Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2013-05-06

Sammanträde 2013-05-06

Datum
Klockan
13.00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset 1 tr.

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av protokoll (Utskickat)

3 Utseende av styrelsens sekreterare (Utskickat)

6 Översyn av arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

7 Reviderade bolagsordningar inom koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

9 Genomförandebeslut gällande Stockholms Hamn AB:s och Kapellskärs Hamn AB:s om- och tillbyggnad av Kapellskärs hamn (Utskickat)

10 Genomförandebeslut gällande Stockholmshems nyproduktion av bostäder inom kv. Golvläggaren och kv. Syllen, i Årstadal (Utskickat)

11 Lägesredovisning - projekt Tele2 Arena (Utskickat, SEKRETESS bilaga 2)

12 Utveckling av del av Arenan 9 (Söderstadion) för lokalisering av Tekniska nämndhuset Söderstaden samt bostäder. Inriktningsbeslut. Utveckling av Klamparen 7 och 11 (Tekniska nämndhuset Kungsholmen) för bostadsändamål. Inriktningsbeslut. (Utskickat)

13 Kompletterande val av revisorer inom koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

14 Övriga anmälningsärenden (Utskickat)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (197 kb)

§1 Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Sten Nordin (M) justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Karin Wanngård (S).

§2 Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2013-03-19 (Nr 2/2013) samt årsstämma 2013-04-05 är justerade och utsända.

§3 Utseende av styrelsens sekreterare

Förelåg verkställande direktörens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att Sara Feinberg utses till styrelsens sekreterare.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§4 Förslag till budget för 2014 och inriktning för 2015-2016 avseende koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Redovisade förslag till mål- och uppgifter, resultat- och avkastningskrav för den samlade koncernen, samt för moderbolaget och dess dotterbolag godkänns.

2. Dotterbolagens styrelser får i uppdrag att anpassa sin verksamhet efter de resultat, avkastnings- och verksamhetsmål som kommunfullmäktige kommer att besluta om.

3. Dotterbolagens styrelser får i uppdrag att i respektive budget för 2014 redovisa åtaganden som svarar mot stadens övergripande inriktningsmål och prioriterade inriktningar samt mot vision 2030.

Reservation avgavs av Karin Wanngård (S) m.fl. enligt följande:


”Koncernstyrelsen föreslås besluta att


1. Delvis godkänna budget för 2013 och inriktning för 2014-15 för koncernen.
2. Hänvisa till Socialdemokraternas budgetförslag för Stockholms Stadshus AB.

3. Därutöver anföra:

I budgetförslaget finns många viktiga uppgifter för bolagen. Vi anser det dock viktigt att staden höjer ambitionerna främst när det gäller att öka sysselsättningen och minska bostadsbristen. Koncernen står för väldigt stora investeringar varje år och är därför en mycket viktig kugge i att skapa jobb och tillväxt i Stockholm. Bolagen har i dag goda förutsättningar att satsa på strategiskt viktig infrastruktur, att allmännyttan tar en ledande roll i bostadsproduktion i Stockholm samt att ta ett ökat ansvar för jobbskapande och innovationsutveckling.

Vi socialdemokrater kommer i vårt förslag till budget för 2014 återkomma med konkreta förslag till inriktning för Stadshus AB och dotterbolagen. Vi vill dock nedan påminna om de mål vi hade för Stadshus AB i vårt förslag till ägardirektiv för 2013-2015, samt göra vissa andra förtydliganden. För bolagsspecifika ägardirektiv hänvisar vi till våra förslag i budgeten för 2013.

• Avveckla satsningar som syftar till att stimulera ombildning av hyresrätter.

• Verka för att energiförsörjningen blir miljövänligare och effektivare.

• Stimulera till att fler studentbostäder byggs.

• Genomföra en översyn av styrsystemet ILS så att det blir ett tidseffektivt och relevant verktyg för koncernens bolag.

• Inom ramen för koncernen aktivt arbeta för att bolagen verkar för att skapa nya jobb för unga och personer utan arbete.

• Den för låga nivån när det gäller nyproduktionen av hyresrätter. Problemen med för låg markanvisning till allmännyttan är mycket oroande, i synnerhet sett till den totala effekten, tillsammans med fortsatta ombildningar. Här krävs kraftfulla åtgärder.

