Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2013-05-21

Sammanträde 2013-05-21

Datum
Klockan
16:30
Plats
Vid protokollet

2 Utseende av protokolljusterare

4 Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholm Business Region AB

6 Utseende av sekreterare till styrelsen för Stockholm Business Region AB

7 Advisory Board (rådgivande organ) för besöksnäringsfrågor

8 Yttrande över Stockholm Prides ansökan om stöd till evenemang (Stockholm Pride 30 juli - 3 augusti 2013)

9 Yttrande över EuroGames Stockholms ansökan om stöd till evenemang (EuroGames Stockholm juni 2015)

10 Yttrande över KSSS ansökan om stöd till evenemang (ÅF Offshore Race 27 juni - 3 juli 2013 )

11 Yttrande över PR Events ansökan om stöd till evenemang (If Stockholm Open 12-20 oktober 2013)

12 Yttrande över Lugerinc AB:s ansökan om stöd till evenemang(Stockholm Music & Arts 2-4 augusti 2013)

13 Association of Swedish Fashion Brands ansökan om stöd till evenemang (Mercedez Benz Fashion Week 26-28 augusti 2013)

14 Yttrande över Svenska Triathlonförbundets ansökan om stöd till evenemang (VM-tävling i thriathlon 24-25 augusti 2013)

15 Yttrande över Sport & Evenemang AB:s ansökan om stöd till evenemang (STCC 7-8 juni 2013)

16 Yttrande över Kungliga Motorbåt Klubbens ansökan om stöd till evenemang (VM i Formel 2 den 14 juni - 15 juni 2013)

19 Anmälan av redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

20 Rapport från Stockholm Visitors Board

21 Rapport från Stockholm Business Region Development

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (145 kb)

§1 Föregående protokoll

Protokoll för styrelsemötet den 5 mars lades till handlingarna.

§2 Val av protokolljusterare

Jämte ordföranden Ulla Hamilton (M) utsågs Monia Benbouzid (MP) att justera dagens protokoll.

§3 Tertialbokslut 1 (2013) jämte prognos med VD kommentar

SBR 1.3.1-196/2013

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna och överlämna VD kommentar avseende årsprognos och tertialrapport 1 2013 för koncernen Stockholm Business Region till Stockholms Stadshus AB.

2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

§4 Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholm Business Region AB

SBR 1.3.1-257/2013

Två förslag till beslut.

Ordföranden Ulla Hamilton (M) föreslog att styrelsen skulle besluta enligt bolagets förslag till beslut.

Mats Hulth (S) framlade ett annat förslag till beslut som innebar justering i avsnittet A.2.1 Plats för styrelsesammanträden. Stycket innehållande meningen

” Sammanträdena ska normalt hållas i Stockholm” ersätts av ” Sammanträdena ska normalt hållas i SBR´s lokaler”

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställde förslagen till beslut mot varandra.

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutade efter omröstning (se bilaga röstprotokoll) enligt Mats Hulths (S) förslag till beslut.

1. Arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholm Business Region fastställs för innevarande verksamhetsår (bilaga 1) med undantag av stycket A.4.4 Sekretess som återremitterades.

§5 Reviderad bolagsordning för Stockholm Business Region AB

SBR 1.1-177/2013

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Anmälan om förslag till reviderad bolagsordning godkänns.

§6 Utseende av sekreterare till styrelsen för Stockholm Business Region

SBR 1.3.1-199/2013

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Lena Häggdahl utses till styrelsens sekreterare.

§7 Advisory Board (rådgivande organ) för besöksnäringsfrågor

SBR 1.3.1-14/2013

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna förslaget till Advisory Board för besöksnäringsfrågor för perioden 2013-2014.

§8 Yttrande över Stockholm Prides ansökan om stöd till evenemang

SBR 3.8.3-220/2013

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Bevilja Stockholm Pride en marknadsföringsinsats om 450000 kronor för marknadsföringen av Stockholm Pride 2013 och Stockholm.

§9 Yttrande över EuroGames Stockholms ansökan om stöd till evenemang

SBR 3.8.3-231/2013

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Bevilja EuroGames Stockholm en marknadsföringsinsats om 500000 kronor för marknadsföringen av EuroGames Stockholm 2015 och Stockholm.

§10 Yttrande över KSSS ansökan om stöd till evenemang

SBR 3.8.3-228/2013

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Bevilja KSSS en marknadsföringsinsats om 300000 kronor för marknadsföringen av ÅF Offshore Race 2013 och Stockholm.

§11 Yttrande över PR Events ansökan om stöd till evenemang

SBR 3.8.3-233/2013

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Bevilja PR Event en marknadsföringsinsats om 200000 kronor för marknadsföringen av If Stockholm Open 2013 och Stockholm.

§12 Yttrande över Lugerinc AB:s ansökan om stöd till evenemang

SBR 3.8.3-230/2013

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Bevilja Lugerinc AB en marknadsföringsinsats om 200000 kronor för marknadsföringen av Stockholm Music & Arts 2013 och Stockholm.

