Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-05-24

Sammanträde 2018-05-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

Sammanträdet inleds kl. 18.00 med öppet forum och information om Tertialrapport 1 och målu Läs mer...ppfyllelse.
Därefter är alla välkomna att ställa frågor till stadsdelsnämndens politiker. Hörselslinga finns i lokalen.
Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning, val av justerare och dag för justering.

2 Tertialrapport 1 2018

Dnr 1.2.1-121/2018
Förslag till beslut Omedelbar justering
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande
1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1, 2018 och överlämnar denna till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Ansökan om medel för trygghetsskapande åtgärder avseende olovlig trafik görs hos kommunstyrelsen om 6,9 mnkr, se bilaga 1.
3. Ansökan om medel för trygghetsskapande åtgärder i Tensta centrum görs hos kommunstyrelsen om 4,1 mnkr, se bilaga 2.
4. Ansökan om medel för trygghetsskapande åtgärder i Blå huset görs hos kommunstyrelsen om 3,4 mnkr, se bilaga 3.
5. Ansökan om medel för åtgärdsprogram för god vattenstatus avseende Tenstadalens dagvattenpark görs hos kommunstyrelsen om 3,0 mnkr, se bilaga 4.
6. Ansökan om medel för klimatinvesteringar görs hos kommunstyrelsen om 0,3 mnkr, se bilaga 5.
7. Ansökan om medel för avveckling av lokaler görs hos kommunstyrelsen om 0,2 mnkr, se bilaga 6.
8. Handlingsplan avseende våldsbejakande extremism godkänns, bilaga 7.
9. Reviderad internkontrollplan 2018 godkänns, se bilaga 8.
10. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

3 Inriktningsbeslut om ny förskola på Winquist väg 24

Dnr 1.1-678/2017
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna inriktningen att bygga en ny förskola på Winquist väg 24, Bromsten, till en hyreskostnad av cirka 3,6 mnkr per år och med en uppskattad investeringsutgift på 65 mnkr,
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att uppdra åt stadsdelsförvaltningen att revidera förslagshandlingarna inför genomförandeskedet hos Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB.

4 Årsrapport 2017 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Dnr 1.4-189/2018
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lämna yttrande till Stadsrevisionen i enlighet med tjänsteutlåtandet.

5 Bidrag till pensionärsföreningar inom Spånga-Tensta stadsdelsområde 2018

Dnr 5.4-115/2018
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att för år 2018 bevilja bidrag till pensionärsföreningar enligt följande fördelning:
* PRO Spånga beviljas 2163 kr
* SPF Spångaveteranerna beviljas 4060 kr
* PRO Bromsten beviljas 1337 kr
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Revidering av delegationsordningen

Dnr 1.1-90/2018
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att anta förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd förklarar ärendet omedelbart justerat.

7 Reviderade riktlinjer för medborgarförslag

Dnr 1.1-214/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att anta reviderade riktlinjer för medborgarförslag till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

8 Utseende av dataskyddsombud för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Dnr 2.8-25/2018
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd utser Jessica Hillergård till dataskyddsombud för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd från och med den 25 maj 2018.

2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd entledigar Jonas Eliason som dataskyddsombud för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd från och med den 25 maj 2018.

3. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd uppdrar till stadsdelsdirektör Per Kjellander att underteckna anmälan till Datainspektionen om nytt dataskyddsombud.

4. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att justera ärendet omedelbart.

9 Ansökan om marknadsstöd från Spånga Företagareförening 2018

Dnr 1.2.5-282/2018
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna återrapportering av marknadsstöd för 2017 från Spånga Företagarförening.
2. Stadsdelsnämnden beslutar att bevilja Spånga Företagarförening 90 000 kr i bidrag för stöd till marknaderna 2018 i Spånga Centrum. Detta kommer att finansieras med demokratimedel. Föreningen ska återredovisa medelsanvändningen senast 31 mars 2019.

11 Anmälan av äldrenämndens beslut 2018-03-27 § 16 samt Socialnämndens beslut § 10. Revidering av stadens handlingsplan för förbättrad arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare

12 Anmälan av medborgarförslag om belysning på bollplan

Dnr 1.2.4-314/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om belysning på bollplan.

13 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

Dnr 1.1-24/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga tjänstemannabesluten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Anmälan av protokoll för rådet för funktionshindersfrågor

Dnr 1.1-39/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga protokollet från den 13 februari och 20 mars 2018 till handlingarna.

15 Anmälan av protokoll för pensionärsråd

Dnr 1.1-40/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga protokollet från den 14 februari 2018 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under april 2018

(Handlingar finns i pärm vid sammanträdet) Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

18 Information, nämndens och förvaltningens frågor

§1 Val av justerare och dag för justering

§5 Bidrag till pensionärsföreningar inom Spånga-Tensta stadsdelsområde 2018

§8 Utseende av dataskyddsombud för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

§13 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

§14 Anmälan av protokoll för rådet för funktionshindersfrågor

§15 Anmälan av protokoll för pensionärsråd

§16 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under april 2018

§17 Kurser och konferenser

§18 Information, nämndens och förvaltningens frågor