Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2012-10-16

Sammanträde 2012-10-16

Datum
Klockan
13.00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset 1 tr

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av protokoll (Utskickat)

3 Revisorernas rapport avseende granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2012 i koncernen Stockholms Stadshus AB

Muntlig föredragning av auktoriserade revisorn Magnus Fagerstedt

6 Anpassning av stadens projektstyrningsmetod till bolagens verksamhet (Utskickat)

7 Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders förvärv av aktierna i Smebab Deepgreen AB med tillhörande nyproduktion i kv. Gyllene Ratten 1, Fruängen (Utskickat)

8 Genomförandebeslut gällande Svenska Bostäder AB:s nyproduktion i kv. Plankan 24 på Södermalm (Utskickat, SEKRETESS bilaga)

10 Inriktningsbeslut gällande Stockholms Hamn AB:s och Kapellskär Hamn AB:s om- och tillbyggnad av Kapellskärs hamn (Utskickat)

11 Genomförandebeslut gällande Stockholmshems nyproduktion av bostäder inom kv. Töfsingdalen i Norra Djurgårdsstaden (Utskickat, SEKRETESS bilaga 2)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (194 kb)

§1 Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Sten Nordin (M) justera dagens protokoll utsågs ledamoten Tomas Rudin (S).

§2 Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2012-06-12 (Nr 3/2012) är justerat och utsänt.

§3 Revisorernas rapport avseende granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2012 i koncernen Stockholms Stadshus AB

Anmäldes och lades till handlingarna revisorernas granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2012 i koncernen Stockholms Stadshus AB.

Auktoriserade revisorn Magnus Fagerstedt informerade koncernstyrelsen om det aktuella läget i moderbolaget och koncernen Stockholms Stadshus AB.

§4 Prognos 2012:2 inklusive resultat per 2012-08-31 för koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Redovisad prognos 2012:2 och resultat per 2012-08-31 för koncernen Stockholm Stadshus AB godkänns.

2. Kommunfullmäktige föreslås besluta att Micasa Fastigheter får i uppdrag att omvandla trygghetsboendet i fastigheten Rio 9 till seniorboende.

3. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Särskilt uttalande avgavs av Ann Mari Engel (V) enligt följande:

”Vi konstaterar att bostadsbolagen återigen inte uppnår målen för nyproduktion.

Inför år 2012 beräknas nyproduktionsvolymen uppgå till 1075 st lägenheter.

Den borgerliga majoriteten talar gärna om höjd ambitionsnivå när det gäller nybyggnation, men i verkligheten kommer man alltså inte ens upp i de blygsamma mål som satts upp hittills.

Vi konstaterar också att bostadsbolagen uppenbarligen budgeterat för ännu större hyreshöjningar än man fått igenom i förhandlingarna i år, vilket är olycksbådande för framtiden för stadens hyresgäster. Tvärtom borde de kommunala bostadsbolagen få direktiv om hyresstopp.

Stockholmarna behöver en ny bostadspolitik som innebär att man på allvar bygger mer, bygger nytt och bygger till kostnader som gör att allmännyttans lägenheter kan efterfrågas av de nästan 400 000 som nu står i bostadskön.”

§5 Finansiell månadsrapport per 2012-09-30

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att stadsledningskontoret, finansavdelningens förelagda rapporter läggs till handlingarna.

§6 Anpassning av stadens projektstyrningsmetod till bolagens verksamhet

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Anpassning av stadens projektstyrningsmetod till bolagens verksamhet (bilaga) godkänns.

2. Dotterbolagen uppmanas att godkänna och tillämpa, anpassning av stadens projektstyrningsmetod till bolagens verksamhet, bilaga.

3. Hemställa hos kommunfullmäktige att godkänna anpassning av stadens projektstyrningsmetod till bolagens verksamhet (bilaga).

§7 Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders förvärv av aktierna i Smebab Deepgreen AB med tillhörande nyproduktion i kv. Gyllene Ratten 1,

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta följande

1. AB Familjebostäders förvärv av samtliga aktier i Smebab Deepgreen AB, under namnändring, (org nr. 556876-3196) med tillhörande nyproduktion baserat på ett fastighetsvärde om 392,6 mnkr och på övriga villkor godkänns.

2. AB Familjebostäder får i uppdrag att genomföra förvärv av aktierna i Smebab Deepgreen AB samt teckna erforderliga avtal.

3. Finansiering av erforderligt aktiekapital sker genom nyupplåning från staden till gällande villkor.

4. Ny styrelse för Smebab Deepgreen AB, under namnändring, utses.

5. Lekmannarevisor och suppleant för denne i Smebab Deepgreen AB, under namnändring, utses.

6. Ny bolagsordning för Smebab Deepgreen AB, under namnändring, bilaga 3, godkänns.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del följande

1. AB Familjebostäders förvärv av samtliga aktier i Smebab Deepgreen AB, under namnändring, (org. nr. 556876-3196) godkänns.

