Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2011-03-15

Sammanträde 2011-03-15

Datum
Klockan
Plats

Beslutsärenden

3 Årsredovisning med förvaltningsberättelse år 2010 för Stockholm Business Region

5 Revisionskontorets granskningspromemoria 2010 samt Ernst & Youngs rapport över revision av årsbokslut

6 Redovisning av 2010 års internkontrollarbete inom koncernen Stockholm Business Region

7 Förslag till budget 2012 och inriktning för 2013 och 2014 för koncernen Stockholm Business Region

8 Främjande av film som marknadsföring av Stockholm

9 Yttrande över Stadionklubbarnas ansökan om stöd till evenemang

10 Yttrande över Stadionklubbarna/DN Galans ansökan om stöd till evenemang

11 Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang samt avslagna ansökningar om stöd till evenemang enligt delegationsordningen

12 Svar på remiss om motion (2011:4) om industriprogram för Stockholm

Anmälningsärenden

13 Rapport från Stockholm Visitors Board

14 Rapport från Stockholm Business Region Development

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (102 kb)

§1 Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemötet den 1 februari 2011 lades till handlingarna.

§2 Val av justerare

Jämte ordföranden Ulla Hamilton (M) utsågs Carin Jämtin (S) att justera dagens protokoll.

§3 Årsredovisning med förvaltningsberättelse år 2010 för Stockholm Business Region

SBR 19-12/2011

Styrelsen beslöt att

1. Godkänna och överlämna upprättad årsredovisning och förvaltningsberättelse år 2010 för Stockholm Business Region till Bolagsverket

2. Förklara beslutet omedelbart justerat

§4 VD kommentar avseende årsbokslut 2010 för koncernen Stockholm Business Region

SBR 12-07/2011

Styrelsen beslöt att

1. Godkänna och överlämna VD-kommentar avseende årsbokslut 2010 för koncernen Stockholm Business Region till Stockholms Stadshus AB

2. Förklara beslutet omedelbart justerat

§5 Revisionskontorets granskningspromemoria 2010 samt Ernst & Youngs rapport över revision av årsbokslut

SBR 12-13/2011

Ärendet inleddes med att revisor Åsa Lundwall från Ernst & Young och revisor Maria Assarsson från Revisionskontoret avlade en muntlig sammanfattning över 2010 års granskningar och revision. Åsa Lundvall framförde att SBR hade god ordning, god intern kontroll och att hon kommer att avlägga en ren revisionsberättelse. Maria Assarsson summerade Revisionskontorets uppdrag och framförde att SBR har uppfyllt Kf´s inriktningsmål och ägardirektiv. Stadsrevisionen avlägger en ren revisionsberättelse.

Styrelsen beslöt att

1. Godkänna Stockholm Business Regions svar på Revisionskontorets rekommendationer i granskningspromemorian

2. Överlämna Ernst & Youngs rapport över revisionen av årsbokslutet för kännedom

§6 Redovisning av 2010 års internkontrollarbete inom koncernen Stockholm Business

SBR 14-15/2011

Styrelsen beslöt att

1. Godkänna föreliggande redovisning av internkontrollarbetet 2010

§7 Förslag till budget 2012 och inriktning för 2013 och 2014 för koncernen Stockholm Business Region

SBR 12-14/2011

Styrelsen beslöt att

1. Godkänna och överlämna förslag till budget 2012 och inriktning för 2013 och 2014 för koncernen Stockholm Business Region till Stockholms Stadshus AB

2. Förklara beslutet omedelbart justerat

Särskilt uttalande angavs av Carin Jämtin (S) m.fl. enligt följande:

”För att Stockholm ska kunna utvecklas till Sveriges och norra Europas ledande tillväxtregion krävs breda insatser. Att det till stor del handlar om frågor som ligger bortom Stockholm Business Regions verksamhetsområde framgår inte minst av avslutningen på VD:s utlåtande, där ett antal hinder för fortsatt tillväxt räknas upp. Det rör sig bland annat om att företagen i Stockholm börjar få svårt att hitta rätt kompetens, att unga och utlandsfödda har svårt att komma in på arbetsmarknaden, samt att bristen på bostäder är en tillväxthämmande faktor.

