Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2006-12-14

Sammanträde 2006-12-14

Datum
Klockan
8.30
Plats
Stockholmshems kontor, Hornsgatan 128

KALLELSE

Härmed kallas Du till sammanträde med styrelsen torsdagen den 14 december 200 Läs mer...6
kl 8:30 på Stockholmshems kontor, Hornsgatan 128.

OBSERVERA att fotografering kommer att ske efter mötet, så sätt av tid även för detta.

2 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om ny styrelsesammansättning (utdelas)

5 Förslag till uppdaterad ”Instruktion för attest och utanordning” (bilaga)

7 Kompletterande ägardirektiv angående ombildning till bostadsrätter (utsändes)

11 Redovisning av upphandlingar (bilaga)

12 Kompletterande ägardirektiv angående ny kommunikationspolicy (bilaga)

13 Anmälan angående remisser (bilaga)

14 Redovisning av upprustningsprogrammet vid stambyten (muntligt)

15 Redovisning av antalet försöks- och träningslägenheter (muntligt)

16 Redovisning av hyresförhållandena i ”Huset som inte finns”, Skonertvägen 1-3 (muntligt)

17 Sammanträdestider 2007, förslag: 25/1, 15/3, 26/4 (reserv), 14/6, 30/8, 4/10, 1/11(reserv), 6/12.

Mötesinformation

Närvarande:

Ordförande Kristina Alvendal

Vice ordförande Leif Rönngren

Ledamöter (eller som ledamot tjänstgörande suppleant)
Peter Lundberg
Mehdi Oguzsoy
Karin Wanngård (för Abdo Goriya)
Gertrud Brorsson (för Lotta Edholm)

Personalrepresentanter
Ordinarie Börje L Eriksson (Kommunal)
Patrik Gavander (SKTF)

Suppleanter
Peter Arndt (Kommunal)
Anders Dahlgren (SKTF)

Övriga närvarande
Pelle Björklund, VD
Björn Lindstaf, styrelsens sekreterare
Stellan Blomberg, byggnadschef
Svante Larsson, ekonomichef
Olle Torefeldt, informationschef

§1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om ny styrelsesammansättning

VD hänvisade till ärende 2.

Styrelsen beslöt:

att godkänna anmälan av ny styrelsesammansättning.

§3 Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden.

§4 Föregående protokoll 6/2006

Anmäldes att föregående protokoll 6/2006 är justerat och utdelat. Noterades att det utsända protokollet felaktigt betecknats som nummer 5, vilket justerades.

§5 Förslag till uppdaterad ”Instruktion för attest och utanordning”

VD hänvisade till ärende 5 och Svante Larsson föredrog ärendet.

Styrelsen beslöt:

att fastställa förslag till ”Instruktion för attest och utanordning”

§6 Förslag till finanspolicy för 2007

VD hänvisade till ärende 6 och Svante Larsson föredrog ärendet.

Styrelsen beslöt:

att godkänna Stockholmshems finanspolicy för 2007

§7 Kompletterande ägardirektiv angående ombildning till bostadsrätter

VD hänvisade till ärende 7.

Ordföranden föreslog att ärendet skulle bordläggas.

Styrelsen beslöt:

att bordlägga ärendet.

§8 Förslag till Budget och ILS 2007

VD hänvisade till ärende 8 och Svante Larsson föredrog ärendet.

Styrelsen beslöt

att fastställa budget och ILS 2007 för AB Stockholmshem.

Särskilt uttalande gjordes av vice ordföranden, Karin Wanngård, Mehdi Oguzsoy och Gertrud Brorsson enligt följande:

"I Stockholms kommunfullmäktige, samt i Stockholms Stadshus AB, har vi föreslagit andra ägardirektiv för bolaget, vilka om de hade vunnit bifall, hade påverkat budget och ILS för 2007 i annan riktning.

Främst gäller detta utförsäljning och privatisering och uppdragen om att locka hyresgäster i framförallt ytterstaden till friköp av sina fastigheter och bostäder. Vi vill också peka på de stora svårigheter som väntas i bostadsproduktionen när regeringen utan dröjsmål nu avskaffar både investeringsbidrag och räntesubventioner. Flera bedömare har redan påtalat svårigheten att bygga hyresrätter med den borgerliga politiken.