• När det gäller bostadsbolagen anser vi att koncernledningens förslag till direktiv bör kompletteras med uppdrag för att hålla nere produktionskostnaderna vid nybyggnation, förändra köregler så att enskilda inte drabbas av eventuella överlåtelser, kombinera upprustningsåtgärder med energieffektivisering samt höja ambitionerna för användandet av ny miljöteknik vid nybyggnation, såsom exempelvis passivhus.”


Reservation avgavs av Daniel Helldén (MP) enligt följande:


”Koncernstyrelsen föreslås besluta att

1. Delvis bifalla förslag till beslut.

2. Därutöver anföra:

Stockholms stad kan genom sitt bolag Stockholms Stadshus AB aktivt bidra till en omställning av Stockholm till en miljövänlig och klimatsmart stad. Som en del av den omställningen ska Stadshus AB och dess bolag inventera och successivt ta bort parkeringsplatser vid respektive bolags arbetsplatser samt aktivt arbeta för att personalens och ledningens arbetsresor görs med kollektiva färdmedel, cykel eller till fots.

För de resor som inte kan göras med kollektiva färdmedel, cykel eller till fots ska bilpooler vara ett alternativ. Alla bolag ska successivt gå över till att bli medlemmar och utnyttja bilpooler för personalens och ledningens arbetsresor.

Bostadsbolagen ska vara ledande när det gäller social inkludering och aktivt jobba med trygg och levande närsamhälle. Det behövs ett ökat helhetsperspektiv och mångfald i nyproduktionen. VI planering av nya bostäder utgår de allra flesta nybyggnation från kärnfamiljsnormen, trots att denna boendekonstellation är i minoritet. Idag är små lägenheter starkt underrepresenterade i bostadsprojekten. Nyproduktionen måste i större utsträckning än idag vara inriktad på att bygga lägenheter för unga, studenter, nyanlända, hemlösa och andra grupper utan stora resurser.

Allmännyttans andel av Stockholms totala bostadsmarknad bör vara så stor att Stockholm kan ta sitt ansvar för bostadsförsörjningen. Alla förändringar i form av försäljningar och ombildningar måste föregås av en analys över hur det påverkar Stockholms invånares möjlighet att hitta en bostad.

Det är mycket positivt att staden satsar på bostäder för ungdomar och studenter. Alternativa tillfälliga lösningar är bra. Att använda vakanta seniorbostäder till bostäder för studenter är ett sätt, att ge tillfälliga bygglov på platser som markanvisats, eller på annat sätt inte används, och som inte kommer att bebyggas på ett antal år är ett annat. S:t Eriks Markutveckling kan, där det är möjligt, verka för att fastigheter och mark kan användas till studentbostäder under övergångstiden.

Miljömässigt finns det bättre alternativ för hantering av container och rorogods som ska vidare till Mälardalen, än Norvik. Transporten från Norvik kommer att gå via lastbil, det finns andra alternativ där det mesta kan transporteras via järnväg. Stockholms stad måste ta sitt ansvar för klimatet, och inte göra investeringar som leder till ökade utsläpp. En samverkan med till exempel Södertälje hamn är att föredra framför att Norvik byggs ut.


Åtgärder som spar energi är nödvändiga, det ger en vinst i det långa loppet i driftsbudgeten och Stockholm bidrar till att minska miljöbelastningen. Åtgärder som bidrar till ett minska energiförbrukningen inom stadens miljonprogramsområden är prioriterat. Ökad möjlighet till hushållsnära källsortering är en viktig åtgärd för att Stockholm ska ta kliv mot en stad i världsklass.


Stockholms stads parkerings AB bedriver inte kommunal kärnverksamhet, och vi vill därför att bolaget på sikt ska säljas. Fram tills en försäljning blir aktuell ska Stockholms stads parkerings AB användas aktivt för att öka gatuutrymmet för andra trafikslag än bilen, fram för allt genom en överföring av parkering på gatumark till parkering i garage.

Stockholm vatten AB har en viktig roll för att ta fram beredskapsplaner för att undvika att giftiga ämnen tillförs Mälaren. Stockholm vatten AB har också en viktig roll när det gäller att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten.

Det är bra att Stockholm Business Region AB bidrar till ett ökat utbyte med miljöföretag, det ökar kompetensen även hos Stockholm Business Region AB. Vi vill att Stockholm Business Region AB även ska arbeta aktivt med jämställdhet genom att bolaget aktivt ska stödja ökat företagande bland kvinnor.


