Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2011-09-08

Sammanträde 2011-09-08

Datum
Klockan
09:00
Plats
Stadshuset, Bråvallasalen

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

5 Granskning enligt internkontrollplan tertial 1 och 2 år 2011

7 Beslutsunderlag investering kv Storkvarnen 4 SEKRETESS

8 Beslutsunderlag investering kv Kvarnseglet 5 SEKRETESS

9 Beslutsunderlag investering kv Karusellen 1 m fl SEKRETESS

10 Remissyttrande över förslag till strukturplan för Husby, anmälan

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (80 kb)

§1 Val av justeringsmän

Styrelsens ordförande och vice ordförande utsågs att justera dagens protokoll.

§2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes med tillägg enligt § 15.

§3 Anmälan om protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 28 april 2011 (nr 3 - 2011) respektive den 9 juni 2011 (nr 4 - 2011) är justerat och utsänt.

§4 Ombildning till bostadsrätt

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Ombildning till bostadsrätt”, daterad den 26 augusti 2011, (Bilaga § 4).

Under överläggning yrkade vice ordföranden i enlighet med vad som anförs i Bilaga 4 A.

Under överläggning yrkade ledamöterna Karin Hanqvist och Jan Sörling, med instämmande av suppleanten Gunilla Bhur och personalrepresentanterna, i enlighet med vad som anförs i Bilaga 4 B.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan,

att erbjuda fastigheter/tomträtter till försäljning enligt följande:

• Engelsmannen 5, köpeskilling 155 Mkr

• Mowitz 2, köpeskilling 21 Mkr,

att inte erbjuda fastigheten Lyckohjulet 4 till försäljning samt att undanta fastigheten Lyckohjulet 4 från försäljning under fem år från färdigställd upprustning,

att i övrigt godkänna rapporten,

samt att häva sekretessen på ärendet.

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden samt ledamöterna Karin Hanqvist och Jan Sörling, med instämmande av suppleanten Gunilla Bhur.

§5 Granskning enligt internkontrollplan tertial 1 och 2 år 2011

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Granskning enligt internkontrollplan tertial 1 och 2 2011”, daterad den 26 augusti 2011, (Bilaga § 5).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna rapporten över genomförd granskning enligt internkontrollplan för första och andra tertialet 2011.

§6 Redovisning av upphandlings- och inköpsverksamheten

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Lägesrapport angående upphandlings- och inköpsverksamheten inom Svenska Bostäder”, daterad den 26 augusti 2011, (Bilaga § 6).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna rapporten.

§7 Beslutsunderlag investering kv Storkvarnen 4 SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Beslutsunderlag för investering avseende upprustning av 84 lägenheter inom kvarteret Storkvarnen 4 i Rinkeby”, daterad den 26 augusti 2011, (Bilaga § 7).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att genom­föra upprustning och investering enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

§8 Beslutsunderlag investering kv Kvarnseglet 5 SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Beslutsunderlag för investering avseende upprustning av 60 lägenheter inom kvarteret Kvarnseglet 5 i Rinkeby”, daterad den 26 augusti 2011, (Bilaga § 8).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att genomföra upprustning och investering enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

§9 Beslutsunderlag investering kv Karusellen 1 m fl SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Beslutsunderlag för investering avseende upprustning av 195 bostadslägenheter inom Svenska Bostäders fastighetsbestånd i Västberga, Stockholm”, daterad den 26 augusti 2011, (Bilaga § 9).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att genomföra upprustning av kv Karusellen 1, kv Kuplettsångaren 1, kv Lyckohjulet 3, kv Lyckohjulet 4 och kv Radiobilen 1 enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

§10 Remissyttrande över förslag till strukturplan för Husby, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Remissyttrande över förslag till strukturplan för Husby, anmälan”, daterad den 26 augusti 2011, (Bilaga § 10).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning yrkade vice ordföranden i enlighet med vad som anförs i Bilaga 10 A.

Därefter gjorde suppleanten Gunilla Bhur ett ersättaryttrande i enlighet med vad som anförs i Bilaga 10 B.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna anmälan.

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden.

§11 Nyproduktion, rapport

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Nyproduktion, rapport”, daterad den 26 augusti 2011, (Bilaga § 11).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna rapporten.

§12 Upphandling av mark- och anläggningsarbeten

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Upphandling av ramavtal för avrop av mark- och anläggningsarbeten inom AB Svenska Bostäder med dotterbolag”, daterad den 26 augusti 2011, (Bilaga § 12).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att uppdra åt VD att genomföra i ärendet redovisad upphandling.

§13 Inkomna skrivelser

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Skrivelser till Svenska Bostäders styrelse att anmälas på styrelsesammanträde” daterad den 26 augusti 2011, (Bilaga § 13).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna anmälan.

§14 VD informerar

Vice VD Patrik Emanuelsson informerade om NKI 2011 i huvudsak enligt föredrag­ningspromemoria, (Bilaga § 14).

Verkställande direktören informerade om att en rapport om större pågående och planerade ombyggnadsprojekt kommer att redovisas på nästa styrelsesammanträde.

Verkställande direktören informerade om en konferens som genomförs av SKL den 13 oktober 2011. Konferensen handlar om konsekvenser av den nya lagstiftningen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

Verkställande direktören lämnade en lägesrapport rörande arbetet med den s k Stockholmsmodellen.

Verkställande direktören informerade om det stora hyresgästintresset för det nu om­byggda huset inom kv Trondheim 4 med adress Trondheimsgatan 24-28 i Husby.

Verkställande direktören informerade om styrelseresan den 14-17 september 2011.

Vice VD Patrik Emanuelsson informerade om det pågående pilotprojektet där styrelsehandlingar m m läggas ut digitalt på en iPad.

§15 Övriga ärenden

Förelåg vice ordförandens skrivelse daterad den 8 september 2011, Bilaga 15 A.

Styrelsen beslutade att överlämna skrivelsen till verkställande direktören för beredning.

Förelåg skrivelse från suppleanten Gunilla Bhur daterad den 8 september 2011, Bilaga 15 B.

Styrelsen beslutade att överlämna skrivelsen till verkställande direktören för beredning.