Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2006-08-31

Sammanträde 2006-08-31

Datum
Klockan
8.30
Plats
Stockholmshems kontor, Hornsgatan 128

Härmed kallas Du till sammanträde med styrelsen torsdagen den 31augusti 2006
kl 8:30 på Läs mer...Stockholmshems kontor, Hornsgatan 128.

3 Föregående protokoll 4/2006

4 Anmälan angående avsägelse samt fyllnadsval till Stockholmshems styrelse

8 Investerings- och inriktningsbeslut gällande nyproduktion

9 Utredning angående de allmännyttiga bostadsbolagens ökade ansvar för social och ekonomisk utveckling i vissa eftersatta stadsdelar

10 Rapport angående inrättande av seniorboenden i Stockholmshems befintliga bestånd

11 Samarbetsavtal med JM angående fastighetsförvärv och fastighetsförsäljning

12 Anmälan angående remisser

14 Stockholmshems bredbandsutbyggnad

Mötesinformation

Närvarande:

Ordförande Leif Rönngren

Vice ordförande Kristina Alvendal

Ledamöter
(eller som ledamot tjänstgörande suppleant) Abdo Goriya (t o m § 9)
Peter Lundberg
Karin Wanngård
Mathias Nilsson (för Mehdi Oguzsoy)
Per-Ola Bosson (för Lotta Edholm fr o m § 8)
Dimitris Soulios (för Abdo Goriya fr o m § 10)

Suppleant
Gertrud Brorsson
Dimitris Soulios (t o m § 9)

Personalrepresentanter
Ordinarie Peter Arndt (Kommunal)
Patrik Gavander (SKTF)

Suppleant
Anders Dahlgren (SKTF)

Övriga närvarande
Pelle Björklund, VD
Björn Lindstaf, styrelsens sekreterare
Stellan Blomberg, byggnadschef
Olle Torefeldt, informationschef

§1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden.

§3 Föregående protokoll

Anmäldes att föregående protokoll 4/2006 är justerat och utdelat.

§4 Anmälan avseende avsägelse samt fyllnadsval till Stockholmshems styrelse

VD hänvisade till ärende 4.

Styrelsen beslöt:

att godkänna anmälan av Stockholms kommunfullmäktiges beslut angående Lisa Stern Ödmarks avsägelse som ledamot och utseendet av Dimitris Soulios till suppleant i AB Stockholmshems styrelse

att förklara beslutet omedelbart justerat.

§5 Anmälan av halvårsrapport 2006-01-01 – 2006-06-30

VD hänvisade till ärende 5.

Styrelsen beslöt:

att med godkännande lägga halvårsrapporten till handlingarna.

§6 Anmälan av finansrapport per 2006-06-30

VD hänvisade till ärende 6.

Styrelsen beslöt:

att med godkännande lägga finansrapporten per 2006-06-30 till handlingarna.

§7 Lägesrapport nyproduktion

VD hänvisade till ärende 7 och Stellan Blomberg redogjorde för ärendet.

Styrelsen beslöt:

att med godkännande lägga rapporten om nyproduktion till handlingarna.

§8 Investerings- och inriktningsbeslut mm gällande nyproduktion

VD hänvisade till ärende 8 och redogjorde för ärendet.

Ordföranden föreslog att styrelsen skulle besluta i enlighet med VD:s förslag.

Vice ordföranden, Peter Lundberg och Per-Ola Bosson föreslog att styrelsen skulle besluta

att återremittera ärendet avseende projekten Snabelskon 7, Klädskåpet 1 och Stads-

budet 1

att godkänna investeringarna i projekten Gamlebo 4 och Sexmännen 1

att återremittera ärendet avseende Sjövik 7, samt

att därutöver anföra

Det nu redovisade ärendet innehåller svåröverblickbara ekonomiska konsekvenser.

Bolagsledningen ges i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder för att projektens

kalkyler markant förbättras. Utöver det efterfrågar vi en redovisning av hur de nuvarande

kalkylerna påverkar bolagets samlade ekonomiska situation.

Det framgår av ärendet att flera alternativa vägar är möjliga för Sjövik 7. Innan beslut fattas

ges bolagsledningen i uppdrag att redovisa ekonomiska kalkyler samt konsekvenser per

tänkbart alternativ.

Ordföranden föreslog därefter att styrelsen skulle besluta

att avslå återremissyrkandet avseende projekten Snabelskon 7, Klädskåpet 1 och

Stadsbudet 1

Styrelsen beslöt i enlighet med ordförandens förslag.

Vice ordföranden, Peter Lundberg och Per-Ola Bosson reserverade mot beslutet till förmån till det av dem framlagda förslaget.