Det finns en stor potential i de kreativa näringarna. Kreativa människor och företag skapar ett respektfullt och öppet klimat och har en stark dragningskraft på andra yrkesgrupper och branscher. Stockholm Business Region AB bör aktivt bidra till utvecklingen av företagskluster med kreativa näringar, IT företag, miljöföretag och så vidare.


Profilturism så som Stockholm Pride, festivaler och evenemang som speglar ett Stockholm med många erfarenheter och marknadsföring av Ekoparken och skärgården ska särskilt stödjas.

Stockholms stad måste bli bättre på att möta behovet av nya skolor. Detta måste göras tidigt i planeringsprocessen. SISAB bör få ett utökat uppdrag så att de också kan ta uppdrag från externa beställare. SISABS breda kompetens inom området är en viktig resurs som i ökad utsträckning även ska komma fristående skolor och dess elever till del.

Skolfastigheter i Stockholm AB bör arbeta med att tillgänglighetsanpassa lokaler, något som är ett ständigt pågående arbete. Tillgänglighet handlar inte bara om rörelsehinder utan även om den sociala arbetsmiljön. En väl fungerande ljudmiljö underlättar för arbetsron i skolan och är avgörande för att även elever med hörselnedsättning eller koncentrationssvårigheter kan ta till sig vad som sägs.

SISAB bör få ett utökat ansvar att åtgärda brister i inomhusmiljön och detta måste förenklas. SISAB måste därför tillåtas ha ett eget investeringsutrymme så att man kan åtgärda problem snabbare.

Flera skolor är idag stora energislukare samtidigt som de behöver byggas om. När nya skolor byggs – eller energieffektiviseras är det viktigt att skolbyggnadernas energilösningar synliggörs i skolbyggnaden i pedagogiskt syfte och för att ingå i barnens lärande.

Skolgårdarna är en viktig del i elevernas skolmiljö. De ska vara roliga, stimulera till rörelse och också ge möjlighet till återhämtning och vila. Arbetet med gröna skolgårdar ska vara en naturlig del av SISABs arbete och måste prioriteras. Utvecklingen av skolgårdarna måste ske med hänsyn till deras betydelse för lärande, kreativitetshöjande och miljömässiga värden.”

Reservation avgavs av Marie Antman (V) enligt följande:


”Koncernstyrelsen föreslås besluta att

1. Delvis godkänna förslag till budget för 2014 och inriktning för 2015-16 för koncernen.

2. Hänvisa till Vänsterpartiets budgetförslag för Stockholms Stadshus AB.

3. Därutöver anföra:

Förslaget till budget och direktiv för stadens bolag präglas av en inriktning mot minskad verksamhet, avveckling av viktiga funktioner och ökad privatisering av delar av bolagen. Samtidigt förväntas bolagen kunna öka vinsterna. Därmed riskerar man att det blir stora försämringar för stockholmarna i fundamentala verksamheter för staden som bostäder och teknisk service.

Beträffande bostadsbolagen anser vi inte att de ska arbeta med att avyttra lägenheterna utan i stället bygga fler nya hyresrätter, utveckla allmännyttan, decentralisera bolagen och hitta former för hyresgästernas aktiva inflytande. Vi konstaterar att åtgärderna inom Stimulans Stockholm kommer att kosta 4 miljarder kr mindre än beräknat – detta för att man inte kunnat hålla nyproduktionsvolymen. Detta är inte acceptabelt med tanke på den enorma efterfrågan på hyresrätter i Stockholm. Bostadsförmedlingens kö är numera i ”världsklass”. De kommunala bolagen måste under kommande år öka byggnadstakten betydligt och staden måste ta sitt ansvar för att leverera markanvisningar och på alla sätt underlätta för mer nyproduktion och även se till att hyresnivåerna blir rimliga. Med hänvisning till lagen om allmännyttan från 2011 och dess krav på affärsmässighet föreslås att avkastningskraven på bostadsbolagen ska öka. Vi avvisar detta förslag och menar att detta kommer att ytterligare drabba hyresgästerna i form av ökade hyror och försämringar i takten på renoveringar.

Micasa ska inte åläggas att omvandla fler servicehus till trygghetsboenden innan man har gjort en grundlig utvärdering av de hittills gjorda omvandlingarna.

