Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2010-10-14

Sammanträde 2010-10-14

Datum
Klockan
09:30
Plats
Stadshuset, Stora kollegiesalen

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

4 Ombildning till bostadsrätt SEKRETESS (delvis)

7 Granskning enligt internkontrollplan tertial 2 - 2010

8 Sammanträdestider år 2011

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (81 kb)

§1 Val av justeringsmän

Styrelsens ordförande (såvitt avser §§ 1-5), vice ordförande samt ledamoten Hugo Nordenfelt (såvitt avser §§ 6-12) utsågs att justera dagens protokoll.

§2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes med tillägg enligt § 12.

§3 Anmälan om protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 2 september 2010 (nr 5 - 2010) är justerat och utsänt.

§4 Ombildning till bostadsrätt

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Ombildning till bostadsrätt”, daterad den 4 oktober 2010, (Bilaga § 4).

Under överläggning yrkade vice ordföranden och tjg suppleanten Karin Ehlin Kolk, med instämmande av suppleanten Mehdi Oguzsoy, att styrelsen beslutar

att avslå VD:s förslag avseende Italienaren 2,

att omedelbart avbryta ombildning av allmännyttan till bostadsrätt,

samt att därutöver anföra följande

Den realisation som pågår av allmännyttan är en stöld från dagens och framtida generationer av stockholmare. Det är ett oförsvarligt hanterande av stockholmarnas gemensamma resurser. Sammantaget innebär den borgerliga bostadspolitiken att den sociala dimensionen försvinner och att bostaden blir en handelsvara för de resursstarka i samhället. En sådan osolidarisk politik kommer att öka klyftorna i samhället och exkludera allt fler människor från det allra mest grundläggande i ett välfärdssamhälle, - rätten till bostad!

Allmännyttan är precis som namnet anger till för det allmännas nytta. Hyresrätten är bra för stockholmarna, blivande stockholmarna, för företagen och för tillväxten. Hyresrätten skapar flexibilitet och mångfald på en bostadsmarknad där plånboken redan spelar allt för stor roll. Att avyttra den är ett dråpslag mot utvecklingen av staden. Denna vårdslösa hantering av stockholmarnas gemensamt ägda bostadsbestånd kommer aldrig att kunna återställas.”

Under överläggning yrkade ledamoten Yvonne Ruwaida att styrelsen beslutar

att bifalla förvaltningens förslag att inte erbjuda Norrtälje 23 till försäljning,

att avslå försäljning av fastigheten Italienaren 2 (del av),

samt att därutöver anföra

Ombildningar och försäljningar hotar försörjningen av hyresrätter i Stockholm. Om­bildningar och försäljningar i innerstaden, närförort och områden med upprustnings­behov ska stoppas.

Att separera byggnaden Ibsengatan 62-66 från fastigheten Italienaren 2 innebär allt för stora ekonomiska åtaganden för en nybildad bostadsrättsförening, och innebär dessutom slöseri med resurser eftersom befintligt värmesystem fungerar för hela fastigheten. ”

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan,

att inte erbjuda fastigheten Norrtälje 23 till försäljning till bostadsrättsförening,

att uppdra åt verkställande direktören att ytterligare utreda kostnader för en teknisk separation av del av fastigheten Italienaren 2 samt att därefter under hand tillfråga bostadsrättsföreningen om intresse för förvärv kvarstår,

att i övrigt godkänna rapporten,

samt att häva sekretessen på ärendet.

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden, tjg suppleanten Karin Ehlin Kolk och ledamoten Yvonne Ruwaida, med instämmande av suppleanten Mehdi Oguzsoy.

§5 Bokslut tertial 2 och prognos 2 för helåret 2010

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Bokslut tertial 2 och prognos 2 för helåret 2010”, daterad den 4 oktober 2010, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

Lars Brogren, ekonomichef, lämnade en kompletterande redogörelse i huvudsak enligt föredragningspromemoria, (Bilaga § 5 a).

