Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2007-01-22

Sammanträde 2007-01-22

Datum
Klockan
13.00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset 1 tr.

1 Utseende av protokolljusterare

2 Kommunfullmäktiges val av styrelse (Muntligt)

3 Anmälan av protokoll (Utskickat)

5 Utbyggnad av Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden (Utskickat)

6 Överföring av vissa verksamheter inom Stockholm Vatten AB i bolagsform (Utskickat)

7 Årsstämmor 2007 inom koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

8 Sammanträdeshandlingar på webben (Utskickat)

Bilagor till protokoll
Skrivelse.pdf (58 kb)
Mötesinformation

Justerat 2007-01-24

Kristina Axén Olin

Carin Jämtin

Närvarande:

Ordföranden

Kristina Axén Olin (m)

Vice ordföranden

Carin Jämtin (s)

Övriga ledamöter

Rolf Könberg (m)

eller som ledamot

Magnus Tegborg (m)

tjänstgörande

Tord Bergstedt (m) för Lotta Edholm (fp)

suppleant

Ewa Samuelsson (kd)

Roger Mogert (s)

Per Ankersjö (c) för vakant (mp)

Ann Mari Engel (v)

Suppleanterna

Lotta Juul Martin-Löf (m)

Teres Lindberg (s)

Abdo Goriya (s)

Arbetstagarrepr.

Conny Nilsson (LO)

Roger Wickenbergh (SKTF)

Per-Olof Digné (SACO)

Kurt Öhrström (LO, suppleant)

Bengt Winroth (SKTF, suppleant)

Rolf Norberg (SACO, suppleant)

Övriga: Irene Lundquist Svenonius, Per Blomstrand, Boris Amsköld, Susanna Höglund, Inger Johansson Kjaerboe, Joachim Quiding och Staffan Ingvarsson

 

§1 Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Kristina Axén Olin (m) justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Carin Jämtin (s).

§2 Kommunfullmäktiges val av styrelse

Anmäldes att kommunfullmäktige 2006-12-11 för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2007 till ordförande valt Kristina Axén Olin (m), vice ordförande Carin Jämtin (s), ledamöter Rolf Könberg (m), Magnus Tegborg (m), Lotta Edholm (fp), Ewa Samuelsson (kd), Roger Mogert (s) och Ann Mari Engel (v) samt till suppleanter Tord Bergstedt (m), Erik Saers (m), Lotta Juul Martin-Löf (m), Per Ankersjö (c), Teres Lindberg (s), Abdo Goriya (s) och Thomas Ehrnström (v).

§3 Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2006-12-11 (nr 5/2006) är justerat och utsänt.

§4 Budget och ägardirektiv 2007 för koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2007-01-09.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. godkänna förslag till budget 2007 för koncernen Stockholms Stadshus AB,

 2. ge samtliga bolagsstyrelser i uppdrag att verkställa ägardirektiv för koncernen Stockholms Stadshus AB 2007 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut och vad som anförs i koncernledningens tjänsteutlåtande,

 3. ge koncernledningen i uppdrag att vid behov utfärda närmare anvisningar och rutiner kring tillämpning och uppföljning av ägardirektiven,

 4. godkänna målduration för bolagen,

 5. förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.

Reservation avgavs av vice ordföranden Carin Jämtin (s) och ledamoten Roger Mogert (s) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att

 1. delvis bifalla koncernledningens förslag med hänvisning till den socialdemokratiska budgetreservationen i kommunfullmäktige,

 2. stoppa utförsäljningen av allmännyttan,

 3. Centrum Kompaniet AB kvarstår i kommunens ägo,

 4. Stockholm Hamnentreprenad kvarstår i kommunens ägo,

 5. ej konkurrensutsätta stuveriverksamheten,

samt därutöver anföra följande:

Delar av ägardirektiven ställer vi oss bakom, andra tar vi avstånd ifrån. Nedan följer ett antal exempel på direktiv som vi tar avstånd ifrån.

Utförsäljningen av allmännyttan

Vi vill värna den mångfald som idag finns på bostadsmarknaden i staden. Av Stockholms flerbostadshus är idag 55 % bostadsrätter och 45 % i hyresrätter. Mindre än var fjärde bostad är en bostad i allmännyttan. Problemet i Stockholm idag är inte att hyresrätterna är för många, snarare att de är för få.

Hyresrätten är en boendeform som skapar flexibilitet och mångfald och som inte utesluter. Samtidigt finns risken att byggandet av bra och billiga hyresrätter i Stockholm kommer att minska i och med att den borgliga regeringen stoppar räntebidragen och investeringsbidragen.