För Stockholms Stadsteater innehåller Vänsterpartiets budget andra ägardirektiv som innebär att staden inte ställer krav på ytterligare besparingar utan att teaterns arbete ska präglas av långsiktighet och stabilitet. Resultatnivån måste därför höjas och ägardirektiven ska inte innehålla krav på minskade kostnader och sponsring eller att på sikt minska behovet av koncernbidrag. Vi avvisar också att koncernstyrelsen ska lägga synpunkter på vilken personal som ska anställas och vilken som ska betraktas som ”konstnärlig”.


Vi hänvisar i övrigt till Vänsterpartiets förslag till ägardirektiv och budget för koncernen AB Stockholms Stadshus.”

§5 Finansiell månadsrapport per 2013-03-31

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att stadsledningskontoret, finansavdelningens förelagda rapporter läggs till

handlingarna.

§6 Översyn av arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt


att arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB

fastställs för innevarande verksamhetsår.

§7 Reviderade bolagsordningar inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta följande

1. Förslag till reviderade bolagsordningar för bolagen inom koncernen Stockholms

Stadshus AB (bilagor 1-50) godkänns.

2. Ny styrelse för Stockholm Norra Station AB (org nr 556661-9929) utses.

3. Lekmannarevisor och suppleant för denne i Stockholm Norra Station AB
(org nr 556661-9929) utses.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

1. Förslag till reviderade bolagsordningar för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB (bilagor 1-50) godkänns.

2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.


§8 Uppföljning av effektivitet inom koncernen Stockholms Stadshus AB år 2012

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att anmälan av rapporten godkänns.

Särskilt uttalande avgavs av Daniel Helldén (MP) enligt följande:

”Vi är kritiska till att målsättningarna om påbörjade samt färdigställda lägenheter inte uppfylls. Vi måste öka takten i byggandet, och säkerställa leverans enligt de mål som vi satt upp, för att möta Stockholmarnas behov av nya lägenheter. Här vill vi särskilt prioritera mindre lägenheter, och studentlägenheter. Miljöpartiet anser också att det är viktigt att koppla nyckeltal om energieffektivitet till bostadsbolagens verksamhet.

De nyckeltal som satts upp gällande antal ombildade lägenheter är mycket märkliga. Det finns inget egenvärde i ombildning av lägenheter, det bör ske när det finns behov i ett område av större mångfald av upplåtelseformer, och när hyresgästerna själva har en sådan önskan, antalet ombildningar i sig bör inte vara en kontinuerlig målsättning att dessa ska öka.


Det är bra att se att många av bolagen uppnår positiva nivåer på de nyckeltal som är kopplade till personal. Dock önskar vi att en analys görs ur jämställdhetsperspektiv, ex kopplat till sjukfrånvaron som är högre i vissa bolag än andra. Dessutom bör ett viktigt nyckeltal vara att mäta och följa upp antalet som upplever sig diskriminerade, inom ramen för medarbetarenkäten.”

§9 Genomförandebeslut gällande Stockholms Hamn AB:s och Kapellskärs Hamn AB:s om- och tillbyggnad av Kapellskärs hamn

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta följande

1. Genomförandet av om- och tillbyggnad av Kapellskärs hamn med en projektbudget om ca 790 mnkr i löpande penningvärde för Stockholms Hamn AB godkänns.
2. Stockholms Hamn AB får i uppdrag att teckna erforderliga avtal.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

1. Genomförandet av om- och tillbyggnad Kapellskärs hamn till en total projektbudget om 790 mnkr i löpande penningvärde för Stockholms Hamn AB godkänns.

2. VD för Stockholms Hamn AB får i uppdrag att genomföra upphandling och teckna behövliga avtal rörande projektet om- och tillbyggnad av Kapellskärs hamn

3. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Reservation avgavs av Daniel Helldén (MP) enligt följande:


”Koncernstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige att

1. Inriktningen för om - och tillbyggnad av Kapellskärs hamn till en total projektram om ca 760 mnkr i löpande penningvärde för Stockholms Hamn AB godkänns.