Patrik Emanuelsson, vice VD och fastighetschef, lämnade en kompletterande redogörelse i huvudsak enligt föredragningspromemoria, (Bilaga § 5 b).

Under överläggning gjorde vice ordföranden och tjg suppleanten Karin Ehlin Kolk, med instämmande av suppleanten Mehdi Oguzsoy, följande särskilda uttalande:

”Redovisningen kring hur bolaget avser att arbeta med uppföljning av ILS är inte tillfredsställande. Exempelvis vore det inga problem att öka antalet praktikplatser för att uppnå ett fullgott resultat. Att bolaget heller inte uppnår målen vad gäller trygghet, NKI och nöjd medarbetarindex är allvarligt och det borde utarbetas strategier för att få ett fullgott resultat.

Svårare för bolaget att lösa är naturligtvis bostadsproduktionsmålen då det i själva verket kan kopplas till dåligt politiskt ledarskap och bristande samordning mellan bolaget och stadens nämnder och förvaltningar. Ett problem som snarast kan härledas till den politiska majoriteten.”

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna redogörelsen av utfallet efter andra tertialet 2010 och resultat- och investeringsprognos 2 för helåret.

§6 Finansiell rapport

Noterades till protokollet att vice ordföranden inträdde som ordförande vid samman­trädet från och med § 6.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Finansiell rapport”, daterad den 4 oktober 2010, (Bilaga § 6).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna månadsrapporten för augusti 2010.

§7 Granskning enligt internkontrollplan tertial 2 - 2010

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Granskning enligt internkontrollplan tertial 2 - 2010”, daterad den 4 oktober 2010, (Bilaga § 7).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna rapporten över genomförd granskning enligt internkontrollplan för andra tertialet 2010.

§8 Sammanträdestider år 2011

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Sammanträdestider år 2011”, daterad den 4 oktober 2010, (Bilaga § 8).

Styrelsen beslutade bordlägga ärendet.

§9 Inkomna skrivelser

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Skrivelser till Svenska Bostäders styrelse att anmälas på styrelsesammanträde” daterad den 29 september 2010, (Bilaga § 9).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna anmälan.

§10 Nyproduktion, rapport

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Nyproduktion, rapport”, daterad den 4 oktober 2010, (Bilaga § 10).

Under överläggning gjorde ledamoten Yvonne Ruwaida, vice ordföranden och tjg suppleanten Karin Ehlin Kolk, med instämmande av suppleanten Mehdi Oguzsoy, följande särskilda uttalande:

”Styrelsen har vid tidigare sammanträde fått ta del av en fördjupad rapport, där fler detaljer av nyproduktionen, t ex storlek på lägenheter, framgick. Det skulle vara önskvärt att även i fortsättningen få en sådan fördjupad rapport istället för denna korta sammanställning.”

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna rapporten.

§11 VD informerar

Verkställande direktören informerade om de kommande hyresförhandlingarna och betydelsen av ny lagstiftning på området som träder i kraft den 1 januari 2011.

Verkställande direktören informerade om outsourcingen av den yttre skötseln, vilken omfattande en verksamhetsövergång som berör c:a 50 miljövärdar.

Verkställande direktören informerade om nuläget beträffande kulturlokalerna Trappan, Fyren och Reflexen.

Verkställande direktören informerade om vissa händelser i Göteborg och därmed sammanhängande frågeställningar.

§12 Övriga ärenden

a) Ändrad dag för styrelsemöte

Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte skall äga rum den 26 november 2010 kl 09.30 (mötet den 25 november 2010 utgår därmed).

b) Redovisning av antalet sålda fastigheter/lägenheter m m

På begäran av suppleanten Mehdi Oguzsoy åtog sig verkställande direktören att återkomma till styrelsen med en rapport rörande antalet sålda fastigheter (lägenheter) antalet förvärvade eller nyproducerade fastigheter (lägenheter) samt den ekonomiska påverkan av förändringen, allt omfattande den senaste mandatperioden.