Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2013-03-05

Sammanträde 2013-03-05

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stadshuset, lokal Stora Kollegiet, ingång Ragnar Östbergs plan 1

2 Utseende av protokolljusterare

Beslutsärenden

Revisorer från Stadsrevisionen samt Ernst & Young inleder ärende 3 med en muntlig sammanfattning av genomförda granskningar 2012. Årsredovisningen ska undertecknas av alla ledamöter, VD och auktoriserade revisorn vid sammanträdet.

3 Årsredovisning med förvaltningsberättelse år 2012 för Stockholm Business Region

5 Revisionskontorets granskningspromemoria 2012 samt Ernst & Youngs rapport över revision av årsbokslut

6 Redovisning av 2012 års internkontrollarbete inom koncernen Stockholm Business Region

8 Förslag till budget 2014 och inriktning för 2015 och 2016 för koncernen Stockholm Business Region

9 Resebeslut inför marknadsföringsaktivitet av svensk miljöteknik i Paris den 21 mars 2013

10 Yttrande över Stadionklubbarnas ansökan om stöd till evenemang (DN Galan 2013 )

11 Yttrande över Scandinavian Masters AB:s ansökan om evenemang (Nordea Masters 2013)

12 Yttrande över Stockholm Marathon Gruppens ansökan om stöd till evenemang (Stockholm Marathon 2013)

Anmälningsärenden

13 Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang och avslagna ansökningar av stöd till evenemang enligt delegationsordningen samt rapport av utfall vid evenemang

14 Anmälan av redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

16 Rapport från Stockholm Visitors Board

17 Rapport från Stockholm Business Region Development

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (146 kb)

§1 Föregående protokoll

Protokoll för styrelsemötet den 5 februari lades till handlingarna.

§2 Val av protokolljusterare

Jämte ordföranden Ulla Hamilton (M) utsågs Monia Benbouzid (MP) och Karl Bern (FP) att justera dagens protokoll.

§3 Årsredovisning med förvaltningsberättelse år 2012 för Stockholm Business Region

SBR 1.3.1-81/2013

Ärendet inleddes med att revisor Åsa Lundvall från Ernst & Young framförde en muntlig redovisning av genomförda granskningar för räkenskapsåret 2012. Ernst & Young kommer att avlägga en ren revisionsberättelse.

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna och överlämna upprättad årsredovisning och förvaltningsberättelse år 2012 för Stockholm Business Region till Bolagsverket.

2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§4 VD kommentar till årsbokslut 2012 för koncernen Stockholm Business Region

SBR 1.3.1-83/2013

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna och överlämna VD-kommentar avseende årsbokslut 2012 för koncernen Stockholm Business Region till Stockholms Stadshus AB.

2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§5 Revisionskontorets granskningspromemoria 2012 samt Ernst & Youngs rapport över revision av årsbokslut

SBR 1.2-116/2013

Lekmannarevisorn Lars Riddarvik summerade Revisionskontorets uppdrag och framförde att SBR har uppfyllt Kf´s inriktningsmål och ägardirektiv. Revisionskontorets rekommendationer är att bolaget bör följa upp insatserna för fler arbetsplatser inom programmet för Vision Söderort 2030. Stadsrevisionen avlägger en ren revisionsberättelse.

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna revisionskontorets granskningspromemoria 2012.

2. Godkänna Ernst & Youngs rapport över revision av bokslut 2012.

§6 Redovisning av 2012 års internkontrollarbete inom koncernen Stockholm Business Region

SBR 1.3.1-103/2013

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna föreliggande redovisning av internkontrollarbetet 2012.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§7 Rapport jämställdhets- och mångfaldsarbetet 2012

SBR 1.3.1-105/2013

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutade enhälligt att andra stycket på sidan 3 tas bort. Texten som utgår lyder följande ”Som ett led i strävan att ge alla lika bra service har en Sensitivity Training-utbildning genomförts för personalen på Stockholm Tourist Center. Utbildningen syftar till att öka förståelsen för HBT-personer för att kunna erbjuda dem ett bra bemötande och en bra service. Utbildningen tillhandahålls genom Stockholm Visitors Boards projekt Stockholm Gay & Lesbian Network och erbjuds partners inom nätverket där bl.a. Hilton Slussen låtit all sin personal genomgå utbildningen.”

samt

1. I övrigt godkänna rapporten av jämställdhets- och mångfaldsarbetet 2012.

§8 Förslag till budget 2014 och inriktning för 2015 och 2016 för koncernen Stockholm Business Region

SBR 1.2-92/2013

Två förslag till beslut:

Stockholm Business Regions förslag till beslut

samt

Göran Johnssons (S) förslag till beslut enligt följande:

1. Att bifalla förslaget till beslut

2. Att därutöver anföra

”I vårt förslag till budget i kommunfullmäktige hade vi följande prioriteringar för SBR:

• Genomföra en utredning av hur stadens upphandlingsförfarande påverkar och kan förbättras för att ge små och medelstora företags goda förutsättningar att växa.

• Inrätta ett fördjupat samarbete med Stockholms miljöteknikföretag i syfte att koordinera och marknadsföra Stockholm som ett framgångsrikt miljöteknikcentrum.

• Anordna klustervisa utbildningsprogram i affärsutveckling för småföretagare inom finans-, ITC-, miljöteknik-, life science och designklustren.

• Bolaget ska aktivt verka för att fler privata företag erbjuder Stockholms ungdomar sommarjobb.

