Din position: Hem > Stockholms stad > S:t Erik Markutveckling > Sammanträde 2010-05-18

Sammanträde 2010-05-18

Datum
Klockan
13:00
Plats
Stockholms Stadshus ABs kontor, Stadshuset, 3 tr.

7 Översiktlig studie av besparingar och effektivitet 2009

10 Kompletterande ägardirektiv

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (96 kb)

§1 Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden Per Blomstrand justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Roland Strömgren.

§2 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll från styrelsemöte den 11 mars 2010.

§3 Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid


Förelåg tjänsteutlåtande 2010-05-10.

Styrelsen beslutade följande.

Arbetsordning och instruktion för verksamheten vid S:t Erik Markutveckling godkänns.

§4 Tertialrapport 1 samt prognos 1 år 2010


Förelåg tjänsteutlåtande 2010-05-10.

Styrelsen beslutade följande.

Tertialrapport 1 samt prognos 1 för år 2010 godkänns.§5 Finansiell månadsrapport

Förelåg tjänsteutlåtande 2010-04-30.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

§6 Vision Söderstaden 2030


Förelåg tjänsteutlåtande 2010-05-10.

Styrelsen beslutade följande.


Anmälan av Vision Söderstaden 2030 godkänns.

§7 Översiktlig studie av besparingar och effektivitet


Förelåg tjänsteutlåtande 2010-05-10.

Styrelsen beslutade följande.

Anmälan av rapporten godkänns.

§8 Värdegrund S:t Erik Markutveckling


Förelåg tjänsteutlåtande 2010-05-10.

Styrelsen beslutade följande.


Värdegrund för koncernen S:t Erik Markutveckling antas.

§9 Revisorernas årsöversikt


Förelåg tjänsteutlåtande 2010-05-10.

Styrelsen beslutade följande.


Anmälan av rapporten godkänns.

§9 Övrigt

Nästa sammanträde:

Tisdag 14 september kl. 13.00

§10 Kompletterande ägardirektiv

Förelåg tjänsteutlåtande 2010-05-10.

Styrelsen beslutade följande.


Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Stockholms stads miljöbilsdefinition och mål för stadens fordonsflotta 2011-2014 godkänns.