Ordföranden förslog därefter att styrelsen skulle besluta

att godkänna investeringarna i projekten Snabelskon 7, Klädskåpet 1 och
Stadsbudet 1

att godkänna förvärvet av mark från staden intill vår fastighet Snabelskon 7

att godkänna investeringarna i projekten Sexmännen 1 och Gamlebo 4

att att återremittera ärendet avseende fastigheten Sjövik 7

Styrelsen beslöt i enlighet med ordförandens förslag.

Vice ordföranden, Peter Lundberg och Per-Ola Bosson deltog inte i besluten beträffande de två första att-satserna.

§9 Utredning angående de allmännyttiga bostadsbolagens ökade ansvar för social och ekonomisk utveckling i vissa eftersatta stadsdelar

VD hänvisade till ärende 9.

Styrelsen beslöt:

att godkänna Stockholmshem utredning angående de allmännyttiga bostadsbolagens ökade ansvar för social och ekonomisk utveckling i vissa eftersatta stadsdelar

att redovisa utredningen för Kommunstyrelsen.

Särskilt uttalande gjordes av ordföranden, Abdo Goriya, Karin Wanngård och Mathias Nilsson med instämmande av Dimitris Soulios och Gertrud Brorsson:

Allmännyttan har ett särskilt ansvar för att medverka till att en hållbar social och ekonomisk utveckling är möjlig i stadens alla delar. För att uppnå en ökad integration i alla stadsdelar är det viktigt att varierande boendemöjligheter finns tillgängliga. Det handlar om såväl hyres-lägenheter som radhus och småhus. Med en variation i byggandet minskar även riskerna för att stadsdelarna tenderar att få en homogen karaktär.

Det är också viktigt att det finns varierande upplåtelseformer i de olika stadsdelarna. Allmännyttan kan bidra till ökat inflytande i boendet genom att möjliggöra för kooperativa hyresrätter. Även andra former av brukarinflytande i bostadsutvecklingen bör prövas.

§10 Rapport angående inrättande av seniorboenden i Stockholmshems befintliga bestånd

VD lämnade en muntlig rapport om Stockholmhems utredning att inrätta ytterligare seniorboenden i Stockholmshems befintliga bestånd.

Styrelsen beslöt:

att godkänna rapporten angående seniorboenden

§11 Samarbetsavtal med JM angående fastighetsförvärv och fastighetsförsäljning

VD hänvisade till ärende 11.

Styrelsen beslöt:

att godkänna köpekontraktet med JM avseende försäljning av fastigheten
Penninglandet 1 för 11,1 Mkr.

§12 Anmälan angående remisser

VD hänvisade till ärende 12.

Styrelsen beslöt:

att godkänna anmälan angående inkomna och besvarade remisser.

§13 Upphandlingar

VD hänvisade till ärende 13.

Styrelsen beslöt:

att godkänna upphandlingen beträffande nyproduktion i projektet Perstorp 3 för 84 942 000 kronor.

§14 Stockholmshems bredbandsutbyggnad

VD hänvisade till ärende 14.

Styrelsen beslöt:

att godkänna att projektering och upphandling av bredbandsinstallation sker för Stockholmshems fastigheter i Blackeberg och Västerort

att uppdra åt VD att gå vidare med bredbandsinstallationen i Stockholmshems fastighetsbestånd i samverkan med Familjebostäder och Svenska Bostäder

att uppdra åt VD att återkomma med specificerade rapporter för det vidare arbetet vad gäller tidplaner, samverkansformer och kostnader för genomförandet av bredbandsuppbyggnad i bolagets övriga bestånd

att förklara beslutet omedelbart justerat.

§15 VD informerar

VD rapporterade att två projekt som styrelsen tidigare tagit investeringsbeslut om drabbats av fördyringar. Detta gäller projekten Kungsängsliljan i Midsommarkransen och Fogdekammaren i Hässelby Gård. Projekten kommer att följas upp på sedvanligt sätt.

Ett förlikningsavtal med Brf Korpen har ingåtts för att lösa den nu femåriga tvisten som uppstod i samband med överlåtelsen av fastigheten Koppartråden 7 till bostadsrättsföreningen.

VD rapporterade att han engagerats i SABO:s framtidsstudie för att i en delrapport belysa förhandlingssystemet och förhandlingsmetodiken.

§16 Övriga frågor

VD föreslog att vice ordföranden, ytterligare en förtroendevald och han själv skulle delta i International Urban Development Associations 30:e kongress i Belfast den 8 – 11 oktober 2006 för att studera stadsförnyelse och konfliktlösning.

Styrelsen beslöt:

att godkänna att vice ordföranden, ytterligare en förtroendevald samt VD får delta i

International Urban Development Associations kongress i Belfast

Mathias Nilsson önskade en redogörelse för hur införandet av GPS-systemet i servicebilarna hade påverkat personalens arbetssituation.

Styrelsen beslöt:

att ge VD i uppdrag att komma med en redogörelse om hur GPS-systemet i servicebilarna hade införts.

§17 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.