet av medverkan i centralupphandlingen av vård- och omsorgsboende 2018

Dnr 1.2.6-919/2017
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Stadsdelsnämnden godkänner återtagandet av medverkan i centralupphandlingen av vård- och omsorgsboende 2018.
2. Stadsdelsnämnden beslutar att stänga samtliga 40 platser vid Elinsborgs vård- och omsorgsboende och lämna lokalerna senast den 31 oktober 2018, och rekommenderar kommunstyrelsens ekonomiutskott att godkänna beslutet.
3. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsförvaltningen i uppdrag att säga upp hyresavtalet med Micasa fastigheter i Stockholm AB gällande Elinsborgs vård- och omsorgsboende under förutsättning att kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner förslaget.
4. Omedelbar justering.

6 Revidering av riktlinjer för föreningsbidrag

Dnr 1.1-694/2016
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att anta revidering av riktlinjer för föreningsbidrag
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att bidrag för nattvandring hanteras inom ramen för föreningsbidraget.
3. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering.

7 Revidering av delegationsordningen

Dnr 1.1-755/2017
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna den reviderade delegationsordningen.
2. Tidigare beslut om lex Sarah-ansvariga upphör att gälla.

8 Anmälan om kontorsyttrande på planförslag för Bromstensstaden etapp 2 - del av kvarteren Gunhild, Gustav och Bromsten m.fl.

9 Svar på samråd om förslag till detaljplan för del av Solhem 16:1 m.ml. i stadsdelen Solhem

Dnr 1.5.1-856/2017
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna utlåtandet till stadsbyggnadskontoret som svar på samrådet.

10 Återrapportering om medborgarförslag gällande Fornminnesparkens lekplats

Dnr 3.1-515/2017
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande som återkoppling på medborgarförslaget.

11 Månadsrapport 2017

Dnr 1.2.1-123/2017
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna månadsrapporten.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Tillsättande av personuppgiftsombud för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Dnr 1.1-762/2017
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att entlediga Dani Cohen som personuppgiftsombud.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att utse avdelningschefen för kansli och kommunikation som personuppgiftsombud i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd med rätt att delegera ansvaret till särskilt utnämnd medarbetare.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Lokal rutin för tillämpning av Lex Sarah

Dnr 1.1-785/2017
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga den lokala rutinen till handlingarna.

14 Svar på skrivelse om bankomat i Hjulsta

Dnr 1.6-775/2017
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings svar på skrivelsen.

15 Svar på skrivelse om ny trygghetsplan

Dnr 1.6-774/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings svar på skrivelsen.

16 Anmälan av socialtjänstinspektörernas kvalitetsgranksning 2017 om barn med osäkra boendeförhållanden

Dnr 1.6-778/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning beslutar att lägga socialtjänstinspektörernas kvalitetsgranskning till handlingarna.

17 Anmäla av protokollsutdrag från kommunstyrelsens ekonomiutskott rörande "Inriktningsbeslut om ny förskola på Bifrostvägen"

Dnr 1.1-347/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga anmälan av Protokollsutdrag från kommunstyrelsens ekonomiutskott 2017-08-23 § 9 "Inriktningsbeslut om ny förskola på Bifrostvägen till handlingarna.

18 Anmälan av brukarundersökning inom Socialpsykiatrin

Dnr 1.6-765/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga brukarundersökningarna inom socialpsykiatri 2017 till handlingarna. Brukarundersökningen finns att läsa på http://insynsverige.se/stockholm eller i pärm vid nämndsammanträdet.

19 Anmälan av kontorsyttrande på remiss om Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller köns uttryck

20 Svar på medborgarförslag om seminarier med unga och poliser

Dnr 1.2.4-593/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lämna över detta tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

21 Svar på medborgarförslag om beachhandboll på parkmark

Dnr 1.2.4-599/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

22 Svar på medborgarförslag om undervisning i städning på förskola

Dnr 1.2.4-585/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

23 Svar på medborgarförslag om att etablera en skatepark i Solhem

Dnr 1.2.4-638/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnden beslutar att överlämna tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget.

24 Anmälan av medborgarförslag om anslagstavla i centrala Tensta

Dnr 1.2.4-757/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om anslagstavla i centrala Tensta.

25 Anmälan av medborgarförslag om sittplatser längs gångväg från Spånga Centrum mot Nälsta

Dnr 1.2.4-783/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om sittplatser längs gångväg från Spånga Centrum mot Nälsta.

26 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation.

Dnr 1.1-125/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

Dnr 1.1-006/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga protokoll från den 15 augusti 2017 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under september 2017

(Handlingar finns i pärm vid sammanträdet) Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

30 Information, nämndens och förvaltningens frågor

§1 Val av justerare, dag för justering och fastställande av dagordning

§5:B Återtagandet av medverkan i centralupphandling samt stängning av platser på vård- och omsorgsboende

§6:B Ansökningsdag för ansökan om föreningsbidrag för 2018

§11 Månadsrapport till nämnden i oktober 2017

§12 Tillsättande av personuppgiftsombud för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

§16 Anmälan av socialtjänstinspektörernas kvalitetsgranksning 2017 om barn med osäkra boendeförhållanden

§17 Anmäla av protokollsutdrag från kommunstyrelsens ekonomiutskott rörande "Inriktningsbeslut om ny förskola på Bifrostvägen"

§20 Svar på medborgarförslag om seminarier med unga och poliser

§22 Svar på medborgarförslag om undervisning i städning på förskola

§25 Anmälan av medborgarförslag om sittplatser längs gångväg från Spånga Centrum mot Nälsta

§26 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

§27 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

§28 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under september 2017

§29 Kurser och konferenser

§30 Information, nämndens och förvaltningens frågor