Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2012-10-25

Sammanträde 2012-10-25

Datum
Klockan
09:00
Plats
Stadshuset

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (89 kb)

§1 Val av justeringsmän

Styrelsens ordförande och ledamoten Karin Hanqvist utsågs att justera dagens protokoll.

§2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes med tillägg enligt § 15.

§3 Anmälan om protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 6 september 2012 (nr 7 - 2012) är justerat och utsänt.

§4 Nyproduktion, översiktlig rapport

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Nyproduktion, översiktlig rapport”, daterad den 12 oktober 2012, (Bilaga § 4).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Rapporten godkänns.

§5 Bokslut tertial 2 och prognos 2 för helåret 2012

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Bokslut tertial 2 och Prognos 2 för helåret 2012”, daterad den 12 oktober 2012, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

1. Redogörelsen av utfallet för tertial 2 2012 godkänns.

2. Resultat- och investeringsprognos 2 för helåret 2012 godkänns.

§6 Finansiell rapport augusti 2012

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Finansiell rapport augusti 2012”, daterad den 12 oktober 2012, (Bilaga § 6).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Finansiell rapport för augusti 2012 godkänns.

§7 Upphandling ramavtal byggarbeten

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Upphandling av ramavtal för bygg­arbeten inom Svenska Bostäder”, daterad den 12 oktober 2012, (Bilaga § 7).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

VD får i uppdrag att genomföra upphandling av ramavtal avseende byggarbeten.

§8 Upphandling av ramavtal elarbeten

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Upphandling av ramavtal för elarbeten inom Svenska Bostäder”, daterad den 12 oktober 2012, (Bilaga § 8).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

VD får i uppdrag att genomföra upphandling av ramavtal för avrop av elarbeten inom Svenska Bostäder.

§9 Upphandling ramavtal byggservice

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Upphandling av ramavtal för byggservice inom Svenska Bostäder”, daterad den 12 oktober 2012, (Bilaga § 9).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

VD får i uppdrag att genomföra upphandling av ramavtal för avrop av byggservice inom Svenska Bostäder.

§10 Verkställighet av beslut om överlåtelse av fastigheter/tomträtter

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Verkställighet av beslut om överlåtelse av fastigheter/tomträtter”, daterad den 12 oktober 2012, (Bilaga § 10).

Under överläggning gjorde tjg suppleanten Tobias Olsson samt ledamöterna Karin Hanqvist och Jan Sörling, med instämmande av suppleanten Gunilla Bhur, ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i Bilaga 10A.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

1. VD får i uppdrag att verkställa beslut om överlåtelse av i ärendet redovisade fastigheter och tomträtter till Ikano Bostad Hagsätra AB och därvid träffa de avtal som erfordras för att överlåtelsen ska kunna fullföljas.

2. Protokollet i detta ärende förklaras omedelbart justerat.

§11 Riktlinjer om mutor och representation

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Riktlinjer om mutor och representation”, daterad den 12 oktober 2012, (Bilaga § 11).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Förslaget till riktlinjer om mutor och representation godkänns.

§12 Sammanträdestider 2012

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Sammanträdestider 2012”, daterad den 12 oktober 2012, (Bilaga § 12).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Styrelsen ska under år 2013 sammanträda på följande tidpunkter:

Torsdagen den 14 februari 2013 kl. 09.00 på Svenska Bostäder huvudkontor

Torsdagen den 14 mars 2013 kl. 09.00 i Stadshuset

Torsdagen den 25 april 2013 kl. 09.00 på Svenska Bostäder huvudkontor

Torsdagen den 13 juni 2013 kl. 09.00 i Stadshuset

Torsdagen den 12 september 2013 kl. 09.00 på Svenska Bostäder huvudkontor

Torsdagen den 24 oktober 2013 kl. 09.00 i Stadshuset

Torsdagen den 5 december 2013 kl. 09.00 på Svenska Bostäder huvudkontor

§13 Inkomna skrivelser

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Skrivelser till Svenska Bostäders styrelse att anmälas på styrelsesammanträde” daterad den 12 oktober 2012, (Bilaga § 13).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Anmälan godkänns.

§14 VD informerar

Verkställande direktören informerade om seminarium för styrelsen den 22 november 2012 om nyproduktion. Inbjudan och program till seminariet kommer att skickas ut inom kort.

Verkställande direktören informerade om Gestaltningsprogram för Albano. Gestalt­ningsprogrammet är osedvanligt omfattande och detaljerat vilket enligt verkställande direktören kommer att leda till höga byggkostnader för de studentlägenheter som Svenska Bostäder ska bygga i Albano.

Verkställande direktören informerade om årets inledda hyresförhandlingar med Hyres­gästföreningen Region Stockholm.

Verkställande direktören informerade om Svenska Bostäders tävlingsbidrag i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012.

§15 Övriga ärenden

a) Rapport om Husby

Vice verkställande direktören Patrik Emanuelsson lämnade en rapport om Husby.

Styrelsen beslutade följande.

Rapporten godkänns.

b) Skrivelse

Förelåg skrivelse från suppleanten Gunilla Bhur daterad den 25 oktober 2012 ,Bilaga § 15 A.

Styrelsen beslutade följande.

Skrivelsen överlämnas till verkställande direktören för beredning.