På dessa områden finns stor förbättringspotential, men då krävs politisk vilja. Det behövs större satsningar på arbetsmarknads- och vuxenutbildning, för att näringslivets behov av kompetent arbetskraft ska kunna tillgodoses, och för att unga med ofullständig utbildning ska få en chans att komma igen. Den segregation som bland annat OECD menar hotar Stockholms tillväxt måste åtgärdas med kraftfulla politiska åtgärder för bland annat bättre utbildning och fler arbetstillfällen i ytterstaden. Bostadsbyggandet, inte minst av hyresrätter, är avgörande för stadens utveckling och bör också prioriteras betydligt högre än idag.”

Särskilt uttalande angavs av Cecilia Obermüller (MP) och Monia Benbouzid (MP) enligt följande:

”Styrelsen föreslås besluta att

1. Godkänna förslag till budget 2012 och inriktning för 2013 och 2014

Därutöver anföra:

SBR bör fortsätta ett aktivt arbete med miljöfrågor för att befästa stadens goda rykte efter året som ”First European Green Capital” t.ex. bör alla beslut (av relevans) som fattas av styrelsen miljöbedömas.

Nämnden anser att tillväxtens innehåll är väsentligt. En tillväxt av sociala, miljö och kulturella värden, samt minskad sårbarhet i en föränderlig värld välkomnas. Tillväxt som begrepp definieras alltför ofta med enbart ekonomiska förtecken.

Varumärket The Capital of Scandinavia är inte speciellt charmigt och skulle fortfarande behöva kompletteras med något begrepp som bättre säljer in Staden som den fantastiska besöks- och evenemangsstad som Stockholm är.

Småföretagande

Bolaget bör aktivt arbeta med att stödja lokal utveckling av småföretagande inom särskilt ytterstadens stadsdelar. Nämnden vill skapa ett småföretagarcentrum där nya företagsidéer kan utvecklas. Rådgivning och stöd ska ges till småföretagare, bl.a. genom mikrolån till företagare som har svårt att finna start eller riskkapital. Bolaget ska utveckla mångfalden i stadens näringsliv genom att särskilt prioritera stöd till företagande och entreprenörskap bland kvinnor och utrikes födda.

Det är väsentligt att kunna erbjuda billiga flexibla lokaler. Billiga lokaler i industriområden trängs dock undan allt mer genom omvandling till handel eller till bostadsområden. I konkurrensen om markresurserna måste bolaget söka värna företagandet.

Centrumförvaltningen måste förbättras på många platser i Stockholm. Försäljningen till Boultbee har tyvärr visat sig vara mycket negativ för många av stadens centrumanläggningar.

Vi vill även se en särskild satsning på företagande och sociala kooperativ för unga utan

fullgjord skolgång.

Staden bör även arbeta för att på nationell nivå stärka socialförsäkringssystemet för småföretagare.

Miljöföretagande

Kraven på ekologiskt hållbara system gör att det finns en stor utvecklingspotential för olika

typer av miljöföretag. Det kan gälla nya företag som satsar på produkter som sparar på miljö- och naturresurser eller som arbetar med reningsteknik samt konsult och kunskapsföretag.

Även företag inom traditionella branscher där en mer miljöriktig produktion kan utvecklas, till exempel inom information, kultur, byggbranschen, turism, service, hantverk och medicin bör uppmärksammas. Sverige och Stockholm har ett gott internationellt rykte inom miljöarbetet. Detta måste vårdas och särskilt fokus ska läggas på marknadsföring av regionala och lokala miljöföretag.

Besöksnäring

Stockholm har stora förutsättningar för att ytterligare öka sin betydelse som besöksstad och region. Branschen ger stora utvecklingsmöjligheter vad gäller småföretagande och därmed förknippade arbetstillfällen och även en stor potential hos den språkkunniga i utlandet födda delen av befolkningen. Evenemangsavdelningen ska få fortsätta arbetet utan

besparingskrav. Bolaget ska också aktivt satsa på hållbar ekoturism och fortsätta arbetet med att lansera profilturism, SVB bör kunna hjälpa miljömedvetna resenärer att välja bra restauranger, hotell, utflykter, transporter etc. Aktiva satsningar och att marknadsföra våra pärlor som Ekoparken och skärgården är viktigt. Tillgången som våra tätortsnära naturområden utgör bör tillvaratas. Annan profilturism såsom pridefestivalen ska även fortsatt ha hög prioritet. Produktionen av ”Utflykter och Äventyr” ska återupptas.

