Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-02-01

Sammanträde 2018-02-01

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tensta servicehus samlingssalen, Elinsborgsbacken 7
Bilagor till föredragningslista
Tilläggslista 2018-02-01.pdf (228 kb)

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning, val av justerare och dag för justering.

3 Svar på remiss om Stockholms stads strategi för det rörliga friluftslivet

Dnr 1.5.1-1045/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

4 Svar på remiss om Motion om åtgärder för ett säkrare och tryggare Stockholm för alla

Dnr 1.5.1-980/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på motionen om åtgärder för ett säkrare och tryggare Stockholm för alla.

5 Svar på remiss om motion om åtgärder för ett tryggare Stockholm

Dnr 1.5.1-982/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på motionen om åtgärder för ett tryggare Stockholm.

6 Svar på remiss om Motion om att starta konceptet Trygg stad

Dnr 1.5.1-1118/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på motionen om att starta konceptet Trygg stad.

7 Svar på remiss om Motion om ett stadsövergripande handlingsprogram för minskad nyrekrytering till brottslighet

Dnr 1.5.1-827/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på motionen om ett stadsövergripande handlingsprogram för minskad nyrekrytering till brottslighet.

8 Svar på remiss om Revidering av ramavtal med SISAB gällande utbildningslokaler

9 Svar på remissen "Ett Stockholm för alla - förslag till Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023

Dnr 1.5.1-1011/2017
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till stadsledningskontoret.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering.

10 Svar på remiss av Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor

10:B Svar på remiss av ansökan om tillstånd till vattenverksamhet för tillfällig grundvattensänkning för gång- och cykeltunnel projekt Mälarbanan (M 6134-17)

Dnr 1.5.3-53/2018
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande till trafikroteln som yttrande över remissen.

11 Medborgarbudget för unga

Dnr 1.2.6-22/2018
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ger stadsdelsförvaltningen i uppdrag att vidare utreda förslaget om medborgarbudget samt förankra förslaget med berörda parter.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Mötesplats för kvinnor

Dnr 1.2.5-628/2017
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens utredning om inrättandet av mötesplatser för kvinnor.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd uppdrar till förvaltningen att arrangera fyra seminarier för kvinnor, i enlighet med det upplägg som framgår av förvaltningens utredning, till en kostnad av 200 000 kronor som ska belasta anslaget för demokratimedel 2018.

12:B Fyllnadsval till Sociala delegationen Dnr 1.1-65/2018

Förslag till beslut
Omedelbar justering
1. Stadsdelsnämnden beslutar att utse Åsa Nilsson Söderström (L) till ledamot i Sociala delegationen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

13 Ansökan 2018 personligt ombud

Dnr 1.2.5-35/2018
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner redovisningen av personligt ombud för 2017 och ansökan om statsbidrag för 2018 och översänder handlingarna till Länsstyrelsen i Stockholms län.
2. Omedelbar justering.

14 Svar på inspektion från arbetsmiljöverket

Dnr 1.2.5.-1038/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnden beslutar att överlämna tjänsteutlåtandet som svar på Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande.

15 Anmälan av Demokratiundersökning 2017

Dnr 1.2.5.-1004/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga demokratiundersökningen för 2017 till handlingarna.

16 Gemensamt svar från Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning på olika skrivelser med snarlika frågor gällande ordningsvakter, kameraövervakning och belysning

17 Svar på medborgarförslag om kommunala ordningsvakter

18 Svar på medborgarförslag om aktivitet sång i Erikslundsparken och Spånga by

Dnr 1.2.4-887/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att avslå medborgarförslaget.

19 Svar på medborgarförslag om promenad- och löparvägar med mjukt underlag

Dnr 1.2.4-978/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

20 Anmälningsärende avseende tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd 2018

Dnr 1.3.1-26/2018 Förslag till beslut Spånga - Tensta stadsdelsnämnd antar tillsynsplan för tobak (inklusive e-cigaretter) och folkölstillsyn.

21 Anmälan av kontorsyttrande om svar på Remiss av Förslag till reviderad läroplan för förskolan

23 Anmälan av medborgarförslag om inflyttningsfest till de nyinflyttade studenterna i Tensta

Dnr 1.2.4-1150/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om inflyttningsfest till de nyinflyttade studenterna i Tensta

24 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation.

Dnr 1.1-24/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga anmälan till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under december 2017 och januari 2018

(Handlingar finns i pärm vid sammanträdet) Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

26 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

Dnr 1.1-006/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga protokollen från den 10 oktober 2017 och den 7 november 2017 till handlingarna.

27 Anmälan av protokoll från pensionärsrådet

Dnr 1.1-008/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga protokollen från den 11 oktober 2017och den 8 november 2017 till handlingarna.

28 Anmälan av protokoll från brottsförebyggande rådet

Dnr 1.1-009/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga protokollet från den 18 december 2017 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Information, nämndens och förvaltningens frågor

§1 Val av justerare och dag för justering

§4 Svar på remiss om Motion om åtgärder för ett säkrare och tryggare Stockholm för alla

§7 Svar på remiss om Motion om ett stadsövergripande handlingsprogram för minskad nyrekrytering till brottslighet

§10 Svar på remiss av Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor

§10:b Svar på remiss av ansökan om tillstånd till vattenverksamhet för tillfällig grundvattensänkning för gång- och cykeltunnel projekt Mälarbanan (M 6134-17)

§11 Medborgarbudget för unga

§14 Svar på inspektion från arbetsmiljöverket

§20 Anmälningsärende avseende tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd 2018

§24 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation.

§25 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under december 2017 och januari 2018

§26 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

§27 Anmälan av protokoll från pensionärsrådet

§28 Anmälan av protokoll från brottsförebyggande rådet

§29 Kurser och konferenser

§30 Information, nämndens och förvaltningens frågor