§13 Yttrande över Association of Swedish Fashion Brands ansökan om stöd till evenemang

SBR 3.8.3-225/2013

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Bevilja Association of Swedish Fashion Brands en marknadsföringsinsats om 150000 kronor för marknadsföringen av Mercedez-Benz Fashion Week den 26 – 28 augusti 2013 och Stockholm.

§14 Yttrande över Svenska Triathlonförbundets ansökan om stöd till evenemang

SBR 3.8.3-235/2013

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Bevilja Svenska Triathlonförbundet en marknadsföringsinsats om 500000 kronor för marknadsföringen av VM tävlingen i triathlon 2013 och Stockholm.

§15 Yttrande över Sport & Evenemang AB:s ansökan om stöd till evenemang

SBR 3.8.3-246/2013

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Bevilja Sport & Evenemang AB en marknadsföringsinsats om 400000 kronor för marknadsföringen av STCC 2013 och Stockholm.

§16 Yttrande över Kungliga Motorbåt Klubbens ansökan om stöd till evenemang

SBR 3.8.3-247/2013

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Bevilja Kungliga Motorbåt Klubben en marknadsföringsinsats om 100000 för marknadsföringen av VM i Formel 2 och Stockholm.

§17 Anmälan redovisning av Arena Stockholm 1912-2012. 100-årsjubileet av de olympiska spelen i Stockholm 1912

SBR 1.3.1-22/2013

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna redovisningen i bilagda tjänsteutlåtande av 100-årsjubileet av de olympiska spelen i Stockholm 1912 och byggandet av Stockholm stadion.

§18 Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang och avslagna ansökningar av stöd till evenemang enligt delegationsordningen samt rapport av utfall vid evenemang

SBR 1.3.1-226/2013

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna anmälan av sammanställning av stöd till evenemang.

2. Godkänna anmälan av avslagna ansökningar av stöd till evenemang enligt delegationsordningen.

3. Godkänna anmälan av rapport av utfall vid evenemang.

§19 Anmälan av kontorsyttranden lämnande av Stockholm Business Region

SBR 1.3.1-12/2013

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna bilaga redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region.

§20 Rapport från Stockholm Visitors Board

Peter Lindqvist informerade i korthet om:

· Antalet kommersiella övernattningar visar för första tertialet på en minskning med 1 procent jämfört med samma period föregående år.

· Under våren har många större event ägt rum med bl.a. Hockey VM, konserter med Bruce Springsten och One Direction. Under sommaren genomförs en mängd arrangemang, bl a. Nationaldagsgaloppen, ÅF Offshore Race, Triathlon, Stockholm Pride och EHAkongressen.

· Besökare upplever det besvärligare att köpa resor inom SL-trafiken enligt det nya systemet med Reskassa.

· Under april och maj har utbildning i Stockholmskunskap/värdskap hållits.

· Den fria prissättningen inom taxibranschen är ett stort problem och diskussioner fortgår inom branschen. SVB är även delaktiga i länets/stadens arbete kring taxinäringen som leds av landshövdingen Chris Heister och där Ulla Hamilton företräder staden. SVB fortsätter att sprida information om prissättningen via besök och broschyrer på publika platser. Ulla Hamilton informerade om de möten som hittills hållits och fick förfrågan från styrelsen om en redovisning till kommande styrelsemöten.

§21 Rapport från Stockholm Business Region Development

Anna Gissler informerade i korthet om:

· Onsdagen den 22 maj hålls en workshop inom ramen för City Visionen där alla tekniska förvaltningar och de större fastighetsägarna i City finns representerade. En samordnare är utsedd som facilitator mellan fastighetsägarna och staden i syfte att samordna visioner och projekt.

· Torsdagen 23 maj genomförs både OECD mötet Green Growth samt årets Stockholmsmöte i Waterfront Building. Intresset har varit stort med 400 respektive 300 anmälda deltagare.

· Innovationskraft Stockholm beslöt om att anta ett handlingsprogram för ett antal delprojekt i syfte att få talanger/expats/internationella studenter till Stockholm.

· Den 4 juni öppnar Köpenhamn sitt expat hus som kallas Copenhagen international house, där kommun, arbetsförmedling, migrationsverket m fl. samverkar för att göra det så smidigt som möjligt för nyinflyttade studenter.

· Telia flyttar sin verksamhet från Farsta till Kristineberg.

· 25 företag i Slakthusområdet har skrivit på intentionsavtal för att flytta till Larsboda.

§22 VD rapporterar

Olle Zetterberg informerade i korthet om:

· Stockholms stad har fått negativ kritik i media om intresset och insatserna kring Hockey VM. Stockholms stad har förutom 2,1 mnkr i pengar bistått Hockey VM med mottagning i Kungsträdgården, vepor i staden, mottagningslunch.

· SLK har uppdragit åt PWC att genomföra en översyn av SBRs verksamhet.

· Kungen var på Eriksgatan i länet besökte både Kista och Telefonplan.

· Under Olles semester mellan den 17 juni och 26 juli vikarierar Peter Lindqvist.

§23 Övrigt.

Inga övriga frågor förelåg och ordföranden avslutade mötet.