Vi tycker det är bra med blandade upplåtelseformer. Det ska finnas både hyresrätter, bostadsrätter och egna hem i alla delar av staden. I den borgliga retoriken pratar man också om blandade upplåtelseformer och om att ombildningar främst ska ske i ytterstaden. Verkligenheten visar dock något helt annat, nämligen att ombildningar främst sker i attraktiva lägen i innerstaden.

Bostadsförmedlingen

Det är anmärkningsvärt att bostadsförmedlingen ska bekosta Stockholm bygger. När dessutom antalet hyresrätter på bostadsmarknaden med största sannolikhet kommer att minska på grund av utförsäljningen. I den ursprungliga uppgörelsen klargörs att bostadsförmedlingen ska vara självfinansierad och inte finansiera stadens övriga verksamhet.

Centrum Kompaniet

Centrum Kompaniet ska kvarstår i kommunens ägo. Bolagets uppgift är att äga och förvalta fastigheter. Bolaget ska förvärva fastigheter när det är lämpligt. Bolagets huvuduppgift är att utveckla verksamheten i centrumanläggningarna. Bolaget ska vara aktivt i det lokala utvecklingsarbetet och bidra till en trivsam närmiljö och en god närservice i hela Stockholm. Centrum Kompaniet ska genom sina anläggningars utbud och tillgänglighet attrahera stockholmarna och ge en god service samtidigt som en god värdetillväxt säkras.

Genom Centrum Kompaniet har staden en strategiskt viktig aktör som kan bidra till att större delar av Stockholm får tillgång till en god närservice och att långsiktiga satsningar. Centrumkompaniet är därmed en stor tillgång för många områden i ytterstaden, både när det gäller restaureringar, men också i form av långsiktig satsning på verksamheter och en god lokaluthyrning. Centrum Kompaniet är också en del i ett öppet och inkluderande Stockholm genom att bolaget som fastighetsägare kan tillförsäkra att stadens centra och centrumanläggningar, inom ramen för en professionell fastighetsförvaltning, är öppna och tillgängliga även för icke kommersiella aktörer.

Stockholm Vatten

Stockholm Vatten ska säkerställa leverans av hälsosamt och gott vatten till hushåll och verksamheter i Stockholm samt under högt ställda säkerhets- och miljökrav ombesörja avloppshanteringen i området. Produktionen och distributionen av dricksvatten ska bli ännu mindre miljöbelastande och det är viktigt att bolaget utvecklar verksamheten och följer med och driver på teknikutvecklingen. Utsläppen av renat avloppsvatten ska bli ännu mindre miljöstörande. Bolagets arbete för ökad effektivisering ska intensifieras. Taxan förutsätts revideras under de kommande åren och utfallet av effektiviseringsarbetet får visa hur stora taxeförändringar som kan genomföras. Effektivitet måste dock ses som att uppnå uppställda mål med minsta möjliga resursåtgång. Det som idag sker är framförallt en förändring av målen, snarare än effektiviseringsarbete. Målet tycks vara att bolaget ska styckas upp och säljas ut. Vi ser hellre en utveckling av verksamheten i kommunens regi.

Stockholms hamnar

Stockholm Hamnentreprenad AB (STHEAB) ska kvarstå i kommunens ägo och stuveriverksamheten ska vara kvar i kommunal regi. Den borgliga utförsäljningsivern är enbart ideologiskt motiverad och saknar grund i både verksamhetens förutsättningar och medborgarnas behov. Stockholms Hamns utveckling ska medverka till att regionens behov av effektiv hamnkapacitet kan tillgodoses i ett långt perspektiv. Det ska ske i lämpliga former av samverkan med andra hamnar och intressenter. Stockholms Hamn ska medverka till att säkerställa och utveckla goda förutsättningar för sjöfarten och regionens varuförsörjning för att därigenom främja regionens utveckling. Därtill har Stockholms Hamn en viktig roll när det gäller passagerar- och kryssningstrafiken i Östersjön. Verksamheten ska stimulera och vara ett föredöme för ett miljövänligt transportarbete.

Stockholm Business Region

Trots tidigare borgliga löften om satsningar på besöksnäringen så står besparingstinget på tre miljoner på Stockholms Visitors Board fast. Vi motsätter oss denna nedskärning. Att utveckla besöksnäringen är viktigt särskilt ur ett arbetsmarknadsperspektiv. Inom turism- och besöksnäringen finns många av framtidens jobb. Arbetet med besöksnäringen måste få en tydlig roll i den nya organisationen. Det övergripande och gemensamt verksamhetsområde för bolagen är att marknadsföra Stockholm som en attraktiv etablerings- och besöksort utifrån det gemensamma varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia.”

