Din position: Hem > Stockholms stad > S:t Erik Markutveckling > Sammanträde 2011-11-15

Sammanträde 2011-11-15

Datum
Klockan
13:00
Plats
S:t Erik Markutvecklings kontor, Kaplansbacken 10

3 Revision av delårsbokslut samt löpande granskning av intern kontroll

6 Rapport om förvaltning, utveckling och framtid

7 Kompletterande ägardirektiv

8 Anmälan om försäljning av Södre Torn 1

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (95 kb)

§1 Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden Per Blomstrand justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Roland Strömgren.

§2 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll från styrelsemöte den 15 sep 2011.

§3 Revision av delårsbokslut samt löpande granskning av intern kontroll

Förelåg tjänsteutlåtande 2011-11-06

Styrelsen beslutade följande.

Anmälan av rapporten godkänns.

§4 Finansiell månadsrapport september 2011

Förelåg tjänsteutlåtande 2011-11-08.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

§5 Budget 2012

Förelåg tjänsteutlåtande 2011-11-05.

Styrelsen beslutade följande.

Förslag till budget 2011 godkänns, under förutsättning av att kommunstyrelsen fastställer kommunstyrelsens förslag om resultatkrav för bolaget.

§6 Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid

Förelåg tjänsteutlåtande 2011-11-08.

Styrelsen beslutade följande.

Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid godkänns.

§7 Kompletterande ägardirektiv

Förelåg tjänsteutlåtande 2011-11-04

Styrelsen beslutade följande.

1. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Strategi för elbilar och laddhybrider godkänns.

2. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning godkänns.

3. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Förnyad centralupphandling av progamvarulicenser och programvaruadministration godkänns.

§8 Anmälan av försäljning av Södre Torn 1

Förelåg tjänsteutlåtande 2011-11-05.

Styrelsen beslutade följande.

Anmälan av försäljning av Södre Torn 1 godkänns.

§9 Övrigt

VD informerade om tidplan för upphandling av administrativ och teknisk förvaltning av dotterbolagen samt planerad rekrytering av fastighetschef.

Styrelsen godkände informationen.

Nästa sammanträde:

Torsdag 5 mars kl. 13.00