Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2008-03-31

Sammanträde 2008-03-31

Datum
Klockan
13.00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset 1 tr

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av protokoll (Utskickat)

5 Förvärv av kanalisation från AB Fortum Värme samägt med Stockholms Stad

(Utskickat, SEKRETESS bilagor, avtal utsändes senare)

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Försäljning av Stockholms Stads Parkerings AB:s aktieinnehav i dotterbolaget Parkab Övervakning AB (Utskickat)

7 Förberedande bolagsbildning för genomförande av beståndsförsäljning i bostadsbolagen (Utskickat)

8 Redovisning avseende Vällingby Centrums förnyelse (Utskickat)

9 Skrivelse angående ombildning till bostadsrätter i Östberga (Utskickat)

10 Medieexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

12 Övriga anmälningsärenden (Utskickat)

13 Ändrad bolagsordning för Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

§1 Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Kristina Axén Olin (m) justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Carin Jämtin (s).

§2 Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2008-02-11 (Nr 1/2008) är justerat och utsänt.

§3 Årsbokslut 2007 och årsredovisning för koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2008-03-03.

Auktoriserade revisorn Magnus Fagerstedt informerade koncernstyrelsen om revisionsarbetet.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. godkänna årsbokslut 2007 för koncernen Stockholms Stadshus AB och förelägga årsredovisningen för årsstämman,

 2. föreslå att av disponibla fria medel i moderbolaget på 15359859320 kr - dela ut 700 000000 kr till aktieägaren Stockholms stad och att övriga fria medel balanseras i ny räkning,

 3. återkalla utställda kapitaltäckningsgarantier för AB Stokab, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB), Stockholms Stads Bostadsförmedling AB, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, S:t Erik Markutveckling AB, Stockholm Vatten AB och Stockholms Stadsteater AB, samt uppdra åt koncernledningen att utfärda nya kapitaltäckningsgarantier för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, S:t Erik Markutveckling AB, Stockholms Stadsteater AB och Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB,

 4. utfärda styrelseyttrande över utdelningen till ägaren enligt bilagt förslag,

 5. förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.

Särskilt uttalande avgavs av Carin Jämtin (s), Roger Mogert (s) och Teres Lindberg (s) enligt följande:

”Årsbokslutet visar att stadens bolag i relativt stor utsträckning möter uppställda mål. Dessa mål går i flera fall på tvärs mot vad vi socialdemokrater tror är det bästa för Stockholms långsiktiga utveckling, men det är naturligtvis rimligt och rätt att bolagen möter ägarens mål.

Det är dock uppenbart att bolagen har svårt att nå några av ägarens mest centrala mål. Detta gäller exempelvis uppsatta mål om bostadsbyggnation. Allting tyder på att målen om 6000 lägenheter i allmännyttan respektive 15000 lägenheter totalt mellan åren 2007-2010 inte kommer att kunna nås. Den minskade nybyggnationen är ett allt större problem i Stockholm och bör tas på stort allvar.

Bolagens ekonomiska resultat är i stora delar gott givet uppställda mål.

När det gäller utdelning från Stadshus AB så föreslog socialdemokraterna i vårt budgetalternativ 2008 att utdelningen skulle vara 600 miljoner kronor. Vår bedömning är att utdelningen i normalfallet inte bör ta i anspråk det egna kapitalet i bolaget. Vi vill i detta sammanhang framföra - precis som vi framförde i vårt budgetalternativ 2008 - att det skulle vara välkommet med en blocköverskridande överenskommelse om bolagets långsiktiga utdelningskapacitet. ”

Särskilt uttalande avgavs av Yvonne Ruwaida (mp) enligt följande:

”Årsbokslutet visar i stort ett välskött koncernbolag som följer de uppsatta målen utifrån den nuvarande politiska majoriteten beslut.

De utförsäljningar som pågår utav mer ideologiska skäl, och som miljöpartiet har satt sig emot, påverkar koncernens långsikta utveckling inte enbart ekonomisk utan även som en aktör i utvecklingen av Stockholm. Resultaten av den nya moderatledda politiken i stadshuset syns tydligt i årsredovisningen. Det hade varit mer tillfredställande att ha en mer långsiktig överenskommelse i Stadshuset i de styrdokument som tas fram som exempelvis Vision 2030 för att bl.a. koncernen med sina dotterbolag skulle kunna planera långsiktigt.

När det gäller utdelningen till Stockholms stad anser vi att det är olyckligt att man är tvingad att ta av eget kapital för att klara den avsättningen.

Med en styrning av bolagen som en utvecklingsmotor så skulle bl.a. klimathotet kunna mötas med att en del av de medel som idag läggs i eget kapital utifrån försäljningsinkomster aktivt styrs till klimatsmarta investeringar.

I övrigt hänvisar vi till miljöpartiets de målsättningar som finns beskrivna i miljöpartiets budgetalternativ.”

§4 Finansiell riskrapport per 2008-02-29

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2008-03-14.

Koncernstyrelsen beslöt

att lägga enheten för finansstrategis föreliggande rapport till handlingarna.

§5 Förvärv av kanalisation från AB Fortum Värme samägt med Stockholms Stad

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2008-03-19.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. godkänna förvärv av kanalisation från AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad i enlighet med bilagt preliminärt avtal,

 2. godkänna en vidareförsäljning av kanalisationen till AB Stokab som härför erlägger
  mnkr kontant,

 3. godkänna att Stockholms Stadshus AB tillskjuter ett aktieägartillskott uppgående till
  mnkr till AB Stokab,

 4. uppdra åt VD vidta erforderliga åtgärder för att verkställa besluten,

 5. förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§6 Försäljning av Stockholms Stads Parkerings AB:s aktieinnehav i dotterbolaget Parkab Övervakning AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2008-03-10.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del

att godkänna bifogat aktieöverlåtelseavtal mellan Stockholms Stads Parkerings AB och

Svensk Bevaknings Tjänst AB.

