Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2008-09-30

Sammanträde 2008-09-30

Datum
Klockan
16.30
Plats
Stockholm Business Region AB, Drottninggatan 33, sammanträdesrum Skeppsholmen

Beslutsärenden

3 Tertialbokslut 2 (2008) jämte prognos med VD kommentar

4 Delårsrapport till Bolagsverket

5 Förslag på sammanträdestider 2009

6 Svar på skrivelse från Cecilia Obermüller (mp) och Monia Benbouzid (mp) om att utreda införande av mikrolån, entreprenörskurser för kvinnor, m m

7 Förslag till samarbete inom Life Science-sektorn

SBR 54-137/2008
Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Svar på fråga angående konkurrensfrågor inom Stockholm Visitors Board

9 Yttrande över Svenska Rugbyförbundets ansökan om stöd till evenemang

10 Yttrande över Svenska Badmintonförbundets ansökan om stöd till evenemang

11 Yttrande över Svenska Handbollsförbundets ansökan om stöd till evenemang

Anmälningsärenden

12 Anmälan av rapport gällande Benchmarking

13 Anmälan av åtgärdsprogram för Årsta Partihallar

16 Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang

17 Anmälan av redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

18 Riktlinjer för beviljande av stöd till evenemang - muntlig föredragning

19 Rapport från Stockholm Visitors Board

20 Rapport från Stockholm Business Region Development

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (78 kb)

§1 Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemöte 27 maj 2008 lades till handlingarna.

§2 Val av justerare

Jämte ordföranden Sten Nordin (m) utsågs Carin Jämtin (s) att justera dagens protokoll.

§3 Tertialbokslut 2 (2008) jämte prognos med VD kommentar

SBR 12-114/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och överlämna tertialbokslut 2 2008 jämte prognos med VD kommentar till Stockholms Stadshus AB

att godkänna omslutningsförändringar om 6,5 mnkr

att godkänna och förklara beslutet omedelbart justerat

Särskilt uttalande angavs av Paulo Silva (mp), Cecilia Obermüller (mp) och Monia

Benbouzid ( mp) enligt följande:

”Stockholm har stora förutsättningar för att ytterligare öka sin betydelse som besöksstad både för inhemska och internationella gäster. Den inhemska besöksandelen har ökat och den utländska minskat. Det kan tyda på att utgivning av ”Utflykter och Äventyr” borde återupptas.

432 000 personer har besökt Stockholm Tourist Centre och evenemangsavdelningen med den webbaserade evenemangslotsen har haft 32 400 besök, då tycks 6 200 frågor i Live-Chat inte vara så mycket. Vi anser fortfarande att turistinformationen och servicebutiken på Centralstationen måste öppnas igen.

En viktig övrig fråga är att Stockholmsguidernas ackreditering ses över.

I övrigt bör bolaget arbeta mer med att utveckla mångfalden i stadens näringsliv genom stöd till ökat företagande bland kvinnor och utrikes födda.

Om Stockholm ska profilera sig som miljövänligt bör mer marknadsföringsresurser och egna initiativ inom Stockholmsregionen läggas på cleantech branschen.”

§4 Delårsrapport till Bolagsverket

SBR 19-115/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och överlämna upprättad delårsrapport för Stockholm Business Region till Bolagsverket.

§5 Förslag på sammanträdestider 2009

SBR 10-116/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa följande sammanträdestider:

tisdagen den 3 februari, kl.16,30

tisdagen den 17 mars, kl. 16,30

tisdagen den 26 maj, kl. 16,30

tisdagen den 29 september, kl. 16,30

tisdagen den 10 november, kl. 16,30

§6 Svar på skrivelse från Cecilia Obermüller (mp) och Monia Benbouzid (mp) om att utreda införande av mikrolån, entreprenörskurser för kvinnor, m m

SBR 48-94/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen från Cecilia Obermüller och Monia Benbouzid (mp).

Särskilt uttalande angavs av Paulo Silva (mp), Cecilia Obermüller (mp) och Monia Benbouzid (mp) enligt följande:

”Miljöpartiet tackar för svar på skrivelse och önskar anföra följande:

Vi anser att bolaget ska utveckla mångfalden i stadens näringsliv genom att särskilt prioritera stöd till företagande och entreprenörskap bland kvinnor och utrikes födda.

Rådgivning och stöd ska ges till småföretagare, bl a genom mikrolån till företagare som har svårt att hitta start- eller riskkapital. Om staden inte kan/vill inrätta en fond för detta ändamål (mikrolån) bör åtminstone en aktiv process påbörjas där staden driver på andra aktörer att arbeta med detta.

