Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2008-12-11

Sammanträde 2008-12-11

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stockholmshem, styrelserummet 2 tr, Hornsgatan 128, Stockholm

4 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut beträffande val till Stockholmshems styrelse (utsänt)

5 Entledigande av VD, utseende av tillförordnad VD samt utseende av nya firmatecknare (utdelas)

6 Förslag till Finanspolicy för 2009 (utsänt)

8 Rapport angående inkomna intresseanmälningar för bostadsrättsförvärv (utsänt)

9 Prövning av intresseanmälningar från bostadsrättsföreningar (utsänt)

10 Lägesrapport nyproduktion (utsänt)

11 Investeringsbeslut nyproduktion (utsänt) SEKRETESS

12 a,b Förvärv av bolag och fastigheter (utsänt) SEKRETESS

13 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (66 kb)

§1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs vice ordförande.

§3 Föregående protokoll 7/2008

Anmäldes att föregående protokoll 7/2008 är justerat och utdelat.

§4 Anmälan av Kommunfullmäktiges beslut beträffande val till Stockholmshems styrelse

VD hänvisade till ärende 4.

Styrelsen beslöt:

att godkänna anmälan av kommunfullmäktiges beslut att godkänna avsägelsen från Joakim Larsson som ordinarie ledamot i AB Stockholmshems styrelse

att godkänna anmälan av kommunfullmäktiges beslut att utse Ariane Bucquet till ordinarie ledamot i AB Stockholmshems styrelse för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2011

att godkänna anmälan av kommunfullmäktiges beslut att utse Carl Cederschiöld

till suppleant i AB Stockholmshems styrelse för tiden till och med ordinarie

bolagsstämma år 2011.

§5 Entledigande av VD, utseende av tillförordnad VD samt utseende av nya firmatecknare

VD hänvisade till ärende 5.

Styrelsen beslöt:

att entlediga Pelle Björklund som VD från och med 2008-12-12

att utse vice VD, Mikael de Faire, som tillförordnad VD från och med 2008-12-12

att bolagets firma från och med 2008-12-12 tecknas, förutom av styrelsen, av tillförordnade verkställande direktören, de Faire, Karl-Erik Mikael, ekonomichefen Larsson, Svante Lennart, IT-chefen Kylerud, Bengt Arne Oskar, ordföranden Ljung, Björn Tom Gunvall, vice ordföranden Rönngren, Leif Per Erik två i förening eller envar av dem i förening med byggnadschefen Blomberg, Curt Viking Stellan eller förvaltningschefen Källkvist, Sten Mikael samt

att verkställande direktören har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§6 Förslag till finanspolicy för 2009

VD hänvisade till ärende 6.

Styrelsen beslöt:

att under förutsättning att styrelsen för Stockholms Stadshus AB godkänner

förslaget till finanspolicy för 2009, godkänna Stockholms Stadshus AB:s finanspolicy för 2009 som sin egen.

§7 Förslag till Budget för och ILS för 2009

VD hänvisade till ärende 7.

Ordföranden föreslog att styrelsen skulle besluta

att fastställa budget och ILS 2009 för AB Stockholmshem.

Vice ordföranden föreslog att styrelsen skulle besluta

att återremittera ärendet för utformning i enlighet med socialdemokraternas

budgetförslag för 2009

Ordföranden föreslog att styrelsen skulle besluta

att avgöra ärendet idag

Vice ordföranden föreslog att styrelsen skulle besluta

att återremittera ärendet i enlighet med hans tidigare yrkande

Styrelsen beslöt:

att avgöra ärendet idag

Reservation mot beslutet framfördes av vice ordföranden och Rana Khosravi.

Styrelsen beslöt:

att fastställa budget och ILS 2009 för AB Stockholmshem.

Vice ordföranden och Rana Khosravi meddelade att de inte deltagit i beslutet.

§8 Rapport angående inkomna intresseanmälningar för bostadsrättsförvärv

VD hänvisade till ärende 8.

Styrelsen beslöt:

Att godkänna rapporten angående inkomna intresseanmälningar.

§9 Prövning av intresseanmälningar från bostadsrättsförvärv

VD hänvisade till ärende 9.