2. Stockholms Hamn AB får i uppdrag att teckna erforderliga avtal.

Koncernstyrelsen föreslås besluta att

1. I samverkan med Trafikverket utreda och planera en spårlösning till Kapellskärs hamn med koppling till stambanan.

2. Därutöver anföra följande.

Stockholms hamn AB ska säkerställa och utveckla goda förutsättningar för regionens varuförsörjning och därigenom främja regionens utveckling. Sjöfarten är ett av de mest energieffektiva sätten att transportera stora godsmängder och därmed kan sjöfarten spela en viktig roll i Stockholmsregionens klimatomställning. Genom att modernisera och effektivisera Kapellskärs hamn, förbättras miljö och säkerhet samt att hamnen kan möta marknadens behov av befintliga och framtida volymer och avlasta Stockholm som godshamn.

Det är viktigt att de tekniska anläggningarna för elförsörjning, vatten- och avloppshantering, dagvattenhantering, källsortering av avfall m.m. uppfyller uppställda krav på miljö, säkerhet och arbetsmiljö. Transporternas negativa påverkan på miljön måste minska och hamnen ska klara de kommande reglerna om att ta emot svart- och gråvatten från fartygen.

Transporter med sjöfart ska så långt som möjligt samordnas med järnväg för att utgöra stommen i ett trafikslagsövergripande system. Kapellskärs hamn saknar idag en god anslutning till regionens transportnät. En spårlösning till Kapellskärs hamn med koppling till stambanan bör utredas. Detta bör göras snarast då transporterna från Kapellskär ökar och med utbyggnad av ytterligare pir kan transportarbetet ytterligare utökas.”

Särskilt uttalande avgavs av Marie Antman (V) enligt följande:

”Ett viktigt uppdrag som Stockholms Hamnar har, är att utveckla och trygga regionens varuförsörjning. Våra transporter med fartyg sjövägen är en avgörande del av regionens blodomlopp. Stora hinder eller stopp i detta flöde skapar allvarliga problem för varuförsörjningen och hämmar därmed tillväxt och utveckling.

Sjöfarten är det mest energieffektiva sättet att transportera stora godsmängder och därmed måste sjöfarten spela en allt viktigare roll i klimatomställningen. Genom att samordna sjötransporter med järnväg utvecklar vi ett också för framtiden hållbart transportsystem. Detta är också grunden i EU:s transportpolitik.

I takt med att regionen utvecklas och vi blir fler invånare så ökar också behovet av en volymanpassad varuförsörjning. Stockholms Hamnar möter upp detta med att utveckla Kapellskärs hamn - en strategiskt viktig hamn med kort insegling, som genom de nu beslutade åtgärderna också blir säkrare.

Ombyggnaden av Kapellskärs hamn möter ett redan högt trafiktryck, men ger också beredskap till ett ökat antal fartygsanlöp.


Vid alla utbyggnader av Stockholms hamnar bör möjligheten till utbyggnad av järnvägens infrastruktur för landtransporterna grundligt utredas. Detta för att i mesta möjliga mån komma ifrån vägtransporter men ändå få bra logistiklösningar.

En spårlösning till Kapellskärs hamn, med koppling till stambanan, bör av klimat och miljöhänsyn, därför snarast utredas och planeras in.

Utvecklade tvärförbindelser med järnväg mellan Kapellskär och stambanan skulle också kunna ge positiva effekter på utvecklingen av särskilt de norra delarna av vårt län.”

§10 Genomförandebeslut gällande Stockholmshems nyproduktion av bostäder inom kv. Golvläggaren och kv. Syllen, i Årstadal

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta följande

1. Genomförandet av nyproduktion om ca 400 hyreslägenheter med kompletterande lokaler, inom kv. Golvläggaren 1 och kv. Syllen 3, till en total investeringsutgift om 1 203 mnkr godkänns.
2. VD för Stockholmshem får i uppdrag att teckna behövliga avtal rörande nybyggnad i kv. Golvläggaren 1 och kv. Syllen 3.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

1. Genomförandet av nyproduktion om ca 400 hyreslägenheter med kompletterande

lokaler, inom kv. Golvläggaren 1 och kv. Syllen 3, till en total investeringsutgift om

2. VD för Stockholmshem får i uppdrag att teckna behövliga avtal rörande nybyggnad

i kv. Golvläggaren 1 och kv. Syllen 3.

3. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§11 Lägesredovisning nr 6 – projekt Tele2 Arena

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.


Koncernstyrelsen beslöt

att redovisning avseende projektet Tele2 Arena godkänns.