Reservation avgavs av ledamoten Ann Mari Engel (v) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att

 1. koncernstyrelsen förslag till verksamhetsplan och budget för 2007 avslås till förmån för vänsterpartiets förslag till budget i kommunfullmäktige,

 2. koncernstyrelsens förslag till mål enligt avsnitt ”Inriktning för koncernen 2007” (Försäljningar) avslås till förmån för målen som anges i vänsterpartiets förslag till budget i kommunfullmäktige,

 3. avvisa den del av inriktningen på uppföljning av ILS som avser sänkt skatt,

 4. avvisa förslaget att moderbolagets uppgift skall vara att genomföra en avyttring av Centrumkompaniet 2007,

 5. avvisa förslaget att moderbolagets uppgift skall vara att leda arbetet för att bereda hyresgäster i stadens bostadsbolag möjlighet att förvärva sina lägenheter genom ombildning till bostadsrätter,

 6. avvisa förslaget att moderbolagets uppgift skall vara att ha en öppen inställning till fastighetsförsäljning,

 7. avvisa förslaget att moderbolagets uppgift skall vara att genomföra särskilda insatser för ombildning i ytterstaden,

 8. avvisa förslaget att de tre bostadsbolagen ska ha i uppdrag att ge möjligheter till de boende att förvärva sina lägenheter genom att bilda bostadsrättsförening och köpa sina hus,

 9. avvisa den del av ägardirektiv till Svenska Bostäder AB, AB Familjebostäder och AB Stockholmshem som avser ombildning av hyreslägenheter till bostadsrätter,

 10. avvisa den del av ägardirektiv för 2007-2009 till Centrum Kompaniet i Stockholm AB som avser förberedelse till försäljning under 2007,

 11. avvisa den del av ägardirektiv för 2007-2009 till SISAB som avser att sänka stadens totala kostnader för lokaler,

 12. avvisa den del av ägardirektiv för 2007-2009 till Stockholm Vatten AB som avser att bolaget ska rationaliseras kraftigt,

 13. avvisa den del av ägardirektiv för 2007-2009 som avser att sälja dotterbolaget Stockholm Hamnentreprenad och pröva möjlighen att konkurrensutsätta stuveriverksamheten,

 14. avvisa del den av ägardirektiv för 2007-2009 som uppdrar åt Stockholm Stads Parkerings AB att privatisera Parkab Övervakning AB och undersöka förutsättningarna för att konkurrensutsätta delar av verksamheten,

 15. ålägga de kommunala bostadsbolagen att decentralisera verksamheten och bilda lokala avdelningar med hyresgäster i styrelserna,

 16. uppmana AB Stadsholmen att i avvaktan på kommande utredning inte höja hyrorna för lokaler stadens förenings- och kulturliv mer än med rimlig kostnadsuppräkning,

 

samt därutöver anföra följande:

Vänsterpartiet anser att staden måste ha makten över infrastrukturen. Att privatisera innebär ökade kostnader för konsumenterna, minskad insyn för medborgarna och minskad flexibilitet för stockholmarna.

Det offentliga rummet är vårt gemensamma vardagsrum. Verksamhetsplanen för koncernen hotar att göra detta mindre genom privatiseringar av centrumanläggningar, mer reklam och sponsorer och färre gemensamma miljöer. Vi vill i stället satsa mer på förenings- och samlingslokaler och icke-kommersiella mötesplatser för ungdomar.

Vänsterpartiet vill öka insynen och öppenheten i den offentliga verksamheten, däribland inom de kommunala bolagen. Det räcker inte med att fråga vad medborgarna tycker; om de deltar ska de också få vara med och bestämma. De kommunala bostadsbolagen är en av de största gemensamma rikedomarna som vi har, de har byggts upp av gemensamma skattepengar och bör fortsätta ägas gemensamt. Det kan göras ännu mer fördelaktigt att bo i hyresrätt, genom att decentralisera bostadsbolagen och bereda hyresgäster plats i lokala styrelser. Genom att ge hyresgästerna majoritet får de en betydande del av makten på ett helt annat sätt än som medlemmar i en bostadsrättsförening.

De kommunala bostadsbolagen ska vara livskraftiga och ekonomiskt starka föregångare och leda utvecklingen mot framtidens boende. I egenskap av demokratiskt ägda företag ska de verka för ett antal allmännyttiga mål. Vänsterpartiet motsätter sig således starkt den planerade utförsäljningen av allmännyttan. Den kommer, om den genomförs, att orsaka större segregation och ojämlikhet i Stockholm för lång tid framöver. Vi motsätter oss också de illa underbyggda förslagen att sälja Stockholm hamnentreprenad och att konkurrensutsätta stuveriverksamheten.

