Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2007-03-26

Sammanträde 2007-03-26

Datum
Klockan
13.00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset 1 tr.

1 Utseende av protokolljusterare

2 Kommunfullmäktiges fyllnadsval (Muntligt)

3 Anmälan av protokoll (Utskickat)

6 Återrapportering från dotterbolagen avseende åtgärder med anledning av revisorernas synpunkter från löpande granskning m.m. (Utskickat)

7 Organisatoriska frågor inom Stockholm Business Region AB (Utskickat)

8 Redovisning avseende Vällingby Centrums förnyelse (Utskickat)

9 Lägesrapport avseende ombyggnad och nyproduktion i kv. Gamen 8 (Studentskrapan) (Utskickat)

10 Medieexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

Bilagor till protokoll
Protokoll bilaga.pdf (54 kb)
Mötesinformation

Justerat 2007-03-28

Kristina Axén Olin

Carin Jämtin

Närvarande:

Ordföranden

Kristina Axén Olin (m)

Vice ordföranden

Carin Jämtin (s)

Övriga ledamöter

Rolf Könberg (m)

eller som ledamot

Magnus Tegborg (m)

tjänstgörande

Sussi Kvart (fp) för Lotta Edholm (fp)

suppleant

Tord Bergstedt (m) för Ewa Samuelsson (kd)

Teres Lindberg (s) för Roger Mogert (s)

Yvonne Ruwaida (mp)

Ann Mari Engel (v)

Suppleanterna

Erik Saers (m)

Lotta Juul Martin-Löf (m)

Per Ankersjö (c)

Abdo Goriya (s)

Thomas Ernström (v)

Arbetstagarrepr.

Roger Wickenbergh (SKTF)

Per-Olof Digné (SACO)

Bengt Winroth (SKTF, suppleant)

Övriga: Irene Lundquist Svenonius, Per Blomstrand, Magnus Fagerstedt, Boris Amsköld, Sara Feinberg, Susanna Höglund, Inger Johansson Kjaerboe, Joachim Quiding och Thomas Andersson

§1 Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Kristina Axén Olin (m) justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Carin Jämtin (s).

§2 Kommunfullmäktiges fyllnadsval

Anmäldes att kommunfullmäktige 2007-01-22 till ledamot valt Yvonne Ruwaida (mp) och 2007-02-19 till suppleant valt Sussi Kvart (fp).

§3 Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2007-01-22 (Nr 1/2007) är justerat och utsänt.

§4 Årsbokslut 2006 och årsredovisning för koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2007-03-20.

Auktoriserade revisorn Magnus Fagerstedt informerade koncernstyrelsen om revisionsarbetet.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. godkänna årsbokslut 2006 för koncernen Stockholms Stadshus AB och förelägga årsredovisningen för årsstämman,

 2. föreslå att av disponibla fria medel i moderbolaget 9 892 308 317,41 kr – dela ut 600 000 000,00 kr till aktieägaren Stockholms stad och att övriga fria medel balanseras i ny räkning,

 3. återkalla utställda kapitaltäckningsgarantier för AB Stokab, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB), Stockholms Stads Bostadsförmedling AB, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, S:t Erik Markutveckling AB och Stockholms Stadsteater AB, samt uppdra åt koncernledningen att utfärda nya kapitaltäckningsgarantier för AB Stokab, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB), Stockholms Stads Bostadsförmedling AB, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, S:t Erik Markutveckling AB, Stockholms Stadsteater AB och Stockholm Vatten AB,

 4. utfärda styrelseyttrande över utdelningen till ägaren enligt bilagt förslag,

 5. förklara protokollet i denna paragraf omedelbart justerat.

§5 Finansiell riskrapport per 2007-02-28

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2007-03-11.

Koncernstyrelsen beslöt

att lägga finansenhetens föreliggande rapport till handlingarna.

§6 Återrapportering från dotterbolagen avseende åtgärder med anledning av revisorernas synpunkter från löpande granskning

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2007-03-12.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. godkänna rapporteringen från dotterbolagen,

 2. godkänna anmälan av revisionsrapporten Granskning av AB Stockholmshems skydd mot korruption,

 3. godkänna anmälan av revisionsrapporten Underhåll och investeringar vid två nämnder och två bolag.

§7 Organisatoriska frågor inom Stockholm Business Region AB

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande 2007-03-05.

Koncernstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige besluta att

 1. godkänna organisationsförändringen samt att ett nytt dotterbolag till Stockholm Business Region, Stockholm Business Region Development AB, bildas,

 2. godkänna bolagsordningen för Stockholm Business Region Development AB enligt bilaga 2,

 3. godkänna bolagsordningen för Stockholm Visitors Board AB enligt bilaga 3,

 4. utse styrelser, lekmannarevisorer och suppleanter för Stockholm Business Region Development AB och Stockholm Visitors Board AB.

Reservation avgavs av ledamoten Yvonne Ruwaida (mp) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta

att styrelsen avslår förslagen till beslut,

samt i övrigt anföra:

Vi anser att det inom nuvarande organisation går att förtydliga och renodla de olika verksamheterna utan att dela upp verksamheten i ytterligare bolag. En uppdelning i flera bolag kan istället försvåra samordningar mellan de olika verksamhetsbenen. Det är viktigt att verksamheten styrs med demokratisk insyn och påverkan och förslaget med tillsättande av tjänstemannastyrelser gör det betydligt svårare för valda politiker att vara delaktiga och en resurs i det nödvändiga utvecklingsarbetet. Besöksnäringen i regionen är i stort behov av att även fortsättningsvis utvecklas i samarbete med näringslivet och dessutom är den politiska insynen viktig för att medvetenheten och långsiktigheten i samarbetet i regionen också ska säkerställas på den politiska nivån.”