Koncernstyrelsen beslöt att hemställa hos kommunstyrelsen att föreslå

kommunfullmäktige besluta att

 1. godkänna överlåtelsen enligt avtal (bilaga 2) daterat den 30 januari 2008 av samliga aktier i Parkab Övervakning AB, till Svensk Bevaknings Tjänst AB,

 2. handlingar som är allmänna handlingar vid tillträdet får förvaras hos Svensk Bevaknings Tjänst AB med stöd av bestämmelserna i § 1 kap 9 sekretesslagen, dock längst till utgången av år 2010.

Reservation avgavs av Carin Jämtin (s), Roger Mogert (s) och Teres Lindberg (s) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta

att avslå hela ärendet, med hänvisning till reservation i styrelsen för Stockholms Stads Parkering AB från Bengt Sandbergs (s) m.fl. den 27 februari 2008.”

Särskilt uttalande avgavs av Yvonne Ruwaida (mp) enligt följande:

”Att bygga och driva parkeringsplatser och garage på en kommersiell marknad är inte en kommunal huvuduppgift. På marknaden finns andra aktörer som klarar denna verksamhet lika bra eller bättre. Miljöpartiet stöder därför försäljningen av dotterbolaget PARKAB. Dock är det oklokt att enbart sälja ut övervakningsdelen i form av PARKAB Övervakning AB eftersom Stockholmarna riskerar att få ett sämre pris på PARKAB om bolaget säljs för sig själv än om det säljs tillsammans med själva parkeringsrörelsen.”

Personalyttrande avgavs av Conny Nilsson (LO) till förmån för Carin Jämtin (s), Roger Mogert (s) och Teres Lindbergs (s) förslag till beslut.

§7 Förberedande bolagsbildning för genomförande av beståndsförsäljning i bostadsbolagen

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2008-03-10.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. ge VD i Stockholms Stadshus AB i uppdrag att bilda tre vilande aktiebolag för paketering av fastigheter inför försäljning till externa fastighetsägare,

 2. förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.

Reservation avgavs av Carin Jämtin (s), Roger Mogert (s), Teres Lindberg (s) och Yvonne Ruwaida (mp) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta

att avslå hela ärendet,

därutöver anföra:


Vi anser att beslutet att påbörja en massiv utförsäljning av allmännyttan inskränker stockholmarnas valfrihet. Då vi är motståndare till denna utförsäljning finns det av naturliga skäl ingen anledning för oss att ställa oss bakom ett beslut om att skapa särskilda bolag för denna utförsäljning.

Det är naturligtvis viktigt att om beslut fattas om försäljning enligt föreslagen modell att förslaget nogsamt studeras så att staden inte agerar inom en juridisk gråzon.”

Personalyttrande avgavs av Conny Nilsson (LO) till förmån för Carin Jämtin (s), Roger Mogert (s) och Teres Lindberg(s) och Yvonne Ruwaidas (mp) förslag till beslut.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§8 Redovisning avseende Vällingby Centrums förnyelse

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2008-03-10.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna redovisningen avseende Vällingby Centrums förnyelse.

§9 Skrivelse angående ombildning till bostadsrätter i Östberga

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2008-03-03.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna denna redovisning och därmed anse skrivelsen besvarad.

Särskilt uttalande avgavs av Carin Jämtin (s), Roger Mogert (s), Teres Lindberg (s) och Yvonne Ruwaida (mp) enligt följande:

” Det bör ligga i allas intresse att stadens bolag inte genomför försäljningar på ett sätt som väcker påstående om fusk och olagligheter. Vi menar att det är angeläget att bolaget tar ett större ansvar för att tillse att utförsäljningarna genomförs så att risken för fusk och olagligheter elimineras. ”

Personalyttrande avgavs av Conny Nilsson (LO) till förmån för Carin Jämtin (s), Roger Mogert (s) och Teres Lindberg(s) och Yvonne Ruwaidas (mp) förslag särskilda uttalande.

§10 Medieexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2008-03-12.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna rapporteringen av medieexponeringen för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§11 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2008-03-07.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. godkänna anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Reviderad plan för Stockholms stads krishantering och plan för kriskommunikation,

 2. uppmana Stockholms Hamn AB att fortsätta planeringen av evenemanget Volvo Ocean Race Stop Over Stockholm 2009 inom ramen för budgeterade medel och målsättningar.

§12 Övriga anmälningsärenden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2008-03-05.

Anmäldes och lades till handlingarna följande ärenden:

 1. Koncernledningens remissyttrande avseende Gemensam service ekonomi – samarbete mellan förvaltningar

 2. Revisionsplan 2008 och inriktning för perioden 2008-2011

§13 Ändrad bolagsordning för Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande 2008-03-18.

Koncernstyrelsen beslöt att hemställa hos kommunstyrelsen att föreslå

kommunfullmäktige besluta

att ändringen i Stockholms Stadshus AB:s bolagsordning godkänns i enlighet med bilaga.

Koncernstyrelsen beslöt

att förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.

§14 Övriga frågor

Koncernstyrelsen beslöt

att överlämna skrivelse av Carin Jämtin (s) och Yvonne Ruwaida (mp) angående försäljningen av Centrumkompaniet till koncernledningen för beredning (bilaga).