Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2009-10-19

Sammanträde 2009-10-19

Datum
Klockan
13.00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset 1 tr

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av protokoll (Utskickat)

3 Revisorernas rapport avseende granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2009 i koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

Muntlig föredragning av auktoriserade revisorn Magnus Fagerstedt

6 Genomförandebeslut Stockholmsarenan (Utskickat)

8 Sammanträdestider för år 2010 (Utskickat)

10 Anmälan av rapport om mediaexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

§1 Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Sten Nordin (m) justera dagens protokoll utsågs ledamoten Roger Mogert (s).

§2 Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2009-06-15 (Nr 2/2009) är justerat och utsänt.

§3 Revisorernas rapport avseende granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2009 i koncernen Stockholms Stadshus AB

Anmäldes och lades till handlingarna revisorernas granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2009 i koncernen Stockholms Stadshus AB.

Auktoriserade revisorn Magnus Fagerstedt informerade koncernstyrelsen om det aktuella läget i moderbolaget och koncernen Stockholms Stadshus AB.

§4 Prognos 2009:2 inklusive resultat per 2009-08-31 för koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2009-10-01.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna redovisad tertialrapport med prognos.

Särskilt uttalande avgavs av Thomas Ehrnström (v) enligt följande:

”I Prognos 2009:2 inklusive resultat per 2009-08-31 redovisar Bostadsförmedlingen en prognos om 16 miljoner kronor bättre än fastställt resultatkrav. Detta är pinsamt. Nuvarande prognos visar att antalet köande vid årets slut kommer att ligga på 278000 personer vilket är över 15000 fler än vad budgeten är baserad på. För köavgiftsintäkterna innebär detta en ökning på 3,4 miljoner kronor. För Vänsterpartiet är det självklart att förmedlingens verksamhet ska vara självbärande och att eventuellt överskott från verksamheten ska användas till att sänka och att på sikt ta bort förmedlingsavgiften.”

§5 Finansiell månadsrapport per 2009-09-30

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2009-10-13.

Koncernstyrelsen beslöt

att lägga redovisning och finansstrategis förelagda rapporter till handlingarna.

§6 Genomförandebeslut Stockholmsarenan

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande 2009-09-29.

Koncernstyrelsen beslöt att hemställa att kommunfullmäktige beslutar att

1. Kommunfullmäktige godkänner i tjänsteutlåtandet redovisat förslag att uppföra en ny arena söder om Ericsson Globe innebärande investeringsutgifter om
2 350mnkr och 35 mnkr för kvarvarande markförvärv samt investeringsinkomster om 1 210mnkr.

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt Stockholm Globe Arena Fastigheter AB och Stockhome Fastighetsförvaltning AB att genomföra projektet samt teckna erforderliga avtal.

3. Finansiering sker dels genom ett aktieägartillskott från Stockholm Stadshus AB till Stockholm Globe Arena Fastigheter AB om 250 mnkr, dels genom att beaktas vid berörda bolags kommande budgetarbete.

4. Trafiknämnden ska påbörja programarbete avseende erforderliga åtgärder i infrastrukturen.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

1. Godkänna förslaget enligt punkt A ovan att uppföra en ny arena söder om Ericsson Globe.

2. Protokollet i detta ärende förklaras omedelbart justerat.

Reservation avgavs av Yvonne Ruwaida (mp) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta

att delvis bifalla koncernledningens förslag till beslut,

därutöver anföra:


Om arenans placering förskjuts kan den överdäcka Nynäsvägen och kan ge ett mervärde i form av minskat buller och minskad barriäreffekt av Nynäsvägen. En ekodukt som kompensation för Sandstuparken skulle ge en viktig förstärkning av både ekologiska värden och tillgänglighet.”

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§7 Förvärv av fastighetsbolag med fastigheter i Slakthusområdet

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande 2009-10-12.

Koncernstyrelsen beslöt att hemställa att kommunfullmäktige beslutar att

1. S:t Erik Markutveckling AB:s förvärv av samtliga aktier i dels Impluvium Fyra AB för en köpeskilling om 18,3 miljoner kronor, dels av samtliga aktier i Fastighets AB Styckmästaren för en köpeskilling om 27,0 miljoner kronor och i övrigt på de villkor som anges i tjänsteutlåtandet godkänns.

2. S:t Erik Markutveckling AB får i uppdrag att genomföra köpen samt teckna erforderliga avtal.

3. Finansiering sker genom ett aktieägartillskott om 27,0 miljoner kronor från Stockholms Stadshus AB samt genom nyupplåning från staden till gällande villkor. Finansiering sker inom tidigare beviljad finansiell limit i enlighet med gällande finanspolicy.

4. Ny styrelse för Impluvium Fyra AB (556745-4862) och Fastighets AB Styckmästaren (556026-2049) utses.

5. Lekmannarevisor och suppleant för denne i Impluvium Fyra AB respektive i Fastighets AB Styckmästaren utses.

6. Nya bolagsordningar för Impluvium Fyra AB respektive i Fastighets AB Styckmästaren godkänns.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

1. Föreslagna förvärv samt, under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande av punkt A, att utse vice VD i Stockholms Stadshus AB Per Blomstrand som ombud vid extra bolagsstämmor i bolagen Impluvium Fyra AB och i Fastighets AB Styckmästaren och rösta i enlighet med vad fullmäktige beslutat, godkänns.