Särskilt uttalande avgavs av Karin Wanngård (S) m.fl. samt Daniel Helldén (MP) enligt följande:

”Tele2 arena är den enskilt största investeringen Stockholms stad gjort på många år. Projektet har kantats av flertalet problem, i synnerhet den kraftiga förseningen. Förseningen innebär inte bara stora ekonomiska risker utan får också praktiska konsekvenser för stockholmarna och Stockholms stad. PWC:s rapport visar med all önskvärd tydlighet på de risker som finns med projektet just nu och de framtida konsekvenser det kan få. Inte minst problematiskt är det att Stockholms stad riskerar att hamna i en juridisk tvist med PEAB, att kvaliteten i slutprodukten kan bli sämre än vad som beställts och att det ännu är oklart till vilken grad arenan kommer att vara klar då de första evenemangen ska genomföras i juli.

Stockholms stad kommer att genomföra mycket stora investeringar kommande år, framförallt investeringar inom ramen för Stadshus AB. Flera av projekten är tekniskt och juridiskt komplexa och innebär enskilda investeringar i miljardklassen. Vid dagens möte kommer vi till exempel fatta beslut om stora investeringar i Kapellskärs hamn, Tekniska nämndehuset och ett stort bostadsprojekt i Årsta. Trots att arenan varit ett unikt projekt sett till storlek och komplexitet måste vi och kan vi dra lärdomar av det av det som gått bra och framförallt det som gått mindre bra. Detta för att i möjligaste mån minimera risker, ekonomiska och praktiska, i kommande investeringar.”

§12 Utveckling av del av Arenan 9 (Söderstadion) för lokalisering av Tekniska nämndhuset Söderstaden samt bostäder. Inriktningsbeslut. Utveckling av Klamparen 7 och 11 (Tekniska nämndhuset Kungsholmen) för bostadsändamål. Inriktningsbeslut.

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta följande

1. Inriktningen att Stockholm Globe Arena Fastigheter AB avyttrar del av fastigheten Arenan 9 (Söderstadion), till fastighetsnämnden, för kontorsändamål, godkänns.

2. Inriktningen att Stockholm Globe Arena Fastigheter AB påbörjar utveckling och försäljning av del av fastigheten Arenan 9 (Söderstadion), för bostadsändamål, godkänns.

3. Protokollet i detta ärende förklaras omedelbart justerat.


Reservation avgavs av Karin Wanngård (S) m.fl. enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige att

1. I huvudsak bifalla koncernledningens förslag till beslut för punkterna 1,2 och 4.

2. I beslutspunkt 3 uppdra åt exploateringsnämnden att i möjligaste mån upplåta mark till hyresrätter.

Då antalet hyresrätter minskat kraftigt i Stockholm under senare år, i synnerhet allmännyttliga lägenheter i innerstaden, anser vi att Exploateringskontoret i sitt arbete bör sträva efter att tillskottet av lägenheter i stor utsträckning är hyresrätter. I tjänsteutlåtandet står följande:

’I linje med stadens investeringsstrategi bör staden noggrant bedöma lönsamhetspotentialen i samtliga exploateringsprojekt. Härigenom är det viktigt att staden strävar efter att maximera de intäkter som utgörs av de markvärden som skapas genom planerad bostadsbebyggelse på denna tomt.’

Utifrån den formuleringen kommer det vara omöjligt att bygga hyresrätter eller studentbostäder. Det är självfallet viktigt att staden gör sunda affärer när mark exploateras. Men om det enda målet i stadsbyggnad är att maximera intäkterna för marken blir de bostäder som byggs allt för dyra och möjligheten till arkitektonisk gestaltning minskar. Vi har sett det i flera av de områden som nu byggs runt om i Stockholm. Priserna per kvadratmeter blir extremt höga och de få hyresrätter som byggs får hyresnivåer som ligger långt över vad många hårt arbetande stockholmare klarar av att betala. Att låta vinstmaximering vara det övergripande målet och drivkraften för stadens planering kommer inte att skapa ett öppet, integrerat och attraktivt Stockholm.”

Reservation avgavs av Daniel Helldén (MP) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige att

1. Delvis bifalla förslaget till beslut

2. Uppdra till exploateringsnämnden att utreda förutsättningarna för bostadsändamål med inriktning mot studenter och med utgångspunkten att huset ska bevaras.