2. Protokollet i detta ärende förklaras omedelbart justerat.

§8 Genomförandebeslut gällande Svenska Bostäder ABs nyproduktion i kv. Plankan 24 på Södermalm

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta följande

1. Genomförande av projektet för upprustning och nyproduktion om ca 119 hyreslägenheter inom kv. Plankan 24, till en total investeringsutgift om 400 mnkr godkänns.

2. Svenska Bostäder AB får i uppdrag att genomföra projektet samt teckna erforderliga avtal.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

1. Genomförande av projektet kv. Plankan 24, upprustning av kvarteret och nyproduktion av 119 hyreslägenheter till en total investeringsutgift om 400 mnkr godkänns.

2. Protokollet i detta ärende förklaras omedelbart justerat.

Ledamöterna Tomas Rudin (S) och Daniel Helldén (MP) avstod från att delta i detta beslut.

Reservation avgavs av Ann Mari Engel (V) enligt följande:

”Koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB föreslår kommunfullmäktige besluta
följande

1. Genomförandet av projektet för upprustning och nyproduktion om ca 119 hyreslägenheter inom kv. Plankan, till en total investeringsutgift om 400 mnkr avbryts.

2. Svenska bostäder får i uppdrag att avbryta projektet.

3. Koncernstyrelsen beslutar för egen del att projektet avbryts.

4. Där utöver anföra:

Vänsterpartiet har tidigare avstyrkt förslaget till byggnation i kvarteret Plankan och ser

ingen anledning till att förändra det ställningstagandet och hänvisar till tidigare

yttrande nedan.

Vi avslår helt den föreslagna bebyggelsen i Plankan 24 då det under planprocessen har

Fram kommit många synpunkter som väger tungt emot förslaget.

Bostadshusen med dess storgård är ett av de bästa exemplen i staden, ja kanske i hela landet på miljonprogrammets byggnationer. Många har under de senaste åren förfasat sig över de bostäder som byggdes under en tioårsperiod i hela landet, hälften i småhusbebyggelse. Ett exempel på bebyggelse som är värd att bevara är just Plankan 24 på Södermalm i Stockholm. Husen som liksom en borg omsluter parken där boende vistas och andra passerar är således unik i sitt slag. Parken upplevs som en rofylld och attraktiv lunga i staden, och dess brus hörs svagt trots att en av stadens mest trafikerade och gator, Hornsgatan ligger intill.

Bebyggelsen i parken med ett ovalt hus på pelare kommer att ha svårt att klara tillgängligheten utan att biltrafik tvingas in på gården. Idag har de befintliga bostäderna portar med ingång från gatan. I förslaget kommer den nu bilfria gården att få en gata vilket är negativt. Den gröna parkmarken tas i anspråk. Solstudier visar att gårdens avskuggning kommer att bli avsevärd under vår och höst.”

§9 Inriktningsbeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder inom Albano – samarbetsavtal med Akademiska Hus

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta följande

1. Inriktningen för nyproduktion om ca 900 studentlägenheter inom Albano till en total investeringsutgift om ca 1420 mnkr godkänns.

2. AB Svenska Bostäder får i uppdrag att teckna erforderliga avtal.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

1. Inriktningen för nyproduktion om ca 900 studentlägenheter inom Albano till en total investeringsutgift om 1420 mnkr godkänns.

2. AB Svenska Bostäder får i uppdrag att teckna erforderliga avtal.

3. Protokollet i detta ärende förklaras omedelbart justerat.

§10 Inriktningsbeslut gällande Stockholms Hamn AB:s och Kapellskär Hamn AB:s om- och tillbyggnad av Kapellskärs hamn

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta följande

1. Inriktningen för om- och tillbyggnad av Kapellskärs hamn till en total projektram om ca 760 mnkr i löpande penningvärde för Stockholms Hamn AB godkänns.

2. Stockholms Hamn AB får i uppdrag att teckna erforderliga avtal.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

1. Inriktningen för om- och tillbyggnad av Kapellskärs hamn till en total projektram om 760 mnkr i löpande penningvärde för Stockholms Hamn AB godkänns.

2. Stockholms Hamn AB får i uppdrag att teckna erforderliga avtal.

3. Protokollet i detta ärende förklaras omedelbart justerat.

§11 Genomförandebeslut gällande AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder inom kv. Töfsingdalen i Norra Djurgårdsstaden

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta

att genomförandet av AB Stockholmhems projekt kv. Töfsingdalen i Norra Djurgårdsstaden med en projektbudget om 420 mnkr godkänns.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

1. Genomförandet av AB Stockholmhems projekt kv. Töfsingdalen i Norra

Djurgårdsstaden med en projektbudget om 420 mnkr godkänns.

