Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2009-08-25

Sammanträde 2009-08-25

Datum
Klockan
13:00
Plats
Clarion Collection Bastion Hotel, Oslo

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

7 Översyn av bolagets administrativa och indirekta kostnader

9 Överlåtelse av fastigheter till Familjebostäder

10 Medborgarhusen Trappan och Fyren, lägesrapport

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (80 kb)

§1 Val av justeringsmän

Styrelsens ordförande och vice ordförande utsågs att justera dagens protokoll.

§2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes med tillägg enligt § 13.

§3 Anmälan om protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 11 juni 2009 (nr 4 - 2009) är justerat och utsänt.

§4 Bostadsrättsombildning

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Ombildning till bostadsrätt”, daterad den 12 augusti 2009, jämte tillägg genom skrivelse daterad den 20 augusti 2009 (Bilaga § 4).

Under överläggning yrkade vice ordföranden samt ledamoten Barry Andersson och tjg suppleanten Mehdi Oguzsoy att styrelsen beslutar

att avslå samtliga förslag till ombildningar,

samt att omedelbart avbryta ombildning av allmännytta till bostadsrätt.”

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan,

att erbjuda fastigheter/tomträtter till försäljning enligt följande:

§ Nystad 11, köpeskilling 49 Mkr

§ Flundran 9, köpeskilling 80 Mkr

§ Nederland Mindre 18, köpeskilling 30 Mkr

§ Uven Större 25, köpeskilling 96 Mkr

§ Lyckohjulet 5, köpeskilling 60 Mkr,

att erbjuda tomträtterna Måttbandet 1, 2 och 3 till försäljning till bostadsrättsförening för en gemensam köpeskilling om 495 Mkr villkorat av att Södra Stations Kooperativa Hyresrättsförening avstår från sin förköpsrätt avseende tomträtten Måttbandet 2,

att tillfråga Södra Stations Kooperativa Hyresrättsförening om den avstår från sin förköpsrätt avseende tomträtten Måttbandet 2,

att vid behov återkomma till styrelsen med förslag till fortsatt hantering av erbjudandet avseende tomträtterna Måttbandet 1, 2 och 3,

att i övrigt godkänna rapporten,

samt att häva sekretessen på ärendet.

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden samt ledamoten Barry Andersson och tjg suppleanten Mehdi Oguzsoy.

Därefter yrkade vice ordföranden samt ledamoten Barry Andersson och tjg suppleanten Mehdi Oguzsoy att styrelsen beslutar

att villkora försäljning av Flundran 9 med att lokaler verkligen konverteras till bostäder,

samt att där utöver anföra följande

Den moderatledda majoritetens utförsäljningsiver är inte vara ett oförsvarligt hanterande av stockholmarnas gemensamma resurser. Sammantaget innebär den borgerliga bostadspolitiken att den sociala dimensionen försvinner och att bostaden blir en handelsvara för de resursstarka i samhället. En sådan osolidarisk politik kommer att öka klyftorna i samhället och exkludera allt fler människor från det allra mest grundläggande i ett välfärdssamhälle, - rätten till bostad!

Särskilt anmärkningsvärt är högermajoritetens hantering av de så kallade oäkta föreningarna. Här frångår man såväl sina egna som skatteverkets principer. I fallet med Flundran 9 har man dessutom redan sagt nej en gång och nu ändrat sig då två lokalhyresgäster gjort en intresseförklaring för att låta konvertera sina lokaler till bostäder. Det finns inga garantier för att det blir på så. Det enda rimliga är att villkora försäljning med att konvertering verkligen sker. Annars kan ju i praktiken vilken oäkta förening som helst ombildas.

Allmännyttan är precis som namnet anger till för det allmännas nytta. Hyresrätten är bra för stockholmarna, blivande stockholmarna, för företagen och för tillväxten. Hyresrätten skapar flexibilitet och mångfald på en bostadsmarknad där plånboken redan spelar allt för stor roll. Att avyttra den är ett dråpslag mot utvecklingen av staden och också något som aldrig kommer att kunna återställas.

Av Svenska Bostäders lägenhetsinnehav så är 93,3% av innerstadsbeståndet föremål för ombildning . I närförort är 91,5 % under ombildning. Vid mandatperiodens slut kommer bolaget knappast att ha några lägenheter kvar i innerstaden och i närförort. Bostadsrättsombildningen drar med all tydlighet undan benen på det viktigaste verktyget vi ha för att bryta segregationen.”

Vice ordföranden begärde omröstning.

Yrkanden

Yrkades avslag till förslaget av vice ordföranden samt ledamoten Barry Andersson och tjg suppleanten Mehdi Oguzsoy.

Yrkades bifall till förslaget av vice ordföranden samt ledamoten Barry Andersson och tjg suppleanten Mehdi Oguzsoy.

Propositionsordning

Ställde ordföranden propositioner på dessa yrkanden där ja innebär avslag till förslaget av vice ordföranden m fl och nej innebär bifall till förslaget.

Omröstning

Genomfördes omröstning med upprop. Omröstningen utföll enligt följande:

Ordföranden Joakim Larsson (m) Ja

Vice ordföranden Teres Lindberg (s) Nej

Ledamoten Hugo Nordenfelt (m) Ja

Ledamoten Theréz Randquist (m) Ja

Ledamoten Hans-Göran Olsson (fp) Ja

Ledamoten Barry Andersson (s) Nej

Tjg suppleanten Mehdi Oguzsoy (v) Nej

Beslut

Styrelsen beslutade att avslå förslaget av vice ordföranden samt ledamoten Barry Andersson och tjg suppleanten Mehdi Oguzsoy.