Ackreditering av Stockholmsguiderna bör läggas som utbildning på Universitetsnivå

Viktigt är att SVB arbetar för att bevara Stockholms attraktivitet och charm som besöksort. ”

§8 Främjande av film som marknadsföring av Stockholm

SBR 43-21/2011

VD justerade namnet på bidragsmottagaren som ska vara Filmregion Stockholm Mälardalen och inte Filmpool Stockholm Region som tidigare angivits.

Styrelsen beslöt att

1. Bevilja Filmregion Stockholm Mälardalen 1000000 kronor för finansiering av filmproduktion i Stockholm. Pengarna tas inom ram

§9 Yttrande över Stadionklubbarnas ansökan om stöd till evenemang

SBR 05-32/2011

Styrelsen beslöt att

1. Bevilja en marknadsföringsinsats till Stadionklubbarna om 400000 kronor för marknadsföringen av SPAR European Team Championship 2011 och Stockholm

§10 Yttrande över Stadionklubbarna/DN Galans ansökan om stöd till evenemang

SBR 05-33/2011

Styrelsen beslöt att

1. Bevilja Stadionklubbarna/DN Galan en marknadsföringsinsats om 500000 kronor till marknadsföringen om DN Galan och Stockholm

§11 Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang samt avslagna ansökningar om stöd till evenemang enligt delegationsordningen

SBR 05-144/2010

Styrelsen beslöt att

1. Godkänna anmälan av sammanställning av stöd till evenemang

2. Godkänna anmälan av avslagna ansökningar av stöd till evenemang enligt delegationsordningen

§12 Svar på remiss om motion (2011:4) om industriprogram för Stockholm

SBR 03-39/2011

Styrelsen beslöt att

1. Godkänna Stockholm Business Regions svar på remiss om motion (2011:4) om industriprogram för Stockholm.

Förslag till beslut angavs av Carin Jämtin (S) m.fl enligt följande;

”Styrelsen föreslås besluta att bifalla motionen.”

Förslag till beslut angavs av Cecilia Obermüller (MP) och Monia Benbouzid (MP) enligt följande:

”Styrelsen beslutar att utöver tjänsteutlåtande föreslå att motionen bifalls av kommunfullmäktige.”

§13 Rapport från Stockholm Visitors Board

Olle Zetterberg informerade i korthet om:

· Kappseglingen Gotland runt byter namn till ÅF Offshore Race. Kappseglingen startar från Strömmen sista helgen i juni.

· Den 31 mars startar en färjeförbindelse mellan St:Petersburg och Stockholm med båten Princess Anastasia.

· Arbetet har inletts med att ta fram den s.k Stockholmsmodellen inom ramen för Svensk besöksnärings strategi.

§14 Rapport från Stockholm Business Region Development

Anna Gissler informerade i korthet om:

· Ett seminarium har hållits i Norra Djurgårdsstaden Innovation där innovativa företag fick träffa fastighetsbolag för matchmaking.

· Thomas Andersson är ny chef på avdelningen för Näringslivsservice

· Under våren kommer en utökad satsning ske av företagsbesök med fördjupade intervjuer.

· PWC har släppt en rapport där Stockholm åter är i topp när det gäller fastighetsklimat jämfört med europeiska städer.

§15 VD rapporterar

Olle Zetterberg informerade i korthet om:

· Skiftesmiddagen är bokad till den 31 mars kl. 18,30 i Stockholm Waterfront Congress Center. Innan middagen kommer fotografering ske av både den tidigare och den nyvalda styrelsen. Bilden kommer att publiceras i årsberättelsen för 2010.

· Den 22 mars håller Stockholm Stadshus AB årsstämma för SBR och då kommer den nya styrelsen att väljas.

· Stockholm fick ett stort medialt genomslag under MIPIM-mässan i Cannes.

§16 Övrigt

Cecilia Obermüller (MP) och Monia Benzbouzid (MP) överlämnade en skrivelse från Milöpartiet rörande miljöbedömningar av beslut (bilaga 1).

Cecilia Obermüller (MP), Maria Svanelind-Östberg (S) och Anders Frostell (FP) avslutade med att tacka den övriga styrelsen för ett gott samarbete under mandatperioden.

Inga övriga frågor förelåg.