Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2011-03-21

Sammanträde 2011-03-21

Datum
Klockan
13.00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset 1 tr

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av protokoll (Utskickat)

5 Översiktlig studie av besparingar och effektivitet inom koncernen Stockholms Stadshus AB 2010 (Utskickat)

7 Anmälan av rapport om medieexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (103 kb)

§1 Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Sten Nordin (M) justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Carin Jämtin (S).

§2 Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2011-01-26 (Nr 1/2011) är justerat och utsänt.

§3 Årsbokslut 2010 och årsredovisning för koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Auktoriserade revisorn Mikael Sjölander informerade koncernstyrelsen om revisionsarbetet.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Årsbokslut 2010 för koncernen Stockholms Stadshus AB godkänns.

2. Årsredovisningen föreläggs Stockholms Stadshus AB:s årsstämma.

3. Av disponibla fria medel i moderbolaget på 14555435 576 kr - delas

750 000000 kr ut till aktieägaren Stockholms stad och övriga fria medel balanseras i ny räkning.

4. Utställda kapitaltäckningsgarantier för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, S:t Erik Markutveckling AB, Stockholms Stadsteater AB, Stockholms stads utrednings- och statistikkontor AB och Micasa Fastigheter i Stockholm AB återkallas.

5. Koncernledningen får i uppdrag att utfärda nya kapitaltäckningsgarantier för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, S:t Erik Markutveckling AB, Stockholms Stadsteater AB och Stockholms stads utrednings- och statistikkontor AB samt Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

6. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

Reservation avgavs av Ann Mari Engel (V) och Thomas Ehrnström (V) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att

1. Godkänna årsbokslut 2010 för koncernen Stockholms Stadshus AB.

2. Ge bolagsledningen i uppdrag att utarbeta en långsiktig strategi för att få fler kvinnliga bolagschefer.

3. Till årsredovisningen foga en jämställdhetsbilaga.

Därutöver anföra:


Av årsredovisningen för Stockholms Stadshus AB framgår att av stadens 17 bolag leds 14 st. av män medan 3 st. har en kvinnlig VD. Vi anser att detta skrider mot stadens jämställdhetspolicy och att målet ska vara en jämn könsfördelning.

Vi vill därför ge bolagsledningen i uppdrag att utarbeta en långsiktig strategi för att få fram fler kvinnliga bolagschefer.

Vi anser att hela årsredovisningen helt saknar ett jämställdhetsperspektiv och vill därför att de olika bolagens arbete med jämställdhet ska redovisas i en särskild jämställdhetsbilaga.

Vi vill också påtala allvaret i de brister som belyses i Granskningspromemorian som gjorts av Stadsrevisionen 18 feb 2011. I flera av koncernens dotterbolag har påtagliga brister belysts både när det gäller redovisningsrutiner vid representation och resor, samt styrning och kontroll i fler av bolagen när det gäller energieffektivisering. Vi utgår från att Stadshus AB åtgärder dessa brister med det snaraste.”

Särskilt uttalande avgavs av Paul Lappalainen (MP) enligt följande:

”Den stora utdelningen till ägaren Stockholm Stad på 750 mkr är inte på sikt hållbart. Årets resultat exklusive reavinster visar detta tydligt då koncernen visar ett minusresultat på 275 mkr. Miljöpartiet de gröna har i sitt budgetförslag för Stockholms stad 2011 föreslaget en utdelning på 550 mkr och detta skulle vara en rimligare nivå på utdelning till ägaren. Stockholms stadshus AB bör göra ägaren uppmärksam på situationen och påpeka att utdelning på den nivån inte är långsiktigt hållbart.”

§4 Finansiell månadsrapport per 2011-02-28

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att lägga Stadsledningskontorets finansavdelnings förelagda rapporter till handlingarna.

§5 Översiktlig studie av besparingar och effektivitet inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna anmälan av rapporten.

Reservation avgavs av Carin Jämtin (S), Paul Lappalainen (MP), Ann Mari Engel (V) och Thomas Ehrnström (V) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta

att ge bolagsledningen i uppdrag att återkomma med en preciserad redogörelse för bolagens extra kostnader samt kvalitetsfrågor i samband med införandet av GS-IT.

Därutöver anföra:


Bolagen arbetar kontinuerligt med att reducera sina kostnader, vilket är mycket positivt. En stor kostnad som inte redovisas separat är emellertid kostnaderna för införande av gemensam IT.

Av redogörelserna framgår t ex att Svenska Bostäder lade ”stora summor” på detta under 2010, att Stockholmshem, Sisab och Micasa haft ”betydande kostnadsökningar för IT-drift” pga. outsourcingen, att S:t Erik Markutveckling har haft stor projektkostnad i samband med outsourcingen och att S:t Erik Försäkring har fått ökade IT-relaterade och administrativa kostnader.

Det är nu dags för en grundlig analys av vad outsourcingen till GS-IT har medfört i form at extra kostnader för stadens bolag. Denna analys bör även innefatta en redogörelse för kvalitetsfrågor som ifall om antalet dataarbetsplatser har ökat eller minskat samt ifall övriga faktorer som snabbhet i uppkoppling etc. är tillfredställande.”

§6 Processbaserad informationsredovisning för Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Arkivbeskrivning för Stockholms Stadshus AB godkänns.

2. Klassificeringsstruktur för Stockholms Stadshus AB godkänns.

§7 Anmälan av rapport om mediaexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna anmälan av rapport om medieexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB.

§8 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna anmälan av Anvisningar till policys för upphandling och konkurrensutsättning.

Särskilt uttalande avgavs av Ann Mari Engel (V) och Thomas Ehrnström (V) enligt följande:

”Vi konstaterar att den borgliga majoriteten i sin iver att sälja ut stadens och medborgarnas gemensamma bolag och verksamheter många gånger har så bråttom att privatisera av enbart ideologiska orsaker, att man inte själva hinner följa sina egna ägardirektiv. Både outsourcingen av IT och outsourcingen av telefonväxlarna är exempel på hur man handlar upp verksamhet utan att göra ordentliga konsekvensanalyser i enlighet med ägardirektiven. Om man nu skall besluta om och ge ut ”Anvisningar till policys för konkurrens och valfrihet” kan man åtminstone begära att man själva följer sina egna direktiv.”

§9 Övriga anmälningsärenden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Anmäldes och lades till handlingarna följande ärenden:

1. Koncernledningens remissvar avseende Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd om ändring av byggnation

2. Koncernledningens remissvar avseende Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter

3. Koncernledningens remissvar avseende Förslag till program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2015

4. Skrivelse från lekmannarevisorerna i Stockholms Stadshus AB avseende avyttringen av Centrumkompaniet i Stockholm AB

5. Koncernledningens remissvar avseende skrivelse om inrättande av kommunal bostadsstiftelse

6. Koncernledningens remissvar avseende skrivelse om lägenhetskollektiv

§10 Övriga frågor

Koncernstyrelsen beslöt

att ändra tiden för sammanträdet den 2 maj 2011 till klockan 10.00.