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden samt ledamoten Barry Andersson och tjg suppleanten Mehdi Oguzsoy.

§5 Granskning enligt internkontrollplan 2009

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Granskning enligt internkontrollplan 2009”, daterad den 10 augusti 2009, (Bilaga § 5).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna rapporten över genomförd granskning enligt internkontrollplan för 2009.

§6 Åtgärder kopplade till Stimulans för Stockholm, lägesrapport

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Lägesrapport över åtgärder kopplade till Stimulans för Stockholm”, daterad den 10 augusti 2009, (Bilaga § 6).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna lägesrapporten.

§7 Översyn av bolagets administrativa och indirekta kostnader

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Översyn av bolagets administrativa och indirekta kostnader”, daterad den 10 augusti 2009, (Bilaga § 7).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att ge verkställande direktören i uppdrag att återkomma med en rapport som belyser bakgrund och anvisar handlingslinjer för ytterligare besparingar men också förslag på bättre samordnad redovisning.

§8 Nyproduktion, lägesrapport

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Kortfattad nybyggnadsrapport”, daterad den 10 augusti 2009, (Bilaga § 8).

Under överläggning gjorde vice ordföranden samt ledamoten Barry Andersson och tjg suppleanten Mehdi Oguzsoy följande särskilda uttalande:

”1837 påbörjade lägenheter, av ett mål på 3000, är under all kritik. Dock är det är föga förvånande att Svenska Bostäder inte på långa vägar klara sitt beting på 3000 hyresrätter i nyproduktion under mandatperioden. Misslyckanden kan inte skyllas bolaget utan är ett bevis på en misslyckad politik. Vi ser nu vad dåligt ledarskap och styrning ger för effekter.”

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna rapporten.

Verkställande direktören åtog sig att återkomma till styrelsen med en lägesrapport rörande planerad nyproduktion år 2010.

§9 Överlåtelse av fastigheter till Familjebostäder

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Överlåtelse av fastigheter till Familjebostäder”, daterad den 13 augusti 2009, (Bilaga § 9).

Under överläggning yrkade vice ordföranden samt ledamoten Barry Andersson och tjg suppleanten Mehdi Oguzsoy, med instämmande av personalrepresentanterna Curt Öhrström (FAF) och Gert-Ove Karlsson (Ledarna), att styrelsen beslutar

att avslå VD:s förslag,

samt att där utöver anföra följande

Hela den här affären är med all tydlighet en politisk beställning där Svenska Bostäder vare sig som bolag eller i styrelsen getts möjlighet att göra några som helst analyser. Det är många frågeställningar som inte står obesvarade.

Trotts våra krav på att beslut av den här storleken ska ha vettiga motiv och seriösa analyser av dess konsekvenser så fattades beslut på undermåliga underlag.

Först nu kan vi se att bolagets resultat kommer att försämras med 30 miljoner årligen. Särskilt anmärkningsvärt att Familjebostäder inte klarar att driva ett antal upprust­ningsprojekt, ej heller att förvalta och hyra ut nyproduktionen. Just detta är det enda motiv som den moderatledda majoriteten låtit göra gällande.”

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan,

att godkänna överlåtelse av fastigheter/tomträtter inom affärsområde Farsta,

samt att uppdra åt verkställande direktören att träffa köpeavtal i enlighet med i ärendet redovisade principer.

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden samt ledamoten Barry Andersson och tjg suppleanten Mehdi Oguzsoy.

§10 Medborgarhusen Trappan och Fyren, lägesrapport

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Lägesrapport medborgarhusen Trappan och Fyren”, daterad den 13 augusti 2009, (Bilaga § 10).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att ge verkställande direktören i uppdrag att återkomma med en strategi och handlingsplan för medborgarhusen Trappan och Fyren.

§11 Inkomna skrivelser

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Skrivelser till Svenska Bostäders styrelse att anmälas på styrelsesammanträde”, (Bilaga § 11).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna anmälan.

§12 VD informerar

a) Ny VD-assistent

Verkställande direktören informerade om att Charlotte Ohlsson tillträtt som ny VD-assistent.

b) Brandskyddskontroll

Verkställande direktören framhöll att ett par tragiska bränder drabbat andra fastighetsägare och deras hyresgäster under sommaren. Verkställande direktören redovisade att Svenska Bostäder bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete.

c) Interna kön

Verkställande direktören informerade om att Svenska Bostäder, AB Familjebostäder och AB Stockholmshem arbetar med att ta fram ett förslag till en gemensam intern kö som ska administreras av Bostadsförmedlingen. Ärendet kommer att redovisas för styrelsen under hösten 2009.

d) HBV

Verkställande direktören informerade om inköpsföreningen HBV, där han är styrelseordföranden, och vissa frågor rörande köp av elkraft som förmedlats till medlemmar i HBV.

e) IT-upphandling inom staden

Verkställande direktören informerade om den pågående IT-upphandlingen inom staden och de kommunala bolagen. Svenska Bostäder, som ligger i den första fasen, kommer att byta ut samtliga datorer.

f) Dialogveckor på Järva

Verkställande direktören informerade om s k dialogveckor som genomförts på Järva och där alla som bor och verkar i området har möjlighet att tycka till om stadsdelen. Totalt har 6000 synpunkter kommit i och för närvarande pågår arbetet med åter­koppling. I oktober 2009 kommer en dialogvecka att genomföras i Rinkeby.

§13 Övriga ärenden

Förelåg skrivelse från tjg suppleanten Mehdi Oguzsoy, daterad den 25 augusti 2009 (Bilaga § 13).

Styrelsen beslutade att överlämna skrivelsen till verkställande direktören för beredning.