Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2007-11-19

Sammanträde 2007-11-19

Datum
Klockan
14:30
Plats
Stockholm Business Region AB, Drottninggatan 33, sammanträdesrum Skeppsholmen

4 Policydokument för koncernen Stockholm Business Region

5 Stockholms stads uppfinnarstipendier 2007

6 Tillväxt Stockholm, etapp II – rapport från Småföretagsdelegationens arbete

7 ”Ett Stockholm i världsklass - Vision 2030” - kompletterande ägardirektiv

8 ”Aktionsplan för tillväxt och utveckling 2006-2015” - kompletterande ägardirektiv

9 Fyllnadsnomineringar till handikapprådet för Stockholm Business Region, Stockholm Business Region Development, Stockholm Visitors Board och Mässfastigheter i Stockholm

10 Yttrande över Svenska Skidförbundets ansökan om stöd till evenemang

11 Yttrande över Stockholm Prides ansökan om stöd till evenemang

Anmälningsärenden

12 Programsamråd för Slussen i stadsdelen Södermalm, svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret, anmälan av kontorsyttrande

13 Förslag till detaljplan för del av kv Danmark m m vid Torsnästorget i stadsdelen Kista, svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret, anmälan av kontorsyttrande

14 Framtidens flygplatser – utveckling av det svenska flygplatssystemet, svar på remiss från Kommunstyrelsen, anmälan av kontorsyttrande

15 Ansökan om stöd för fortsatt utveckling av internationella idrottsspel för ungdom, svar på remiss från Kommunstyrelsen, anmälan av kontorsyttrande

17 Delegationsärenden, anmälan av beslut

18 Rapport från Stockholm Visitors Board

19 Rapport från Stockholm Business Region Development

Mötesinformation

Justeras:
Carin Jämtin Mikael Söderlund

Närvarande:

Vice ordförande Carin Jämtin (s)

Ledamöterna
Mikael Söderlund (m)
Madeleine Raukas (m)
Ulrika Francke (fp)
Olle Hammarström (s)
Maria Östberg Svanelind (s)

Tjänstgörande suppleanter
Joakim Gräns(m) ersättare för Kristina Axén Olin (m)
Lars Svärd (m) ersättare för Mats Rudin (m)
Cecilia Obermüller (mp) ersättare för Paulo Silva (mp)

Suppleanter
Birgitta Wahlman (m)
Anders Frostell(fp)
Karin Wanngård (s)
Mounia Benbouzid (mp)

Övriga närvarande var VD Olle Zetterberg, Anna Gissler staben, Monica Ewert kommunikation, Lena Häggdahl administration, Martin Rosborg Stockholm Visitors Board, Kristina Tidestav Stockholm Business Region Development, borgarrådssekreterare Thomas Andersson och Torbjörn Hållö samt styrelsesekreterare Viviann Andersson.

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Kristina Axén Olin (m), Mats Rudin (m), Paulo Silva (mp) samt av suppleanterna Birgitta Borg (kd), Ulf Walther (s).

Benny Fredriksson VD för Stockholms Stadsteater informerade om arbetet med Stadsteaterns varumärke, innan styrelsemötet påbörjades.

§1 Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2 oktober 2007 lades till handlingarna.

§2 Val av justerare

Jämte ordföranden Carin Jämtin (s) utsågs Mikael Söderlund (m) att justera dagens protokoll.

§3 Förslag till verksamhetsplan för koncernen Stockholm Business Region 2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till verksamhetsplan för 2008 för koncernen Stockholms Business Region

att att bevilja bidrag till externa aktörer och samarbetspartners om

3,9 mnkr enligt bilaga

att förklara beslutet omedelbart justerat

Särskilt uttalande

Carin Jämtin (s) m fl med hänvisning till bilaga 3:1

Mounia Benbouzid (mp) och Cecilia Obermüller (mp) med hänvisning till bilaga 3:2

§4 Policydokument för koncernen Stockholm Business Region

- Reviderad finanspolicy

SBR 30-177/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till reviderad finanspolicy för Stockholm Business Region

att förklara beslutet omedelbart justerat

§5 Stockholms stads uppfinnarstipendier 2007

SBR 551-73/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att delegera till Carin Jämtin och Mikael Söderlund att, efter rekommendation från juryn för Stockholms stads uppfinnarstipendier, fatta beslut om stipendiater och fördelningen av de enskilda stipendiebeloppen inom den fastställda budgetramen.