• Utöka företagsrådgivningen och se till att den får en större geografisk spridning och lokal förankring. Särskilt angeläget är att det finns lokala och lättillgängliga företagsrådgivningskontor i de stadsdelar där arbetslösheten är som högst.

• Tillsammans med Stockholms stadshus AB genomföra en översyn av hur stadens lokaler kan användas för att främja nyföretagande och näringslivsutveckling.

• Delta aktivt i den regionala kulturinkubator som Stockholms läns landsting initierat.”

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Ordföranden yrkade bifall till bolagets förslag till beslut och styrelsen beslutade i enlighet med ordförandens förslag.

1. Godkänna och överlämna förslag till budget 2014 och inriktning 2015 och 2016 för koncernen Stockholm Business Region till Stockholms Stadshus AB.

2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§9 Resebeslut inför marknadsföringsaktivitet av svensk miljöteknik i Paris den 21 mars 2013

SBR 1.3.1-118/2013

Vice ordförande Monia Benbouzid (M) är föredragande i ärendet. Ordföranden Ulla Hamilton (M) deltog inte under ärendets beredning och beslut. Karl Bern (FP) utsågs till justerare i detta ärende.

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna att Trafik- och arbetsmarknadsborgarrådet och ordförande för Stockholm Business Region, Ulla Hamilton och medföljande borgarrådssekreterare reser med Stockholm Innovation and Growht (STING) på Swedish Cleantech Tour, Paris och bekostas av Stockholm Business Region.

2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§10 Yttrande över Stadionklubbarnas ansökan om stöd till evenemang

SBR 3.8.3-31/2013

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Bevilja Stadionklubbarna en marknadsföringsinsats om 500000 kronor för

2. marknadsföringen av DN Galan 2013 och Stockholm.

§11 Yttrande över Scandinavian Masters AB ansökan om stöd till evenemang

SBR 3.8.3-26/2013

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Bevilja Scandinavian Masters AB en marknadsföringsinsats om 300000 kronor för marknadsföringen av Nordea Masters 2013 och Stockholm.

§12 Yttrande över Stockholm Marathon Gruppens ansökan om stöd till evenemang

SBR 3.8.3-61/2013

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Bevilja Stockholm Marathon Gruppen en marknadsföringsinsats om 200000 kronor för marknadsföringen av Stockholm Marathon 2013 och Stockholm.

§13 Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang och avslagna ansökningar av stöd till evenemang enligt delegationsordningen samt rapport av utfall vid evenemang

SBR 1.3.1-62/2013

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

3. Godkänna anmälan av sammanställning av stöd till evenemang.

4. Godkänna anmälan av avslagna ansökningar av stöd till evenemang enligt delegationsordningen.

5. Godkänna anmälan av rapport av utfall vid evenemang.

§14 Anmälan av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

SBR 1.3.1-12/2013

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna bilagda redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region.

§15 Stockholms stads innovationsstipendier 2012, anmälan av presidiebeslut.

203.11.5-412/2013

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna anmälan av presidiets beslut beträffande utdelning av Stockholms stads innovationsstipendier.

§16 Rapport från Stockholm Visitors Board

Olle Zetterberg informerade i korthet om:

· Ett samarbete kan komma att etableras med Nyköping kommun gällande Skavsta Access.

· En kampanj som genomfördes under hösten 2012 tillsammans med handeln i syfte att stärka Stockholms ställning som en kreativ scen och Skandinaviens ledande design- och shoppingdestination har nu nominerats till utmärkelsen Gyllene Hjulet där även iPad acten är nominerad.

· Stockholm Info avser att lansera ett eget ”Stockholmskort” under våren.

· Under april och maj kommer utbildning i Stockholmskunskap att hållas som styrelsen är välkommen att delta i. En inbjudan har sänts ut via e-post.

§17 Rapport från Stockholm Business Region Development

Anna Gissler informerade i korthet om:

· Två frukostmöten har hållits inom området ”Företagsområden i världsklass”

· En rapport om Söderort pågår tillsammans med SBK och SLK för att skapa förutsättningar för ytterligare 60000 arbetsplatser fram till 2030. Tanken är att rapporten ska kunna visa på vilken kontorsyta och eventuellt var sådan kan skapas.

· OECD-möte och Stockholmsmöte kommer att hållas den 23 maj i Waterfront Building.

· Den 7 mars hålls en workshop kopplat till innovationsstrategin och området Globalt attraktivt. Deltagarna är expats som finns i Stockholm.

· Vision City arbetet börjar ta riktig fart och för en vecka sedan genomfördes ett första frukostmöte med aktörer i City.

· Arbetet med återvinningsprojektet i Högdalen fortsätter i syfte att Högdalen ska bli en industridel i världsklass när det gäller återvinning och avfall.

· Vice VD Thomas Andersson har slutat sin anställning på SBRD och tillträdde VD posten på Kista Science City den 1 mars.

§18 VD rapporterar

Olle Zetterberg informerade i korthet om:

· Den 5 mars anordnar The Economist en konferens World Forest Summit som avslutas med en middag.

· Nästa vecka deltar SBR på fastighets- och investerarmässan Mipim i Cannes tillsammans med 27 kommuner och 26 partners från näringslivet.

· Monica Ewert informerade om arbetet med varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Maria Östberg Svanelind (S) framförde önskemål att få ta del av vad företagen i näringslivet tycker om varumärket. Joakim Gräns (M) föreslog att frågan kunde tas i samband med SBRD företagsbesök/företagskontakter.

§19 Övrigt.

Inga övriga frågor förelåg och ordföranden avslutade mötet.