Styrelsen beslöt:

att återremittera ärendet.

§10 Lägesrapport nyproduktion

VD hänvisade till ärende 10.

Styrelsen beslöt:

att med godkännande lägga rapporten om nyproduktion mm till handlingarna.

§11 Investeringsbeslut nyproduktion

VD hänvisade till ärende 11.

Styrelsen beslöt:

att godkänna investeringen för nybyggnad i kv. Tebrödet i Sköndal

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Sekretess gäller för ärendet till dess att Stockholmshems styrelse fattat beslut i upphandlingsfrågan.

§12 a, b Förvärv av bolag och fastigheter

VD hänvisade till ärende 12 a.

Styrelsen beslöt:

att förvärva aktierna i Asignalen S5 AB, org. nr 556730-2681 för preliminärt 39,9 Mkr och Asignalen Ä5 AB, org. nr 556730-5783 för preliminärt 32,8

Mkr från Asignalen Holding AB, org. nr 556730-5304.

att föreslå Stockholms Stadshus AB och Kommunfullmäktige i Stockholm att

senast 2009-03-01 godkänna Stockholmshems förvärv av aktierna i Asignalen

S5 AB, org. nr 556730-2681 för preliminärt 39,9 Mkr och Asignalen Ä5, org.

nr 556730-5783 för preliminärt 32,8 Mkr från Asignalen Holding AB, org. nr

556730-5304.

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Sekretess gäller till dess att styrelsen fattat sitt beslut i ärendet.

VD hänvisade till ärende 12 b.

Styrelsen beslöt:

att godkänna avtalet med JM AB/AB Borätt om förvärv av fastigheterna Räkne-

stickan 1, Årstadalsskolan 3, del av Vattenfallet 4 samt del av Plomben 6 och

7 mm. inklusive entreprenadkontrakt för uppförande av bostadshus på re-

spektive fastighet för totalt 759 Mkr

att föreslå Stockholms Stadshus AB och Kommunfullmäktige i Stockholm att

senast 2009-03-01 godkänna Stockholmshems överenskommelse med JM

AB/AB Borätt om förvärv av fastigheterna Räknestickan 1, Årstadalsskolan 3,

del av Vattenfallet 4 samt del av Plomben 6 och 7 mm inklusive entreprenad-

kontrakt för upp förande av bostadshus på respektive fastighet för totalt 759

Mkr

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Sekretess gäller till dess att styrelserna för Stockholms Stadshus AB och JM AB har fattat beslut i ärendet.

§13 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser

VD hänvisade till ärende 13.

Styrelsen beslöt:

att godkänna anmälan angående remisser.

§14 VD informerar

Affären med GE Capital angående förvärv av fastigheten Linaberg 19 i Annedal är nu genomförd och kommer att offentliggöras 2008-12-15. Sekretess gäller till den tidpunkten.

En brand på Åsögatan med dödlig utgång för en hyresgäst inträffade under gårdagen. Intilliggande lägenheter skadades bara lindrigt. Polisen utreder om det är mordbrand.

§15 Övriga frågor

VD rapporterade att hyresförhandlingarna är klara vad gäller nivåerna. Uppgörelsen innebär en hyreshöjning på 2,64 % från 2009-02-01 och ytterligare 2,16 % från 2010-01-01. Förhandlingarna om differentiering av hyreshöjningarna är inte slutförda.

Styrelsen beslöt:

att godkänna rapporten angående läget i hyresförhandlingarna

Diskussion fördes om mötestiderna den 23 januari och den 18 juni 2009.

Styrelsen beslöt:

att styrelsemötet 2009-01-23 ska hållas kl. 15.00 och att styrelsemötet i juni ändras

till 2009-06-17 kl. 16.00.

VD avtackades för de gångna åren av ordföranden, vice ordföranden och personalrepresentanterna.

VD framförde sitt tack för ett gott samarbete genom de snart fem åren som han verkat inom Stockholmshem.

Ordföranden tillönskade samtliga närvarande en God Jul och Ett Gott Nytt År vilket återgäldades av övriga församlade.

§16 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet för avslutat.