Ungdomssatsningar generellt är bra men vi efterfrågar en specifik riktad satsning för att uppmuntra unga kvinnor i entreprenörskap.”

§7 Förslag till samarbete inom Life Science-sektorn

SBR 54-137/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna inriktningen för Stockholm Business Regions medverkan i projekt för att stärka tillväxtförutsättningarna inom MedTech-området inom Life Science-klustret i Stockholmsregionen.

§8 Svar på fråga angående konkurrensfrågor inom Stockholm Visitors Board

SBR 02-122/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar

att hänvisa till tidigare beslut 2007-03-22 § 10 Rationaliseringsbeting och organisationsutredning för Stockholm Visitors Board.

§9 Yttrande över Svenska Rugbyförbundets ansökan om stöd till evenemang

SBR 05-123/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar

att bevilja en marknadsföringsinsats till Svenska Rugbyförbundet om 150000 kronor för marknadsföringen av Dam EM Rugby 2009 och Stockholm.

§10 Yttrande över Svenska Badmintonförbundets ansökan om stöd till evenemang

SBR 05-124/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förs lag.

Beslut

Styrelsen beslutar

att bevilja en marknadsföringsinsats till Svenska Badmintonförbundet om 50000 kronor för marknadsföringen av Swedish International Stockholm 2009 och Stockholm.

§11 Yttrande över Svenska Handbollsförbundets ansökan om stöd till evenemang

SBR 05-126/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att bevilja en marknadsföringsinsats till Svenska Handbollsförbundet om 110000 kronor för marknadsföringen av SM Finalen i Handboll 2009 och Stockholm.

§12 Anmälan av rapport gällande Benchmarking

SBR 42-131/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna anmälan av rapporten gällande Benchmarking.

§13 Anmälan av åtgärdsprogram för Årsta Partihallar

SBR 40-132/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna anmälan av Förslag till åtgärder för ett renare Årsta Partihallsområde.

§14 Anmälan av stöd till evenemang, som ej kommer att utbetalas

SBR 04-127/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna anmälan av stöd till evenemang som ej kommer att utbetalas.

§15 Anmälan av återtagande av rätt att erhålla borgen

SBR 04-128/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna anmälan av återtagande av rätt att erhålla borgen.

§16 Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang

SBR 05-07/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna anmälan av sammanställning av stöd till evenemang.

§17 Anmälan av redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

SBR 04-70/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna bilagda redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region.

§18 Riktlinjer för beviljande av stöd till evenemang - muntlig föredragning

Mattias Rindberg informerade om ansökningsförfarande och beviljande av stöd inom ramen för Stockholms stads evenemangspolicy. Mattias Rindberg informerade även att man tillsammans med Fotbollsförbundet arbetar med ansökan om fotbolls EM 2016 samt med Stockholm Pride om ansökan om World Pride 2012

§19 Rapport från Stockholm Visitors Board

Peter Lindqvist informerade i korthet om

· Den positiva besöksutvecklingen fortsätter med fler turister och hög beläggningsgrad på hotellen

· Flygbolagen drar ner på flygturerna vilket medför lägre andel privatresenärer

· Avsikten att förvärva firmanamnet Stockholm Convention Bureau

· 300 Stockholmspaneler kommer vara utplacerade vid årets slut

§20 Rapport från Stockholm Business Region Development

Kristina Tidestav informerade i korthet om

· 800 företagsbesök har hittills genomförts och 200 investerare och investeringsrådgivare har besökts

· Investeringsfrämjande har tillsammans med SBA kommunerna genomfört seminarier om hur man förbättrar samarbetet mellan kommunerna

· Serviceundersökning om hur företagen uppfattar stadens service har genomförts som visar en förbättring med två enheter jämfört med förra undersökningen.

§21 VD rapporterar

Olle Zetterberg informerade i korthet om

· Nuläget angående ABBA museets placering

· Stockholmarnas egen fest Go08 blev välbesökt och uppskattad

· Kommunikationsansvariga inom SBA har träffats för att diskutera det fortsatta arbetet med varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia

· Webbutveckling pågår avseende www.stockholmtown.com och www.stockholmbusinessregion.se

· Stockholms placering på olika rating listor

· Pressmeddelanden från koncernen kommer fortsättningsvis att mailas ut till styrelsen

· Anna Gissler informerade om läget beträffande Nobelmuseet

§22 Övrigt

Anmäldes en skrivelse från Carin Jämtin (s) m fl angående utredning om ekonomiorons effekter på Stockholms arbetsmarknad (bilaga 1).

Ordförande Sten Nordin tackade avgående VD Kristina Tidestav för hennes insatser och lyckönskade henne i det nya uppdraget inom Solna stad.

Sten Nordin avslutade mötet.