Din position: Hem > Stockholms stad > S:t Erik Markutveckling > Sammanträde 2010-03-11

Sammanträde 2010-03-11

Datum
Klockan
09.00
Plats
Stockholms Stadshus AB:s kontor, Stadshuset, 3 tr.

6 Förvärv av tomträtt (sekretess)

7 Förändrade limiter koncernkonto

8 Underlag för budget 2011 med inriktning 2012-2013

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (113 kb)

§1 Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden Per Blomstrand justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Roland Strömgren.

§2 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll från styrelsemöte den 17 november 2009.

§3 Bokslut 2009

Förelåg tjänsteutlåtande 2010-03-02.

Styrelsen beslutade följande.

1. Redovisning av bokslut 2009 godkänns,

2. Förslag till årsredovisning 2009 godkänns.

§4 Stämmoombud 2010

Förelåg tjänsteutlåtande 2010-02-24

Styrelsen beslutade följande.

Administrativa direktören vid Stockholms Stadshus AB, Joachim Quiding, och vid dennes förhinder controller vid Stockholms Stadshus AB, Boris Amsköld, utses till ombud vid årsstämmor i Fastighets AB Runda Huset, Fastighets AB G-mästaren , Fastighets AB Charkuteristen, Fastighets AB Styckmästaren och Stockholm Norra Station AB i enlighet med detta utlåtande för tiden fram till 2011 års ordinarie bolagsstämmor.

§5 Finansiell månadsrapport januari 2010

Förelåg tjänsteutlåtande 2010-03-02.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

§6 Förvärv av tomträtt (SEKRETESS)

§7 Förändrade limiter koncernkonto

Förelåg tjänsteutlåtande 2010-03-02.

Styrelsen beslutade följande.

1. Styrelsen föreslår att Stockholms Stadshus AB hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om förändrad låneram för S:t Erik Markutveckling, varigenom bolagets låneram uppgår till 800 mnkr.

2. Föreliggande förslag om förändrade limiter inom koncernkontot godkänns.

3. Omedelbar justering av ärendet.

§8 Underlag för budget 2011 med inriktning 2012-2013

Förelåg tjänsteutlåtande 2010-03-03.

Styrelsen beslutade följande.

Förslag till underlag till budget 2011 med inriktning 2012-2013 godkänns.

§9 Kompletterande ägardirektiv

Förelåg tjänsteutlåtande 2010-03-02.

Styrelsen beslutade följande.

1. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Säkerhetsprogram för Stockholms stad godkänns.

2. Säkerhetsprogram för Stockholms stads antas.

§10 Övrigt

Anmäldes att överenskommelse om slutavräkning i enlighet med aktieöverlåtelseavtalen för de nyligen förvärvade bolagen Fastighets AB Charkuteristen och Fastighets AB Styckmästaren träffats (utdelades promemoria ”Avräkning nyförvärvade bolag” – biläggs).

Nästa sammanträde: Tisdagen den 18 maj kl 13.00.