Det är anmärkningsvärt att bostadsförmedlingen ska bekosta Stockholm bygger. När dessutom antalet hyresrätter på bostadsmarknaden med största sannolikhet kommer att minska på grund av utförsäljningen. I den ursprungliga uppgörelsen klargörs att bostadsförmedlingen ska vara självfinansierad och inte finansiera stadens övriga verksamhet.”

Personalyttrande avgavs av Conny Nilsson (LO) och Roger Wickenbergh (SKTF) till förmån för Carin Jämtin (s) och Roger Mogerts (s) förslag till beslut.

§5 Utbyggnad av Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2007-01-09.

Koncernstyrelsen beslöt att hemställa hos kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att

 1. godkänna genomförandet av utbyggnad av Stockholm- Nynäshamn, Norvikudden omfattande investeringskostnader om 1,7 Mdkr,

 2. godkänna finansieringen av investeringsutgiften sker dels genom aktieägartillskott från moderbolaget Stockholms Stadshus AB på 1,0 Mdkr, dels genom upplåning från finansenheten inom Stockholm stad av resterande 0,5 Mdkr,

 3. uppdra åt styrelsen för Stockholm Hamn AB att i samarbete med Stockholms Stadshus AB genomföra planeringen av utbyggnad av Nynäshamns hamn (Norvikudden),

 4. uppdra åt moderbolaget Stockholm Stadshus AB att fortlöpande följa projektet.

Reservation avgavs av vice ordföranden Carin Jämtin (s) och ledamoten Roger Mogert (s) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta

att anföra följande:

Socialdemokraterna har oförtrutet drivit utbyggnaden av Norvik och tror helhjärtat på projektet. För att dess genomförande ska kunna ske på bästa sätt är det viktigt att projektet och dess olika delar förankras väl. Det är viktigt att understryka att underlaget knappast är tillräckligt för att styrelsen ska kunna sägas ha tagit ställning till alla projektets delar i dess mångfacetterade detaljer. Det faller sig naturligt att ett så här stort projekt växer fram i en kontinuerlig dialog mellan STOHAB, dess styrelse och koncernstyrelsen. Exempelvis anser vi inte att stadens arbetsgivaransvar upphör för att en verksamhet byter inriktning eller lokalisering och vi utgår från att denna fråga behandlas i bolagets styrelse.”

Reservation avgavs av ledamoten Ann Mari Engel (v) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att

 1. i huvudsak godkänna förslaget,

 2. bolaget anmodas att för den nya containerhamnen presentera förslag till driftform i egen regi innan val av operatör görs,

samt i övrigt anföra:

För att landtransporterna till och från den nya hamnen ska bli miljömässigt försvarbara måste järnvägen till Nynäshamn samtidigt byggas ut till en dubbelspårig järnväg dimensionerad för godstrafik.”

§6 . Överföring av vissa verksamheter i Stockholm Vatten AB i bolagsform

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2007-01-09.

Koncernstyrelsen beslöt att hemställa hos kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att

 1. godkänna att Stockholm Vatten AB:s verksamheter Byggledning och Laboratorium överförs i två separata dotterbolag till moderbolaget Stockholm Vatten AB,

 2. godkänna förslag till bolagsordning för Stockholm Vatten Byggprojekt AB(bilaga 2) ,

 3. godkänna förslag till bolagsordning för Stockholm Vatten Labbanalys AB(bilaga 3) ,

 4. utse styrelser och lekmannarevisorer i dessa bolag,

 5. uppdra styrelsen för Stockholm Vatten AB att vidare bereda de frågor som är förknippade med bildandet av bolagen.

Reservation avgavs av vice ordföranden Carin Jämtin (s) och ledamoten Roger Mogert (s) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta

att avslå koncernledningens förslag,

samt att anföra följande:

I de ägardirektiv som kommunfullmäktige beslutat om framgår att en effektivisering av Stockholm Vatten AB:s (SVAB:s) verksamhet ska genomföras. Vår uppfattning är att en effektiv verksamhet innebär en verksamhet som når uppsatta mål med minsta möjliga resursåtgång. Vi anser att den pågående utvecklingen av SVAB framförallt innebär en förändring av målen för verksamheten och en förändring av verksamhetens organisation vars effekter vi inte idag kan överblicka. Två saker kan ändå konstateras.

