Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2014-04-03

Sammanträde 2014-04-03

Datum
Klockan
09:00
Plats

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänd)

6 Yttrande i samråd om ny bro över Djurgårdsbrunnsviken (utsänd)

7 Reviderad budget 2014 samt reviderat förslag till budget 2015 och inriktning för 2016 - 2017 med anledning av de nya K3-reglerna (utsändes senare)

8 Remiss av Motion av Ann-Margarethe Livh (V) om likvärdig friskvård oberoende anställning i stadsdelsnämnd, facknämnd eller bolag (utsändes senare)

9 Rapporter

a. Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt (föredragande Johan Castwall) b. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg) c. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)

10 Övriga frågor

a. Nästa ordinarie möte: torsdagen den 22 maj 2014 kl. 9.00
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (147 kb)

§2 Val av protokolljusterare

§3 Godkännande av dagordning

§4 Föregående protokoll

§6 Yttrande i samråd: Förslag till detaljplan för ny gångbro över Djurgårdsbrunnsviken

§7 Reviderad budget 2014 samt reviderat förslag till budget 2015 och inriktning för 2016 - 2017 med anledning av de nya K3-reglerna