2. VD för AB Stockholmshem får i uppdrag att genomföra upphandling och teckna

behövliga avtal rörande projekten kv. Töfsingdalen i Norra Djurgårdsstaden.

3. Protokollet i detta ärende förklaras omedelbart justerat.

Särskilt uttalande avgavs av Daniel Helldén m.fl. (MP) enligt följande:

”Norra Djurgårdsstaden ska bli en miljöstadsdel i Stockholm. Det är bra. Dock tycker vi att ambitionen skulle kunna höjas. Detta kan göras genom att det ställs högre klimatkrav vid byggnation. Vi menar att det idag är möjligt att ställa krav på en energiförbrukning om högst 50 kWh.

Parkeringstalet som föreslås tycker vi inte andas höga miljöambitioner. Ett parkeringstal motsvarande 0.1-0.3 är mer lämpligt. Samtidigt anser vi inte att det ska planeras för parkeringar vid studentbostäder, utöver de som möter tillgänglighetsaspekten för funktionshindrade. Vi saknar även uttalade cykelparkeringstal för stadsdelen.

Ett modernt, mänskligt och miljövänligt Stockholm planerar stadsdelar för människor, inte för bilar. Ett modernt, mänskligt och miljövänligt Stockholm skapar klimatsmarta lägenheter.”

§12 Granskning avseende åtgärder i satsningen Stimulans för Stockholm – uppföljning av tidigare granskning och fortsättning

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att redovisningen avseende granskning av åtgärder i satsningen Stimulans för Stockholm godkänns.

§13 Bostadsbolagens medlemskap i SABO eller Fastighetsägarna

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att skrivelsen angående bostadsbolagens medlemskap i SABO eller Fastighetsägarna anses besvarad med detta utlåtande.

Reservation avgavs av Tomas Rudin (S), Daniel Helldén m.fl. (MP) samt Ann Mari Engel (V) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta

att uppdra till bostadsbolagen att avsluta medlemskapet i Fastighetsägarna och ansöka om medlemskap i SABO, med hänvisning till skrivelsen 2012-06-12.”

§14 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Anmälan av Kulturvision 2030 godkänns.

2. Berörda bolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att implementera Kulturvision 2030.

3. Dotterbolagen AB Stockholmshem och AB Familjebostäder får i uppdrag att verkställa beslut om förvärv m.m. av Fastighets AB Syl 3 AB respektive Maxera Bostad 5 AB med tillhörande nyproduktion i kv Pendlaren 1 i enlighet med bilagda beslutsärenden.

4. Dotterbolagen AB Familjebostäder och AB Svenska Bostäder får i uppdrag att verkställa beslut om överlåtelser m.m. till Willhem Stockholm AB respektive Ikano Bostad i Hagsätra AB i enlighet med bilagda beslutsärenden.

5. Anmälan av Evenemangsstrategi för Stockholms stad godkänns.

6. Evenemangsstrategi för Stockholms stad fastställs att gälla från och med den 1 juli 2012.

7. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att fastställa Evenemangsstrategi för Stockholms stad från och med den 1 juli 2012, bilaga 2 till utlåtandet.

8. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Särskilt uttalande avgavs av Daniel Helldén m.fl. (MP) enligt följande:

”Vi hänvisar till våra tidigare reservationer och särskilda uttalanden.”

§15 Övriga anmälningsärenden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Anmäldes och lades till handlingarna följande ärenden:

1. Uppdatering av Riktlinjer om mutor och representation.

2. Koncernledningens remissvar avseende Remiss av Motion (2012:4) om program för gröna skyskrapor i Stockholm.

3. Koncernledningens remissvar avseende Remiss av Motion om omgående byggnation och upprustning av Nälstaskolan i Vällingby.

4. Koncernledningens remissvar avseende Remiss om Motion om finansiering av byggandet av bostäder och upprustning av stadens miljonprogram.

5. Koncernledningens remissvar avseende Remiss av Betänkandet Mindre våld för pengarna (SOU 2012:23).

6. Koncernledningens svar gällande Förslag till energiplan för Stockholm.

7. Koncernledningens svar gällande Remiss av Motion (2012:6) om inrättande av kombolägenheter i Stockholm.

8. Koncernledningens svar gällande Remiss om revidering av ramavtal – SISAB.

§16 Övriga frågor

Ann Mari Engel (V) ställde fråga om Stockholmshem och brf Körsbäret m.fl. Vice VD Per Blomstrand informerade i ärendet.