2. Protokollet i detta ärende förklaras omedelbart justerat.

§8 Sammanträdestider för år 2010

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2009-09-29.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna följande sammanträdestider för år 2010

Måndag 2010-03-22 kl. 13.00 Koncernårsbokslut 2009


Måndag 2010-05-03 kl. 13.00 Om behov föreligger


Måndag 2010-06-14 kl. 13.00 Firmateckningsrätt, arbetsordning m.m., styrelsens sekreterare

Tertialbokslut 1 jämte prognos

Förslag till budget 2011 och inriktning 2012-2013


Måndag 2010-09-13 kl. 13.00 Om behov föreligger


Måndag 2010-10-18 kl. 13.00 Tertialbokslut 2 jämte prognos

Kommande sammanträdestider


Måndag 2010-12-13 kl. 12.00 Budget och ägardirektiv för år 2011

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§9 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2009-10-12.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. Godkänna anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Införande av gemensam växelfunktion för stadens nämnder och bolag godkänns.

 2. Godkänna anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Revidering av Stockholms stads brottsförebyggande program godkänns.

 3. För egen del tillämpa Stadens riktlinjer om mutor och representation.

 4. Uppdra åt dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB att fatta beslut om att tillämpa Stadens riktlinjer om mutor och representation.

Reservation avgavs av Thomas Ehrmström (v) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta

att inte godkänna anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Införande av gemensam växelfunktion för stadens nämnder och bolag,

därutöver anföra:


Vi vill behålla och utveckla Stockholms stads telefonväxlar, för att kunna fortsätta att ge stockholmarna den allra bästa servicen i kontakter med förvaltningar och bolag. Vi anser därför att växlarna skall vara kvar lokalt och kommunalt drivit i nära anslutning till kärnverksamheterna och inte tvångsanslutas till en centraliserad och privatiserad växel.

Det är ett ofattbart slöseri med den kompetens och erfarenhet som stadens telefonister har skaffat sig genom åren, att konkurrensutsätta växeln och inte erbjuda personalen att följa med till de privata utförarna. Det är också ett slag i ansiktet mot en personalgrupp som traditionellt består av lågavlönade kvinnor, som kan få svårt att få ett fortsatt arbete i Stockholms stad.

Med vårt förslag kan de nämnder och bolag som ser fördelar med att samverka fortsätta att göra detta, i likhet med den samverkan som tekniska nämndhusets växel är ett uttryck för. Det finns också möjligheter att ansluta sig till den Centrexplattform som finns redan idag.

Vi ser det som ett stort risktagande att besluta om en gemensam växel utan att redovisa de ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser av en centralisering och konkurrensutsättning. Stockholmarnas skattepengar ska gå till verksamhet och inte till vinster i privata företag. Vi befarar ökad byråkrati och dubbelarbete om förslaget drivs igenom.

För- och nackdelar med en stadsgemensam synpunkts- och klagomålshantering är inte tillräckligt belyst, varför frågan måste utredas vidare. Till exempel måste det framgå hur offentlighetsprincipen påverkas. En gemensam medborgarsupport för alla e-tjänster tror vi inte är möjlig, eftersom stadens verksamheter är komplexa och de olika tjänsterna kräver mycket varierande kompetens. Även denna fråga måste utredas vidare, innan beslut kan fattas.”

Särskilt uttalande avgavs av Yvonne Ruwaida (mp) enligt följande:

”Jag hänvisar till miljöpartiets förslag till beslut i kommunfullmäktige.”

§10 Anmälan av rapport om mediaexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2009-09-29.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna anmälan av rapport om medieexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§11 Övriga anmälningsärenden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2009-10-19.

Anmäldes och lades till handlingarna följande ärenden:

 1. Koncernledningens remissyttrande angående motion om plan för utbyggnad av bostäder för personer med funktionshinder.

 2. Koncernledningens remissyttrande angående säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009-2012.

 3. Koncernledningens remissyttrande angående införande av gemensam växelfunktion för stadens nämnder och bolag.

 4. Koncernledningens remissyttrande angående program för utvecklingen i söderort.

 5. Koncernledningens remissyttrande angående betänkandet ”Moderna hyreslagar” (SOU 2009:35)

 6. Koncernledningens remissyttrande angående grön IT-strategi för Stockholms stad

 7. Koncernledningens beslut avseende observatörer på bostadsrättsföreningarnas köpstämmor

 8. Inkommen skrivelse till koncernstyrelsen

§12 Övriga frågor

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. Överlämna skrivelse av Carin Jämtin (s) angående solfångare till koncernledningen för beredning (bilaga 1).

 2. Överlämna skrivelse av Teres Lindberg (s) angående Stockholmshems försäljning av Svärdet 9 till koncernledningen för beredning (bilaga 2).

 3. Överlämna skrivelse av Ann Mari Engel (v) och Yvonne Ruwaida (mp) angående regelverk för ombildningar till koncernledningen för beredning (bilaga 3).