Reservation avgavs av ledamoten Ann Mari Engel (v) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att

 1. avvisa förslaget till omorganisation,

 2. uppdra åt bolaget att återkomma med ett bättre genomtänkt förslag,

samt i övrigt anföra:

Vänsterparitet anser att en omorganisering av verksamheten är önskvärd om än inte så livsnödvändig att den måsta hastas fram. Vår uppfattning är den att de underliggande problemen, med de samarbetssvårigheter som varit inte per automatik löses genom en omorganisering. I utredningen framgår de bland de intervjuade, att det finns olika uppfattning ar och verklighetsbilder av hu verksamheten har fungerat. Den bristen på samarbete och samordning som finns löser man inte genom att bilda fler bolag och anställa mer direktörer och tillsätta tjänstemannastyrelser. Utredarna drar fel slutsatser.

Vi förordar ett bolag med en politisk styrelse samt en VD för hela verksamheten. Detta bland annat mot bakgrunden av det utredarna själva påpekar på sid 25 i utredningen. ”en avgörande fördel med detta skulle vara utökade möjligheter till samordning och en minska risk för brist på effektivitet på grund av informationsbrist och missförstånd mellan organisationerna”. En ytterligare anledning är att med de rationaliseringsförslag som utredarna förslår kommer verksamheten i SvB att minska avsevärt.

Dessutom motsätter vi oss dessa så kallade rationaliseringsförslag, som i själva verket är privatisering av verksamheten, som utredarna föreslår och anser att turistinformation och turistservice samt Stockholmsutbildningen och SvB:s återkommande publikationer även i framtiden skall drivas i kommunal regi. Vi anser också att Sverigeshoppen samt Hotellcentralen bibehålls i nuvarande form. Stockholmskortet skall enligt vår uppfattning fortsätta att ägas och administreras i stadens regi. Precis som utredarna påpekar är Stockholmskortet välrenommerat som institution i Stockholms turistnäring.

Detta innebär inte att verksamheten inte kan effektiviseras. Vad som behövs är att förutsättningarna för effektiviseringar utreds bättre.”

§8 Redovisning avseende Vällingby Centrums förnyelse

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2007-02-20.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna redovisningen avseende Vällingby Centrums förnyelse.

§9 Lägesrapport avseende ombyggnad och nyproduktion i kv. Gamen 12 (Studentskrapan)

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2007-02-22.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna lägesrapport om Studentskrapans ombyggnad och nyproduktion.

§10 Medieexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2007-03-07.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna rapporteringen av medieexponeringen för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB.

§11 Övriga anmälningsärenden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2007-03-05.

Anmäldes och lades till handlingarna följande ärenden:

 1. Koncernledningens remissyttrande avseende Policy för upphandling och konkurrensutsättning

 2. Koncernledningens remissyttrande avseende promemoria om upphävande av tillståndsplikten i lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Carin Jämtin (s), tjänstgörande suppleanten Teres Lindberg t (s) samt ledamöterna Yvonne Ruwaida (mp) och

Ann Mari Engel (v) enligt följande:

”De nya förslagen till policydokument borde ha remitterats till berörda nämnder och styrelser för att få konsekvenserna allsidigt belysta och för att möjliggöra ett välgrundat beslut i sakfrågan. Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet minoritets-återremitterade därför ärendet i kommunfullmäktige den 12 februari 2007.

Men istället för att remittera ut de nya policydokumenten till samtliga nämnder och bolagsstyrelser har moderaterna valt att remittera till tre stadsdelsnämnder, två facknämnder och Stadshus AB med endast ett par veckors remisstid. Samtliga nämnder och bolagsstyrelser i staden berörs och det vore högst rimligt att alla fick möjligheten att komma med synpunkter. Nu visar det sig att det dessutom inte ens är styrelsen i Stadshus AB som får ta ställning till ärendet, utan remissyttrandet anmäls endast till styrelsen. Det är inte ett demokratiskt förfaringssätt.

På samma sätt har frågan om Upphävande om tillståndsplikten i lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag inte behandlats på ett tillfredställande sätt. Bostadsbolagen, som i allra högsta grad berörs av de aktuella förslagen, har inte fått ärendet på remiss. Det hade varit intressant att höra vilka konsekvenser bostadsbolagen kan se beträffande de planerade åtgärderna. För att berörda bolag och styrelserna med dem skall ha en rimlig möjlighet att långsiktigt planera verksamheten måste de få lämna synpunkter på ärenden som påverkar deras förutsättningar.

Vi har tagit ställning i sak både vad gäller upphandlingspolicyn och upphävande av tillståndsplikten i kommunstyrelsen. Det är ändå viktigt att politiska nämnder och styrelser utifrån verksamhetsområdets perspektiv får ta ställning till dessa viktiga frågor. Det är så stadens demokrati ska fungera, det är därför det finns interna remissförfarande och praxis kring hur ärenden hanteras i staden. Återigen väljer borgarna att nonchalera den interna demokratin.”

§12 Övriga frågor

Koncernstyrelsen beslöt

att överlämna skrivelsen Inspirera till klimatansvar av Yvonne Ruwaida (mp) till koncernledningen för beredning (bilaga).