Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2010-10-07

Sammanträde 2010-10-07

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stockholmshems kontor, Hornsgatan 128, styrelserummet, 2 trappor

5 Anmälan av finansrapport per 2010-08-31 (utsänt)

6 Rapport angående inkomna intresseanmälningar för bostadsrättsförvärv (utsänt)

7 Lägesrapport nyproduktion (utsänt)

8 Upphandlingar (utsänt) SEKRETESS

9 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)

10 Svar på skrivelse "Modernisera bostadsmarknaden - Tillåt fler dela lägenhet" (utsänds senare)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (90 kb)

§1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Rana Carlstedt.

§3 Föregående protokoll 5/2010

Anmäldes att föregående protokoll 5/2010 är justerat och utsänt.

§4 Anmälan av delårsrapport inkl ILS 2010-01-01 – 2010-08-31

VD hänvisade till ärende 4.

Styrelsen beslöt:

att med godkännande lägga tertialrapport 2 för perioden 1 januari – 31 augusti 2010 till handlingarna.

§5 Anmälan av finansrapport per 2010-08-31

VD hänvisade till ärende 5.

Styrelsen beslöt:

att lägga finansrapporten per 2010-08-31 till handlingarna.

§6 Rapport angående inkomna intresseanmälningarna för bostadsrättsförvärv mm

VD hänvisade till ärende 6.

Styrelsen beslöt:

att lägga rapporten angående inkomna intresseanmälningar till handlingarna.

§7 Lägesrapport nyproduktion

VD hänvisade till ärende 7.

Styrelsen beslöt:

att med godkännande lägga rapporten om nyproduktion mm till handlingarna.

§8 Redovisning av upphandlingar SEKRETESS

VD hänvisade till ärende 8.

Styrelsen beslöt:

att godkänna upphandlingen beträffande Arkitekter nyproduktion

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§9 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser

VD hänvisade till ärende 9.

Styrelsen beslöt:

att godkänna anmälan angående remisser.

§10 Svar på skrivelse ”Modernisera bostadsmarknaden – Tillåt fler dela lägenhet”

VD hänvisade till ärende 10.

Styrelsen beslöt:

att anse skrivelsen besvarad med vad som anförts i ärendet.

§11 VD informerar

Trottoaren på Hornsgatan bl. a utanför kontoret kommer att förses med magnolieträd under november 2010.

Stockholmsmodellen för hyressättning börjar få sin slutliga utformning. Cirka70% av hyran kommer även fortsättningsvis att bestämmas av lägenhetens storlek samt vilken typ det är. Övriga faktorer som påverkar hyran är exempelvis fastighetens och lägenhetens standard, läget (A-K), bostadsområdet samt bebyggelsens karaktär. Till detta läggs även korrigeringspoäng för exempelvis lägenhetens läge i huset, om det finns balkong o s v. Även fastighetsservicen kommer att påverka vilken hyra en lägenhet får.

Oegentligheter i vissa kommunala bolag i Göteborg har medfört att Stockholmshem börjat en översyn av gällande regler gällande mutor och bestickning och hur de tillämpas. Ut-gångspunkten ska vara stadens uppförandekod för styrelse och anställda. En nyhet är att vi fortsättningsvis kommer att göra stickprovskontroller i verksamheten. Styrelsen inbjuds till ledningsgruppens möte med en specialist från Ernst & Young måndagen den 15 november 2010 kl 8.30 i styrelserummet.

§12 Övriga frågor

Frågan om lösspringande hundar i bostadsområdena togs upp och man diskuterade om Stockholmshem liksom Svenska Bostäder kunde införa regler om detta i hyreskontraktet.

VD gavs i uppdrag att återkomma i frågan.

§13 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.