Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2020-10-07

Sammanträde 2020-10-07

Datum
Klockan
09:00
Plats
Magasin 2 Frihamnen

3 Föregående protokoll (utsänt tidigare )

5 Vision 2030 Stockholm Hamnar (utsänd)

6 Redovisning av kontorsyttranden, protokollsutdrag m.m. (utsänd)

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
6.1.1 Stockholms Hamnars remissvar_ Avfallsplan för Stockholm 2021-2024.pdf (260 kb) 6.1.2 Missiv_remiss_avfallsplan_2021-2014.pdf (633 kb) 6.2.1 Stockholms Hamnars remissvar_ Handlingsplan för biologisk mångfald.pdf (248 kb) 6.2.2 Foljebrev_Remiss_Handlingsplan_biologisk_mangfald.pdf (150 kb) 6.2.3 Framstallan_Handlingsplan_biologisk_mangfald.pdf (2 477 kb) 6.2.4 Tjansteutlatande_Handlingsplan_biologisk_mangfald.pdf (2 635 kb) 6.3.1 Remissvar_Sjötrafikutredningen del 1_final.pdf (247 kb) 6.3.2 Följebrev Remiss av Sjötrafikutredning del 1, SSAB 2020_98.pdf (148 kb) 6.3.3 Bilaga 1_Sjötrafikutredning_Trafikförvaltningen_200504.pdf (3 285 kb) 6.3.4 Missiv remiss Sjötrafikutredning del 1.pdf (221 kb) 6.3.5 Remissutgåva Sjötrafikutredning del 1.pdf (7 755 kb) 6.4.1 Remissvar_motion om ökad trafiksäkerhet bättre tillgänglighet och mer miljövänliga transp på Djurgården.pdf (223 kb) 6.4.2 Motion om ökad trafiksäkerhet, bättre tillgänglighet och mer miljövänliga transp. på Djurgården.pdf (2 128 kb) 6.5 SHs yttrande 2589-2733-2020 remiss - SH DNR 2020-006887-1.1.8.pdf (170 kb) Bilaga till 6.1.2 Bilaga _A_Avfallsplan_Stockholm_2021-2024.pdf (1 165 kb) Bilaga till 6.1.2 Bilaga_A2_Beskrivning_avfallshanteringen.pdf (790 kb) Bilaga till 6.1.2 Bilaga_A5_Uppföljning_avfallsplan_2017-2020.pdf (421 kb) Bilaga till 6.1.2. Bilaga_A7_Miljobedomning.pdf (405 kb) Bilaga till 6.2.2 Bilaga_Handlingsplan_biologisk_mangfald_ Stockholms_stad.pdf (5 301 kb)

7 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Alexandra Lindström) b. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson) 2 (2)

8 Övriga frågor

a. Nästa möte: onsdagen den 4 november 2019 kl. 9.00 (om behov finns).