Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2012-09-06

Sammanträde 2012-09-06

Datum
Klockan
09:00
Plats
Ekermanska gården, Ekermans gränd 3-5

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

8 Beslutsunderlag ombyggnad kv Tuben 1 SEKRETESS

9 Beslutsunderlag nyproduktion kv Tant Grön 1 SEKRETESS

10 Beslutsunderlag nyproduktion kv Korthållaren 5 SEKRETESS

11 Beslutsunderlag nyproduktion kv Stämpelfärgen SEKRETESS

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (82 kb)

§1 Val av justeringsmän

Styrelsens ordförande och vice ordförande utsågs att justera dagens protokoll.

§2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes.

§3 Anmälan om protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 14 juni 2012 (nr 6 - 2012) är justerat och utsänt.

§4 Ombildning till bostadsrätt

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Ombildning till bostadsrätt”, daterad den 24 augusti 2012, (Bilaga § 4).

Under överläggning yrkade vice ordföranden i enlighet med vad som anförs i Bilaga 4A.

Under överläggning yrkade ledamöterna Karin Hanqvist och Jan Sörling i enlighet med vad som anförs i Bilaga 4B.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

1. Tomträtten Norrmannen 2 erbjuds till försäljning för en köpeskilling om 53 Mkr.

2. Rapporten godkänns.

3. Sekretessen på ärendet hävs.

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden samt ledamöterna Karin Hanqvist och Jan Sörling.

§5 Nyproduktion, översiktlig rapport

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Nyproduktion, översiktlig rapport”, daterad den 24 augusti 2012, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Rapporten godkänns.

§6 Firmateckning

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Firmateckning”, daterad den 24 augusti 2012, (Bilaga § 6).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Svenska Bostäders firma skall tecknas

av styrelsen, eller

två i förening av Pelle Björklund, Berthold Gustavsson, Karin Hanqvist, Fredrik Lundin Leinder, Hugo Nordenfelt, Yvonne Ruwaida, Peter Salomon och Jan Sörling, eller

två i förening av Ingegerd Bills, Pelle Björklund, Lars Brogren, Patrik Emanuelsson, Klas Heldesten, Allan Leveau, Jonas Schneider, Susanne Sigra Callemo och Lars Skoglund.

§7 Upphandlings- och inköpsverksamheten, rapport

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Upphandlings- och inköpsverksamheten, rapport”, daterad den 24 augusti 2012, (Bilaga § 7).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Rapporten godkänns.

§8 Beslutsunderlag ombyggnad kv Tuben 1 SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Beslutsunderlag ombyggnad kv Tuben 1”, daterad den 24 augusti 2012, (Bilaga § 8).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Investeringen avseende ombyggnad av fastigheten Tuben 1 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

§9 Beslutsunderlag nyproduktion kv Tant Grön 1 SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Beslutsunderlag nyproduktion kv Tant Grön 1”, daterad den 24 augusti 2012, (Bilaga § 9).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

1. Investeringen avseende nyproduktion av lägenheter i kv Tant Grön 1 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

2. VD får i uppdrag att teckna eventuellt exploateringsavtal.

§10 Beslutsunderlag nyproduktion kv Korthållaren 5 SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Beslutsunderlag nyproduktion kv Korthållaren 5”, daterad den 24 augusti 2012, (Bilaga § 10).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

1. Investeringen avseende nyproduktion av lägenheter i kv Korthållaren 5 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

2. VD får i uppdrag att teckna eventuellt exploateringsavtal.

§11 Beslutsunderlag nyproduktion kv Stämpelfärgen 3 SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Beslutsunderlag nyproduktion kv Stämpelfärgen 3”, daterad den 24 augusti 2012, (Bilaga § 11).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

1. Investeringen avseende nyproduktion i kvarteret Stämpelfärgen 3 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

2. VD får i uppdrag att teckna eventuellt exploateringsavtal.

§12 Exploatering av Albano med student- och forskarbostäder m m

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Exploatering av Albano med student- och forskarbostäder m m”, daterad den 5 september 2012, (Bilaga § 12).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

1. Inriktningen för nyproduktion av c:a 900 student- och forskarbostäder i Albano till en total investeringsutgift om c:a 1450 mnkr godkänns.

2. Koncernstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås godkänna inriktningen för nyproduktion av c:a 900 student- och forskarbostäder i Albano till en total investeringsutgift om c:a 1450 mnkr.

3. VD får i uppdrag att teckna överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Albano med Stockholms stad, i huvudsaklig överensstämmelse med Bilaga 2 i ärendet.

4. VD får i uppdrag att teckna samarbetsavtal avseende Albano med Akademiska Hus Stockholm AB, i huvudsaklig överensstämmelse med Bilaga3 i ärendet.

5. Protokollet i detta ärende förklaras omedelbart justerat.

§13 Inkomna skrivelser

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Skrivelser till Svenska Bostäders styrelse att anmälas på styrelsesammanträde” daterad den 24 augusti 2012, (Bilaga § 13).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Anmälan godkänns.

§14 VD informerar

Verkställande direktören informerade om ett seminarium om nyproduktion som planeras för styrelsen. I samråd med ordföranden och vice ordföranden har preliminär tidpunkt fastställts till torsdagen den 22 november 2012 med början kl. 13.00. Verkställande direktören återkommer med en inbjudan och program till seminariet.

Vice VD Patrik Emanuelsson informerade om resultatet av årets kundenkät, Bilaga § 14.

Styrelsen framförde sina varma gratulationer till det mycket goda resultatet i kund­enkäten och framförde ett särskilt tack till företagsledningen för anordnandet av styrelsens studiebesök i Annedal m m den 23 augusti 2012.