Vi avser att nogsamt följa och driva på i Stockholmshem för att hyresrätter skall komma till stånd trots dessa förutsättningar. I sammanhanget blir arbetet som vi påbörjade under förra mandatperioden ännu viktigare, att pressa produktionskostnaderna för att hålla nyproduktionshyrorna nere."

§9 Lägesrapport nyproduktion

VD hänvisade till ärende 9 och Stellan Blomberg föredrog ärendet.

Styrelsen beslöt

att med godkännande lägga rapporten om nyproduktion mm till handlingarna.

§11 Redovisning av upphandlingar

VD hänvisade till ärende 11 och Stellan Blomberg föredrog ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna upphandlingen beträffande Kvarnhagen 1

att godkänna beställningen av Snabelskon

att godkänna upphandlingen beträffande Kungsängsliljan 6.

§12 Kompletterande ägardirektiv angående ny kommunikationspolicy

VD hänvisade till ärende 12.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att arbeta utifrån ”Kommunikationspolicy för Stockholms stad”

§13 Anmälan angående remisser

VD hänvisade till ärende 14.

Styrelsen beslöt

att godkänna anmälan angående inkomna och besvarade remisser

§14 Redovisning av upprustningsprogrammet vid stambyten

Redovisning av upprustningsprogrammet vid stambyten gjordes av Stellan Blomberg.

Cirka 12.000 lägenheter berörs och drygt 600 kommer att rustas upp under 2007. Hyreshöjningen blir idag 580 kr/månad och för detta får hyresgästerna nytt badrum, ny diskbänksblandare mm och ny el i hela lägenheten.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisningen av upprustningsprogrammet vid stambyten.

§15 Redovisning av antalet försöks- och träningslägenheter

Redovisning av försöks- och träningslägenheter föredrogs av VD. Stockholmshem har sedan 2002 fördubblat sina nya försöks- och träningslägenheter till 90 stycken. Idag upplåter vi totalt 312 lägenheter för denna typ av boende.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisningen av antalet försöks- och träningslägenheter.

§16 Redovisning av hyresförhållandena i ”Huset som inte finns”, Skonertvägen 1-3

Redovisning av hyresförhållandena föredrogs av VD. Huset innehåller 12 lägenheter varav fem hyrs ut till Hotellhem, fem till vanliga hyresgäster och resterande två är outhyrda.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisningen av hyresförhållandena i ”huset som inte finns”

§17 Sammanträdestider 2007

Styrelsen beslöt

att fastställa sammanträdestiderna för 2007 till den 25/1 samt preliminärt den 5/3, 26/4 (reserv), 14/6, 30/8, 4/10, 1/11 (reserv) och 6/12

§18 VD informerar

· Bostadsrättsintressenter: 12 bostadsrättsföreningar med totalt 1 000 lägenheter har hittills anmält sitt intresse att förvärva sina hus.

· SABO-kongressen kommer 2007 att hållas i Falun den 13-15 juni.

· SABO:s förtroendemannakonferenser kommer att hållas från mitten till slutet av februari 2007.

· Branden på Henriksdalsringen medförde förhållandevis små skador på fastigheten och dessutom relativt få olägenheter för de boende i de drabbade trappuppgångarna tack vare ett mycket professionellt ingripande från alla inblandade parter. Styrelsen framförde sitt tack till Stockholmshems personal för sina goda insatser på brandplatsen.

§19 Övriga frågor

· Mehdi Oguzsoy lämnade en skrivelse, bilaga 1, om att kompensera hyresgästerna med anledning av återbetalning av 18 Mkr från Stockholm Vatten.

Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att bereda frågan.

· Gertrud Brorsson önskade en redovisning av bolagets policy gällande uppsättande av mobilmaster.

Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att redovisa policyn för uppsättande av mobilmaster på ett kommande möte.

· Patrik Gavander (SKTF) och Börje L Eriksson (Kommunal) överlämnade en skrivelse, bilaga 2, med förslag till personalfrämjande åtgärder mm med anledning av bolagets förväntade realisationsvinster vid försäljningar av fastigheter till bostadsrättsföreningar.

Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att bereda frågan.

§20 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet med att önska alla närvarande, anställda och hyresgäster en God Jul och ett Gott Nytt År vilket övriga närvarande instämde i.