3. Därutöver anföra följande.

Att tekniska nämndhuset inte längre fungerar för den verksamhet som är där idag betyder inte att byggnaden i sig är dålig. Det befintliga tekniska nämndhuset håller hög arkitektonisk och teknisk kvalitet.

Vi anser att staden noggrant ska se över och utreda möjligheterna att, i första hand bygga om huset till studentlägenheter och i andra hand helt eller delvis bygga om det befintliga huset till nya kontors- och/eller hotelländamål.

Det nya Tekniska nämndhuset Söderstaden planeras för att vara klimatneutralt, kretsloppsanpassat och en förebild för urbant hållbart byggande. På samma sätt bör fastigheterna Klamparen 7 och 11 bli föregångare i hur byggda strukturer återanvänds och nyttjas på ett hållbart sätt.”

Reservation avgavs av Marie Antman (V) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att

1. Delvis bifalla koncernledningens förslag.

2. Inte låsa sig vid att hela eller delar av Tekniska nämndhusets verksamhet placeras i Söderstaden utan titta på möjligheten att placera det i ytterstaden.

3. Göra en ordentlig analys av hur många besökare de olika förvaltningarna har samt inventera skälen till varför vissa förvaltningar måste ligga centralt.

4. Titta på möjligheterna att exempelvis anlägga ett gemensamt medborgarkontor för den publika verksamheten, så att övrig verksamhet istället kan placeras i våra ytterförorter.

5. Utreda möjligheten till att lägga delar av den publika verksamheten i anslutning till våra befintliga stadsdelskontor/nämnder.

6. Projektera för billiga hyresrätter på Klamparen 7 och 11 med hyrestak

7. Låta något av våra kommunala bostadsföretag förvalta bostäderna

8. Därutöver anföra följande


Vänsterpartiet välkomnar att den borgerliga majoriteten inser att staden själv är en avgörande motor i förortsutvecklingen och nu ansluter sig till det förslag att flytta ut myndighetskontor som vi la fram i 10-punktsprogrammet ”Förorten ska leva – 10 punkter för Stockholms småföretagare och förortscentrum”(2010). Vi har också i motionen ”Levande förortscentrum” argumenterat för nödvändigheten av en strategisk plan för att rädda förortscentrumen och utveckla förorterna, där ett viktigt förslag var att flytta ut förvaltningar.


Förvaltningskontor i förorterna ger staden en synlighet och närvaro som är mycket angelägen för de boende. Dessutom ökar kundunderlaget för näringsidkarna och stadsdelarna blir mer levande med en mix av bostäder, arbetsplatser och service. Även underlaget för allmänna kommunikationer och tvärförbindelser förbättras och intresset från andra aktörer att etablera sig i förorterna gynnas. Bilden av förorterna som sovstäder utmanas vilket gynnar hela staden.

Vi ställer oss frågan till varför urvalsprocessen begränsades till de områden som definieras som utvecklingsområden i stadens översiktsplan och inte utredde möjligheten att placera Tekniska nämndhuset i yttre staden, exempelvis i Tensta/Rinkeby, Vårberg, Farsta, Rågsved osv. Söderstaden kommer med all sannolikhet att generera en hel del arbetsplatser genom nya fotbollsarenan och IKEA samt Matstaden.


Utflyttningen av förvaltningar måste gå hand i hand med det övriga arbetet för att utveckla förorterna. Det behövs därför en genomtänkt strategi där staden ställer utvecklingspengar till förfogande och att varje förortscentrum tar fram en utvecklingsplan i bred lokal samverkan. Om vi ska kunna bygga en ekologiskt hållbar storstad som möter klimathotet på det smartaste sättet, så måste kulturinstitutioner, idrottsplatser och hallar, myndigheter, affärer och andra typer av arbetsplatser fördelas jämnare och inte koncentreras till vissa delar av staden.

I vissa förorter med stor omflyttning eller där köpkraften är låg kan det bästa vara att staden äger förortscentrumen. Kommunala bolag med lägenheter i stadsdelen kan äga centrumet gemensamt alternativt att det största kommunala bolaget blir ägare. Då får vi ett tydligt samband mellan behovet av att utveckla centrumet och att de boende tillförsäkras god service. Bostadsområdet får ett tydligt mervärde.


