Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2013-06-12

Sammanträde 2013-06-12

Datum
Klockan
16:30
Plats
Lovö Vattenverk

1 Val av justeringsman jämte ordföranden (båda).

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 11 april 2013 (båda).

3 Anmälan av arbetstagarrepresentanter i styrelsen (båda).

5 Verksamhetsrapport - Prognos 1 för år 2013 (båda).

7 Riktlinjer om mutor och representation (SV AB).

8 Ny miljöbilsdefinition och justerade miljöbilsmål (SV VA AB).

9 Upphandling av ramavtal Spolning och rensning av avloppsledningar (SV VA AB).

10 Upphandling av ramavtal kallvattenmätare (SV VA AB).

11 Upphandling av ramavtal Asfalt- och Markåterställning (SV VA AB).

12 Upphandling av ramavtal Grus- och Krossprodukter samt Tipp (SV VA AB).

13 Exploatering Norra Stationsområdet, Förberedande ombyggnad av Norra Stationsgatan, etapp Torsplan till St Eriksgatan samt Solnabron (SV VA AB).

14 Projekt "Kista Science City Tunnelprojektet" (SV VA AB).

15 Projekt "Vällingby Parkstad" (SV VA AB).

16 Projekt "Torshamnsgatan" (SV VA AB).

17 Projekt Talldalen. Utökad utgiftsram avseende Huvuddel 2 (SV VA AB)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

18 Driftrapport t.o.m. april 2013 (SV VA AB).

19 Revisorernas årsöversikt - En sammanfattning av stadsrevisionens granskning av stadens verksamhet 2012 (båda).

22 Sammanfattning läget i skärgården 2012 (rapporten delas vid styrelsemötet)

24 Redovisning av strategiskt styrkort tertial 1 (SV AB).

25 Rapport angående saltvatteninträngning i Mälaren (SV VA AB).

26 Remiss av rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Östersjökusten i Stockholms län (SV VA AB).

ÖVRIGA ÄRENDEN

28 Kommande ärenden till styrelsen (båda).