§6 Tillväxt Stockholm, etapp II – rapport från Småföretagsdelegationens arbete

SBR 44-175/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att i huvudsak godkänna Småföretagsdelegationens tillväxtrapport, etapp II.

att ge Stockholm Business Region i uppdrag att uppmana stadens nämnder och bolag genomföra åtgärderna i Småföretagsdelegationens tillväxtrapport,

etapp II.

att ge Stockholm Business Region i uppdrag att följa upp genomförandet av Småföretagsdelegationens tillväxtrapport, etapp II, och att återrapportera resultatet till styrelsen.

Särskilt uttalande

Mounia Benbouzid (mp) och Cecilia Obermüller (mp) med hänvisning till bilaga 6:1

§7 ”Ett Stockholm i världsklass - Vision 2030” - kompletterande ägardirektiv

SBR 19-141/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Mounia Benbouzid (mp) och Cecilia Obermüller (mp)yrkar bifall till förslag från (mp)

Beslut

Styrelsen beslutar

att Stockholm Business Region i sin långsiktiga verksamhetsplanering och vid framtagande av strategiska planer, program och policies ska utgå från Vision 2030

Reservation

Mounia Benbouzid (mp) och Cecilia Obermüller (mp) med hänvisning till bilaga 7:1

§8 ”Aktionsplan för tillväxt och utveckling 2006-2015” - kompletterande ägardirektiv

SBR 19-141/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna kompletterande ägardirektiv ” Aktionsplan för tillväxt och utveckling 2006-2015”

§9 Fyllnadsnomineringar till handikapprådet för Stockholm Business Region, Stockholm Business Region Development, Stockholm Visitors Board och Mässfastigheter i Stockholm

SBR 29-178/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse de ledamöter som HSO Stockholms stad har nominerat till handikapprådet

§10 Yttrande över Svenska Skidförbundets ansökan om stöd till evenemang

SBR 56-186/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar

att bevilja ett ekonomiskt stöd till Svenska Skidförbundet om 500 000 kronor för marknadsföring av Royal Palace Sprint 2008.

§11 Yttrande över Stockholm Prides ansökan om stöd till evenemang

SBR 56-188/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förs lag.

Beslut

Styrelsen beslutar

att bevilja ett ekonomiskt stöd till Stockholm Pride om 500 000 kronor för marknadsföringen av Stockholm EuroPride 2008.

§12 Programsamråd för Slussen i stadsdelen Södermalm, svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret, anmälan av kontorsyttrande

SBR 41-154/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande kontorsyttrande som svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret

§13 Förslag till detaljplan för del av kv Danmark m m vid Torsnästorget i stadsdelen Kista, svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret, anmälan av kontorsyttrande

SBR 41-153/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande kontorsyttrande som svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret

§14 Framtidens flygplatser – utveckling av det svenska flygplatssystemet

(SOU 2007:70) , svar på remiss från Kommunstyrelsen, anmälan av kontorsyttrande

SBR 41-182/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande kontorsyttrande som svar på

remiss från Kommunstyrelsen

Särskilt uttalande

Carin Jämtin (s) m fl med hänvisning till bilaga 14:1

Reservation

Mounia Benbouzid (mp) och Cecilia Obermüller (mp) med hänvisning till bilaga 14:2

§15 Ansökan om stöd för fortsatt utveckling av internationella idrottsspel för ungdom, svar på remiss från Kommunstyrelsen, anmälan av kontorsyttrande

SBR 05-171/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande kontorsyttrande som svar på remiss från Kommunstyrelsen

§16 Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang 2007 och 2008

SBR 56-189/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna anmälan av sammanställning av stöd till evenemang

§17 Delegationsärenden, anmälan av beslut

SBR 04-180/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna bilagda anmälningar av beslut fattade enligt delegationsordningen

§18. Rapport från Stockholm Visitors Board

Martin Rosborg informerade om

· att besöksnäringen går mycket bra

· en digital lotsfunktion för evenemang

§19 Rapport från Stockholm Business Region Development

Kristina Tidestav informerade om

· att utländska investeringar ökar i Stockholm

· uppstartsresa till London för att utveckla Finansplats Stockholm

§20 VD rapporterar

Olle Zetterberg informerade om

· att ytterligare ett par kommuner nu är intresserade av partnerskap i Stockholm Business Alliance (SBA) och att beslut fattas 5-6 december när kommunstyrelse-ordföranden inom SBA har möte.

· att inom ramen för Stockholm Business Alliance har tre serviceseminarier hittills genomförts i höst. De kommuner som hade höga värden i servicemätningarna har informerat övriga kommuner.

§21 Övrigt

Cecilia Obermüller och Mounia Benbouzid önskar få

· en sammanställning av befintligt material om Bromma flygplats

· redovisning av investeringsfrämjandes olika aktiviteter