Att Tekniska Nämndhusen nu flyttar från Kungsholmen är välkommet. Området från Kungsholmen in mot centrum har såpass stor andel kontor att folklivet avtar dramatiskt på kvällstid. Att fastighetskontoret har som ambition att bygga om Tekniska Nämndhusen till bostäder är väldigt positivt.

Vänsterpartiet vill i första hand att staden ska utreda hur man kan bevara det befintliga huset och göra bostäder av det. Det är önskvärt att beakta den klimatskuld som ett nybygge etablerar, vilket inte gjorts.


Det finns ett stort behov av billiga hyresrätter och därför vill vi att staden ska utreda möjligheter för detta och utreda hur bostäderna på bästa sätt förvaltas inom staden. Vi prövar även gärna olika modeller för att nå bästa miljöhänseende, ett högt exploateringstal, ett stort antal lägenheter, samt minskade kostnader.”

§13 Kompletterande val av revisorer inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Ombudet vid respektive dotterbolags årsstämma och extra bolagsstämma får i uppdrag

att välja auktoriserade revisorer och revisorssuppleanter för räkenskapsåren 2013-2016 i enlighet med bilaga, samt eventuella framtida justeringar gällande personalförändringar.

2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§14 Övriga anmälningsärenden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Anmäldes och lades till handlingarna följande ärenden:

1. Koncernledningens remissvar avseende Remiss av Statens geotekniska instituts rapport Effektivare markbyggande.

2. Koncernledningens remissvar avseende Motion (2012:53) om återinförande av skolinformation och studiebesök för barn och ungdomar på Stockholm Vatten.

3. Koncernledningens remissvar avseende Remiss av förslag till beslut om utvidgat strandskydd för Stockholms stad.

4. Koncernledningens remissvar avseende Remiss av betänkandena Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav - genom enhetliga och förutsägbara byggregler. Delbetänkande av Byggkravsutredningen (SOU 2012:86) och
Ett effektivare plangenomförande. Delbetänkande av Plangenomförandeutredningen (SOU 2012:91).

5. Koncernledningens remissvar avseende Handlingsplan för ökad insamling av matavfall i Stockholms stad för biologisk behandling.

6. Koncernledningens remissvar avseende Motion (2012:58) om Rinkeby - en by i världsklass.

7. Koncernledningens remissvar avseende Motion (2012:60) om anslag så att Allhuset kan fortsätta sin verksamhet i Hässelby gård.

8. Koncernledningens remissvar avseende Motion (2012:54) om boende för äldre i Högdalen.

9. Koncernledningens remissvar avseende Förslag till genomförande av Open Stockholm Award 2014 (öppna data, apptävling).

10.Koncernledningens remissvar avseende Remiss av Boverkets föreskrifter (2013:xx)

om alternativa energiförsörjningssystem samt konsekvensutredning, ALT 1.

Särskilt uttalande avgavs av Karin Wanngård (S) m.fl. enligt följande:


”Socialdemokraterna kommer att återkomma i relevanta ärenden då de behandlas i kommunstyrelsen.”

§15 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.


Koncernstyrelsen beslöt att


1. Anmälan av ny miljöbilsdefinition och justerade miljöbilsmål godkänns.

2. Miljöbilsdefinition för Stockholms stad godkänns i enlighet med bilaga 2 till utlåtandet och ersätter därmed nuvarande Miljöbilsdefinition för Stockholms stad (Dnr 303-1466/2009).

3. Äldre fordon som ingår i Stockholms stads fordonsflotta betraktas som miljöfordon, förutsatt att de vid nyregistreringstillfället uppfyllde den av kommunfullmäktige då beslutade miljöbilsdefinitionen.

4. Riktlinjer för specialfordon godkänns i enlighet med bilaga 3 till utlåtandet och ersätter därmed nuvarande Definition av utrycknings- och specialfordon i Stockholms stads bilpark, (Dnr 314-1064/2008).

5. Specialfordon undantas från kravet att uppfylla miljöbilsdefinitionen i stadens inköp och leasing av nya personbilar och lätta lastbilar.

6. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att besluta enligt punkt 2-5 ovan.

§16 Övriga frågor

Arbetstagarrepresentanten Staffan Holmborn (Vision) informerade att facket kommunicerar med stadens ledning gällande Stockholm Vattens omlokalisering av huvudkontoret.