Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2011-04-07

Sammanträde 2011-04-07

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stockholmshems kontor, styrelserummet på 2 trappor, Hornsgatan 128

3 Föregående protokoll 2 och 3/2011 (utdelas)

4 Anmälan av årsstämmans beslut angående ny bolagsordning (utsänt)

5 Budget för 2012 och inriktning för 2013 och 2014 (utsänt)

6 Rapport angående inkomna intresseanmälningar för bostadsrättsförvärv (utsänt)

7 Prövning av intresseanmälningar från bostadsrättsföreningar (utsänt)

8 Lägesrapport nyproduktion (utsänt)

9 Anmälan angående remisser (utsänt)

10 Kompletterande ägardirektiv angående Anvisningar till policys för konkurrens och valfrihet (utsänt)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (69 kb)

§1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla, särskilt de nya i styrelsen, välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden.

§3 Föregående protokoll 2 och 3/2011

Anmäldes att föregående protokoll 2 och 3/2011 är justerade och utdelade.

§4 Anmälan av årsstämmans beslut angående ny bolagsordning

VD hänvisade till ärende 4.

Styrelsen beslöt:

att godkänna anmälan angående ändrad bolagsordning för AB Stockholmshem

§5 Budget för 2012 och inriktning för 2013 och 2014

VD hänvisade till ärende 5.

Svante Larsson redogjorde översiktligt för vilka huvudsakliga intäkts- och kostnadskällor som bolaget har samt ägarens krav på en ökad direktavkastning fram till 2014.

Styrelsen beslöt:

att godkänna förslaget till budget för 2012 och inriktning för 2013 och 2014.

Särskilt uttalande gjordes av vice ordföranden och Maria Hassan:

Vi hänvisar till socialdemokraternas förslag i kommunstyrelsen till budget 2012 mm.

§6 Rapport angående inkomna intresseanmälningar för bostadsrättsförvärv

§7 Prövning av intresseanmälningar från bostadsrättsföreningar

VD hänvisade till ärende 7.

Styrelsen beslöt:

att avslå Brf Sockenparkens begäran att förvärva fastigheten Jordärtskockan 9

§8 Lägesrapport nyproduktion

VD hänvisade till ärende 8. Stellan Blomberg redogjorde för bolagets arbete med nyproduktionsprojekt.

Styrelsen beslöt:

att med godkännande lägga rapporten om nyproduktion mm till handlingarna

§9 Anmälan angående remisser

VD hänvisade till ärende 9.

Styrelsen beslöt:

att godkänna anmälan angående remisser.

§10 Kompletterande ägardirektiv angående Anvisningar till policys för konkurrens och valfrihet

VD hänvisade till ärende 10.

att tillämpa det som föreskrivs i Stadsledningskontorets 2011-01-10 ändrade Anvisningar till policys för konkurrens och valfrihet.

Särskilt uttalande gjordes av vice ordföranden och Maria Hassan:

Vi hänvisar till socialdemokraternas förslag i kommunstyrelsen till budget 2012 mm.

§11 VD informerar

Syllen 1 samt fastigheterna Kapsylen 12, 14 och 15.

Köpekontrakt är nu tecknade med säljarna av Kapsylen 12,14 och 15 och ett intentionsavtal är påskrivet beträffande Syllen 1.

De kommunala allmännyttiga bostadsbolagen ska numera bedriva sin verksamhet i enlighet med affärsmässiga principer. Efter utredning av Stockholms Stadshus AB och Stockholms stads juridiska avdelning kommer bostadsbolagen att pröva om LOU

(Lagen om offentlig upphandling) fortfarande är tillämplig eller om bolagen, i likhet med de statliga affärsdrivande bolagen, inte lyder under denna lagstiftning i fortsättningen. Stockholmshem kommer tills vidare att fortsätta med upphandlingar som tidigare men utan hänvisning till LOU.

Styrelsen beslöt

att godkänna VD:s information

§12 Övriga frågor

Ordföranden framförde att styrelsen önskade en genomgång av lagstiftningen gällande handlingars offentlighet och dess praktiska konsekvenser för styrelsen.

Ordföranden föreslog att en gemensam middag för den gamla och nytillträdda styrelsen skulle hållas efter styrelsemötet torsdagen den 5 maj 2011.

Styrelsen beslöt i enlighet med ordförandens båda förslag.

§13 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.