Det ena är att ambitionerna i vattenverksamheten minskar med de nya målsättningarna. Det andra är att varken styrelsen i SVAB eller i Stockholms Stadshus AB i sina ärenden sett några material som klargör vilka effektiviseringsvinster som uppnås genom de organisationsförändringar som nu genomförs. Däremot tycks det finnas en samsyn om det önskvärda i förändringarna eftersom ärendena tagits fram omlott i de bägge organisationerna. Det kan vara nödvändigt när ett ärende måste hanteras skyndsamt. Vad den samsynen bygger på är tyvärr okänt för båda styrelserna.

Vid SVAB:s styrelsemöte den 7 december 2006 beslöts, på ordföranden med fleras förslag, dels att återremittera budgeten för 2007 för komplettering, samt dels att lämna ett stort antal omfattande uppdrag till bolagsledningen. Uppdragen syftar till ”en långsiktig effektivisering och rationalisering av verksamheten”. Vidare beslöts om ett extra styrelsemöte den 25 januari för att behandla budgeten.

Det nu aktuella ärendet, som uppenbarligen beretts i all hast, utgår från ett av de cirka tio uppdrag som bolagsledningen fick vid styrelsemötet den 7 december 2006. Innebörden är att laboratorieverksamheten och verksamheten ”byggprojekt” överförs till två för ändamålet bildade bolag som senare avyttras.

Det är inte ansvarsfullt att fatta beslut i denna fråga på det knapphändiga underlag som presenterats. Någon bedömning av på vilket sätt de förslagna åtgärderna bidrar till en effektivare verksamhet saknas helt, vilket är anmärkningsvärt då just detta är det föregivna syftet med förslaget. Vidare saknas närmare beskrivning av konsekvenserna för berörd personal, det finns inte ens en uppskattning av antalet berörda medarbetare. Någon kostnad för genomförandet eller redovisning av alternativa handlingsvägar saknas också.

Beslutsunderlaget behöver kompletteras med bland annat följande:

· Beskrivning av hur åtgärderna leder till ökad effektivitet samt kvantifiering av bedömd effektivisering.

· Beskrivning av hur kundnyttan påverkas.

· Närmare beskrivning av konsekvenserna för verksamheten. Hur säkerställs till exempel bolagets kompetens när det gäller upphandling?

· Beskrivning av konsekvenserna för berörda medarbetare samt översiktligt handlingsplan för hur personalfrågorna ska hanteras.

· Alternativa handlingsvägar

Utan dessa klargöranden kan inte beslutet betraktas som berett och bolagets åtgärd kan inte heller motiveras. Det finns följaktligen heller inte några förutsättningar för koncernstyrelsen att godkänna förändringen.”

Reservation avgavs av ledamoten Ann Mari Engel (v) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta

att avslå förslaget att överföra vissa verksamheter i Stockholm Vatten AB i bolagsform,

samt att anföra följande:

I detta ärende anges över huvudtaget inga skäl till att avyttra dessa verksamheter.

I förslaget till budget anges att detta kommer att medföra särskilda kostnader för omstrukturering på 80 milj kr. Dessa skattepengar borde användas bättre än till majoritetens ideologiskt men inte logiskt motiverade försäljningar.”

§7 Årsstämmor 2007 inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2007-01-09.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. utse Kristina Axén Olin och vid dennes förhinder Irene Lundqvist Svenonius, Per Blomstrand, Boris Amsköld, Sara Feinberg, Susanna Höglund, Inger Johansson Kjaerboe, Joachim Quiding eller Marie Wallhammar, till sitt ombud vid koncernbolagens årsstämmor för tiden fram till årsstämmorna 2008,

 2. för tiden t.o.m. nästa årsstämma utse Torbjörn Dacke till ledamot i styrelsen för S:t Erik Försäkrings AB med särskild uppgift att vaka över att försäkringstagarnas intressen beaktas,

 3. för tiden t.o.m. nästa årsstämma utse Mona Finnström till ledamot i styrelsen för S:t Erik Livförsäkring AB med särskild uppgift att vaka över att försäkringstagarnas intressen beaktas.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att redovisat förslag till förändrad standardbolagsordning för stadens helägda aktiebolag godkänns.

§8 Sammanträdeshandlingar på webben

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2007-01-02.

Koncernstyrelsen beslöt

att uppdra åt bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB att publicera sammanträdeshandlingar på webben i enlighet med detta utlåtande.

§9 Övriga frågor

Koncernstyrelsen beslöt

att överlämna skrivelse angående utredning om hyressättningen i av staden ägda lokaler för förenings- och kulturändamål av Ann Mari Engel (v) till koncernledningen för beredning (bilaga).

Vice verkställande direktören Per Blomstrand informerade koncernstyrelsen om kommande utbildningsinsatser för koncernens styrelser samt planerad utbildning och introduktion för koncernstyrelsen.