Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-11-23

Sammanträde 2017-11-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

2 Svar på remiss om Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor

Dnr 1.5.1-853/2017
Förslag till beslut omedelbar justering
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering.

3 Svar på remiss om - För ett tryggare och säkrare Stockholm, Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram

Dnr 1.5.1-831/2017
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

4 Månadsrapport 2017

Dnr 1.2.1-123/2017
Förslag till beslut

5 Sammanträdestider för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd 2018

Dnr 1.1-902/2017
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att nämnden ska sammanträda följande datum och tider 2018:
Dag Datum/tid
Tisdagen den 2 januari kl. 09.00
Torsdagen den 1 februari kl. 18.00
Torsdagen den 22 mars kl. 18.00
Torsdagen den 26 april kl. 18.00
Torsdagen den 24 maj kl. 18.00
Torsdagen den 14 juni kl. 18.00
Torsdagen den 23 augusti kl. 18.00
Torsdagen den 20 september kl. 18.00
Torsdagen den 25 oktober kl. 18.00
Torsdagen den 22 november kl. 18.00
Torsdagen den 13 december kl. 18.00
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Återredovisning av bidrag för politikerveckan i Järva 10-18 juni 2017

Dnr 5.4-478/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga återredovisningen från Global Village för politikerveckan i Järva 10-18 juni 2017 till handlingarna.

7 Anmälan av projektrapport utredningstider inom individ och familjeomsorgen

Dnr 1.2.6-939/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning beslutar att lägga socialtjänstinspektörernas kvalitetsgranskning till handlingarna.

9 Anmälan av redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS samt enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 6f SoL

Dnr 1.1-912/2017 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger redovisningen av ej verkställda beslut för tredje kvartalet 2017 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Svar på medborgarförslag om samverkan mot rasism

Dnr 1.2.4-818/2016 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnden beslutar att överlämna tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget.

11 Svar på medborgarförslag om multikulturell dag i Järva

Dnr 1.2.4-663/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnden beslutar att överlämna tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget.

13 Svar på medborgarförslag om marknadsföring av Elinsborgsparken som en grön oas

Dnr 1.2.4-707/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

14 Svar på medborgarförslag om utflykter för barn och familjer

Dnr 1.2.4-724/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnden beslutar att överlämna tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget.

15 Anmälan av medborgarförslag om kommunala ordningsvakter

Dnr 1.2.4-817/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om kommunala ordningsvakter.

16 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

Dnr 1.1-125/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga rapporten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Anmälan av protokoll från pensionärsrådet

Dnr 1.1-008/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga protokoll från den 16 augusti 2017 och den 13 september 2017 till handlingarna.

19 Information, nämndens och förvaltningens frågor

§1 Val av justerare och dag för justering

§4 Månadsrapport till nämnden i november 2017

§5 Sammanträdestider för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd 2018

§9 Anmälan av redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS samt enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 6f SoL

§13 Svar på medborgarförslag om marknadsföring av Elinsborgsparken som en grön oas

§16:A Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

§16:B Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under oktober 2017

§17 Anmälan av protokoll från pensionärsrådet

§18 Kurser och konferenser

§19 Information, nämndens och förvaltningens frågor